Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 65 65,1ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν εἶπα ἰδού εἰμι τῷ ἔθνει οἳ οὐκ ἐκάλεσάν μου τὸ ὄνομα
Interconfessionale IsIl Signore disse:
«Ero pronto a rispondere,
ma nessuno mi ha chiesto nulla.
Mi sono fatto trovare da chi non mi cercava.
Ho annunziato: “Vengo a salvarvi”,
a gente che non mi invocava.
Rimandi
65,1-2 versetti citati in Rm 10,20-21.
Note al Testo
65,1 che non mi invocava: così secondo le antiche traduzioni; il testo ebraico ha: che era chiamata con il mio nome.
AT greco 65,2ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου ὅλην τὴν ἡμέραν πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα οἳ οὐκ ἐπορεύθησαν ὁδῷ ἀληθινῇ ἀλλ’ ὀπίσω τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν
Interconfessionale IsOgni giorno ho teso le mani
a un popolo ribelle
che camminava per una strada malvagia;
seguiva soltanto i suoi capricci.
Rimandi
65,2 una strada malvagia Is 55,7; Sal 36,5.
AT greco 65,3ὁ λαὸς οὗτος ὁ παροξύνων με ἐναντίον ἐμοῦ διὰ παντός αὐτοὶ θυσιάζουσιν ἐν τοῖς κήποις καὶ θυμιῶσιν ἐπὶ ταῖς πλίνθοις τοῖς δαιμονίοις ἃ οὐκ ἔστιν
Interconfessionale IsMa gli Israeliti mi offendono sempre e in modo sfacciato:
nei loro giardini offrono sacrifici
e bruciano profumi per i loro falsi dèi
su altari di mattoni.
Rimandi
65,3 gli Israeliti mi offendono sempre Dt 32,21; Os 12,15. — nei loro giardini offrono sacrifici Is 1,29+. — bruciano profumi Ger 19,13; 32,29.
AT greco 65,4καὶ ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς σπηλαίοις κοιμῶνται δι’ ἐνύπνια οἱ ἔσθοντες κρέα ὕεια καὶ ζωμὸν θυσιῶν μεμολυμμένα πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν
Interconfessionale IsSi siedono fra le tombe,
passano la notte nelle grotte
per comunicare con i morti.
Mangiano carne di maiale
e riempiono i piatti di cibi proibiti.
Rimandi
65,4 fra le tombe (per comunicare con i morti) cfr. Is 8,19; Lv 19,31; Dt 18,11; Mc 5,2-3. — carne di maiale (impura) Is 66,3-17; Lv 11,7; Dt 14,8; cfr. 1 Mac 1,47; 2 Mac 6,18-20; 7,1-2.
AT greco 65,5οἱ λέγοντες πόρρω ἀπ’ ἐμοῦ μὴ ἐγγίσῃς μου ὅτι καθαρός εἰμι οὗτος καπνὸς τοῦ θυμοῦ μου πῦρ καίεται ἐν αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας
Interconfessionale IsDicono a chi incontrano:
“Resta lontano, non mi toccare,
perché sono carico di una forza sacra”.

Queste cose mi irritano
come fumo negli occhi.
La mia collera brucia
come un fuoco continuo.
Rimandi
65,5 forza sacra Is 66,17; cfr. Ez 44,19; 46,20.
AT greco 65,6ἰδοὺ γέγραπται ἐνώπιόν μου οὐ σιωπήσω ἕως ἂν ἀποδῶ εἰς τὸν κόλπον αὐτῶν
Interconfessionale IsMa ho annotato tutto, non starò zitto
finché non avrò regolato
tutti i miei conti con loro,
Rimandi
65,6 non starò zitto Is 42,14+.
AT greco 65,7τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ τῶν πατέρων αὐτῶν λέγει κύριος οἳ ἐθυμίασαν ἐπὶ τῶν ὀρέων καὶ ἐπὶ τῶν βουνῶν ὠνείδισάν με ἀποδώσω τὰ ἔργα αὐτῶν εἰς τὸν κόλπον αὐτῶν
Interconfessionale Isper le azioni malvagie
commesse da loro e dai loro antenati.
Già essi bruciavano profumo
sui monti per i loro falsi dèi,
mi insultavano sulle colline.
Li ripagherò come si meritano
anche per il loro comportamento passato».

Rimandi
65,7 le azioni malvagie commesse da loro e dai loro antenati Lv 26,39-40; Ger 3,25. — pratiche idolatriche sulle montagne Ger 2,20; 3,2.6; Ez 6,13; 20,28; Os 4,13+; Dt 12,2.
AT greco 65,8οὕτως λέγει κύριος ὃν τρόπον εὑρεθήσεται ὁ ῥὼξ ἐν τῷ βότρυι καὶ ἐροῦσιν μὴ λυμήνῃ αὐτὸν ὅτι εὐλογία κυρίου ἐστὶν ἐν αὐτῷ οὕτως ποιήσω ἕνεκεν τοῦ δουλεύοντός μοι τούτου ἕνεκεν οὐ μὴ ἀπολέσω πάντας
Interconfessionale IsIl Signore dichiara:
«Quando si trova un grappolo pieno di succo,
si dice di non distruggerlo
perché promette buon vino.
Farò anch’io così con chi mi è fedele,
per non distruggere tutto il popolo.
Rimandi
65,8 non distruggerlo cfr. Sal 57,1.
AT greco 65,9καὶ ἐξάξω τὸ ἐξ Ιακωβ σπέρμα καὶ τὸ ἐξ Ιουδα καὶ κληρονομήσει τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου καὶ κληρονομήσουσιν οἱ ἐκλεκτοί μου καὶ οἱ δοῦλοί μου καὶ κατοικήσουσιν ἐκεῖ
Interconfessionale IsDarò una discendenza al popolo di Giacobbe e di Giuda:
essi possederanno i miei monti.
Quelli che ho scelto ne saranno i padroni,
quelli che mi sono fedeli vi abiteranno.
Rimandi
65,9 essi possederanno i miei monti Is 57,13; 60,21.
AT greco 65,10καὶ ἔσονται ἐν τῷ δρυμῷ ἐπαύλεις ποιμνίων καὶ φάραγξ Αχωρ εἰς ἀνάπαυσιν βουκολίων τῷ λαῷ μου οἳ ἐζήτησάν με
Interconfessionale IsPer quelli che si rivolgono a me
la pianura di Saròn
sarà un pascolo per i greggi
e la valle di Acor
un recinto per gli animali.

Rimandi
65,10 la pianura di Saròn Is 33,9+. — la valle di Acor Gs 7,24-26; 15,7; Os 2,17.
Note al Testo
65,10 La fertile pianura di Saròn si trova lungo il Mar Mediterraneo, a sud del monte Carmelo. — La valle di Acor è vicina a Gerico e permette l’accesso al centro della Palestina (vedi Giosuè 7,26).
AT greco 65,11ὑμεῖς δὲ οἱ ἐγκαταλιπόντες με καὶ ἐπιλανθανόμενοι τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου καὶ ἑτοιμάζοντες τῷ δαίμονι τράπεζαν καὶ πληροῦντες τῇ τύχῃ κέρασμα
Interconfessionale IsMa non sarà così
per voi che avete abbandonato me, il Signore,
che avete dimenticato il mio monte santo,
che preparate il cibo per Gad,
e offrite vino a Menì.
Note al Testo
65,11 il mio monte santo: vedi nota a 2,3. — Gad è un dio della fortuna di provenienza araba, venerato in Siria e nell’alta Mesopotamia. Non conosciamo una divinità di nome Menì, ma probabilmente questo termine ebraico richiama quello di Manot o Manat; dea del destino venerata negli stessi ambienti.
AT greco 65,12ἐγὼ παραδώσω ὑμᾶς εἰς μάχαιραν πάντες ἐν σφαγῇ πεσεῖσθε ὅτι ἐκάλεσα ὑμᾶς καὶ οὐχ ὑπηκούσατε ἐλάλησα καὶ παρηκούσατε καὶ ἐποιήσατε τὸ πονηρὸν ἐναντίον ἐμοῦ καὶ ἃ οὐκ ἐβουλόμην ἐξελέξασθε
Interconfessionale IsIo vi destino a una morte violenta.
Cadrete tutti in ginocchio,
e poi sarete massacrati.
Io vi ho chiamato, ma non mi avete risposto,
io ho parlato, ma non mi avete ascoltato.
Avete fatto quel che per me è male,
avete scelto quel che in me provoca dispiacere.
Rimandi
65,12 chiamata senza risposta Is 50,2+; cfr. 65,24; 66,4.
AT greco 65,13διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι φάγονται ὑμεῖς δὲ πεινάσετε ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι πίονται ὑμεῖς δὲ διψήσετε ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι εὐφρανθήσονται ὑμεῖς δὲ αἰσχυνθήσεσθε
Interconfessionale IsE allora io, Dio il Signore, dichiaro:
Voi soffrirete la carestia,
mentre i miei fedeli avranno da mangiare!
Soffrirete la sete,
ma i miei servi avranno da bere!
Vivrete nella vergogna,
e i miei fedeli invece saranno nella gioia!
Rimandi
65,13 fame, sete Dt 28,47-48.
AT greco 65,14ἰδοὺ οἱ δουλεύοντές μοι ἀγαλλιάσονται ἐν εὐφροσύνῃ ὑμεῖς δὲ κεκράξεσθε διὰ τὸν πόνον τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἀπὸ συντριβῆς πνεύματος ὀλολύξετε
Interconfessionale Is65,14Voi griderete di disperazione,
vi lamenterete dal profondo
del vostro cuore straziato,
mentre i miei fedeli grideranno di gioia
dal profondo del loro cuore felice.
AT greco 65,15καταλείψετε γὰρ τὸ ὄνομα ὑμῶν εἰς πλησμονὴν τοῖς ἐκλεκτοῖς μου ὑμᾶς δὲ ἀνελεῖ κύριος τοῖς δὲ δουλεύουσιν αὐτῷ κληθήσεται ὄνομα καινόν
Interconfessionale IsIl vostro nome sarà ricordato
soltanto quando i miei fedeli pronunzieranno questa maledizione:
“Dio il Signore ti faccia morire come il tale…”.
Invece, i miei fedeli
saranno chiamati con un altro nome.
Rimandi
65,15 formula di maledizione Nm 5,21; Ger 29,22.
AT greco 65,16ὃ εὐλογηθήσεται ἐπὶ τῆς γῆς εὐλογήσουσιν γὰρ τὸν θεὸν τὸν ἀληθινόν καὶ οἱ ὀμνύοντες ἐπὶ τῆς γῆς ὀμοῦνται τὸν θεὸν τὸν ἀληθινόν ἐπιλήσονται γὰρ τὴν θλῖψιν αὐτῶν τὴν πρώτην καὶ οὐκ ἀναβήσεται αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν
Interconfessionale IsChi vorrà essere benedetto nel paese,
vorrà esserlo per il Dio fedele,
chi vorrà giurare nel paese
giurerà per il Dio fedele».
Un nuovo cielo, una nuova terra

Il Signore dice:
«Le sofferenze del passato saranno dimenticate, svaniranno davanti ai miei occhi.
Rimandi
65,16 benedizione vicendevole Gn 22,18; cfr. 12,3.
AT greco 65,17ἔσται γὰρ ὁ οὐρανὸς καινὸς καὶ ἡ γῆ καινή καὶ οὐ μὴ μνησθῶσιν τῶν προτέρων οὐδ’ οὐ μὴ ἐπέλθῃ αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν
Interconfessionale IsIo sto per creare un nuovo cielo e una nuova terra.
Non si ricorderà più il passato,
non ci si penserà più.
Rimandi
65,17 un nuovo cielo e una nuova terra Is 66,22; 2 Pt 3,13; Ap 21,1; cfr. Is 51,6. — passato dimenticato cfr. Is 43,18-19; 2 Cor 5,17.
AT greco 65,18ἀλλ’ εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίαμα εὑρήσουσιν ἐν αὐτῇ ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ ποιῶ Ιερουσαλημ ἀγαλλίαμα καὶ τὸν λαόν μου εὐφροσύνην
Interconfessionale Is65,18Gioite ed esultate
per quel che creerò:
una Gerusalemme entusiasta
e un popolo pieno di gioia.
AT greco 65,19καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ λαῷ μου καὶ οὐκέτι μὴ ἀκουσθῇ ἐν αὐτῇ φωνὴ κλαυθμοῦ οὐδὲ φωνὴ κραυγῆς
Interconfessionale IsMi rallegrerò per Gerusalemme
e gioirò per il mio popolo.
Non si sentiranno più in essa
pianti o grida di dolore.
Rimandi
65,19 entusiasmo Is 62,5. — né pianti, né grida di dolore Ap 21,4.
AT greco 65,20καὶ οὐ μὴ γένηται ἐκεῖ ἄωρος καὶ πρεσβύτης ὃς οὐκ ἐμπλήσει τὸν χρόνον αὐτοῦ ἔσται γὰρ ὁ νέος ἑκατὸν ἐτῶν ὁ δὲ ἀποθνῄσκων ἁμαρτωλὸς ἑκατὸν ἐτῶν καὶ ἐπικατάρατος ἔσται
Interconfessionale IsNon morranno più neonati
e gli adulti avranno una lunga vecchiaia.
Morirà giovane chi morirà a cent’anni.
Se uno non arriverà a cent’anni vorrà dire che io l’ho punito.
Note al Testo
65,20 Se uno… punito: altri: Chi non raggiunge i cento anni sarà considerato maledetto.
AT greco 65,21καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίας καὶ αὐτοὶ ἐνοικήσουσιν καὶ καταφυτεύσουσιν ἀμπελῶνας καὶ αὐτοὶ φάγονται τὰ γενήματα αὐτῶν
Interconfessionale IsLa mia gente costruirà case e le abiterà,
pianterà vigne e ne mangerà l’uva.
Rimandi
65,21-22 godere del proprio lavoro Is 62,8-9; Ger 29,5; 31,5; Am 9,14; cfr. Lv 26,16; Dt 28,30-33.38-44; Am 5,11; Mic 6,14-15; Sof 1,13.
AT greco 65,22καὶ οὐ μὴ οἰκοδομήσουσιν καὶ ἄλλοι ἐνοικήσουσιν καὶ οὐ μὴ φυτεύσουσιν καὶ ἄλλοι φάγονται κατὰ γὰρ τὰς ἡμέρας τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἔσονται αἱ ἡμέραι τοῦ λαοῦ μου τὰ ἔργα τῶν πόνων αὐτῶν παλαιώσουσιν
Interconfessionale Is65,22Non costruiranno più case
perché un altro vi abiti,
non pianteranno più vigne
perché un altro ne mangi l’uva.
Il mio popolo vivrà a lungo
come un albero secolare.
I miei fedeli si godranno
il frutto del loro lavoro.
AT greco 65,23οἱ δὲ ἐκλεκτοί μου οὐ κοπιάσουσιν εἰς κενὸν οὐδὲ τεκνοποιήσουσιν εἰς κατάραν ὅτι σπέρμα ηὐλογημένον ὑπὸ θεοῦ ἐστιν καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν μετ’ αὐτῶν ἔσονται
Interconfessionale IsTutto quel che faranno riuscirà bene,
non metteranno al mondo figli
per poi vederli morire.
Saranno un popolo benedetto dal Signore,
essi e i loro figli.
Rimandi
65,23 la loro discendenza, i loro figli Is 44,3+.
AT greco 65,24καὶ ἔσται πρὶν κεκράξαι αὐτοὺς ἐγὼ ἐπακούσομαι αὐτῶν ἔτι λαλούντων αὐτῶν ἐρῶ τί ἐστιν
Interconfessionale Is65,24Risponderò loro
prima ancora che mi chiamino.
Li avrò già ascoltati
prima ancora che finiscano di parlare.
AT greco 65,25τότε λύκοι καὶ ἄρνες βοσκηθήσονται ἅμα καὶ λέων ὡς βοῦς φάγεται ἄχυρα ὄφις δὲ γῆν ὡς ἄρτον οὐκ ἀδικήσουσιν οὐδὲ μὴ λυμανοῦνται ἐπὶ τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ μου λέγει κύριος
Interconfessionale IsI lupi e gli agnelli pascoleranno insieme,
i leoni mangeranno fieno come i buoi,
i serpenti si nutriranno di polvere.
Nessuno farà azioni malvagie o ingiuste
su tutto il mio monte santo».
Questo promette il Signore.
Rimandi
65,25 lupi e agnelli insieme Is 11,6-9. — i serpenti si nutriranno di polvere Gn 3,14.