Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
BibbiaEDU-logo

Michea

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 6 6,1ἀκούσατε δὴ λόγον κυρίου κύριος εἶπεν ἀνάστηθι κρίθητι πρὸς τὰ ὄρη καὶ ἀκουσάτωσαν οἱ βουνοὶ φωνήν σου
Interconfessionale MicAscoltate quel che il Signore dice! Egli mi ordina di difendere la sua causa, di chiamare a testimoni le montagne e le colline.
Rimandi
6,1-2 processo di Dio contro il suo popolo Os 2,4+; cfr. Is 5,3-4.
AT greco 6,2ἀκούσατε βουνοί τὴν κρίσιν τοῦ κυρίου καὶ αἱ φάραγγες θεμέλια τῆς γῆς ὅτι κρίσις τῷ κυρίῳ πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ μετὰ τοῦ Ισραηλ διελεγχθήσεται
Interconfessionale Mic6,2Ascoltate voi montagne e voi fondamenta eterne della terra. Ascoltate il Signore che accusa il suo popolo, fa causa a Israele:
AT greco 6,3λαός μου τί ἐποίησά σοι ἢ τί ἐλύπησά σε ἢ τί παρηνώχλησά σοι ἀποκρίθητί μοι
Interconfessionale Mic6,3«Popolo mio, che male ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondi!
AT greco 6,4διότι ἀνήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐξ οἴκου δουλείας ἐλυτρωσάμην σε καὶ ἐξαπέστειλα πρὸ προσώπου σου τὸν Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ Μαριαμ
Interconfessionale MicForse perché ti ho fatto uscire dall’Egitto, ti ho liberato dalla schiavitù e ho inviato Mosè, Aronne e Miriam per guidarti?
Rimandi
6,4 uscita dall’Egitto Lv 11,45; 1 Sam 8,8; Ger 2,6; Os 12,14; Am 2,10+; Sal 81,11. — dalla schiavitù Es 20,2+. — Dio ha inviato Mosè ed Aronne 1 Sam 12,6; Sal 77,21. — Miriam Es 15,20-21.
AT greco 6,5λαός μου μνήσθητι δὴ τί ἐβουλεύσατο κατὰ σοῦ Βαλακ βασιλεὺς Μωαβ καὶ τί ἀπεκρίθη αὐτῷ Βαλααμ υἱὸς τοῦ Βεωρ ἀπὸ τῶν σχοίνων ἕως τοῦ Γαλγαλ ὅπως γνωσθῇ ἡ δικαιοσύνη τοῦ κυρίου
Interconfessionale MicPopolo mio, ricordati di quando Balak, re di Moab, tramava contro di te e di quel che gli rispose Balaam, figlio di Beor. Ricordati di quel che è avvenuto quando ti ho condotto da Sittìm a Gàlgala. Ricordati tutto quel che io, il Signore, ho fatto per salvarti».
Rimandi
6,5 Balak e Balaam Nm 22-24; Dt 23,5; Gs 24,9; Ne 13,2; Ap 2,14. — da Sittìm a Gàlgala Gs 3,1-4,24.
AT greco 6,6ἐν τίνι καταλάβω τὸν κύριον ἀντιλήμψομαι θεοῦ μου ὑψίστου εἰ καταλήμψομαι αὐτὸν ἐν ὁλοκαυτώμασιν ἐν μόσχοις ἐνιαυσίοις
Interconfessionale Mic6,6Quale offerta porteremo al Signore, al Dio Altissimo, quando andremo ad adorarlo? Gli offriremo in sacrificio vitelli di un anno?
AT greco 6,7εἰ προσδέξεται κύριος ἐν χιλιάσιν κριῶν ἢ ἐν μυριάσιν χειμάρρων πιόνων εἰ δῶ πρωτότοκά μου ἀσεβείας καρπὸν κοιλίας μου ὑπὲρ ἁμαρτίας ψυχῆς μου
Interconfessionale MicGradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio? Gli daremo in sacrificio i nostri figli, i nostri primogeniti per ricevere il perdono dei nostri peccati?
Rimandi
6,7 offrire i primogeniti Lv 18,21; 20,23; 1 Re 16,34; 2 Re 16,3; 21,6.
AT greco 6,8εἰ ἀνηγγέλη σοι ἄνθρωπε τί καλόν ἢ τί κύριος ἐκζητεῖ παρὰ σοῦ ἀλλ’ ἢ τοῦ ποιεῖν κρίμα καὶ ἀγαπᾶν ἔλεον καὶ ἕτοιμον εἶναι τοῦ πορεύεσθαι μετὰ κυρίου θεοῦ σου
Interconfessionale MicIn realtà il Signore ha insegnato agli uomini quel che è bene, quel che esige da noi: praticare la giustizia, ricercare la bontà e vivere con umiltà davanti al nostro Dio.
Rimandi
6,8 quel che il Signore esige da noi 1 Sam 15,22; Is 1,11-17; 58,1-12; Os 6,6; 8,11-14; Gl 2,13; Am 5,21-24; Zc 7,4-6; Sal 40,7-9; 50,8-15; 51,18-19. — la giustizia Am 5,24+. — la Bontà Os 2,21; 4,1. — vivere con umiltà davanti a Dio Gn 5,24.
AT greco 6,9φωνὴ κυρίου τῇ πόλει ἐπικληθήσεται καὶ σώσει φοβουμένους τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἄκουε φυλή καὶ τίς κοσμήσει πόλιν
Interconfessionale MicIl Signore pronunzia minacce contro gli abitanti della città, ma chi lo rispetta si salverà.
«Ascoltate, uomini della tribù di Giuda e voi tutti che vi siete riuniti in città.
Note al Testo
6,9 Ascoltate… città: altri: Ascoltate la minaccia del castigo e colui che lo manda.
AT greco 6,10μὴ πῦρ καὶ οἶκος ἀνόμου θησαυρίζων θησαυροὺς ἀνόμους καὶ μετὰ ὕβρεως ἀδικία
Interconfessionale MicNelle case dei malvagi ci sono ancora tesori accumulati con inganno, misure falsificate che io detesto!
Rimandi
6,10-11 misure falsificate Am 8,5+.
AT greco 6,11εἰ δικαιωθήσεται ἐν ζυγῷ ἄνομος καὶ ἐν μαρσίππῳ στάθμια δόλου
Interconfessionale Mic6,11Come potrei considerare innocente chi usa bilance e pesi truccati?
AT greco 6,12ἐξ ὧν τὸν πλοῦτον αὐτῶν ἀσεβείας ἔπλησαν καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτὴν ἐλάλουν ψευδῆ καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν ὑψώθη ἐν τῷ στόματι αὐτῶν
Interconfessionale MicI ricchi di questa città si danno alla violenza, gli abitanti sono bugiardi e si ingannano tra loro.
Rimandi
AT greco 6,13καὶ ἐγὼ ἄρξομαι τοῦ πατάξαι σε ἀφανιῶ σε ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις σου
Interconfessionale Mic6,13Per questo io ho cominciato a colpirvi, a distruggervi per le vostre colpe.
AT greco 6,14σὺ φάγεσαι καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῇς καὶ σκοτάσει ἐν σοὶ καὶ ἐκνεύσει καὶ οὐ μὴ διασωθῇς καὶ ὅσοι ἐὰν διασωθῶσιν εἰς ῥομφαίαν παραδοθήσονται
Interconfessionale MicNon avrete abbastanza da mangiare, sarete tormentati dalla fame. Cercherete di mettere qualcosa da parte, ma andrà perduto. E quel poco che salverete, io lo distruggerò con la guerra.
Rimandi
6,14 Non avrete abbastanza da mangiare Os 4,10.
AT greco 6,15σὺ σπερεῖς καὶ οὐ μὴ ἀμήσῃς σὺ πιέσεις ἐλαίαν καὶ οὐ μὴ ἀλείψῃ ἔλαιον καὶ οἶνον καὶ οὐ μὴ πίητε καὶ ἀφανισθήσεται νόμιμα λαοῦ μου
Interconfessionale MicNon mieterete quel che avete seminato, non raccoglierete olio dalle olive che avete schiacciato; non berrete il vino che avete preparato.
Rimandi
6,15 non godrete dei vostri beni Am 5,11+.
AT greco 6,16καὶ ἐφύλαξας τὰ δικαιώματα Ζαμβρι καὶ πάντα τὰ ἔργα οἴκου Αχααβ καὶ ἐπορεύθητε ἐν ταῖς βουλαῖς αὐτῶν ὅπως παραδῶ σε εἰς ἀφανισμὸν καὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὴν εἰς συρισμόν καὶ ὀνείδη λαῶν λήμψεσθε
Interconfessionale MicVoi seguite l’esempio malvagio del re Omri e di suo figlio Acab. Voi continuate le loro abitudini! Per questo ridurrò in rovina la vostra città e voi, suoi abitanti, sarete disprezzati. Subirete la vergogna che ha colpito tutto il mio popolo».
Note al Testo
6,16 Omri: uno dei re d’Israele (vedi 1 Re 16,21-28); suo figlio Acab è tristemente famoso per aver favorito il culto del dio Baal (vedi 1 Re 18).