Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 8 8,1καὶ εἶπεν κύριος πρός με λαβὲ σεαυτῷ τόμον καινοῦ μεγάλου καὶ γράψον εἰς αὐτὸν γραφίδι ἀνθρώπου τοῦ ὀξέως προνομὴν ποιῆσαι σκύλων πάρεστιν γάρ
Interconfessionale IsPer ordine del Signore presi una tavoletta e vi scrissi a lettere chiare: ‘Maher-salal-cas-baz’ (Veloce alla preda, svelto al bottino).
Rimandi
8,1 messaggi profetici messi per scritto Is 30,8; Ger 30,2; 36,2; Ab 2,2. — preda e bottino Is 10,6.
AT greco 8,2καὶ μάρτυράς μοι ποίησον πιστοὺς ἀνθρώπους τὸν Ουριαν καὶ τὸν Ζαχαριαν υἱὸν Βαραχιου
Interconfessionale IsPresi come testimoni due persone stimate: Uria, il sacerdote, e Zaccaria, figlio di Ieberechia.
Rimandi
8,2 due testimoni Dt 17,6; 19,15; 1 Re 21,13. — Uria 2 Re 16,10-16. — Zaccaria 2 Re 18,2; 2 Cr 29,1.
AT greco 8,3καὶ προσῆλθον πρὸς τὴν προφῆτιν καὶ ἐν γαστρὶ ἔλαβεν καὶ ἔτεκεν υἱόν καὶ εἶπεν κύριός μοι κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ ταχέως σκύλευσον ὀξέως προνόμευσον
Interconfessionale IsQualche tempo dopo mia moglie, la profetessa, rimase incinta. Alla nascita di mio figlio, il Signore disse: «Mettigli per nome: Veloce alla preda, svelto al bottino.
Rimandi
8,3 famiglia profetica Os 1,1-9. — nascita di un figlio Is 7,14.
AT greco 8,4διότι πρὶν ἢ γνῶναι τὸ παιδίον καλεῖν πατέρα ἢ μητέρα λήμψεται δύναμιν Δαμασκοῦ καὶ τὰ σκῦλα Σαμαρείας ἔναντι βασιλέως Ἀσσυρίων
Interconfessionale IsPerché prima che il bambino sappia dire mamma e papà il re d’Assiria porterà via le ricchezze di Damasco e il bottino di Samaria».
Rimandi
8,4 prima che il bambino Is 7,16. — rovina di Damasco e di Samaria Is 7,20; 17,3.
AT greco 8,5καὶ προσέθετο κύριος λαλῆσαί μοι ἔτι
Interconfessionale Is8,5Il Signore mi disse ancora:
AT greco 8,6διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι τὸν λαὸν τοῦτον τὸ ὕδωρ τοῦ Σιλωαμ τὸ πορευόμενον ἡσυχῇ ἀλλὰ βούλεσθαι ἔχειν τὸν Ραασσων καὶ τὸν υἱὸν Ρομελιου βασιλέα ἐφ’ ὑμῶν
AT greco 8,7διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἀνάγει κύριος ἐφ’ ὑμᾶς τὸ ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ τὸ ἰσχυρὸν καὶ τὸ πολύ τὸν βασιλέα τῶν Ἀσσυρίων καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ ἀναβήσεται ἐπὶ πᾶσαν φάραγγα ὑμῶν καὶ περιπατήσει ἐπὶ πᾶν τεῖχος ὑμῶν
AT greco 8,8καὶ ἀφελεῖ ἀπὸ τῆς Ιουδαίας ἄνθρωπον ὃς δυνήσεται κεφαλὴν ἆραι ἢ δυνατὸν συντελέσασθαί τι καὶ ἔσται ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὥστε πληρῶσαι τὸ πλάτος τῆς χώρας σου μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός
Interconfessionale IsIrromperà nel paese di Giuda, lo travolgerà e lo sommergerà fino al collo; con le sue ali distese, coprirà tutta la tua terra, o Emmanuele».
Rimandi
8,8 Giuda invaso Is 10,28-32. — tutto il paese Is 1,7; 36,1; 2 Re 17,5. — Emmanuele Is 7,14.
AT greco 8,9γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς ἰσχυκότες ἡττᾶσθε ἐὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε πάλιν ἡττηθήσεσθε
Interconfessionale Is8,9Tremate, popoli! Ascoltate genti lontane.
Alleatevi, armatevi pure, tanto sarete schiacciati!
AT greco 8,10καὶ ἣν ἂν βουλεύσησθε βουλήν διασκεδάσει κύριος καὶ λόγον ὃν ἐὰν λαλήσητε οὐ μὴ ἐμμείνῃ ὑμῖν ὅτι μεθ’ ἡμῶν κύριος ὁ θεός
Interconfessionale IsFate pure i vostri progetti!
Non si realizzeranno.
Dite quel che volete! È tutto inutile,
perché Dio è con noi!
Rimandi
8,10 progetti di Dio, progetti umani Is 5,19; 14,26-27; Sal 33,10-11; 81,13; Prv 21,30. — tutto inutile Is 7,7; 28,18; cfr. 17,14. — Dio è con noi Is 7,14; Rm 8,31.
AT greco 8,11οὕτως λέγει κύριος τῇ ἰσχυρᾷ χειρὶ ἀπειθοῦσιν τῇ πορείᾳ τῆς ὁδοῦ τοῦ λαοῦ τούτου λέγοντες
Interconfessionale IsIl Signore mi impose con forza di non seguire la via di questo popolo e mi disse:
Rimandi
8,11 Il Signore Es 3,19; 14,31. — mi impose 1 Re 18,46; 2 Re 3,15; Ger 15,17; Ez 3,14.
AT greco 8,12μήποτε εἴπητε σκληρόν πᾶν γάρ ὃ ἐὰν εἴπῃ ὁ λαὸς οὗτος σκληρόν ἐστιν τὸν δὲ φόβον αὐτοῦ οὐ μὴ φοβηθῆτε οὐδὲ μὴ ταραχθῆτε
Interconfessionale Is8,12«Non condividete i progetti e le cospirazioni di questo popolo
e non temete quel che esso teme.
AT greco 8,13κύριον αὐτὸν ἁγιάσατε καὶ αὐτὸς ἔσται σου φόβος
Interconfessionale IsRicordatevi che soltanto io,
il Signore dell’universo,
sono santo; sono l’unico che dovete temere.
Rimandi
8,13 ricordarsi che il Signore è santo 1 Pt 3,15. — il Santo Is 6,3+. — temere solo il Signore Is 29,22-23; cfr. 31,1.
AT greco 8,14καὶ ἐὰν ἐπ’ αὐτῷ πεποιθὼς ᾖς ἔσται σοι εἰς ἁγίασμα καὶ οὐχ ὡς λίθου προσκόμματι συναντήσεσθε αὐτῷ οὐδὲ ὡς πέτρας πτώματι ὁ δὲ οἶκος Ιακωβ ἐν παγίδι καὶ ἐν κοιλάσματι ἐγκαθήμενοι ἐν Ιερουσαλημ
Interconfessionale Is«Io sono un santuario, ma anche una pietra di inciampo per il popolo, un laccio, un trabocchetto per i regni di Giuda e d’Israele e per chi abita in Gerusalemme.
Rimandi
8,14 Io sono un santuario Ez 11,16; cfr. Ap 21,22. — una pietra cfr. Is 28,16; Gn 49,24. — una pietra d’inciampo cfr. Is 17,10; 2 Sam 22,2; Sal 28,1+. — in cui si inciampa cfr. Is 5,15-16.24; 30,9-14; 31,1; 37,22-23; Lc 2,34; Rm 9,32-33; 1 Pt 2,7-8. — un laccio Sal 9,16+.
Note al Testo
8,14 un santuario: altri: un’insidia (correggendo il termine del testo ebraico).
AT greco 8,15διὰ τοῦτο ἀδυνατήσουσιν ἐν αὐτοῖς πολλοὶ καὶ πεσοῦνται καὶ συντριβήσονται καὶ ἐγγιοῦσιν καὶ ἁλώσονται ἄνθρωποι ἐν ἀσφαλείᾳ ὄντες
Interconfessionale IsMolti inciamperanno: cadranno e verranno schiacciati. Altri cadranno nelle trappole preparate per essi e saranno presi».
Rimandi
8,15 molti verranno schiacciati Mt 21,44.
AT greco 8,16τότε φανεροὶ ἔσονται οἱ σφραγιζόμενοι τὸν νόμον τοῦ μὴ μαθεῖν
Interconfessionale IsVoi, miei discepoli,
ricordatevi bene questi avvertimenti
che il Signore mi ha dato.
Rimandi
8,16 ricordatevi bene Ger 32,14. — insegnamenti Is 1,10; 2,3; 5,24; 30,9.
AT greco 8,17καὶ ἐρεῖ μενῶ τὸν θεὸν τὸν ἀποστρέψαντα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴκου Ιακωβ καὶ πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ’ αὐτῷ
Interconfessionale IsEgli ha nascosto il suo volto ai discendenti di Giacobbe,
ma io confido nel Signore
e pongo in lui la mia speranza.
Rimandi
8,17 confido nel Signore Sal 27,14; 31,25+. — che ha nascosto il suo volto Sal 13,2+. — a questo popolo Is 2,5; 10,20; 14,1; 29,22.
AT greco 8,18ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ θεός καὶ ἔσται εἰς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ οἴκῳ Ισραηλ παρὰ κυρίου σαβαωθ ὃς κατοικεῖ ἐν τῷ ὄρει Σιων
Interconfessionale IsGuardate me e i figli che il Signore mi ha dato.
Siamo inviati dal Signore dell’universo
che abita sul monte Sion.
Siamo un messaggio vivente
per il popolo d’Israele.
Rimandi
8,18 i figli che il Signore mi ha dato Eb 2,13. — la famiglia del profeta messaggio vivente Is 7,3; 10,21; 8,1-3; Ger 16,1-8; Ez 24,15-24; Os 1-3. — il Signore che abita sul monte Sion Is 2,2-5; 4,5; 11,9; 14,32; 28,16; 31,9; 33,5; cfr. Sal 132,13.
AT greco 8,19καὶ ἐὰν εἴπωσιν πρὸς ὑμᾶς ζητήσατε τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς φωνοῦντας καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους τοὺς κενολογοῦντας οἳ ἐκ τῆς κοιλίας φωνοῦσιν οὐκ ἔθνος πρὸς θεὸν αὐτοῦ τί ἐκζητοῦσιν περὶ τῶν ζώντων τοὺς νεκρούς
Interconfessionale IsNon date ascolto a chi vi dice di consultare gli spiriti e gli indovini che bisbigliano e mormorano formule. La gente dice: «Dopo tutto, ogni popolo deve interrogare le sue divinità e consultare i suoi morti in favore dei vivi».
Rimandi
8,19 consultare i morti Is 19,3; 1 Sam 28,7-20; 2 Re 21,6; 23,24. — è proibito da Dio Lv 19,31; 20,6.27; Dt 18,11; 1 Sam 28,3.9.
AT greco 8,20νόμον γὰρ εἰς βοήθειαν ἔδωκεν ἵνα εἴπωσιν οὐχ ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο περὶ οὗ οὐκ ἔστιν δῶρα δοῦναι περὶ αὐτοῦ
Interconfessionale Is8,20Voi invece dovete ascoltare quel che il Signore vi insegna! Se non ascoltate la sua parola non c’è speranza per voi.
AT greco 8,21καὶ ἥξει ἐφ’ ὑμᾶς σκληρὰ λιμός καὶ ἔσται ὡς ἂν πεινάσητε λυπηθήσεσθε καὶ κακῶς ἐρεῖτε τὸν ἄρχοντα καὶ τὰ παταχρα καὶ ἀναβλέψονται εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω
Interconfessionale IsIl popolo oppresso e affamato si aggirerà per la regione. Per la fame maledirà con ira il suo re e il suo Dio. Guarderà nel cielo
Rimandi
8,21 responsabilità del re 2 Re 6,26-27; Sal 72,12-16. — maledirà il suo re e il suo Dio Es 22,27; 1 Re 21,10.
AT greco 8,22καὶ εἰς τὴν γῆν κάτω ἐμβλέψονται καὶ ἰδοὺ θλῖψις καὶ στενοχωρία καὶ σκότος ἀπορία στενὴ καὶ σκότος ὥστε μὴ βλέπειν
Interconfessionale Iso scruterà sulla terra ma vedrà solo angoscia, terrore e oscurità terrificante.
Rimandi
8,22 angoscia, oscurità Is 5,30; Mic 3,6.
AT greco 8,23καὶ οὐκ ἀπορηθήσεται ὁ ἐν στενοχωρίᾳ ὢν ἕως καιροῦ τοῦτο πρῶτον ποίει ταχὺ ποίει χώρα Ζαβουλων ἡ γῆ Νεφθαλιμ ὁδὸν θαλάσσης καὶ οἱ λοιποὶ οἱ τὴν παραλίαν κατοικοῦντες καὶ πέραν τοῦ Ιορδάνου Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν τὰ μέρη τῆς Ιουδαίας
Interconfessionale IsPerò non ci saranno sempre tenebre sulla terra che ora è afflitta. Il territorio delle tribù di Zàbulon e di Nèftali nel passato è stato umiliato dal Signore, ma il futuro sarà glorioso per la via del mare, per la regione al di là del Giordano e per la Galilea, dove vivono gli stranieri.
Rimandi
8,23 la Galilea, dove vivono gli stranieri 2 Re 15,29; cfr. Gs 20,7; 21,32; 1 Re 9,11.
Note al Testo
8,23 Il territorio delle tribù di Zàbulon e di Nèftali si trovava a ovest del lago di Genèsaret e del corso superiore del Giordano, ed era stato annesso all’impero assiro tra gli anni 734-732 a.C.; la stessa sorte era toccata alla regione di Gàlaad che si trova al di là del Giordano. — la via del mare era la strada che, costeggiando il Mediterraneo, collegava l’Egitto a Damasco e alla Siria. — la Galilea, dove vivono gli stranieri: altri: il distretto delle nazioni.