Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 7 7,1καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Αχαζ τοῦ Ιωαθαμ τοῦ υἱοῦ Οζιου βασιλέως Ιουδα ἀνέβη Ραασσων βασιλεὺς Αραμ καὶ Φακεε υἱὸς Ρομελιου βασιλεὺς Ισραηλ ἐπὶ Ιερουσαλημ πολεμῆσαι αὐτὴν καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν πολιορκῆσαι αὐτήν
Interconfessionale IsMentre il re Acaz, figlio di Iotam, nipote di Ozia, governava il regno di Giuda, scoppiò la guerra. Il re di Aram, Resin, e il re d’Israele, Pekach figlio di Romelia, attaccarono Gerusalemme ma non riuscirono a conquistarla.
Rimandi
7,1 Acaz Is 1,1+. — Pekach 2 Re 15,27-31. — attacco degli Aramei e Israeliti contro Gerusalemme 2 Re 16,5; cfr. 2 Re 15,37.
Note al Testo
7,1 Il re di Aram e il re d’Israele si sono alleati contro Acaz, vogliono distruggere la sua dinastia (v. 6) e obbligare la gente del regno di Giuda a coalizzarsi con loro contro l’Assiria. Questo avvenne verso l’anno 734 a.C.
AT greco 7,2καὶ ἀνηγγέλη εἰς τὸν οἶκον Δαυιδ λέγοντες συνεφώνησεν Αραμ πρὸς τὸν Εφραιμ καὶ ἐξέστη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ὃν τρόπον ὅταν ἐν δρυμῷ ξύλον ὑπὸ πνεύματος σαλευθῇ
Interconfessionale IsAppena il re di Giuda, la sua corte e il suo popolo vennero a sapere che l’esercito di Aram si era accampato nel territorio di Èfraim furono così atterriti che tremavano come alberi agitati dal vento.
Note al Testo
7,2 territorio di Èfraim: questa espressione è usata spesso per indicare l’intero regno d’Israele e non solo la regione di Èfraim, a nord di Gerusalemme.
AT greco 7,3καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Ησαιαν ἔξελθε εἰς συνάντησιν Αχαζ σὺ καὶ ὁ καταλειφθεὶς Ιασουβ ὁ υἱός σου πρὸς τὴν κολυμβήθραν τῆς ἄνω ὁδοῦ τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως
Interconfessionale IsIl Signore disse a Isaia:
«Prendi con te tuo figlio Seariasùb e va’ incontro al re. Lo troverai sulla strada che conduce al campo del Lavandaio, dove finisce il canale che porta l’acqua dal serbatoio superiore.
Rimandi
7,3 Seariasùb, un resto ritornerà Is 10,21; cfr. 4,3+. — campo del Lavandaio cfr. 1 Re 1,9. — serbatoio superiore Is 36,2.
Note al Testo
7,3 Seariasùb: nome simbolico che in ebraico significa: un resto ritornerà oppure: si convertirà (vedi anche 10,20-22). — Per il campo del Lavandaio vedi 2 Re 18,17 e nota.
AT greco 7,4καὶ ἐρεῖς αὐτῷ φύλαξαι τοῦ ἡσυχάσαι καὶ μὴ φοβοῦ μηδὲ ἡ ψυχή σου ἀσθενείτω ἀπὸ τῶν δύο ξύλων τῶν δαλῶν τῶν καπνιζομένων τούτων ὅταν γὰρ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ μου γένηται πάλιν ἰάσομαι
Interconfessionale IsGli dirai: “Sta’ attento. Non ti agitare! Non aver paura e non lasciarti intimorire dalla collera di Resin l’Arameo, e di Pekach, il figlio di Romelia: sono solo due avanzi di tizzoni fumosi”.
Rimandi
7,4 Non ti agitare Is 30,15. — Non aver paura Is 8,12. — tizzoni fumosi cfr. Is 42,3; 43,17; 51,12-13; 2 Sam 14,7; Gb 18,5-6.
AT greco 7,5καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Αραμ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ρομελιου ὅτι ἐβουλεύσαντο βουλὴν πονηρὰν περὶ σοῦ λέγοντες
Interconfessionale Is7,5So che il re di Aram e il re d’Israele complottano contro di te.
AT greco 7,6ἀναβησόμεθα εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ συλλαλήσαντες αὐτοῖς ἀποστρέψομεν αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς καὶ βασιλεύσομεν αὐτῆς τὸν υἱὸν Ταβεηλ
Interconfessionale Is7,6Vogliono invadere la regione di Giuda, costringere il popolo a unirsi a loro e mettere sul trono il figlio di Tabeèl.
AT greco 7,7τάδε λέγει κύριος σαβαωθ οὐ μὴ ἐμμείνῃ ἡ βουλὴ αὕτη οὐδὲ ἔσται
Interconfessionale IsMa io, il Signore, ho deciso che questo non avverrà mai.
Rimandi
7,7 questo non avverrà mai Is 8,10; 28,18; Sal 33,10.
AT greco 7,8ἀλλ’ ἡ κεφαλὴ Αραμ Δαμασκός ἀλλ’ ἔτι ἑξήκοντα καὶ πέντε ἐτῶν ἐκλείψει ἡ βασιλεία Εφραιμ ἀπὸ λαοῦ
AT greco 7,9καὶ ἡ κεφαλὴ Εφραιμ Σομορων καὶ ἡ κεφαλὴ Σομορων υἱὸς τοῦ Ρομελιου καὶ ἐὰν μὴ πιστεύσητε οὐδὲ μὴ συνῆτε
AT greco 7,10καὶ προσέθετο κύριος λαλῆσαι τῷ Αχαζ λέγων
Interconfessionale Is7,10Il Signore diede anche un altro messaggio a Isaia, sempre per il re Acaz:
AT greco 7,11αἴτησαι σεαυτῷ σημεῖον παρὰ κυρίου θεοῦ σου εἰς βάθος ἢ εἰς ὕψος
Interconfessionale Is— Chiedi al Signore tuo Dio di mandarti un segno o dal profondo del mondo dei morti o dall’alto del cielo.
Rimandi
7,11 un segno Is 7,14; 8,18; 20,3; 37,30; 38,7-8.21-22; Gdc 6,36-40; 1 Re 13,3-5; Ger 44,29-30. — mondo dei morti, alto dei cieli Dt 33,10; Gb 11,8; Mt 16,1-4.
AT greco 7,12καὶ εἶπεν Αχαζ οὐ μὴ αἰτήσω οὐδ’ οὐ μὴ πειράσω κύριον
Interconfessionale IsMa il re rispose:
— Non chiederò niente, non voglio mettere alla prova il Signore.
Rimandi
7,12 mettere il Signore alla prova Sal 78,18+.
AT greco 7,13καὶ εἶπεν ἀκούσατε δή οἶκος Δαυιδ μὴ μικρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις καὶ πῶς κυρίῳ παρέχετε ἀγῶνα
Interconfessionale IsAllora Isaia disse: «Ora ascoltatemi, tu e la tua famiglia, discendenti del re Davide, avete già abusato della pazienza degli uomini e ora con questa risposta abusate anche della pazienza del mio Dio.
Note al Testo
7,13 discendenti del re Davide: è questo il senso dell’espressione ebraica: casa di Davide ed è un’allusione alla promessa che Dio ha fatto a Davide (vedi 2 Samuele 7,5-16 e nota a 7,5).
AT greco 7,14διὰ τοῦτο δώσει κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εμμανουηλ
Interconfessionale IsEbbene, il Signore vi darà lui stesso un segno. Avverrà che la giovane incinta darà alla luce un figlio e lo chiamerà Emmanuele (Dio con noi).
Rimandi
7,14 nascerà un figlio Gn 16,11; Gdc 13,3; Lc 1,31. — Emmanuele (Dio con noi) Is 8,8.10; 41,10+; Nm 23,21; Am 5,14; Mic 3,11; Sof 3,15; Sal 46,8.12.
Note al Testo
7,14 giovane: la parola ebraica così tradotta indica una donna in età da marito; probabilmente si tratta della giovane moglie di Acaz, futura madre del re Ezechia. L’antica traduzione greca usa invece la parola vergine che sarà ripresa da Matteo 1,23.
AT greco 7,15βούτυρον καὶ μέλι φάγεται πρὶν ἢ γνῶναι αὐτὸν ἢ προελέσθαι πονηρὰ ἐκλέξεται τὸ ἀγαθόν
Interconfessionale IsEgli si nutrirà di panna e di miele finché non sarà in grado di distinguere il bene dal male.
Rimandi
7,15 distinguere il bene dal male Dt 1,39; 2 Sam 14,17; 1 Re 3,9.
Note al Testo
7,15 panna e miele: l’espressione richiama la frase proverbiale: latte e miele di Esodo 3,8 (vedi nota).
AT greco 7,16διότι πρὶν ἢ γνῶναι τὸ παιδίον ἀγαθὸν ἢ κακὸν ἀπειθεῖ πονηρίᾳ τοῦ ἐκλέξασθαι τὸ ἀγαθόν καὶ καταλειφθήσεται ἡ γῆ ἣν σὺ φοβῇ ἀπὸ προσώπου τῶν δύο βασιλέων
Interconfessionale IsMa prima che arrivi a questo punto, il territorio di quei due re che ti fanno tanta paura verrà abbandonato dai suoi abitanti.
Rimandi
7,16 Ma prima Is 8,4.
Note al Testo
7,16 il territorio… verrà abbandonato: tra gli anni 734-732 a.C. gli Assiri conquistarono e assoggettarono il regno di Damasco e una parte del regno d’Israele.
AT greco 7,17ἀλλὰ ἐπάξει ὁ θεὸς ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου ἡμέρας αἳ οὔπω ἥκασιν ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἀφεῖλεν Εφραιμ ἀπὸ Ιουδα τὸν βασιλέα τῶν Ἀσσυρίων
Interconfessionale IsIl Signore sta per mandare su di te, sul tuo popolo e su tutta la tua famiglia giorni terribili. Saranno i peggiori da quando il regno d’Israele si è separato dal regno di Giuda. Egli manderà il re d’Assiria».
Rimandi
7,17 il re di Assiria Is 8,7-8; 36,1.
AT greco 7,18καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ συριεῖ κύριος μυίαις ὃ κυριεύει μέρους ποταμοῦ Αἰγύπτου καὶ τῇ μελίσσῃ ἥ ἐστιν ἐν χώρᾳ Ἀσσυρίων
Interconfessionale IsQuel giorno il Signore farà un segnale, un fischio: gli Egiziani arriveranno come mosche dalle più remote zone del Nilo, e gli Assiri verranno numerosi come api.
Rimandi
7,18 il fischio del Signore Is 5,26. — l’Egitto Is 37,9.
AT greco 7,19καὶ ἐλεύσονται πάντες καὶ ἀναπαύσονται ἐν ταῖς φάραγξι τῆς χώρας καὶ ἐν ταῖς τρώγλαις τῶν πετρῶν καὶ εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς πᾶσαν ῥαγάδα καὶ ἐν παντὶ ξύλῳ
Interconfessionale Is7,19Essi si poseranno a sciami nelle valli e nelle fessure delle rocce. Copriranno ogni cespuglio, ogni pascolo.
AT greco 7,20ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ξυρήσει κύριος τῷ ξυρῷ τῷ μεγάλῳ καὶ μεμεθυσμένῳ ὅ ἐστιν πέραν τοῦ ποταμοῦ βασιλέως Ἀσσυρίων τὴν κεφαλὴν καὶ τὰς τρίχας τῶν ποδῶν καὶ τὸν πώγωνα ἀφελεῖ
Interconfessionale IsQuel giorno il Signore farà venire il re d’Assiria dalla regione che è oltre l’Eufrate, e raderà come un barbiere la vostra barba, i vostri capelli e tutto il vostro corpo.
Rimandi
7,20 capigliatura e barba rasati Is 3,24; Ez 5,1; cfr. 2 Sam 10,4-6.
Note al Testo
7,20 raderà come un barbiere: vedi nota a 3,24.
AT greco 7,21καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θρέψει ἄνθρωπος δάμαλιν βοῶν καὶ δύο πρόβατα
Interconfessionale Is7,21In quel tempo anche se a un contadino saranno rimaste una mucca e due pecore,
AT greco 7,22καὶ ἔσται ἀπὸ τοῦ πλεῖστον ποιεῖν γάλα βούτυρον καὶ μέλι φάγεται πᾶς ὁ καταλειφθεὶς ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale Isqueste gli daranno latte in abbondanza. I pochi superstiti rimasti nella tua terra mangeranno panna e miele.
Rimandi
7,22 i superstiti Is 4,3+.
AT greco 7,23καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πᾶς τόπος οὗ ἐὰν ὦσιν χίλιαι ἄμπελοι χιλίων σίκλων εἰς χέρσον ἔσονται καὶ εἰς ἄκανθαν
Interconfessionale IsIn quel giorno le splendide vigne, con mille viti ciascuna, del valore di mille monete d’argento, saranno coperte di rovi e di spine.
Rimandi
7,23 le splendide vigne di Samaria Is 2,7; 28,1. — devastazione di Samaria Is 7,8-9; 8,4; 10,17-19; 17,4-6. — rovi e spine Is 5,6+; 8,4.
AT greco 7,24μετὰ βέλους καὶ τοξεύματος εἰσελεύσονται ἐκεῖ ὅτι χέρσος καὶ ἄκανθα ἔσται πᾶσα ἡ γῆ
Interconfessionale Is7,24Vi entreranno solo cacciatori armati di frecce e di archi. Rovi e spine copriranno tutto il territorio.
AT greco 7,25καὶ πᾶν ὄρος ἀροτριώμενον ἀροτριαθήσεται καὶ οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐκεῖ φόβος ἔσται γὰρ ἀπὸ τῆς χέρσου καὶ ἀκάνθης εἰς βόσκημα προβάτου καὶ εἰς καταπάτημα βοός
Interconfessionale IsCi saranno soltanto rovi e spine sulle colline dove prima crescevano i raccolti. Nessuno avrà il coraggio di andarci. Sarà un luogo lasciato a vitelli e capre.
Rimandi
7,25 pascolo per capre Is 17,2; 27,10; 32,14; Ez 25,5; Sof 2,6-7.