Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Isaia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 9 9,1ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει ἴδετε φῶς μέγα οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς λάμψει ἐφ’ ὑμᾶς
Interconfessionale IsIl popolo che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce.
Ora essa ha illuminato il popolo
che viveva nell’oscurità.
AT greco 9,2τὸ πλεῖστον τοῦ λαοῦ ὃ κατήγαγες ἐν εὐφροσύνῃ σου καὶ εὐφρανθήσονται ἐνώπιόν σου ὡς οἱ εὐφραινόμενοι ἐν ἀμήτῳ καὶ ὃν τρόπον οἱ διαιρούμενοι σκῦλα
Interconfessionale IsSignore, tu hai dato loro una grande gioia,
li hai fatti felici.
Gioiscono davanti a te
come quando si miete il grano o si divide un bottino di guerra.
Rimandi
9,2 gioia per la venuta di un nuovo re 1 Re 1,40; 2 Re 11,14; Sal 132,9. — come quando si miete Sal 4,8.
AT greco 9,3διότι ἀφῄρηται ὁ ζυγὸς ὁ ἐπ’ αὐτῶν κείμενος καὶ ἡ ῥάβδος ἡ ἐπὶ τοῦ τραχήλου αὐτῶν τὴν γὰρ ῥάβδον τῶν ἀπαιτούντων διεσκέδασεν κύριος ὡς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐπὶ Μαδιαμ
Interconfessionale IsTu hai spezzato il giogo
che gravava sulle loro spalle e li opprimeva
e il bastone dei loro oppressori,
come hai distrutto in passato l’esercito di Madian.
Rimandi
9,3 il giogo pesante Is 10,27; 14,25; Lv 26,13; Dt 28,48; Ger 27,2-11. — come in passato l’esercito di Madian Gdc 7; Is 10,26; Sal 83,10-12.
AT greco 9,4ὅτι πᾶσαν στολὴν ἐπισυνηγμένην δόλῳ καὶ ἱμάτιον μετὰ καταλλαγῆς ἀποτείσουσιν καὶ θελήσουσιν εἰ ἐγενήθησαν πυρίκαυστοι
Interconfessionale IsI calzari dei soldati invasori
e tutte le loro vesti insanguinate
saranno distrutte dal fuoco.
Rimandi
9,4 distruzione delle armi Is 2,4; Ez 39,9; Os 2,20; Zc 9,10; Sal 46,10; 76,4.
AT greco 9,5ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ
Interconfessionale IsÈ nato un bambino per noi!
Ci è stato dato un figlio!
Gli è stato messo sulle spalle
il segno del potere regale.
Sarà chiamato: «Consigliere sapiente,
Dio forte, Padre per sempre, Principe della pace».
Rimandi
9,5 è nato un bambino per noi Is 7,14; Lc 2,11. — dato Gv 3,16. — si proclama il suo nome 2 Sam 7,9; 1 Re 1,47; cfr. Sal 2,6-7; 72,17; 110,4; 2 Sam 23,3-4. — Consigliere Is 11,2. — Dio forte Is 10,21; Dt 10,17; Ger 32,18; Sal 24,8. — Padre 1 Sam 24,12. — per sempre Is 45,17; 47,7; Sal 21,5.7. — Principe della pace v. 6; Is 11,6-9; Mic 5,4; Zc 9,10; Sal 72,3.7.
AT greco 9,6μεγάλη ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον ἐπὶ τὸν θρόνον Δαυιδ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ κατορθῶσαι αὐτὴν καὶ ἀντιλαβέσθαι αὐτῆς ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίματι ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον ὁ ζῆλος κυρίου σαβαωθ ποιήσει ταῦτα
Interconfessionale IsDiventerà sempre più potente,
e assicurerà una pace continua.
Governerà come successore di Davide.
Il suo potere si fonderà sul diritto
e sulla giustizia per sempre.
Così ha deciso il Signore dell’universo
nel suo ardente amore, e così sarà.
Rimandi
9,6 sempre più potente Is 2,3-4; Sal 110,2. — diritto e giustizia Is 1,26-27; 5,7; 11,3-5; 16,5; 32,1.16-17; Ger 23,5; 33,15; Sal 89,15; 97,2. — per sempre 2 Sam 7,16; Sal 45,7. — il Signore ha deciso Is 37,32; cfr. 26,11; 42,13; 59,17; 63,15; Ez 36,5; 39,25; Gl 2,18; Zc 1,14; 8,2.
Note al Testo
9,6 come successore di Davide: altra allusione alla fedeltà di Dio nei riguardi della promessa fatta a Davide (vedi nota a 7,13 e 1 Re 2,4).
AT greco 9,7θάνατον ἀπέστειλεν κύριος ἐπὶ Ιακωβ καὶ ἦλθεν ἐπὶ Ισραηλ
Interconfessionale IsIl Signore ha pronunziato una condanna
sul regno d’Israele,
sui discendenti di Giacobbe.
Rimandi
9,7 Il Signore ha parlato Is 55,11; Ger 23,29; Os 6,5; Sal 107,20; 147,15.16.
Note al Testo
9,7 Il regno d’Israele si era separato dal regno di Giuda circa 200 anni prima (vedi 1 Re 12).
AT greco 9,8καὶ γνώσονται πᾶς ὁ λαὸς τοῦ Εφραιμ καὶ οἱ ἐγκαθήμενοι ἐν Σαμαρείᾳ ἐφ’ ὕβρει καὶ ὑψηλῇ καρδίᾳ λέγοντες
Interconfessionale IsTutto il popolo d’Israele,
chiunque vive nella città di Samaria,
saprà come egli ha agito.
Adesso sono superbi e arroganti, e dicono:
Rimandi
9,8 orgoglio Is 2,11-17. — di Samaria 28,1; Os 7,10; Am 6,13.
AT greco 9,9πλίνθοι πεπτώκασιν ἀλλὰ δεῦτε λαξεύσωμεν λίθους καὶ ἐκκόψωμεν συκαμίνους καὶ κέδρους καὶ οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πύργον
Interconfessionale Is«I mattoni sono caduti,
ma noi ci serviremo di pietre.
Le fragili travi di fico sono state abbattute,
ma noi useremo robuste travi di cedro».
Rimandi
9,9 contro gli sforzi orgogliosi del risollevamento Ml 1,4; cfr. Ger 22,14-15; Prv 16,18.
AT greco 9,10καὶ ῥάξει ὁ θεὸς τοὺς ἐπανιστανομένους ἐπ’ ὄρος Σιων ἐπ’ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν διασκεδάσει
Interconfessionale IsIl Signore ha spinto dei nemici contro di loro,
ha incitato i loro avversari.
Note al Testo
9,10 dei nemici: così correggendo il testo ebraico, che ha: i nemici di Resin.
AT greco 9,11Συρίαν ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν καὶ τοὺς Ἕλληνας ἀφ’ ἡλίου δυσμῶν τοὺς κατεσθίοντας τὸν Ισραηλ ὅλῳ τῷ στόματι ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ’ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή
Interconfessionale IsDa oriente l’Aram e la Filistea da occidente
hanno spalancato le fauci
per inghiottire Israele.
Eppure l’ira del Signore non è ancora finita;
egli continuerà a punire.
Rimandi
9,11 Israele minacciato da tutte le parti Is 28,17-18. — Eppure… Is 5,25+. — l’ira del Signore non è ancora finita Ger 4,8.
AT greco 9,12καὶ ὁ λαὸς οὐκ ἀπεστράφη ἕως ἐπλήγη καὶ τὸν κύριον οὐκ ἐξεζήτησαν
Interconfessionale IsIl popolo d’Israele non si pente;
il Signore dell’universo li ha castigati,
eppure non tornano a lui.
Rimandi
9,12 Il popolo non si pente Ger 5,3; Os 7,10; Am 4,6-11. — non tornano al Signore Is 31,1; Sof 1,6.
AT greco 9,13καὶ ἀφεῖλεν κύριος ἀπὸ Ισραηλ κεφαλὴν καὶ οὐράν μέγαν καὶ μικρὸν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ
Interconfessionale Is9,13In un sol giorno il Signore punirà
i capi d’Israele e il suo popolo:
mozzerà capo e coda, palma e giunco.
AT greco 9,14πρεσβύτην καὶ τοὺς τὰ πρόσωπα θαυμάζοντας αὕτη ἡ ἀρχή καὶ προφήτην διδάσκοντα ἄνομα οὗτος ἡ οὐρά
Interconfessionale IsI responsabili del popolo e gli anziani sono il capo,
e la coda sono i profeti,
maestri di menzogna!
Rimandi
9,14 maestri di menzogna Is 28,7; 30,10; Ger 14,14; Lam 2,14.
AT greco 9,15καὶ ἔσονται οἱ μακαρίζοντες τὸν λαὸν τοῦτον πλανῶντες καὶ πλανῶσιν ὅπως καταπίωσιν αὐτούς
Interconfessionale IsQuesto popolo è stato portato
fuori strada dalle sue guide,
e la gente si è lasciata completamente fuorviare.
Rimandi
9,15 guide che portano fuori strada Is 3,12; cfr. Ger 14,16.
AT greco 9,16διὰ τοῦτο ἐπὶ τοὺς νεανίσκους αὐτῶν οὐκ εὐφρανθήσεται ὁ θεὸς καὶ τοὺς ὀρφανοὺς αὐτῶν καὶ τὰς χήρας αὐτῶν οὐκ ἐλεήσει ὅτι πάντες ἄνομοι καὶ πονηροί καὶ πᾶν στόμα λαλεῖ ἄδικα ἐπὶ πᾶσιν τούτοις οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ’ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή
Interconfessionale IsPerciò il Signore non permetterà ai giovani di scamparla,
non avrà pietà neppure per le vedove e gli orfani.
Tutti sono empi e perversi
e dicono solo malvagità.
Eppure l’ira del Signore non è ancora finita;
egli continuerà a punire.
Rimandi
9,16 vedove e orfani Is 1,17+.
AT greco 9,17καὶ καυθήσεται ὡς πῦρ ἡ ἀνομία καὶ ὡς ἄγρωστις ξηρὰ βρωθήσεται ὑπὸ πυρός καὶ καυθήσεται ἐν τοῖς δάσεσι τοῦ δρυμοῦ καὶ συγκαταφάγεται τὰ κύκλῳ τῶν βουνῶν πάντα
Interconfessionale IsLa malvagità del popolo brucia come fuoco,
che divora rovi e spine.
Brucia come una foresta in fiamme,
che solleva colonne di fumo.
Rimandi
9,17 rovi e spine Is 5,6+.
AT greco 9,18διὰ θυμὸν ὀργῆς κυρίου συγκέκαυται ἡ γῆ ὅλη καὶ ἔσται ὁ λαὸς ὡς ὑπὸ πυρὸς κατακεκαυμένος ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ οὐκ ἐλεήσει
Interconfessionale IsIl Signore dell’universo è adirato,
la sua punizione è come un fuoco,
distrugge il popolo e brucia tutta la regione.
Nessuno si preoccupa
di salvare almeno il proprio fratello.
Rimandi
9,18 nessuno si preoccupa di salvare il proprio fratello Is 3,5; Mic 7,5-6.
AT greco 9,19ἀλλὰ ἐκκλινεῖ εἰς τὰ δεξιά ὅτι πεινάσει καὶ φάγεται ἐκ τῶν ἀριστερῶν καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῇ ἄνθρωπος ἔσθων τὰς σάρκας τοῦ βραχίονος αὐτοῦ
Interconfessionale IsTutti cercano di mangiare
a destra e a sinistra,
ma non riescono a saziare la fame.
Si divorano tra di loro!
Rimandi
9,19 disordini nel regno del Nord 2 Re 15,16.23-31; Os 6,7-11; 7,7; 10,3-4; 13,9-11.
AT greco 9,20φάγεται γὰρ Μανασση τοῦ Εφραιμ καὶ Εφραιμ τοῦ Μανασση ὅτι ἅμα πολιορκήσουσιν τὸν Ιουδαν ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἀπεστράφη ὁ θυμός ἀλλ’ ἔτι ἡ χεὶρ ὑψηλή
Interconfessionale IsLe genti di Manasse e di Èfraim
si sbranano a vicenda
e insieme si scagliano contro gli abitanti di Giuda.
Eppure l’ira del Signore non è ancora finita:
egli continuerà a punire.
Note al Testo
9,20 Manasse ed Èfraim sono le due principali tribù del regno d’Israele.