Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Zaccaria

AT greco Torna al libro

CEI 1974 Vai al libro

AT greco 2 2,1 καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τέσσαρα κέρατα
CEI 1974 2,1 Ora a voi questo monito, o sacerdoti.
AT greco 2,2 καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί τί ἐστιν ταῦτα κύριε καὶ εἶπεν πρός με ταῦτα τὰ κέρατα τὰ διασκορπίσαντα τὸν Ιουδαν καὶ τὸν Ισραηλ
CEI 1974 2,2 Se non mi ascolterete e non vi prenderete a cuore di dar gloria al mio nome, dice il Signore degli Eserciti, manderò su di voi la maledizione e cambierò in maledizione le vostre benedizioni. Anzi le ho già maledette, perché nessuno tra di voi se la prende a cuore.
AT greco 2,3 καὶ ἔδειξέν μοι κύριος τέσσαρας τέκτονας
CEI 1974 2,3 Ecco, io spezzerò il vostro braccio
e spanderò sulla vostra faccia escrementi,
gli escrementi delle vittime
immolate nelle vostre solennità,
perché siate spazzati via insieme con essi.
AT greco 2,4 καὶ εἶπα τί οὗτοι ἔρχονται ποιῆσαι καὶ εἶπεν πρός με ταῦτα τὰ κέρατα τὰ διασκορπίσαντα τὸν Ιουδαν καὶ τὸν Ισραηλ κατέαξαν καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἦρεν κεφαλήν καὶ εἰσῆλθον οὗτοι τοῦ ὀξῦναι αὐτὰ εἰς χεῖρας αὐτῶν τὰ τέσσαρα κέρατα τὰ ἔθνη τὰ ἐπαιρόμενα κέρας ἐπὶ τὴν γῆν κυρίου τοῦ διασκορπίσαι αὐτήν
CEI 1974 Così saprete che io ho diretto a voi questo monito,
perché c`è anche un`alleanza fra me e Levi,
dice il Signore degli Eserciti.
2,4-5 Per allenza con Levi, da cui dipendeva la tribù sacerdotale, cfr. Dt 18,1-8. cfr. Dt 33,8-11. cfr. Nm 25,12-13.
AT greco 2,5 καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ σχοινίον γεωμετρικόν
CEI 1974 2,5 La mia alleanza con lui
era alleanza di vita e di benessere
e io glieli concessi; alleanza di timore
ed egli mi temette ed ebbe riverenza del mio nome.
AT greco 2,6 καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν ποῦ σὺ πορεύῃ καὶ εἶπεν πρός με διαμετρῆσαι τὴν Ιερουσαλημ τοῦ ἰδεῖν πηλίκον τὸ πλάτος αὐτῆς ἐστιν καὶ πηλίκον τὸ μῆκος
CEI 1974 Un insegnamento fedele era sulla sua bocca,
né c`era falsità sulle sue labbra;
con pace e rettitudine ha camminato davanti a me
e ha trattenuto molti dal male.
2,6 I sacerdoti dovevano insegnare e interpretare la legge di Mosè; legge, in ebraico, significa "istruzione".
AT greco 2,7 καὶ ἰδοὺ ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ εἱστήκει καὶ ἄγγελος ἕτερος ἐξεπορεύετο εἰς συνάντησιν αὐτῷ
CEI 1974 2,7 Infatti le labbra del sacerdote
devono custodire la scienza
e dalla sua bocca si ricerca l`istruzione,
perché egli è messaggero del Signore degli Eserciti.
AT greco 2,8 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν λέγων δράμε καὶ λάλησον πρὸς τὸν νεανίαν ἐκεῖνον λέγων κατακάρπως κατοικηθήσεται Ιερουσαλημ ἀπὸ πλήθους ἀνθρώπων καὶ κτηνῶν ἐν μέσῳ αὐτῆς
CEI 1974 2,8 Voi invece vi siete allontanati dalla retta via
e siete stati d`inciampo a molti
con il vostro insegnamento;
avete rotto l`alleanza di Levi,
dice il Signore degli Eserciti.
AT greco 2,9 καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτῇ λέγει κύριος τεῖχος πυρὸς κυκλόθεν καὶ εἰς δόξαν ἔσομαι ἐν μέσῳ αὐτῆς
CEI 1974 2,9 Perciò anch`io vi ho reso spregevoli
e abbietti davanti a tutto il popolo,
perché non avete osservato le mie disposizioni
e avete usato parzialità riguardo alla legge.

Misfatti del popolo
AT greco 2,10 ὦ ὦ φεύγετε ἀπὸ γῆς βορρᾶ λέγει κύριος διότι ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων τοῦ οὐρανοῦ συνάξω ὑμᾶς λέγει κύριος
CEI 1974 Non abbiamo forse tutti noi un solo Padre? Forse non ci ha creati un unico Dio? Perché dunque agire con perfidia l`uno contro l`altro profanando l`alleanza dei nostri padri?
2,10 L'alleanza univa i membri del popolo di Dio al loro Signore e tra loro.
AT greco 2,11 εἰς Σιων ἀνασῴζεσθε οἱ κατοικοῦντες θυγατέρα Βαβυλῶνος
CEI 1974 Giuda è stato sleale e l`abominio è stato commesso in Israele e in Gerusalemme. Giuda infatti ha osato profanare il santuario caro al Signore e ha sposato le figlie d`un dio straniero!
2,11 La legge proibiva agli Ebrei di sposare donne straniere: cfr. Ne 10,31ss.; cfr. Ne 13,23-29. cfr. Esd 9. cfr. Esd 10.
AT greco 2,12 διότι τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ ὀπίσω δόξης ἀπέσταλκέν με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς διότι ὁ ἁπτόμενος ὑμῶν ὡς ἁπτόμενος τῆς κόρης τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ
CEI 1974 Elimini il Signore chi ha agito così dalle tende di Giacobbe, il testimone e il mallevadore, e colui che offre l`offerta al Signore degli Eserciti.
2,12 Il popolo non ha testimoni che lo giustifichino.
AT greco 2,13 διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτούς καὶ ἔσονται σκῦλα τοῖς δουλεύουσιν αὐτοῖς καὶ γνώσεσθε διότι κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέν με
CEI 1974 2,13 Un`altra cosa fate ancora; voi coprite di lacrime, di pianti e di sospiri l`altare del Signore, perché egli non guarda all`offerta, né la gradisce con benevolenza dalle vostre mani.
AT greco 2,14 τέρπου καὶ εὐφραίνου θύγατερ Σιων διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἔρχομαι καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου λέγει κύριος
CEI 1974 E chiedete: Perché? Perché il Signore è testimone fra te e la donna della tua giovinezza, che ora perfidamente tradisci, mentr`essa è la tua consorte, la donna legata a te da un patto.
2,14 Dio testimone del patto matrimoniale; si noti il riferimento a un'unica donna.
AT greco 2,15 καὶ καταφεύξονται ἔθνη πολλὰ ἐπὶ τὸν κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔσονται αὐτῷ εἰς λαὸν καὶ κατασκηνώσουσιν ἐν μέσῳ σου καὶ ἐπιγνώσῃ ὅτι κύριος παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέν με πρὸς σέ
CEI 1974 Non fece egli un essere solo dotato di carne e soffio vitale? Che cosa cerca quest`unico essere, se non prole da parte di Dio? Custodite dunque il vostro soffio vitale e nessuno tradisca la donna della sua giovinezza.
2,15 Allusione a cfr. Gn 2,24 un solo essere di due, marito e moglie, per un matrimonio unico, indissolubile e fecondo. Cfr. Mt 19,3-9.
AT greco 2,16 καὶ κατακληρονομήσει κύριος τὸν Ιουδαν τὴν μερίδα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν ἁγίαν καὶ αἱρετιεῖ ἔτι τὴν Ιερουσαλημ
CEI 1974 Perché io detesto il ripudio, dice il Signore Dio d`Israele, e chi copre d`iniquità la propria veste, dice il Signore degli Eserciti. Custodite la vostra vita dunque e non vogliate agire con perfidia.
2,16 La veste veniva offerta alla sposa come simbolo di fedeltà: cfr. Ez 16,10.
AT greco 2,17 εὐλαβείσθω πᾶσα σὰρξ ἀπὸ προσώπου κυρίου διότι ἐξεγήγερται ἐκ νεφελῶν ἁγίων αὐτοῦ
CEI 1974 2,17 Voi avete stancato il Signore con le vostre parole; eppure chiedete: Come lo abbiamo stancato? Quando affermate: Chiunque fa il male è come se fosse buono agli occhi del Signore e in lui si compiace; o quando esclamate: Dov`è il Dio della giustizia?