Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 60 60,1φωτίζου φωτίζου Ιερουσαλημ ἥκει γάρ σου τὸ φῶς καὶ ἡ δόξα κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνατέταλκεν
Interconfessionale IsAlzati Gerusalemme, brilla di luce:
perché la gloria del Signore
risplende su di te e ti illumina.
Rimandi
60,1 Alzati Is 51,17; 52,1. — la luce 58,8.10; cfr. 59,9. — la gloria del Signore Is 58,8; Ap 21,11.
AT greco 60,2ἰδοὺ σκότος καὶ γνόφος καλύψει γῆν ἐπ’ ἔθνη ἐπὶ δὲ σὲ φανήσεται κύριος καὶ ἡ δόξα αὐτοῦ ἐπὶ σὲ ὀφθήσεται
Interconfessionale IsLe tenebre coprono la terra,
l’oscurità avvolge i popoli.
Ma su di te risplende la presenza del Signore
che ti riempie di luce.
Rimandi
60,2 Le tenebre coprono la terra Is 8,22-23; 9,1. — la presenza del Signore Is 59,19.
AT greco 60,3καὶ πορεύσονται βασιλεῖς τῷ φωτί σου καὶ ἔθνη τῇ λαμπρότητί σου
Interconfessionale IsI popoli cammineranno verso la tua luce,
i re saranno attratti dalla tua splendida aurora.

Rimandi
60,3 I popoli verso la luce cfr. Is 2,2-3; 42,6; 49,6; 66,18; Tb 13,13; Ap 21,24.
AT greco 60,4ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἰδὲ συνηγμένα τὰ τέκνα σου ἰδοὺ ἥκασιν πάντες οἱ υἱοί σου μακρόθεν καὶ αἱ θυγατέρες σου ἐπ’ ὤμων ἀρθήσονται
Interconfessionale IsGuardati attorno e osserva:
il tuo popolo si è riunito, viene da te.
I tuoi figli arrivano da lontano,
le tue figlie sono portate in braccio.
Rimandi
60,4 i tuoi figli Is 49,21-22. — arrivano Is 49,18; Bar 5,5-6.
Note al Testo
60,4 i tuoi figli: vedi nota a 50,1.
AT greco 60,5τότε ὄψῃ καὶ φοβηθήσῃ καὶ ἐκστήσῃ τῇ καρδίᾳ ὅτι μεταβαλεῖ εἰς σὲ πλοῦτος θαλάσσης καὶ ἐθνῶν καὶ λαῶν καὶ ἥξουσίν σοι
Interconfessionale IsQuando vedrai questo sarai raggiante,
sarai commossa, il tuo cuore scoppierà di gioia.
I tesori delle nazioni affluiranno a te,
ti saranno portati da oltre il mare.

Rimandi
60,5 I tesori delle nazioni… a te; Is 60,11.17; Ag 2,7.
AT greco 60,6ἀγέλαι καμήλων καὶ καλύψουσίν σε κάμηλοι Μαδιαμ καὶ Γαιφα πάντες ἐκ Σαβα ἥξουσιν φέροντες χρυσίον καὶ λίβανον οἴσουσιν καὶ τὸ σωτήριον κυρίου εὐαγγελιοῦνται
Interconfessionale IsUno stuolo di cammelli ti coprirà,
verranno le carovane di Madian e di Efa
e tutte quelle di Saba.
Porteranno oro e incenso,
renderanno lode al Signore
per quel che ha fatto.
Rimandi
60,6 le carovane di Saba 1 Re 10,1-13; Sal 72,10.15. — Porteranno oro e incenso 1 Re 10,2; Mt 2,11.
Note al Testo
60,6-7 I nomi propri citati nel testo si riferiscono a località o popolazioni situate nella penisola arabica (vedi anche note a 21,16; Esodo 2,15; 1 Re 10,1).
AT greco 60,7καὶ πάντα τὰ πρόβατα Κηδαρ συναχθήσονταί σοι καὶ κριοὶ Ναβαιωθ ἥξουσίν σοι καὶ ἀνενεχθήσεται δεκτὰ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν μου καὶ ὁ οἶκος τῆς προσευχῆς μου δοξασθήσεται
Interconfessionale IsI greggi della tribù di Kedar
saranno radunati presso di te;
avrai a tua disposizione anche i montoni di Nebaiòt.
Verranno offerti sull’altare del Signore.
Saranno un sacrificio a lui gradito.
Il Signore renderà ancora più splendido il tempio
dove manifesta la sua gloria.

Rimandi
60,7 Kedar Is 21,16+.
AT greco 60,8τίνες οἵδε ὡς νεφέλαι πέτανται καὶ ὡς περιστεραὶ σὺν νεοσσοῖς
Interconfessionale IsChe cosa vedo laggiù?
Sembra una nuvola che avanza,
uno stormo di colombe in volo
verso le colombaie!
Rimandi
60,8 Che cosa vedo laggiù? Is 49,21.
AT greco 60,9ἐμὲ νῆσοι ὑπέμειναν καὶ πλοῖα Θαρσις ἐν πρώτοις ἀγαγεῖν τὰ τέκνα σου μακρόθεν καὶ τὸν ἄργυρον καὶ τὸν χρυσὸν μετ’ αὐτῶν διὰ τὸ ὄνομα κυρίου τὸ ἅγιον καὶ διὰ τὸ τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ ἔνδοξον εἶναι
Interconfessionale IsGente d’oltre mare viene verso il Signore.
Le loro prime navi sono le più grandi,
tutte riportano i tuoi figli
carichi d’oro e d’argento.
Vengono a glorificare il Signore, il tuo Dio, il Santo d’Israele
che ti dà quest’onore.
Rimandi
60,9 paesi lontani Is 40,15+. — navi grandi Is 2,16+. — riportano i tuoi figli Is 49,22. — il Signore, il tuo Dio Is 51,15. — il Santo d’Israele Is 1,4+.
Note al Testo
60,9 navi… grandi: il testo ha: navi di Tarsis (vedi nota a 2,16).
AT greco 60,10καὶ οἰκοδομήσουσιν ἀλλογενεῖς τὰ τείχη σου καὶ οἱ βασιλεῖς αὐτῶν παραστήσονταί σοι διὰ γὰρ ὀργήν μου ἐπάταξά σε καὶ διὰ ἔλεον ἠγάπησά σε
Interconfessionale IsDice il Signore:
«Gli stranieri ricostruiranno le tue mura
e i loro re ti serviranno.
Ti ho colpito quando ero adirato,
ma ora voglio mostrarti il mio amore.
Rimandi
60,10 ricostruiranno le tue mura Is 49,17. — i loro re ti serviranno Is 49,23. — irritazione, favore, amore Is 54,7-8.
AT greco 60,11καὶ ἀνοιχθήσονται αἱ πύλαι σου διὰ παντός ἡμέρας καὶ νυκτὸς οὐ κλεισθήσονται εἰσαγαγεῖν πρὸς σὲ δύναμιν ἐθνῶν καὶ βασιλεῖς ἀγομένους
Interconfessionale IsLe tue porte resteranno sempre aperte;
non saranno chiuse né di notte, né di giorno
per fare entrare, uno dopo l’altro,
i re delle nazioni con i loro tesori.
Rimandi
60,11 porte aperte Ap 21,25-26.
AT greco 60,12τὰ γὰρ ἔθνη καὶ οἱ βασιλεῖς οἵτινες οὐ δουλεύσουσίν σοι ἀπολοῦνται καὶ τὰ ἔθνη ἐρημίᾳ ἐρημωθήσονται
Interconfessionale IsOgni nazione e regno che si rifiuteranno di servirti
saranno ridotti in rovina e scompariranno.

Rimandi
60,12 la sorte delle nazioni riluttanti Zc 14,17-18.
AT greco 60,13καὶ ἡ δόξα τοῦ Λιβάνου πρὸς σὲ ἥξει ἐν κυπαρίσσῳ καὶ πεύκῃ καὶ κέδρῳ ἅμα δοξάσαι τὸν τόπον τὸν ἅγιόν μου
Interconfessionale Is60,13I cipressi, i platani e gli abeti,
bellezza del Libano,
verranno portati a te per ornare
il mio tempio santo.
Renderò splendido il luogo dove io abito.
AT greco 60,14καὶ πορεύσονται πρὸς σὲ δεδοικότες υἱοὶ ταπεινωσάντων σε καὶ παροξυνάντων σε καὶ κληθήσῃ πόλις κυρίου Σιων ἁγίου Ισραηλ
Interconfessionale IsI figli dei tuoi oppressori
verranno da te a testa bassa per renderti omaggio,
si inchineranno fino ai tuoi piedi.
Quelli che ti avevano disprezzata
ti chiameranno: “Città del Signore”,
Sion del Santo d’Israele”.

Rimandi
60,14 si inchineranno fino ai tuoi piedi Is 45,14; 49,23; Ap 3,9. — Città del Signore cfr. Is 1,26; Ez 48,35; Sal 87,3.
AT greco 60,15διὰ τὸ γεγενῆσθαί σε ἐγκαταλελειμμένην καὶ μεμισημένην καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν καὶ θήσω σε ἀγαλλίαμα αἰώνιον εὐφροσύνην γενεῶν γενεαῖς
Interconfessionale IsSei stata abbandonata, odiata,
nessuno passava più da te.
Ma ora ti renderò bella per sempre,
sarai l’orgoglio e la gioia
delle generazioni future.
Rimandi
60,15 abbandonata Is 49,14+; 62,4.12.
AT greco 60,16καὶ θηλάσεις γάλα ἐθνῶν καὶ πλοῦτον βασιλέων φάγεσαι καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγὼ κύριος ὁ σῴζων σε καὶ ἐξαιρούμενός σε θεὸς Ισραηλ
Interconfessionale IsLe nazioni e i loro re
ti nutriranno come una figlia.
Allora riconoscerai che io, il Signore,
sono il tuo salvatore.
Io, il Dio potente d’Israele,
sono il tuo liberatore.

Rimandi
60,16 i loro re ti nutriranno cfr. Is 49,21. — il potente d’Israele Is 1,24. — il tuo liberatore Is 41,14.
AT greco 60,17καὶ ἀντὶ χαλκοῦ οἴσω σοι χρυσίον ἀντὶ δὲ σιδήρου οἴσω σοι ἀργύριον ἀντὶ δὲ ξύλων οἴσω σοι χαλκόν ἀντὶ δὲ λίθων σίδηρον καὶ δώσω τοὺς ἄρχοντάς σου ἐν εἰρήνῃ καὶ τοὺς ἐπισκόπους σου ἐν δικαιοσύνῃ
Interconfessionale IsTi farò portare oro invece di bronzo,
argento invece di ferro,
bronzo invece di legno,
ferro invece di pietre.
Farò regnare sovrane su di te
la pace e la giustizia.
Rimandi
60,17 giustizia Is 59,9.16.
AT greco 60,18καὶ οὐκ ἀκουσθήσεται ἔτι ἀδικία ἐν τῇ γῇ σου οὐδὲ σύντριμμα οὐδὲ ταλαιπωρία ἐν τοῖς ὁρίοις σου ἀλλὰ κληθήσεται σωτήριον τὰ τείχη σου καὶ αἱ πύλαι σου γλύμμα
Interconfessionale IsNon si sentirà più parlare
di violenza nella tua terra.
Non ci saranno più desolazione e rovina
entro i tuoi confini.
Chiamerai le tue mura: “Salvezza”,
le tue porte: “Lode al Signore”.

Rimandi
60,18 le tue mura Ap 21,12.14. — salvezza Is 59,11.16-17. — Gloria Is 62,7.
AT greco 60,19καὶ οὐκ ἔσται σοι ὁ ἥλιος εἰς φῶς ἡμέρας οὐδὲ ἀνατολὴ σελήνης φωτιεῖ σοι τὴν νύκτα ἀλλ’ ἔσται σοι κύριος φῶς αἰώνιον καὶ ὁ θεὸς δόξα σου
Interconfessionale IsOrmai non avrai più bisogno
della luce del sole durante il giorno,
né di quella della luna durante la notte.
Infatti io, il Signore, tuo Dio,
t’illuminerò per sempre
con il mio splendore.
Rimandi
60,19 io, il Signore tuo Dio ti illuminerò Ap 21,23; 22,5; cfr. Lc 1,78.
AT greco 60,20οὐ γὰρ δύσεται ὁ ἥλιός σοι καὶ ἡ σελήνη σοι οὐκ ἐκλείψει ἔσται γὰρ κύριός σοι φῶς αἰώνιον καὶ ἀναπληρωθήσονται αἱ ἡμέραι τοῦ πένθους σου
Interconfessionale IsIl tuo sole e la tua luna
non tramonteranno più,
perché t’illuminerò per sempre io, il Signore.
Saranno finiti i giorni del tuo dolore.
Rimandi
60,20 finiti i giorni del tuo dolore Is 61,3; Ap 21,4.
AT greco 60,21καὶ ὁ λαός σου πᾶς δίκαιος καὶ δι’ αἰῶνος κληρονομήσουσιν τὴν γῆν φυλάσσων τὸ φύτευμα ἔργα χειρῶν αὐτοῦ εἰς δόξαν
Interconfessionale IsTutto il mio popolo mi sarà fedele
e avrà in possesso la terra per sempre.
Come un germoglio del mio giardino
io l’ho creato per rendere manifesta la mia grandezza.
Rimandi
60,21 tutto il tuo popolo mi sarà fedele Is 54,13-14. — avrà in possesso la terra Is 57,13. — manifestare la grandezza del Signore Is 61,3.
AT greco 60,22ὁ ὀλιγοστὸς ἔσται εἰς χιλιάδας καὶ ὁ ἐλάχιστος εἰς ἔθνος μέγα ἐγὼ κύριος κατὰ καιρὸν συνάξω αὐτούς
Interconfessionale Is60,22La famiglia più piccola sarà di mille persone,
la più modesta diventerà una nazione potente.
Quando il momento verrà,
io, il Signore, lo farò subito».