Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
BibbiaEDU-logo

Lamentazioni

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 2 2,1πῶς ἐγνόφωσεν ἐν ὀργῇ αὐτοῦ κύριος τὴν θυγατέρα Σιων κατέρριψεν ἐξ οὐρανοῦ εἰς γῆν δόξασμα Ισραηλ καὶ οὐκ ἐμνήσθη ὑποποδίου ποδῶν αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ
Interconfessionale LamQuante nubi ha addensato su Sion, la figlia,
il Signore nella sua collera!
Dall’alto del cielo ha gettato a terra la gloria d’Israele.
Quando la sua collera si è abbattuta su Gerusalemme
egli ha dimenticato che essa era lo sgabello per i suoi piedi.
Rimandi
2,1 lo splendore di Israele Is 60,7; 64,10. — sgabello del Signore Is 66,1; Ez 43,7; Sal 99,5; 132,7; 1 Cr 28,2.
AT greco 2,2κατεπόντισεν κύριος οὐ φεισάμενος πάντα τὰ ὡραῖα Ιακωβ καθεῖλεν ἐν θυμῷ αὐτοῦ τὰ ὀχυρώματα τῆς θυγατρὸς Ιουδα ἐκόλλησεν εἰς τὴν γῆν ἐβεβήλωσεν βασιλέα αὐτῆς καὶ ἄρχοντας αὐτῆς
Interconfessionale LamIl Signore ha distrutto senza pietà
tutti i territori di Giacobbe,
ha demolito con ira
le città fortificate di Giuda, la figlia.
Ha gettato a terra e ha profanato
il regno e i suoi governanti.
Rimandi
2,2 fortificazioni demolite Dt 28,52.
AT greco 2,3συνέκλασεν ἐν ὀργῇ θυμοῦ αὐτοῦ πᾶν κέρας Ισραηλ ἀπέστρεψεν ὀπίσω δεξιὰν αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου ἐχθροῦ καὶ ἀνῆψεν ἐν Ιακωβ ὡς πῦρ φλόγα καὶ κατέφαγεν πάντα τὰ κύκλῳ
Interconfessionale LamCon la sua collera ardente
ha cancellato tutta la potenza d’Israele.
Ha ritratto la sua mano
e non ha fermato il nemico.
Contro Giacobbe ha acceso un fuoco
che ha divorato intorno tutto.
Rimandi
2,3 potenza cancellata Ger 48,25; Sal 75,11.
AT greco 2,4ἐνέτεινεν τόξον αὐτοῦ ὡς ἐχθρός ἐστερέωσεν δεξιὰν αὐτοῦ ὡς ὑπεναντίος καὶ ἀπέκτεινεν πάντα τὰ ἐπιθυμήματα ὀφθαλμῶν μου ἐν σκηνῇ θυγατρὸς Σιων ἐξέχεεν ὡς πῦρ τὸν θυμὸν αὐτοῦ
Interconfessionale LamCome un nemico ha teso il suo arco
tenendo ben ferma la sua mano destra.
Si è mostrato nostro avversario e ha ucciso
quel che era la nostra gioia.
Ha riversato la sua ira come un fuoco
sulle dimore di Sion, la figlia.
Rimandi
2,4 Dio come un nemico per il suo popolo Ger 21,5-6. — l’ira di Dio Is 42,25.
Note al Testo
2,4 sulle dimore: altri: sul tempio. Ebraico: sulla tenda.
AT greco 2,5ἐγενήθη κύριος ὡς ἐχθρός κατεπόντισεν Ισραηλ κατεπόντισεν πάσας τὰς βάρεις αὐτῆς διέφθειρεν τὰ ὀχυρώματα αὐτοῦ καὶ ἐπλήθυνεν τῇ θυγατρὶ Ιουδα ταπεινουμένην καὶ τεταπεινωμένην
Interconfessionale LamIl Signore è diventato un nemico,
ha distrutto senza pietà
Israele e tutti i suoi palazzi;
ha abbattuto le sue fortezze
e ha moltiplicato l’amarezza
e il pianto per Giuda, la figlia.
Rimandi
2,5 amarezza e pianto Is 29,2.
AT greco 2,6καὶ διεπέτασεν ὡς ἄμπελον τὸ σκήνωμα αὐτοῦ διέφθειρεν ἑορτὴν αὐτοῦ ἐπελάθετο κύριος ὃ ἐποίησεν ἐν Σιων ἑορτῆς καὶ σαββάτου καὶ παρώξυνεν ἐμβριμήματι ὀργῆς αὐτοῦ βασιλέα καὶ ἱερέα καὶ ἄρχοντα
Interconfessionale LamHa ridotto la sua capanna a un giardino devastato,
ha demolito il luogo dove incontrava il suo popolo.
Il Signore ha fatto dimenticare in Sion
le feste e il sabato.
Nell’indignazione della sua collera
ha ripudiato re e sacerdoti.
Rimandi
2,6 incontrava Lam 1,4+. — collera di Dio Sof 3,8.
AT greco 2,7ἀπώσατο κύριος θυσιαστήριον αὐτοῦ ἀπετίναξεν ἁγίασμα αὐτοῦ συνέτριψεν ἐν χειρὶ ἐχθροῦ τεῖχος βάρεων αὐτῆς φωνὴν ἔδωκαν ἐν οἴκῳ κυρίου ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς
Interconfessionale LamIl Signore ha avuto disgusto per il suo altare,
ha detestato il suo santuario.
Ha consegnato nelle mani dei nemici
le mura delle sue fortezze.
Essi urlavano nel tempio
come in un giorno di festa.
Rimandi
2,7 Il Signore ha detestato il suo santuario Ez 24,21; Sal 89,40.
AT greco 2,8καὶ ἐπέστρεψεν κύριος τοῦ διαφθεῖραι τεῖχος θυγατρὸς Σιων ἐξέτεινεν μέτρον οὐκ ἀπέστρεψεν χεῖρα αὐτοῦ ἀπὸ καταπατήματος καὶ ἐπένθησεν τὸ προτείχισμα καὶ τεῖχος ὁμοθυμαδὸν ἠσθένησεν
Interconfessionale LamIl Signore ha deciso di distruggere
le mura di Sion, la figlia.
Non smetterà di distruggere
finché tutto non sarà livellato.
Ha coperto di lutto torri e mura,
che sono crollate.
Rimandi
2,8 distruzione Ger 5,10. — livellamento 2 Re 21,13; Is 34,11.
AT greco 2,9ἐνεπάγησαν εἰς γῆν πύλαι αὐτῆς ἀπώλεσεν καὶ συνέτριψεν μοχλοὺς αὐτῆς βασιλέα αὐτῆς καὶ ἄρχοντας αὐτῆς ἐν τοῖς ἔθνεσιν οὐκ ἔστιν νόμος καί γε προφῆται αὐτῆς οὐκ εἶδον ὅρασιν παρὰ κυρίου
Interconfessionale LamLe porte della città sono sprofondate nella terra,
egli ha mandato in frantumi le loro sbarre.
Il re e i governanti sono nelle mani di altri popoli.
La legge di Dio non viene più insegnata,
perfino i profeti non ricevono più
visioni dal Signore.
Rimandi
2,9 re e governanti esiliati Dt 28,36; 2 Re 25,7. — legge Dt 4,5-8. — non più profeti Sal 74,9. — non più visioni Ez 7,26.
AT greco 2,10ἐκάθισαν εἰς τὴν γῆν ἐσιώπησαν πρεσβύτεροι θυγατρὸς Σιων ἀνεβίβασαν χοῦν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν περιεζώσαντο σάκκους κατήγαγον εἰς γῆν ἀρχηγοὺς παρθένους ἐν Ιερουσαλημ
Interconfessionale LamGli anziani di Sion, la figlia,
siedono a terra in silenzio;
hanno coperto di cenere le loro teste,
e hanno indossato l’abito da lutto.
Le ragazze di Gerusalemme
abbassano la testa verso terra.
Rimandi
2,10 cenere sulle loro teste, abito da lutto Ger 6,26.
Note al Testo
2,10 hanno… teste: gesto che esprime una grande tristezza (vedi Ester 4,1 e nota).
AT greco 2,11ἐξέλιπον ἐν δάκρυσιν οἱ ὀφθαλμοί μου ἐταράχθη ἡ καρδία μου ἐξεχύθη εἰς γῆν ἡ δόξα μου ἐπὶ τὸ σύντριμμα τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου ἐν τῷ ἐκλιπεῖν νήπιον καὶ θηλάζοντα ἐν πλατείαις πόλεως
Interconfessionale LamI miei occhi si consumano per il troppo pianto,
le mie viscere sono sconvolte,
il fegato è a pezzi
di fronte alla distruzione del mio popolo
e perché i lattanti e i bambini muoiono di fame
nelle strade delle città.
Rimandi
2,11 popolo affranto Ger 8,21-22.
AT greco 2,12ταῖς μητράσιν αὐτῶν εἶπαν ποῦ σῖτος καὶ οἶνος ἐν τῷ ἐκλύεσθαι αὐτοὺς ὡς τραυματίας ἐν πλατείαις πόλεως ἐν τῷ ἐκχεῖσθαι ψυχὰς αὐτῶν εἰς κόλπον μητέρων αὐτῶν
Interconfessionale LamI bambini chiedono alle madri:
«Dammi da mangiare! Dammi da bere!».
Cadono come feriti
nelle piazze delle città
e muoiono tra le braccia
delle loro madri.

Rimandi
2,12 da mangiare, da bere cfr. Dt 7,13; Gl 1,10; 2,19.
AT greco 2,13τί μαρτυρήσω σοι ἢ τί ὁμοιώσω σοι θύγατερ Ιερουσαλημ τίς σώσει σε καὶ παρακαλέσει σε παρθένος θύγατερ Σιων ὅτι ἐμεγαλύνθη ποτήριον συντριβῆς σου τίς ἰάσεταί σε
Interconfessionale LamGerusalemme, figlia, non so più che cosa dire,
a che cosa posso paragonarti?
La tua situazione non ha confronti.
Quali altri casi potrò ricordare per consolarti,
Gerusalemme, vergine, figlia?
La tua rovina è grande, come il mare,
e nessuno potrà guarirti.
Rimandi
2,13 il popolo di Dio paragonato a una giovane 1,15+. — per consolarti Is 51,19. — nessuno potrà guarirti Ger 30,12.
AT greco 2,14προφῆταί σου εἴδοσάν σοι μάταια καὶ ἀφροσύνην καὶ οὐκ ἀπεκάλυψαν ἐπὶ τὴν ἀδικίαν σου τοῦ ἐπιστρέψαι αἰχμαλωσίαν σου καὶ εἴδοσάν σοι λήμματα μάταια καὶ ἐξώσματα
Interconfessionale LamI tuoi profeti hanno avuto per te in visione
soltanto messaggi inutili e illusori.
Non hanno smascherato le tue colpe
e così non hanno cambiato la tua sorte.
I loro messaggi per te
sono stati solo illusioni e inganni.
Rimandi
2,14 messaggi profetici inutili e illusori Ger 23,9-40; 28; 29,8-9; Ez 12,24; 13,6-23; 21,34; 22,28.
Note al Testo
2,14 così non hanno cambiato la tua sorte: altri: e così non ti hanno evitato l’esilio.
AT greco 2,15ἐκρότησαν ἐπὶ σὲ χεῖρας πάντες οἱ παραπορευόμενοι ὁδόν ἐσύρισαν καὶ ἐκίνησαν τὴν κεφαλὴν αὐτῶν ἐπὶ τὴν θυγατέρα Ιερουσαλημ ἦ αὕτη ἡ πόλις ἣν ἐροῦσιν στέφανος δόξης εὐφροσύνη πάσης τῆς γῆς
Interconfessionale LamGerusalemme, figlia, passano per le strade
tutti quelli che applaudono alla tua rovina,
fischiano e scuotono la testa
alle tue spalle e dicono:
«È questa la città che chiamavano
bellezza perfetta e gioia di tutta la terra?».
Rimandi
2,15 scotimento della testa Sal 22,8+. — bellezza perfetta Ez 16,14; Sal 50,2. — Gerusalemme motivo di gioia di tutta la terra Is 60,15; Sal 48,3.
Note al Testo
2,15 applaudono… fischiano… scuotono la testa: sono qui segni di derisione e di insulto.
AT greco 2,16διήνοιξαν ἐπὶ σὲ στόμα αὐτῶν πάντες οἱ ἐχθροί σου ἐσύρισαν καὶ ἔβρυξαν ὀδόντας εἶπαν κατεπίομεν αὐτήν πλὴν αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν προσεδοκῶμεν εὕρομεν αὐτήν εἴδομεν
Interconfessionale Lam2,16Tutti i tuoi nemici aprono la bocca per provocarti,
fischiano, mostrano i denti
e dicono: «L’abbiamo divorata!
Questo è il giorno che aspettavamo,
ora è arrivato e vogliamo godercelo!».
AT greco 2,17ἐποίησεν κύριος ἃ ἐνεθυμήθη συνετέλεσεν ῥήματα αὐτοῦ ἃ ἐνετείλατο ἐξ ἡμερῶν ἀρχαίων καθεῖλεν καὶ οὐκ ἐφείσατο καὶ ηὔφρανεν ἐπὶ σὲ ἐχθρόν ὕψωσεν κέρας θλίβοντός σε
Interconfessionale LamIl Signore ha fatto come aveva stabilito,
ha messo in pratica quel che aveva detto
e minacciato da tanto tempo:
ha distrutto senza pietà.
Ha fatto gioire il nemico per la tua rovina,
ha rafforzato la potenza dei tuoi avversari.
Rimandi
2,17 Dio realizza ciò che aveva minacciato Dt 28,15.
AT greco 2,18ἐβόησεν καρδία αὐτῶν πρὸς κύριον τείχη Σιων καταγάγετε ὡς χειμάρρους δάκρυα ἡμέρας καὶ νυκτός μὴ δῷς ἔκνηψιν σεαυτῇ μὴ σιωπήσαιτο θύγατερ ὁ ὀφθαλμός σου
Interconfessionale LamIl loro cuore grida al Signore:
Mura di Sion, la figlia,
fate scendere le vostre lacrime
come torrenti giorno e notte.
Non datevi pace
e non abbiano riposo le pupille dei vostri occhi.
Note al Testo
2,18 Il loro cuore… occhi: altri: Grida dal tuo cuore al Signore, Sion, figlia; fa’… le tue lacrime… non darti pace… dei tuoi occhi.
AT greco 2,19ἀνάστα ἀγαλλίασαι ἐν νυκτὶ εἰς ἀρχὰς φυλακῆς σου ἔκχεον ὡς ὕδωρ καρδίαν σου ἀπέναντι προσώπου κυρίου ἆρον πρὸς αὐτὸν χεῖράς σου περὶ ψυχῆς νηπίων σου τῶν ἐκλυομένων λιμῷ ἐπ’ ἀρχῆς πασῶν ἐξόδων
Interconfessionale LamA ogni ora della notte
ripeti i tuoi lamenti,
spandi il tuo cuore come acqua davanti al Signore,
tendi verso di lui le tue mani,
supplicando per i tuoi bambini
che muoiono di fame
a tutti gli angoli delle strade.

Rimandi
2,19 tendere le mani verso Dio per la preghiera Lam 3,41; Sal 28,2+; 44,21; 141,2. — agli angoli delle strade Lam 4,1; Is 51,20.
AT greco 2,20ἰδέ κύριε καὶ ἐπίβλεψον τίνι ἐπεφύλλισας οὕτως εἰ φάγονται γυναῖκες καρπὸν κοιλίας αὐτῶν ἐπιφυλλίδα ἐποίησεν μάγειρος φονευθήσονται νήπια θηλάζοντα μαστούς ἀποκτενεῖς ἐν ἁγιάσματι κυρίου ἱερέα καὶ προφήτην
Interconfessionale LamGuarda, Signore, guarda
chi hai trattato così!
Le donne sono costrette a mangiare i bambini
che hanno messo al mondo e che allattano!
I sacerdoti e i profeti
sono assassinati nel tempio del Signore!
Rimandi
2,20 Guarda, Signore… 1,9+. — le donne costrette a mangiare i loro bambini Lam 4,10; Lv 26,29; Dt 28,53-57; 2 Re 6,28-29; Is 49,26; Ger 19,9; Ez 5,10; Bar 2,3.
AT greco 2,21ἐκοιμήθησαν εἰς τὴν ἔξοδον παιδάριον καὶ πρεσβύτης παρθένοι μου καὶ νεανίσκοι μου ἐπορεύθησαν ἐν αἰχμαλωσίᾳ ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ ἀπέκτεινας ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς σου ἐμαγείρευσας οὐκ ἐφείσω
Interconfessionale Lam2,21I cadaveri di vecchi e di giovani
sono ammucchiati per terra nelle strade;
ragazzi e ragazze sono caduti
sotto i colpi delle spade.
Hai ucciso nel giorno della tua ira,
hai massacrato senza pietà.
AT greco 2,22ἐκάλεσεν ἡμέραν ἑορτῆς παροικίας μου κυκλόθεν καὶ οὐκ ἐγένοντο ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς κυρίου ἀνασῳζόμενος καὶ καταλελειμμένος ὡς ἐπεκράτησα καὶ ἐπλήθυνα ἐχθρούς μου πάντας
Interconfessionale LamHai convocato i miei terribili vicini
come a un giorno di festa.
Nel giorno in cui hai sfogato la tua ira, Signore,
non ci sono stati né fuggiaschi né superstiti.
I figli che avevo allevato e cresciuto
sono stati sterminati dal nemico.
Rimandi
2,22 convocazione 1,4+.