Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 57 57,1ἴδετε ὡς ὁ δίκαιος ἀπώλετο καὶ οὐδεὶς ἐκδέχεται τῇ καρδίᾳ καὶ ἄνδρες δίκαιοι αἴρονται καὶ οὐδεὶς κατανοεῖ ἀπὸ γὰρ προσώπου ἀδικίας ἦρται ὁ δίκαιος
Interconfessionale Is«Intanto i giusti muoiono e nessuno se ne cura. I fedeli soccombono e nessuno si sforza di capirne la ragione. Sono travolti, vittime dei malvagi.
Rimandi
57,1 i giusti muoiono Mic 7,2; Sal 12,2.
AT greco 57,2ἔσται ἐν εἰρήνῃ ἡ ταφὴ αὐτοῦ ἦρται ἐκ τοῦ μέσου
Interconfessionale Is57,2Ma la pace tornerà, e chi vive saggiamente potrà infine riposare tranquillo».
AT greco 57,3ὑμεῖς δὲ προσαγάγετε ὧδε υἱοὶ ἄνομοι σπέρμα μοιχῶν καὶ πόρνης
Interconfessionale IsIl Signore dice: «Avvicinatevi voi altri, figli di streghe. Non siete altro che una razza di adulteri e di prostitute!
Rimandi
57,3 adulteri e prostitute Ger 3,9; Ez 16; Os 2,4; Ml 3,5.
Note al Testo
57,3 L’idolatria di Israele è paragonata a una prostituzione e la sua infedeltà a un adulterio.
AT greco 57,4ἐν τίνι ἐνετρυφήσατε καὶ ἐπὶ τίνα ἠνοίξατε τὸ στόμα ὑμῶν καὶ ἐπὶ τίνα ἐχαλάσατε τὴν γλῶσσαν ὑμῶν οὐχ ὑμεῖς ἐστε τέκνα ἀπωλείας σπέρμα ἄνομον
Interconfessionale IsDi chi vi prendete gioco? A chi fate smorfie e mostrate la lingua? Non è vero che siete ribelli e falsi?
Rimandi
57,4 Di chi vi prendete gioco? Is 37,23.
AT greco 57,5οἱ παρακαλοῦντες ἐπὶ τὰ εἴδωλα ὑπὸ δένδρα δασέα σφάζοντες τὰ τέκνα αὐτῶν ἐν ταῖς φάραγξιν ἀνὰ μέσον τῶν πετρῶν
Interconfessionale IsVi eccitate sotto le querce, all’ombra di ogni albero frondoso. Lungo i torrenti tra le cavità delle rocce, uccidete bambini per offrirli in sacrificio.
Rimandi
57,5 all’ombra di ogni albero frondoso Dt 12,2; Ger 2,20; Is 6,13. — uccidete bambini per offrirli in sacrificio Lv 18,21; Dt 12,31; Ger 7,31.
Note al Testo
57,5 albero frondoso: vedi nota a 1,29.
AT greco 57,6ἐκείνη σου ἡ μερίς οὗτός σου ὁ κλῆρος κἀκείνοις ἐξέχεας σπονδὰς κἀκείνοις ἀνήνεγκας θυσίας ἐπὶ τούτοις οὖν οὐκ ὀργισθήσομαι
Interconfessionale IsLe pietre lisce del torrente sono quel che hai di più sacro, Israele! Tu offri loro vino e grano in sacrificio. E io dovrei esserne contento?
Note al Testo
57,6 pietre lisce del torrente: l’espressione si riferisce probabilmente alle pietre usate come simboli sessuali nei culti cananei della fecondità.
AT greco 57,7ἐπ’ ὄρος ὑψηλὸν καὶ μετέωρον ἐκεῖ σου ἡ κοίτη κἀκεῖ ἀνεβίβασας θυσίας
Interconfessionale Is57,7Perfino sulle montagne più alte vai a prepararti un letto e offri sacrifici.
AT greco 57,8καὶ ὀπίσω τῶν σταθμῶν τῆς θύρας σου ἔθηκας μνημόσυνά σου ᾤου ὅτι ἐὰν ἀπ’ ἐμοῦ ἀποστῇς πλεῖόν τι ἕξεις ἠγάπησας τοὺς κοιμωμένους μετὰ σοῦ
Interconfessionale IsMetti il tuo idolo osceno allo stipite della porta. Ti dimentichi di me: ti spogli, ti metti a letto e fai posto agli amanti che tu paghi. Ti piace andare a letto con loro e ne ammiri la virilità.
Rimandi
57,8 ti metti a letto con gli amanti Ez 16,15.
Note al Testo
57,8 il tuo idolo osceno: altri: il tuo emblema. — agli amanti… a letto con loro: altri: hai patteggiato con coloro con i quali amavi trescare.
AT greco 57,9καὶ ἐπλήθυνας τὴν πορνείαν σου μετ’ αὐτῶν καὶ πολλοὺς ἐποίησας τοὺς μακρὰν ἀπὸ σοῦ καὶ ἀπέστειλας πρέσβεις ὑπὲρ τὰ ὅριά σου καὶ ἀπέστρεψας καὶ ἐταπεινώθης ἕως ᾅδου
Interconfessionale IsPrepari grandi quantità di olio profumato e lo offri al re. Mandi i tuoi messaggeri molto lontano, li fai scendere fino al mondo dei morti.
Note al Testo
57,9 re: il termine ebraico (melek) indica qui una divinità, ma non sappiamo quale. Alcuni ritengono che esso debba essere letto con altre vocali e pensano perciò che ci si riferisca al dio Moloc (vedi note a Levitico 18,21 e 1 Re 11,7).
AT greco 57,10ταῖς πολυοδίαις σου ἐκοπίασας καὶ οὐκ εἶπας παύσομαι ἐνισχύουσα ὅτι ἔπραξας ταῦτα διὰ τοῦτο οὐ κατεδεήθης μου
Interconfessionale IsTi stanchi a forza di camminare, ma non dici mai: “È tutto inutile”. Hai trovato però il modo di riprendere forza, per questo non ti senti esausta.
Rimandi
57,10 Ti stanchi Ger 2,25.
AT greco 57,11σύ τίνα εὐλαβηθεῖσα ἐφοβήθης καὶ ἐψεύσω με καὶ οὐκ ἐμνήσθης μου οὐδὲ ἔλαβές με εἰς τὴν διάνοιαν οὐδὲ εἰς τὴν καρδίαν σου κἀγώ σε ἰδὼν παρορῶ καὶ ἐμὲ οὐκ ἐφοβήθης
Interconfessionale Is«Ma di chi hai tanta paura da farti dire menzogne, da farti dimenticare di me? Sono rimasto per troppo tempo zitto, per questo non mi rispetti più.
Rimandi
57,11 Sono rimasto… zitto Is 42,14+.
AT greco 57,12κἀγὼ ἀπαγγελῶ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ τὰ κακά σου ἃ οὐκ ὠφελήσουσίν σε
Interconfessionale Is57,12Ma ora denunzierò il tuo comportamento che ritieni giusto; le tue azioni non ti saranno d’aiuto.
AT greco 57,13ὅταν ἀναβοήσῃς ἐξελέσθωσάν σε ἐν τῇ θλίψει σου τούτους γὰρ πάντας ἄνεμος λήμψεται καὶ ἀποίσει καταιγίς οἱ δὲ ἀντεχόμενοί μου κτήσονται γῆν καὶ κληρονομήσουσιν τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου
Interconfessionale IsVedremo se i tuoi numerosi idoli ti salveranno quando chiamerai aiuto! Un colpo di vento li spazzerà via! Ma chi ha fiducia in me riceverà in possesso la terra e il mio monte santo».
Rimandi
57,13 se ti salveranno Gdc 10,14; Ger 2,28. — riceverà in possesso la terra Is 60,21; Sal 37,9.34; Mt 5,4. — monte santo Is 2,2-3; 56,7.
AT greco 57,14καὶ ἐροῦσιν καθαρίσατε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ ὁδοὺς καὶ ἄρατε σκῶλα ἀπὸ τῆς ὁδοῦ τοῦ λαοῦ μου
Interconfessionale IsIl Signore aveva detto: «Spianate la terra, preparate la via, levate gli ostacoli dalla strada dove passa il mio popolo».
Rimandi
57,14 preparate la via Is 40,3. — dove passa il mio popolo Is 62,10.
AT greco 57,15τάδε λέγει κύριος ὁ ὕψιστος ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν τὸν αἰῶνα ἅγιος ἐν ἁγίοις ὄνομα αὐτῷ κύριος ὕψιστος ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος καὶ ὀλιγοψύχοις διδοὺς μακροθυμίαν καὶ διδοὺς ζωὴν τοῖς συντετριμμένοις τὴν καρδίαν
Interconfessionale IsOra il Signore, che sta più in alto di tutti, vive per sempre e ha un nome santo, dichiara: «Io abito lassù e sono santo, ma sto con gli oppressi e gli umili per dar loro forza e speranza.
Rimandi
57,15 il Signore che sta più in alto di tutti Is 6,1; 52,13. — gli oppressi Is 53,5.10; 66,2; Sal 34,19. — gli umili Sal 138,6.
AT greco 57,16οὐκ εἰς τὸν αἰῶνα ἐκδικήσω ὑμᾶς οὐδὲ διὰ παντὸς ὀργισθήσομαι ὑμῖν πνεῦμα γὰρ παρ’ ἐμοῦ ἐξελεύσεται καὶ πνοὴν πᾶσαν ἐγὼ ἐποίησα
Interconfessionale IsInfatti non voglio sempre adirarmi e rimproverare, altrimenti verrebbe meno il soffio della vita negli esseri che ho creato.
Rimandi
57,16 non per sempre Ger 3,5.12; Sal 103,9. — gli esseri (viventi) che Dio ha creato Is 42,5.
AT greco 57,17δι’ ἁμαρτίαν βραχύ τι ἐλύπησα αὐτὸν καὶ ἐπάταξα αὐτὸν καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἐλυπήθη καὶ ἐπορεύθη στυγνὸς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ
Interconfessionale IsLa grande avidità del popolo d’Israele mi ha talmente irritato che l’ho percosso e non volevo più vederlo. Ma lui mi ha voltato le spalle e se n’è andato per la sua strada.
Rimandi
57,17 mi ha irritato Is 54,8-9. — l’ho percosso Is 60,10. — per la sua strada Is 56,11; Ger 3,17; 7,24; cfr. 50,6.
AT greco 57,18τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ ἑώρακα καὶ ἰασάμην αὐτὸν καὶ παρεκάλεσα αὐτὸν καὶ ἔδωκα αὐτῷ παράκλησιν ἀληθινήν
AT greco 57,19εἰρήνην ἐπ’ εἰρήνην τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγὺς οὖσιν καὶ εἶπεν κύριος ἰάσομαι αὐτούς
AT greco 57,20οἱ δὲ ἄδικοι οὕτως κλυδωνισθήσονται καὶ ἀναπαύσασθαι οὐ δυνήσονται
Interconfessionale Is57,20«Invece le persone malvagie sono come il mare burrascoso che non può calmarsi: le sue acque si agitano sempre e riversano fango e melma.
AT greco 57,21οὐκ ἔστιν χαίρειν τοῖς ἀσεβέσιν εἶπεν κύριος ὁ θεός
Interconfessionale IsIo non do la pace ai malvagi». Questo ha detto il mio Dio.
Rimandi
57,21 Io non do la pace ai malvagi Is 48,22.
Note al Testo
57,21 Tranne che nell’indicazione del nome divino, in ebraico il versetto è uguale a 48,22, ma il contesto richiede qui una traduzione diversa.