Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
BibbiaEDU-logo

Michea

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 7 7,1οἴμμοι ὅτι ἐγενόμην ὡς συνάγων καλάμην ἐν ἀμήτῳ καὶ ὡς ἐπιφυλλίδα ἐν τρυγήτῳ οὐχ ὑπάρχοντος βότρυος τοῦ φαγεῖν τὰ πρωτόγονα οἴμμοι ψυχή
Interconfessionale Mic7,1Povero me! Mi sento come uno che passa dopo il raccolto o dopo la vendemmia e non trova più nemmeno un grappolo, nemmeno un po’ di fichi saporiti da mangiare.
AT greco 7,2ὅτι ἀπόλωλεν εὐλαβὴς ἀπὸ τῆς γῆς καὶ κατορθῶν ἐν ἀνθρώποις οὐχ ὑπάρχει πάντες εἰς αἵματα δικάζονται ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ ἐκθλίβουσιν ἐκθλιβῇ
Interconfessionale MicIn questa terra non c’è più una persona fedele a Dio, nessuno è onesto. Tutti aspettano l’occasione per commettere omicidi, si danno la caccia tra loro.
Rimandi
7,2 non c’è più una persona fedele Ger 5,1; Sal 14,2-3. — l’occasione di commettere omicidio Ger 5,26; Os 6,9; Sal 10,9; 59,4.
AT greco 7,3ἐπὶ τὸ κακὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἑτοιμάζουσιν ὁ ἄρχων αἰτεῖ καὶ ὁ κριτὴς εἰρηνικοὺς λόγους ἐλάλησεν καταθύμιον ψυχῆς αὐτοῦ ἐστιν καὶ ἐξελοῦμαι
Interconfessionale MicSono maestri nel fare il male. I capi hanno pretese, i giudici esigono compensi illeciti, gli uomini influenti dicono senza vergogna quel che desiderano e tutti tramano per ottenerlo.
Rimandi
7,3 venalità dei responsabili Mic 3,11+.
Note al Testo
7,3 e tutti tramano per ottenerlo: altri: e così distorcono tutto. La traduzione di tutto il verso è solo congetturale, poiché il testo ebraico è oscuro.
AT greco 7,4τὰ ἀγαθὰ αὐτῶν ὡς σὴς ἐκτρώγων καὶ βαδίζων ἐπὶ κανόνος ἐν ἡμέρᾳ σκοπιᾶς οὐαὶ οὐαί αἱ ἐκδικήσεις σου ἥκασιν νῦν ἔσονται κλαυθμοὶ αὐτῶν
Interconfessionale Mic7,4Il migliore e il più onesto di loro è peggiore delle ortiche o di una siepe di spini.
Ma è arrivato il giorno in cui Dio vi punirà, come avevano annunziato i profeti, le vostre sentinelle. Ora vivrete nell’angoscia.
AT greco 7,5μὴ καταπιστεύετε ἐν φίλοις καὶ μὴ ἐλπίζετε ἐπὶ ἡγουμένοις ἀπὸ τῆς συγκοίτου σου φύλαξαι τοῦ ἀναθέσθαι τι αὐτῇ
Interconfessionale MicNon credete al compagno, non fidatevi dell’amico, state attenti a quel che dite anche a vostra moglie.
Note al Testo
7,5 state attenti… vostra moglie: altri: sorveglia la porta della tua bocca davanti a colei che riposa sul tuo petto.
AT greco 7,6διότι υἱὸς ἀτιμάζει πατέρα θυγάτηρ ἐπαναστήσεται ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτῆς νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς ἐχθροὶ ἀνδρὸς πάντες οἱ ἄνδρες οἱ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ
Interconfessionale MicI figli insultano i padri, le figlie si ribellano alle madri, le nuore alle suocere: ognuno ha i suoi nemici nella propria famiglia.
Rimandi
7,6 citato in Mt 10,35-36 par.
AT greco 7,7ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸν κύριον ἐπιβλέψομαι ὑπομενῶ ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου εἰσακούσεταί μου ὁ θεός μου
Interconfessionale MicMa io mi rivolgo al Signore, ripongo la mia speranza in Dio che mi salva. Il mio Dio ascolterà la mia preghiera.
Rimandi
7,7 rivolgersi al Signore Ab 2,1.
AT greco 7,8μὴ ἐπίχαιρέ μοι ἡ ἐχθρά μου ὅτι πέπτωκα καὶ ἀναστήσομαι διότι ἐὰν καθίσω ἐν τῷ σκότει κύριος φωτιεῖ μοι
Interconfessionale MicI nostri nemici non hanno motivo di ridere di noi. Siamo caduti ma ci rialzeremo. Siamo nell’oscurità, ma il Signore sarà la nostra luce.
Rimandi
7,8 non hanno motivo di ridere di noi Abd 12. — nell’oscurità Is 42,7; 49,9; Sal 88,7; 107,10; 143,3; Qo 5,16; Lc 1,79; Gv 8,12; 12,46. — il Signore sarà la nostra luce Sal 18,29; 27,1; 36,10.
Note al Testo
7,8 Nel testo ebraico dei vv. 8-10 il soggetto che parla è al femminile singolare, e si rivolge a una sua “nemica”: si tratta probabilmente di Gerusalemme che parla a Edom, suo nemico (vedi Abdia 10-16).
AT greco 7,9ὀργὴν κυρίου ὑποίσω ὅτι ἥμαρτον αὐτῷ ἕως τοῦ δικαιῶσαι αὐτὸν τὴν δίκην μου καὶ ποιήσει τὸ κρίμα μου καὶ ἐξάξει με εἰς τὸ φῶς ὄψομαι τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ
Interconfessionale MicAbbiamo peccato contro il Signore, dobbiamo subire la sua punizione, ma poi egli difenderà la nostra causa e ci renderà giustizia davanti ai nostri nemici. Ci condurrà alla luce e noi lo vedremo mentre ci salva.
Rimandi
7,9 subire la punizione del Signore Ger 10,19. — ma poi egli difenderà la nostra causa Ger 11,20; Sal 35,23.
AT greco 7,10καὶ ὄψεται ἡ ἐχθρά μου καὶ περιβαλεῖται αἰσχύνην ἡ λέγουσα πρός με ποῦ κύριος ὁ θεός σου οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπόψονται αὐτήν νῦν ἔσται εἰς καταπάτημα ὡς πηλὸς ἐν ταῖς ὁδοῖς
Interconfessionale MicLo vedranno anche i nostri nemici e saranno coperti di vergogna, proprio loro che ci dicevano: «Dov’è ora il Signore vostro Dio?». Allora li vedremo calpestati, come fango per le strade.
Rimandi
7,10 Dov’è ora il Signore vostro Dio? Sal 42,4.11.
AT greco 7,11ἡμέρας ἀλοιφῆς πλίνθου ἐξάλειψίς σου ἡ ἡμέρα ἐκείνη καὶ ἀποτρίψεται νόμιμά σου
Interconfessionale MicAbitanti di Gerusalemme, viene il giorno in cui si ricostruiranno le mura della vostra città e saranno allargati i confini del vostro territorio.
Rimandi
7,11 ricostruzione delle mura Sal 51,20; Ne 2,17; 6,15. — allargare i confini Dt 19,8; Is 54,2.
AT greco 7,12ἡ ἡμέρα ἐκείνη καὶ αἱ πόλεις σου ἥξουσιν εἰς ὁμαλισμὸν καὶ εἰς διαμερισμὸν Ἀσσυρίων καὶ αἱ πόλεις σου αἱ ὀχυραὶ εἰς διαμερισμὸν ἀπὸ Τύρου ἕως τοῦ ποταμοῦ Συρίας ἡμέρα ὕδατος καὶ θορύβου
Interconfessionale Mic7,12Allora il vostro popolo ritornerà da voi: verranno dall’Assiria e dall’Egitto, dalle rive del Nilo e dell’Eufrate, dai mari e dai monti.
AT greco 7,13καὶ ἔσται ἡ γῆ εἰς ἀφανισμὸν σὺν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτὴν ἐκ καρπῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν
Interconfessionale Mic7,13Il resto della terra invece diventerà un deserto per le azioni malvagie dei suoi abitanti.
AT greco 7,14ποίμαινε λαόν σου ἐν ῥάβδῳ σου πρόβατα κληρονομίας σου κατασκηνοῦντας καθ’ ἑαυτοὺς δρυμὸν ἐν μέσῳ τοῦ Καρμήλου νεμήσονται τὴν Βασανῖτιν καὶ τὴν Γαλααδῖτιν καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος
Interconfessionale MicE tu, Signore, come pastore, guida il tuo popolo: è il gregge che ti appartiene. Ora vive isolato nella foresta, anche se circondato da terra fertile. Conducilo a pascolare, come una volta, sui ricchi pascoli delle regioni di Basan e di Gàlaad.
Rimandi
7,14 il Signore, pastore del suo popolo Mic 5,3; Ger 23,3; Ez 34,11-16; Sal 80,2; 95,7. — ti appartiene Dt 9,26.29; 1 Re 8,53; Ger 10,16; Sal 28,9; 74,2. — come una volta Am 9,11; Sal 143,5.
AT greco 7,15καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας ἐξοδίας σου ἐξ Αἰγύπτου ὄψεσθε θαυμαστά
Interconfessionale MicCome quando ci facesti uscire dall’Egitto, mostraci i tuoi prodigi.
Rimandi
7,15 uscita dall’Egitto Es 12,41-42; 13,3; 20,2; Gs 24,17; Ger 32,21; At 13,17.
Note al Testo
7,15 mostraci i tuoi prodigi: correggendo il testo ebraico, che ha: io mostrerò a lui prodigi.
AT greco 7,16ὄψονται ἔθνη καὶ καταισχυνθήσονται ἐκ πάσης τῆς ἰσχύος αὐτῶν ἐπιθήσουσιν χεῖρας ἐπὶ τὸ στόμα αὐτῶν τὰ ὦτα αὐτῶν ἀποκωφωθήσονται
Interconfessionale MicLe nazioni li vedranno e rimarranno deluse della propria forza. Per lo stupore, resteranno senza parole e si tapperanno le orecchie.
Rimandi
7,16-17 nazioni coperte di vergogna Is 26,11.
AT greco 7,17λείξουσιν χοῦν ὡς ὄφεις σύροντες γῆν συγχυθήσονται ἐν συγκλεισμῷ αὐτῶν ἐπὶ τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν ἐκστήσονται καὶ φοβηθήσονται ἀπὸ σοῦ
Interconfessionale Mic7,17Morderanno la polvere come i serpenti e i rettili della terra. Usciranno tremando dai loro rifugi per venire verso di te. Avranno timore di te, il Signore, il nostro Dio.
AT greco 7,18τίς θεὸς ὥσπερ σύ ἐξαίρων ἀδικίας καὶ ὑπερβαίνων ἀσεβείας τοῖς καταλοίποις τῆς κληρονομίας αὐτοῦ καὶ οὐ συνέσχεν εἰς μαρτύριον ὀργὴν αὐτοῦ ὅτι θελητὴς ἐλέους ἐστίν
Interconfessionale MicNessun dio è come te, Signore: tu cancelli le nostre colpe, perdoni i nostri peccati. Per amore dei sopravvissuti del tuo popolo, non resti in collera per sempre ma gioisci nel manifestare la tua bontà.
Rimandi
7,18 Nessun dio è come il Signore Is 40,18; Sal 89,7. — Dio perdona i nostri peccati Ger 50,20; Sal 32,1-2. — Dio non resta in collera Nm 14,18; Gl 2,13+; Na 1,3; Sal 103,9. — Dio gioisce nel manifestare la sua bontà Is 30,18; cfr. Es 33,19.
AT greco 7,19αὐτὸς ἐπιστρέψει καὶ οἰκτιρήσει ἡμᾶς καταδύσει τὰς ἀδικίας ἡμῶν καὶ ἀπορριφήσονται εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης πάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν
Interconfessionale Mic7,19Avrai di nuovo pietà di noi: calpesterai le nostre colpe e getterai i nostri peccati in fondo al mare.
AT greco 7,20δώσεις ἀλήθειαν τῷ Ιακωβ ἔλεον τῷ Αβρααμ καθότι ὤμοσας τοῖς πατράσιν ἡμῶν κατὰ τὰς ἡμέρας τὰς ἔμπροσθεν
Interconfessionale MicMostrerai ancora la tua fedeltà e il tuo amore ai discendenti di Abramo e di Giacobbe, come giurasti ai nostri antenati fin dai tempi antichi.
Rimandi
7,20 la promessa del Signore Gn 22,16-18; cfr. 28,13-15; Lc 1,73.