Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 63 63,1τίς οὗτος ὁ παραγινόμενος ἐξ Εδωμ ἐρύθημα ἱματίων ἐκ Βοσορ οὕτως ὡραῖος ἐν στολῇ βίᾳ μετὰ ἰσχύος ἐγὼ διαλέγομαι δικαιοσύνην καὶ κρίσιν σωτηρίου
Interconfessionale Is«Chi è che arriva da Bosra,
la capitale di Edom,
con vesti tinte di rosso?
È avvolto nel suo splendido mantello,
cammina a testa alta,
conosce tutta la sua forza».

«Sono io, il Signore.
Vengo a rendere giustizia,
e sono potente per salvare il mio popolo».

Rimandi
63,1 Bosra, Edom Is 34,5-6+; Ger 49,7-22; Ez 25,12-14; 35,1-36,5; Abd 1-18; Ml 1,2-5. — Vengo a rendere giustizia, a salvare Is 49,25; 51,22.
Note al Testo
63,1 Bosra e Edom: vedi nota a 34,5. Gli Edomiti erano considerati da Israele i nemici tradizionali di Israele. In ebraico le parole Edom e Bosra evocano rispettivamente il rosso e la vendemmia.
AT greco 63,2διὰ τί σου ἐρυθρὰ τὰ ἱμάτια καὶ τὰ ἐνδύματά σου ὡς ἀπὸ πατητοῦ ληνοῦ
Interconfessionale Is«Ma perché i tuoi vestiti sono rossi
come quelli di chi pigia l’uva nel tino?».

Rimandi
63,2 i tuoi vestiti sono rossi Ap 19,13. — la pigiatura, immagine del giudizio Ger 25,30; Gl 4,13; Lam 1,15; Ap 14,19-20; 19,15.
Note al Testo
63,2 pigia l’uva: l’immagine della pigiatura dell’uva consente al profeta di assimilare i chicchi schiacciati ai nemici vinti e calpestati; perciò il loro sangue è come il succo dell’uva che macchia le vesti del pigiatore.
AT greco 63,3πλήρης καταπεπατημένης καὶ τῶν ἐθνῶν οὐκ ἔστιν ἀνὴρ μετ’ ἐμοῦ καὶ κατεπάτησα αὐτοὺς ἐν θυμῷ καὶ κατέθλασα αὐτοὺς ὡς γῆν καὶ κατήγαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς γῆν
Interconfessionale Is«Infatti ho lavorato al tino e da solo,
nessun popolo mi ha aiutato.
Ho pigiato le nazioni,
le ho calpestate con furore e collera.
Il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti
e ne sono rimaste tutte macchiate.
Rimandi
63,3 nessun popolo Is 41,28+.
AT greco 63,4ἡμέρα γὰρ ἀνταποδόσεως ἐπῆλθεν αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸς λυτρώσεως πάρεστιν
Interconfessionale IsEra venuta l’ora della vendetta,
il momento di salvare il mio popolo.
Rimandi
63,4 l’ora della vendetta Is 34,8; 61,2. — il momento di salvare Is 41,14+.
AT greco 63,5καὶ ἐπέβλεψα καὶ οὐδεὶς βοηθός καὶ προσενόησα καὶ οὐθεὶς ἀντελαμβάνετο καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς ὁ βραχίων μου καὶ ὁ θυμός μου ἐπέστη
Interconfessionale IsSono rimasto sorpreso quando ho visto
che nessuno mi aiutava.
Solamente il mio furore e la mia forza
mi hanno aiutato a vincere.
Rimandi
63,5 nessuno mi aiutava Is 41,28+; 59,16. — la mia forza Is 40,10+.
AT greco 63,6καὶ κατεπάτησα αὐτοὺς τῇ ὀργῇ μου καὶ κατήγαγον τὸ αἷμα αὐτῶν εἰς γῆν
Interconfessionale IsHo calpestato i popoli con collera,
li ho ubriacati con il mio furore,
ho sparso il loro sangue per terra».
Rimandi
63,6 ubriacati cfr. Ger 25,15.
AT greco 63,7τὸν ἔλεον κυρίου ἐμνήσθην τὰς ἀρετὰς κυρίου ἐν πᾶσιν οἷς ὁ κύριος ἡμῖν ἀνταποδίδωσιν κύριος κριτὴς ἀγαθὸς τῷ οἴκῳ Ισραηλ ἐπάγει ἡμῖν κατὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ
Interconfessionale IsVoglio ricordare quanto ci ha voluto bene il Signore,
lodarlo per tutto quel che ha fatto per noi.
Egli è stato molto generoso verso Israele,
lo ha trattato con amore
e con immensa bontà.

Rimandi
63,7 quanto ci ha voluto bene il Signore Sal 13,6; 89,2.
AT greco 63,8καὶ εἶπεν οὐχ ὁ λαός μου τέκνα οὐ μὴ ἀθετήσωσιν καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς σωτηρίαν
Interconfessionale IsIl Signore aveva detto:
«Questo è il mio popolo,
sono figli miei e non mi deluderanno».
Egli li ha salvati
Rimandi
63,8 mio popolo, miei figli Es 4,22-23; Dt 14,1-2; Ger 3,14.19.22; 31,9.20; Os 2,1; 11,1; Sap 18,13. — Egli li ha salvati Is 43,3+.
AT greco 63,9ἐκ πάσης θλίψεως οὐ πρέσβυς οὐδὲ ἄγγελος ἀλλ’ αὐτὸς κύριος ἔσωσεν αὐτοὺς διὰ τὸ ἀγαπᾶν αὐτοὺς καὶ φείδεσθαι αὐτῶν αὐτὸς ἐλυτρώσατο αὐτοὺς καὶ ἀνέλαβεν αὐτοὺς καὶ ὕψωσεν αὐτοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ αἰῶνος
Interconfessionale Isdalle loro sofferenze.
Non ha mandato un altro in aiuto,
nemmeno un angelo,
ma lui stesso ha voluto salvarli.
Nel suo amore e nella sua compassione
li ha liberati dall’oppressione.
Si è sempre preso cura di loro.
Rimandi
63,9 delle loro sofferenze 1 Sam 26,24; 2 Sam 4,9; 1 Re 1,29; Sal 54,9. — Nel suo amore Ger 31,3; Os 3,1. — nella sua compassione Ml 3,17. — Si è sempre preso cura di loro Is 46,3-4.
Note al Testo
63,9 Non ha mandato… salvarli: così vocalizzando il testo ebraico secondo l’antica traduzione greca; il testo ebraico ha: Per lui era una sofferenza e l’angelo della sua presenza li ha salvati.
AT greco 63,10αὐτοὶ δὲ ἠπείθησαν καὶ παρώξυναν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον αὐτοῦ καὶ ἐστράφη αὐτοῖς εἰς ἔχθραν καὶ αὐτὸς ἐπολέμησεν αὐτούς
Interconfessionale IsMa essi si sono ribellati,
hanno amareggiato Dio, nel suo spirito.
Allora egli è diventato loro nemico
e li ha combattuti.
Rimandi
63,10 si sono ribellati Nm 20,10. — hanno amareggiato lo spirito di Dio Ef 4,30.
AT greco 63,11καὶ ἐμνήσθη ἡμερῶν αἰωνίων ὁ ἀναβιβάσας ἐκ τῆς γῆς τὸν ποιμένα τῶν προβάτων ποῦ ἐστιν ὁ θεὶς ἐν αὐτοῖς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον
Interconfessionale IsAllora il popolo si è ricordato
del tempo passato e di Mosè,
e si è chiesto:
«Dov’è il Signore
che ha salvato dall’acqua del mare
il suo popolo con il suo pastore?
Dov’è il Signore
che ha messo il suo santo spirito in mezzo al popolo?
Rimandi
63,11 ha messo il suo santo spirito in mezzo al popolo Nm 11,17; cfr. Is 42,1+.
AT greco 63,12ὁ ἀγαγὼν τῇ δεξιᾷ Μωυσῆν ὁ βραχίων τῆς δόξης αὐτοῦ κατίσχυσεν ὕδωρ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ ποιῆσαι αὐτῷ ὄνομα αἰώνιον
Interconfessionale IsEgli avanzava con la sua grande potenza,
alla destra di Mosè,
e ha diviso l’acqua davanti a loro,
per essere lodato per sempre.
Rimandi
63,12 grande potenza del Signore Is 40,10+. — ha diviso l’acqua Es 14,16. — lodato per sempre Is 55,13.
AT greco 63,13ἤγαγεν αὐτοὺς διὰ τῆς ἀβύσσου ὡς ἵππον δι’ ἐρήμου καὶ οὐκ ἐκοπίασαν
Interconfessionale IsLi ha fatti avanzare sul fondo del mare,
come un cavallo nella pianura,
Rimandi
63,13 sul fondo del mare Is 51,10.
AT greco 63,14καὶ ὡς κτήνη διὰ πεδίου κατέβη πνεῦμα παρὰ κυρίου καὶ ὡδήγησεν αὐτούς οὕτως ἤγαγες τὸν λαόν σου ποιῆσαι σεαυτῷ ὄνομα δόξης
Interconfessionale Iscome un gregge che scende a valle
non hanno inciampato.
Lo spirito del Signore li guidava al riposo».
Così hai condotto il tuo popolo, Signore,
e hai reso glorioso il tuo nome.
Rimandi
63,14 come un gregge Sal 77,21.
AT greco 63,15ἐπίστρεψον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἰδὲ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου καὶ δόξης ποῦ ἐστιν ὁ ζῆλός σου καὶ ἡ ἰσχύς σου ποῦ ἐστιν τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου καὶ τῶν οἰκτιρμῶν σου ὅτι ἀνέσχου ἡμῶν
Interconfessionale IsGuarda, Signore, dall’alto del cielo,
osserva dalla tua dimora splendida e santa.
Dove sono il tuo ardore, il tuo valore,
il tuo amore premuroso, la tua compassione?
Perché non li manifesti più verso di noi?
Rimandi
63,15 Guarda… dall’alto del cielo Sal 80,15. — il tuo amore premuroso Is 59,17.
AT greco 63,16σὺ γὰρ ἡμῶν εἶ πατήρ ὅτι Αβρααμ οὐκ ἔγνω ἡμᾶς καὶ Ισραηλ οὐκ ἐπέγνω ἡμᾶς ἀλλὰ σύ κύριε πατὴρ ἡμῶν ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπ’ ἀρχῆς τὸ ὄνομά σου ἐφ’ ἡμᾶς ἐστιν
Interconfessionale IsTu sei nostro padre.
Abramo e Giacobbe, nostri antenati,
non ci riconoscono più.
Ma tu, Signore, sei nostro padre,
‘Nostro Liberatore’
è da sempre il tuo nome.
Rimandi
63,16 nostro padre Dt 32,6; Is 64,7; Mt 6,9; 23,9. — Abramo Is 41,8. — nostro liberatore Is 41,14+.
AT greco 63,17τί ἐπλάνησας ἡμᾶς κύριε ἀπὸ τῆς ὁδοῦ σου ἐσκλήρυνας ἡμῶν τὰς καρδίας τοῦ μὴ φοβεῖσθαί σε ἐπίστρεψον διὰ τοὺς δούλους σου διὰ τὰς φυλὰς τῆς κληρονομίας σου
Interconfessionale IsPerché, Signore, ci lasci vagare
lontano dal tuo cammino,
sempre più ostinati
nel rifiutare la tua autorità?
Per amore nostro
torna da noi tuoi servitori,
noi, il popolo che ti appartiene.
Rimandi
63,17 Perché? Sal 80,13. — il cammino di Dio Is 64,4. — torna Sal 80,15; 90,13. — il popolo che ti appartiene Dt 32,9.
AT greco 63,18ἵνα μικρὸν κληρονομήσωμεν τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου σου οἱ ὑπεναντίοι ἡμῶν κατεπάτησαν τὸ ἁγίασμά σου
Interconfessionale IsNoi, tuo popolo santo,
abbiamo avuto in possesso la terra
per poco tempo.
Ma poi i nostri nemici hanno profanato
il tuo tempio santo.
Rimandi
63,18 il tempio santo profanato Is 64,10.
AT greco 63,19ἐγενόμεθα ὡς τὸ ἀπ’ ἀρχῆς ὅτε οὐκ ἦρξας ἡμῶν οὐδὲ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά σου ἐφ’ ἡμᾶς ἐὰν ἀνοίξῃς τὸν οὐρανόν τρόμος λήμψεται ἀπὸ σοῦ ὄρη καὶ τακήσονται
Interconfessionale IsDa troppo tempo
non siamo più il popolo sul quale regni,
il popolo che porta il tuo nome!

Perché non squarci il cielo
e non scendi?
Davanti a te i monti tremerebbero!
Rimandi
63,19 il popolo che porta il nome del Signore Dt 28,10; Ger 14,9. — non squarci il cielo Mc 1,10; cfr. 15,38. — i monti tremerebbero Mic 1,4; Ab 3,6.10; Sal 18,8; cfr. Is 54,10.