Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
BibbiaEDU-logo

Michea

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 1 1,1καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρὸς Μιχαιαν τὸν τοῦ Μωρασθι ἐν ἡμέραις Ιωαθαμ καὶ Αχαζ καὶ Εζεκιου βασιλέων Ιουδα ὑπὲρ ὧν εἶδεν περὶ Σαμαρείας καὶ περὶ Ιερουσαλημ
Interconfessionale MicDurante i regni di Iotam, di Acaz, di Ezechia, tutti re di Giuda, il Signore parlò a Michea, originario della città di Morèset. Gli rivelò questo messaggio che riguarda le città di Samaria e di Gerusalemme.
Rimandi
1,1 Michea di Morèset Ger 26,18. — Iotam 2 Re 15,32-38. — Acaz 2 Re 16,1-19. — Ezechia 2 Re 18; cfr. Is 1,1. — visione Abd 1+.
Note al Testo
1,1 Morèset: località a 35 km a sud-ovest di Gerusalemme. — Samaria, capitale del regno d’Israele, conquistata dagli Assiri nel 721 a.C., e Gerusalemme, capitale del regno di Giuda, rappresentano qui i due regni.
AT greco 1,2ἀκούσατε λαοί λόγους καὶ προσεχέτω ἡ γῆ καὶ πάντες οἱ ἐν αὐτῇ καὶ ἔσται κύριος ἐν ὑμῖν εἰς μαρτύριον κύριος ἐξ οἴκου ἁγίου αὐτοῦ
Interconfessionale MicAscoltate, popoli tutti! La terra e i suoi abitanti facciano attenzione! Dio, il Signore, testimonierà contro di voi dal suo santo tempio.
Rimandi
1,2 convocazione dei popoli Am 3,9+; cfr. Is 1,2.
AT greco 1,3διότι ἰδοὺ κύριος ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ καὶ καταβήσεται καὶ ἐπιβήσεται ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς
Interconfessionale MicAnzi, il Signore esce dal luogo dove abita, scende e cammina sui monti della terra.
Rimandi
1,3 il Signore esce dal luogo dove abita Is 26,21.
1,3-4 la marcia del Signore Am 4,13; Zc 14,4.
AT greco 1,4καὶ σαλευθήσεται τὰ ὄρη ὑποκάτωθεν αὐτοῦ καὶ αἱ κοιλάδες τακήσονται ὡς κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς καὶ ὡς ὕδωρ καταφερόμενον ἐν καταβάσει
Interconfessionale MicSotto i suoi passi, le montagne si sciolgono e le valli si spaccano, come la cera davanti al fuoco e come l’acqua giù per un pendio.
Rimandi
1,4 come la cera davanti al fuoco Sal 68,3; 97,5.
AT greco 1,5διὰ ἀσέβειαν Ιακωβ πάντα ταῦτα καὶ διὰ ἁμαρτίαν οἴκου Ισραηλ τίς ἡ ἀσέβεια τοῦ Ιακωβ οὐ Σαμάρεια καὶ τίς ἡ ἁμαρτία οἴκου Ιουδα οὐχὶ Ιερουσαλημ
Interconfessionale MicTutto questo succede a causa dell’idolatria dei discendenti di Giacobbe, a causa dei peccati del regno d’Israele.
Chi spinge Israele alla rivolta?
Samaria, la sua capitale.
Chi spinge Giuda all’idolatria sulle colline?
Gerusalemme, la sua capitale.
Note al Testo
1,5 colline: la cima delle colline o di qualsiasi altura era scelta come luogo dei culti cananei (vedi Deuteronomio 12,2-7; Osea 4,13).
AT greco 1,6καὶ θήσομαι Σαμάρειαν εἰς ὀπωροφυλάκιον ἀγροῦ καὶ εἰς φυτείαν ἀμπελῶνος καὶ κατασπάσω εἰς χάος τοὺς λίθους αὐτῆς καὶ τὰ θεμέλια αὐτῆς ἀποκαλύψω
Interconfessionale MicPer questo il Signore dice: «Ridurrò Samaria a un mucchio di rovine, a un terreno arido adatto a piantarvi una vigna. Arriverò fino alle sue fondamenta, farò rotolare le sue pietre verso il fondovalle.
Rimandi
1,6 la rovina di Samaria 2 Re 17,5-6.
AT greco 1,7καὶ πάντα τὰ γλυπτὰ αὐτῆς κατακόψουσιν καὶ πάντα τὰ μισθώματα αὐτῆς ἐμπρήσουσιν ἐν πυρί καὶ πάντα τὰ εἴδωλα αὐτῆς θήσομαι εἰς ἀφανισμόν διότι ἐκ μισθωμάτων πορνείας συνήγαγεν καὶ ἐκ μισθωμάτων πορνείας συνέστρεψεν
Interconfessionale MicI suoi idoli saranno frantumati, i doni che ha ricevuto saranno gettati nel fuoco. Farò a pezzi le statue dei suoi dèi, perché ha ottenuto tutte queste cose a prezzo della sua prostituzione, ed esse torneranno a essere prezzo di prostituzione».
Rimandi
1,7 idolatria e prostituzione Os 1,2+.
Note al Testo
1,7 prostituzione: vedi nota a Osea 1,2; i doni dati alle prostitute sacre servivano ad abbellire i templi del dio Baal.
AT greco 1,8ἕνεκεν τούτου κόψεται καὶ θρηνήσει πορεύσεται ἀνυπόδετος καὶ γυμνή ποιήσεται κοπετὸν ὡς δρακόντων καὶ πένθος ὡς θυγατέρων σειρήνων
Interconfessionale MicPer questo io, Michea, gemerò e farò lamenti. Come segno di dolore camminerò scalzo e nudo, urlerò come uno sciacallo, mi lamenterò come uno struzzo.
Rimandi
1,8 lamento Am 5,1+. — scalzo e nudo 2 Sam 15,30; Is 20,2-4.
AT greco 1,9ὅτι κατεκράτησεν ἡ πληγὴ αὐτῆς διότι ἦλθεν ἕως Ιουδα καὶ ἥψατο ἕως πύλης λαοῦ μου ἕως Ιερουσαλημ
Interconfessionale Mic1,9Le ferite di Samaria sono mortali, anche Giuda ne è colpita. La distruzione è arrivata fino alle porte di Gerusalemme, dove abita il mio popolo.
AT greco 1,10οἱ ἐν Γεθ μὴ μεγαλύνεσθε οἱ ἐν Ακιμ μὴ ἀνοικοδομεῖτε ἐξ οἴκου κατὰ γέλωτα γῆν καταπάσασθε κατὰ γέλωτα ὑμῶν
Interconfessionale MicNon fatelo sapere ai nostri nemici nella città di Gat, non fate vedere che piangete. A Bet-Leafrà rotolatevi nella polvere in segno di dolore.
Rimandi Note al Testo
1,10 Il testo dei vv. 10-16 è per noi in parte oscuro. Nei vv. 10-15 si elencano diverse città della zona sud-occidentale del regno di Giuda, e per ciascuna di esse si forma un gioco di parole per sottolineare il dolore e la paura che subentrano nel territorio nell’imminenza di un’invasione nemica, che potrebbe coinvolgere anche Gerusalemme.
AT greco 1,11κατοικοῦσα καλῶς τὰς πόλεις αὐτῆς οὐκ ἐξῆλθεν κατοικοῦσα Σεννααν κόψασθαι οἶκον ἐχόμενον αὐτῆς λήμψεται ἐξ ὑμῶν πληγὴν ὀδύνης
Interconfessionale Mic1,11Abitanti di Safir, partite per l’esilio, nudi, coperti solo di vergogna. La gente di Saanan non osa uscire dalla città. La città di Bet-Esel è in lutto, non vi dà nessun aiuto.
AT greco 1,12τίς ἤρξατο εἰς ἀγαθὰ κατοικούσῃ ὀδύνας ὅτι κατέβη κακὰ παρὰ κυρίου ἐπὶ πύλας Ιερουσαλημ
Interconfessionale Mic1,12La popolazione di Marot si aspettava il benessere; invece il Signore ha colpito duramente fino alle porte di Gerusalemme.
AT greco 1,13ψόφος ἁρμάτων καὶ ἱππευόντων κατοικοῦσα Λαχις ἀρχηγὸς ἁμαρτίας αὐτή ἐστιν τῇ θυγατρὶ Σιων ὅτι ἐν σοὶ εὑρέθησαν ἀσέβειαι τοῦ Ισραηλ
Interconfessionale MicFidatevi pure dei vostri cavalli e dei vostri carri da guerra, abitanti di Lachis. Voi avete imitato le infedeltà d’Israele e così avete spinto Gerusalemme a peccare.
Rimandi
1,13 fiducia nella forza armata Is 31,1; Os 8,14; 10,13; 14,4. — Lachis Gs 10,31; 15,39; 2 Re 14,19; 18,14; Ger 34,7; Ne 11,30.
AT greco 1,14διὰ τοῦτο δώσεις ἐξαποστελλομένους ἕως κληρονομίας Γεθ οἴκους ματαίους εἰς κενὰ ἐγένετο τοῖς βασιλεῦσιν τοῦ Ισραηλ
Interconfessionale MicDovete separarvi dagli abitanti di Morèset-Gat. E l’aiuto che la città di Aczib darà ai re d’Israele sarà solo una illusione.
Rimandi
1,14 Morèset-Gat Mic 1,1. — Aczib Gs 15,44.
AT greco 1,15ἕως τοὺς κληρονόμους ἀγάγω σοι κατοικοῦσα Λαχις κληρονομία ἕως Οδολλαμ ἥξει ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς Ισραηλ
Interconfessionale MicAbitanti di Maresà, il Signore vi consegnerà nelle mani di un nemico che conquisterà la vostra città. I gloriosi capi d’Israele si nasconderanno nella caverna di Adullàm.
Rimandi
1,15 Maresà Gs 15,44; 2 Cr 11,8; 14,8. — Adullàm Gs 12,15; Ne 11,30; 2 Cr 11,7.
AT greco 1,16ξύρησαι καὶ κεῖραι ἐπὶ τὰ τέκνα τὰ τρυφερά σου ἐμπλάτυνον τὴν χηρείαν σου ὡς ἀετός ὅτι ᾐχμαλωτεύθησαν ἀπὸ σοῦ
Interconfessionale MicAbitanti di Gerusalemme, in segno di lutto per i vostri figli, che sono la vostra gioia, tagliatevi i capelli, radetevi la testa, rendetela calva come quella dell’avvoltoio. Infatti i vostri figli vi saranno strappati e portati lontano, in esilio.
Rimandi
1,16 taglio dei capelli in segno di lutto Is 15,2-3; 22,12; Ger 48,37; Am 8,10.