Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
BibbiaEDU-logo

Lamentazioni

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 4 4,1πῶς ἀμαυρωθήσεται χρυσίον ἀλλοιωθήσεται τὸ ἀργύριον τὸ ἀγαθόν ἐξεχύθησαν λίθοι ἅγιοι ἐπ’ ἀρχῆς πασῶν ἐξόδων
Interconfessionale LamPerché l’oro così puro e brillante si è annerito?
Perché le pietre del tempio
sono sparpagliate a ogni angolo di strada?
Note al Testo
4,1 le pietre del tempio sono qui il simbolo della distruzione avvenuta e della gloria perduta di Gerusalemme.
AT greco 4,2υἱοὶ Σιων οἱ τίμιοι οἱ ἐπηρμένοι ἐν χρυσίῳ πῶς ἐλογίσθησαν εἰς ἀγγεῖα ὀστράκινα ἔργα χειρῶν κεραμέως
Interconfessionale Lam4,2Perché gli abitanti di Sion,
un tempo preziosi come l’oro,
ora sono stimati come vasi di creta,
lavoro di un vasaio qualunque?
AT greco 4,3καί γε δράκοντες ἐξέδυσαν μαστούς ἐθήλασαν σκύμνοι αὐτῶν θυγατέρες λαοῦ μου εἰς ἀνίατον ὡς στρουθίον ἐν ἐρήμῳ
Interconfessionale LamPerfino gli sciacalli allattano
i loro piccoli,
ma il mio popolo è crudele
verso i suoi figli
come gli struzzi del deserto.
Rimandi
4,3 sciacalli Is 43,20. — crudele come gli struzzi Gb 39,13-18.
Note al Testo
4,3 Lo struzzo è famoso per la scarsa cura che si prende dei suoi piccoli.
AT greco 4,4ἐκολλήθη ἡ γλῶσσα θηλάζοντος πρὸς τὸν φάρυγγα αὐτοῦ ἐν δίψει νήπια ᾔτησαν ἄρτον ὁ διακλῶν οὐκ ἔστιν αὐτοῖς
Interconfessionale LamLa lingua dei lattanti
si è attaccata al palato per la sete.
I bambini chiedono pane,
ma nessuno gliene dà.
Rimandi
4,4 sete Is 41,17.
AT greco 4,5οἱ ἔσθοντες τὰς τρυφὰς ἠφανίσθησαν ἐν ταῖς ἐξόδοις οἱ τιθηνούμενοι ἐπὶ κόκκων περιεβάλοντο κοπρίας
Interconfessionale LamQuelli che mangiavano cibi delicati
ora cadono sfiniti per strada.
Quelli che erano stati allevati nel lusso
frugano tra le immondizie.
Rimandi
4,5 frugano nelle immondizie 1 Sam 2,8; Sal 113,7; Ne 2,13.
AT greco 4,6καὶ ἐμεγαλύνθη ἀνομία θυγατρὸς λαοῦ μου ὑπὲρ ἀνομίας Σοδομων τῆς κατεστραμμένης ὥσπερ σπουδῇ καὶ οὐκ ἐπόνεσαν ἐν αὐτῇ χεῖρας
Interconfessionale LamI peccati del mio popolo sono più grandi
di quelli commessi a Sòdoma,
distrutta in un attimo
senza il tempo di reagire.
Rimandi
4,6 a Sòdoma Is 1,10; Ger 23,14. — il peccato di Sòdoma Ez 16,46-52; Mt 10,15; 11,23-24. — distrutta in un attimo Gn 19,23-25.
Note al Testo
4,6 Sòdoma: esempio di città corrotta. — senza il tempo di reagire: altri: senza fatica di mani.
AT greco 4,7ἐκαθαριώθησαν ναζιραῖοι αὐτῆς ὑπὲρ χιόνα ἔλαμψαν ὑπὲρ γάλα ἐπυρρώθησαν ὑπὲρ λίθους σαπφείρου τὸ ἀπόσπασμα αὐτῶν
Interconfessionale LamI suoi prìncipi erano più splendenti della neve,
più bianchi del latte;
i loro corpi erano più rossi dei coralli,
le loro vene come il blu dello zaffiro.
Note al Testo
4,7 i suoi prìncipi: il testo ebraico ha: i suoi nazirei (vedi Numeri 6,2-21). — le loro vene: altri: la loro figura.
AT greco 4,8ἐσκότασεν ὑπὲρ ἀσβόλην τὸ εἶδος αὐτῶν οὐκ ἐπεγνώσθησαν ἐν ταῖς ἐξόδοις ἐπάγη δέρμα αὐτῶν ἐπὶ τὰ ὀστέα αὐτῶν ἐξηράνθησαν ἐγενήθησαν ὥσπερ ξύλον
Interconfessionale Lam4,8Ora sembrano più neri della fuliggine,
non si riconoscono più per le strade.
Hanno solo pelle raggrinzita sulle ossa,
pelle secca come corteccia d’albero.
AT greco 4,9καλοὶ ἦσαν οἱ τραυματίαι ῥομφαίας ἢ οἱ τραυματίαι λιμοῦ ἐπορεύθησαν ἐκκεκεντημένοι ἀπὸ γενημάτων ἀγρῶν
Interconfessionale Lam4,9Quelli uccisi dalla spada sono più fortunati
di quelli uccisi dalla fame,
caduti senza forze
vittime della carestia.
AT greco 4,10χεῖρες γυναικῶν οἰκτιρμόνων ἥψησαν τὰ παιδία αὐτῶν ἐγενήθησαν εἰς βρῶσιν αὐταῖς ἐν τῷ συντρίμματι τῆς θυγατρὸς λαοῦ μου
Interconfessionale LamNel disastro che ora ha colpito il mio popolo,
donne già piene di compassione
hanno cotto con le loro mani
i propri bambini per nutrirsi.

Rimandi
4,10 donne ridotte a mangiare i propri bambini 2,20+.
AT greco 4,11συνετέλεσεν κύριος θυμὸν αὐτοῦ ἐξέχεεν θυμὸν ὀργῆς αὐτοῦ καὶ ἀνῆψεν πῦρ ἐν Σιων καὶ κατέφαγεν τὰ θεμέλια αὐτῆς
Interconfessionale LamIl Signore è giunto al colmo della sua ira,
ha riversato la sua collera ardente.
Ha acceso in Sion un incendio
che ha divorato le sue fondamenta.
Rimandi
4,11 l’ira del Signore Lam 1,12+.
AT greco 4,12οὐκ ἐπίστευσαν βασιλεῖς γῆς πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην ὅτι εἰσελεύσεται ἐχθρὸς καὶ ἐκθλίβων διὰ τῶν πυλῶν Ιερουσαλημ
Interconfessionale LamNé i re della terra né gli abitanti del mondo
avrebbero mai creduto
che nemici e avversari sarebbero entrati
per le porte di Gerusalemme.
Rimandi
4,12 non l’avrebbero mai creduto Is 52,15-53,1.
AT greco 4,13ἐξ ἁμαρτιῶν προφητῶν αὐτῆς ἀδικιῶν ἱερέων αὐτῆς τῶν ἐκχεόντων αἷμα δίκαιον ἐν μέσῳ αὐτῆς
Interconfessionale LamMa questo è accaduto
per le colpe dei profeti,
per i peccati dei sacerdoti
che hanno versato nella città
il sangue dei giusti.
Rimandi
4,13 colpe dei falsi profeti e dei sacerdoti Ger 5,31; 6,13.
AT greco 4,14ἐσαλεύθησαν ἐγρήγοροι αὐτῆς ἐν ταῖς ἐξόδοις ἐμολύνθησαν ἐν αἵματι ἐν τῷ μὴ δύνασθαι αὐτοὺς ἥψαντο ἐνδυμάτων αὐτῶν
Interconfessionale LamCome ciechi vagano incerti
nelle strade, sporchi di sangue.
Non si possono toccare i loro vestiti.
Rimandi
4,14 sporchi di sangue Nm 35,33; Is 59,3.
AT greco 4,15ἀπόστητε ἀκαθάρτων καλέσατε αὐτούς ἀπόστητε ἀπόστητε μὴ ἅπτεσθε ὅτι ἀνήφθησαν καί γε ἐσαλεύθησαν εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν οὐ μὴ προσθῶσιν τοῦ παροικεῖν
Interconfessionale LamQuando arrivano si grida:
«Allontanatevi, sono impuri!
Allontanatevi, non li toccate!».
Essi fuggono e vanno randagi.
I popoli stranieri dicono:
«Non possono rimanere tra di noi».
Rimandi
4,15 Allontanatevi! Sono impuri cfr. Lv 13,45-46; Is 52,11.
AT greco 4,16πρόσωπον κυρίου μερὶς αὐτῶν οὐ προσθήσει ἐπιβλέψαι αὐτοῖς πρόσωπον ἱερέων οὐκ ἔλαβον πρεσβύτας οὐκ ἠλέησαν
Interconfessionale LamIl Signore stesso li ha dispersi:
non li vuole più vedere.
Nessuno ha avuto riguardo per i sacerdoti,
né rispetto per gli anziani.
Rimandi
4,16 anziani non rispettati 5,12.
AT greco 4,17ἔτι ὄντων ἡμῶν ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν μάταια ἀποσκοπευόντων ἡμῶν ἀπεσκοπεύσαμεν εἰς ἔθνος οὐ σῷζον
Interconfessionale LamI nostri occhi si consumano nell’attesa
di un aiuto che non arriva.
Scrutavamo dalle nostre postazioni
l’arrivo di una nazione che non poteva salvarci.
Rimandi
4,17 una nazione che non poteva salvarci Ez 29,6-16.
Note al Testo
4,17 una nazione che non poteva salvarci: probabile allusione al soccorso militare che il regno di Giuda si attendeva dall’Egitto (vedi Geremia 37,5-7).
AT greco 4,18ἐθηρεύσαμεν μικροὺς ἡμῶν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἤγγικεν ὁ καιρὸς ἡμῶν ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι ἡμῶν πάρεστιν ὁ καιρὸς ἡμῶν
Interconfessionale LamI nemici sorvegliano i nostri passi,
ci proibiscono di andare nelle nostre piazze.
I nostri giorni sono contati,
la nostra fine è vicina, è arrivata.
Rimandi
4,18 la nostra fine è vicina Ez 7,1-14.
AT greco 4,19κοῦφοι ἐγένοντο οἱ διώκοντες ἡμᾶς ὑπὲρ ἀετοὺς οὐρανοῦ ἐπὶ τῶν ὀρέων ἐξήφθησαν ἐν ἐρήμῳ ἐνήδρευσαν ἡμᾶς
Interconfessionale LamI nostri persecutori sono più veloci
delle aquile nel cielo.
Ci hanno inseguiti sulle montagne,
ci hanno teso agguati nel deserto.
Note al Testo
4,19-20 Questi versetti sembrano ricordare la fuga e la cattura del re Sedecia (vedi 2 Re 25,1-6; Geremia 39,4-5; 52,7-9).
AT greco 4,20πνεῦμα προσώπου ἡμῶν χριστὸς κυρίου συνελήμφθη ἐν ταῖς διαφθοραῖς αὐτῶν οὗ εἴπαμεν ἐν τῇ σκιᾷ αὐτοῦ ζησόμεθα ἐν τοῖς ἔθνεσιν
Interconfessionale LamColui che ci fa respirare,
il re che il Signore aveva consacrato,
è caduto nelle loro trappole.
E noi dicevamo: «Alla sua ombra
avremo il nostro posto tra le nazioni».
Rimandi
4,20 il re, garanzia di protezione Os 10,3.
AT greco 4,21χαῖρε καὶ εὐφραίνου θύγατερ Ιδουμαίας ἡ κατοικοῦσα ἐπὶ γῆς καί γε ἐπὶ σὲ διελεύσεται τὸ ποτήριον κυρίου καὶ μεθυσθήσῃ καὶ ἀποχεεῖς
Interconfessionale LamGioisci, esulta, Edom,
tu che abiti nella regione di Us!
Anche tu berrai la coppa,
ti ubriacherai e ti mostrerai nuda.
Rimandi
4,21 Gioisci Is 66,10. — Edom Am 1,11+. — la coppa Ger 25,15+. — ubriaca e nuda Ab 2,15-16.
Note al Testo
4,21 La regione di Us era con probabilità a sud-est del Mar Morto nel territorio di Edom. — la coppa: vedi nota a Geremia 13,13 e 25,15.
AT greco 4,22ἐξέλιπεν ἡ ἀνομία σου θύγατερ Σιων οὐ προσθήσει ἔτι ἀποικίσαι σε ἐπεσκέψατο ἀνομίας σου θύγατερ Εδωμ ἀπεκάλυψεν ἐπὶ τὰ ἀσεβήματά σου
Interconfessionale LamLa tua punizione è compiuta, Sion, figlia,
egli non ti manderà più in esilio.
Per quanto riguarda te, Edom,
il Signore punirà i tuoi peccati,
smaschererà le tue colpe.
Rimandi
4,22 è compiuta Is 40,2. — perversità di Edom alla presa di Gerusalemme Gl 4,19; Abd 11+. — punizione di Edom Ger 49,8; Ez 25,14.