Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
BibbiaEDU-logo

Malachia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 3 3,1ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου καὶ ἐξαίφνης ἥξει εἰς τὸν ναὸν ἑαυτοῦ κύριος ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε καὶ ὁ ἄγγελος τῆς διαθήκης ὃν ὑμεῖς θέλετε ἰδοὺ ἔρχεται λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale MlQuesto è quel che vi risponde il Signore dell’universo: «Io mando il mio messaggero a preparare la strada davanti a me. Il Signore che voi desiderate entrerà subito nel suo tempio. Voi attendete il messaggero che proclamerà la mia alleanza con voi. Eccolo, sta per arrivare».
Rimandi
3,1 Invio il mio messaggero Mt 11,10. — a preparare la strada Is 40,3. — il Signore Zc 4,14. — subito Is 29,5-6; 47,9; 1 Ts 5,3.
AT greco 3,2καὶ τίς ὑπομενεῖ ἡμέραν εἰσόδου αὐτοῦ ἢ τίς ὑποστήσεται ἐν τῇ ὀπτασίᾳ αὐτοῦ διότι αὐτὸς εἰσπορεύεται ὡς πῦρ χωνευτηρίου καὶ ὡς πόα πλυνόντων
Interconfessionale MlChi potrà sopravvivere al giorno in cui egli arriverà? Chi potrà restare in piedi, quando apparirà? Egli sarà come il fuoco che raffina i metalli, come il sapone che lava i vestiti.
Rimandi
3,2 Chi potrà sopravvivere… Chi potrà restare in piedi?… Na 1,6+. — quando apparirà Gl 1,15. — come il fuoco Ml 3,19. — che raffina i metalli Is 1,25; Ger 9,6; Zc 13,9; Sir 2,5; 1 Pt 1,7.
AT greco 3,3καὶ καθιεῖται χωνεύων καὶ καθαρίζων ὡς τὸ ἀργύριον καὶ ὡς τὸ χρυσίον καὶ καθαρίσει τοὺς υἱοὺς Λευι καὶ χεεῖ αὐτοὺς ὡς τὸ χρυσίον καὶ ὡς τὸ ἀργύριον καὶ ἔσονται τῷ κυρίῳ προσάγοντες θυσίαν ἐν δικαιοσύνῃ
Interconfessionale Ml3,3Egli si sederà per giudicare. Come chi raffina e purifica l’oro e l’argento, raffinerà e purificherà i discendenti di Levi, perché possano presentare le loro offerte al Signore, come è prescritto.
AT greco 3,4καὶ ἀρέσει τῷ κυρίῳ θυσία Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος καὶ καθὼς τὰ ἔτη τὰ ἔμπροσθεν
Interconfessionale MlIl Signore gradirà le offerte della gente di Giuda e di Gerusalemme come prima, come negli anni passati.
Rimandi
3,4 come prima Is 1,26.
AT greco 3,5καὶ προσάξω πρὸς ὑμᾶς ἐν κρίσει καὶ ἔσομαι μάρτυς ταχὺς ἐπὶ τὰς φαρμακοὺς καὶ ἐπὶ τὰς μοιχαλίδας καὶ ἐπὶ τοὺς ὀμνύοντας τῷ ὀνόματί μου ἐπὶ ψεύδει καὶ ἐπὶ τοὺς ἀποστεροῦντας μισθὸν μισθωτοῦ καὶ τοὺς καταδυναστεύοντας χήραν καὶ τοὺς κονδυλίζοντας ὀρφανοὺς καὶ τοὺς ἐκκλίνοντας κρίσιν προσηλύτου καὶ τοὺς μὴ φοβουμένους με λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale MlIl Signore dell’universo annunzia: «Verrò in mezzo a voi per il giudizio. Mi affretterò a testimoniare contro quelli che praticano la magia, commettono adulterio e pronunziano falsi giuramenti, contro quelli che diminuiscono ingiustamente il salario del lavoratore, opprimono le vedove e gli orfani o fanno torto agli stranieri, e contro tutti quelli che non mi rispettano».
Rimandi
3,5 Mi affretterò a testimoniare… Mic 1,2. — contro quelli che praticano la magia Es 22,17; Lv 19,26; Dt 18,10; Gal 5,20. — e commettono adulterio Ez 16,15-19; Os 2,4. — il diritto del lavoratore, delle vedove, degli orfani Dt 24,17-21; Ger 7,6.
AT greco 3,6διότι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι καὶ ὑμεῖς υἱοὶ Ιακωβ οὐκ ἀπέχεσθε
Interconfessionale Ml«Io, il Signore, non cambio. E voi, discendenti di Giacobbe, ancora non siete stati annientati.
Rimandi
3,6 Il Signore non cambia Nm 23,19; cfr. Os 11,9.
AT greco 3,7ἀπὸ τῶν ἀδικιῶν τῶν πατέρων ὑμῶν ἐξεκλίνατε νόμιμά μου καὶ οὐκ ἐφυλάξασθε ἐπιστρέψατε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ εἴπατε ἐν τίνι ἐπιστρέψωμεν
Interconfessionale MlCome i vostri antenati, anche voi vi siete allontanati dai miei insegnamenti. Ritornate a me e io ritornerò a voi, lo affermo io, il Signore dell’universo. Ma voi dite: “Come possiamo ritornare a te?”.
Rimandi
3,7 ritornare al Signore Zc 1,3+.
AT greco 3,8εἰ πτερνιεῖ ἄνθρωπος θεόν διότι ὑμεῖς πτερνίζετέ με καὶ ἐρεῖτε ἐν τίνι ἐπτερνίκαμέν σε ὅτι τὰ ἐπιδέκατα καὶ αἱ ἀπαρχαὶ μεθ’ ὑμῶν εἰσιν
Interconfessionale MlIo vi rispondo: È giusto frodare Dio? Eppure voi mi frodate! E voi domandate: “In che cosa?”. Nel versamento della decima parte dei vostri beni e nelle vostre offerte.
Rimandi
3,8 la decima Lv 27,30-32; Nm 18,21-29; Ne 10,38.
Note al Testo
3,8 La decima e le offerte servivano al mantenimento dei sacerdoti e permettevano la continuità del culto.
AT greco 3,9καὶ ἀποβλέποντες ὑμεῖς ἀποβλέπετε καὶ ἐμὲ ὑμεῖς πτερνίζετε τὸ ἔθνος συνετελέσθη
Interconfessionale Ml3,9Siete stati colpiti da una grande maledizione perché voi, tutto il popolo, mi frodate.
AT greco 3,10καὶ εἰσηνέγκατε πάντα τὰ ἐκφόρια εἰς τοὺς θησαυρούς καὶ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἔσται ἡ διαρπαγὴ αὐτοῦ ἐπισκέψασθε δὴ ἐν τούτῳ λέγει κύριος παντοκράτωρ ἐὰν μὴ ἀνοίξω ὑμῖν τοὺς καταρράκτας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐκχεῶ ὑμῖν τὴν εὐλογίαν μου ἕως τοῦ ἱκανωθῆναι
Interconfessionale MlSe portate invece tutta la decima parte dei vostri beni al mio tempio, perché ci sia sempre del cibo di riserva, certamente aprirò le porte del cielo e riverserò su di voi abbondanti benedizioni. Ve lo prometto io, il Signore dell’universo. Mettetemi pure alla prova in questo.
Rimandi
3,10 decima e abbondanza Prv 3,9-10; cfr. Dt 28,8-12.
Note al Testo
3,10 ci sia… riserva: la decima parte dei beni era offerta in natura (vedi Deuteronomio 14,24-27).
AT greco 3,11καὶ διαστελῶ ὑμῖν εἰς βρῶσιν καὶ οὐ μὴ διαφθείρω ὑμῶν τὸν καρπὸν τῆς γῆς καὶ οὐ μὴ ἀσθενήσῃ ὑμῶν ἡ ἄμπελος ἡ ἐν τῷ ἀγρῷ λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale Ml3,11Io non permetterò agli insetti di distruggere i vostri raccolti e di rendere improduttive le vostre vigne. Ve lo prometto.
AT greco 3,12καὶ μακαριοῦσιν ὑμᾶς πάντα τὰ ἔθνη διότι ἔσεσθε ὑμεῖς γῆ θελητή λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale Ml3,12Tutte le nazioni straniere riconosceranno che siete felici, perché si vivrà bene nella vostra terra. Lo prometto io, il Signore dell’universo».
AT greco 3,13ἐβαρύνατε ἐπ’ ἐμὲ τοὺς λόγους ὑμῶν λέγει κύριος καὶ εἴπατε ἐν τίνι κατελαλήσαμεν κατὰ σοῦ
Interconfessionale Ml3,13Il Signore dice: «Avete pronunziato discorsi molto duri contro di me, eppure domandate: “Che cosa abbiamo detto contro di te?”.
AT greco 3,14εἴπατε μάταιος ὁ δουλεύων θεῷ καὶ τί πλέον ὅτι ἐφυλάξαμεν τὰ φυλάγματα αὐτοῦ καὶ διότι ἐπορεύθημεν ἱκέται πρὸ προσώπου κυρίου παντοκράτορος
Interconfessionale MlAvete detto: “È inutile servire Dio. Abbiamo osservato i suoi comandamenti e abbiamo fatto penitenza per ottenere la misericordia del Signore dell’universo, ma non ne abbiamo avuto alcun vantaggio.
Rimandi
3,14 “È inutile servire Dio” Is 58,3; Gb 21,14-15. — osservare i comandamenti Gn 17,1; 48,15; 1 Re 8,23; Sal 56,14; 116,9; cfr. Gn 5,22; 6,9; Mic 6,8. — fare penitenza Sal 35,14; 38,7.
AT greco 3,15καὶ νῦν ἡμεῖς μακαρίζομεν ἀλλοτρίους καὶ ἀνοικοδομοῦνται πάντες ποιοῦντες ἄνομα καὶ ἀντέστησαν θεῷ καὶ ἐσώθησαν
Interconfessionale MlÈ evidente, invece, che solo i superbi sono felici. I malvagi prosperano e, anche se provocano Dio, restano impuniti”».
Rimandi
3,15 i superbi sono felici. I malvagi prosperano Ml 2,17+.
AT greco 3,16ταῦτα κατελάλησαν οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ προσέσχεν κύριος καὶ εἰσήκουσεν καὶ ἔγραψεν βιβλίον μνημοσύνου ἐνώπιον αὐτοῦ τοῖς φοβουμένοις τὸν κύριον καὶ εὐλαβουμένοις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Interconfessionale MlAllora quelli che rispettano il Signore hanno discusso tra loro. Il Signore li ha ascoltati e ha udito le loro intenzioni. Davanti a lui è stata compilata la lista di quelli che lo riconoscono e rispettano la sua autorità.
Rimandi
3,16 quelli che rispettano il Signore Sal 15,4. — una memoria scritta davanti a Dio Ez 13,9; Ap 3,5+.
AT greco 3,17καὶ ἔσονταί μοι λέγει κύριος παντοκράτωρ εἰς ἡμέραν ἣν ἐγὼ ποιῶ εἰς περιποίησιν καὶ αἱρετιῶ αὐτοὺς ὃν τρόπον αἱρετίζει ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν δουλεύοντα αὐτῷ
Interconfessionale MlIl Signore dell’universo ha dichiarato: «Nel giorno in cui io manifesterò la mia potenza, considererò questa gente come mia. Sarà il mio popolo. Sarò indulgente nei suoi confronti, come un padre lo è verso il figlio che lo rispetta.
Rimandi
3,17 considererò questa gente come mia Es 19,5; cfr. 6,7; Dt 7,6; Ez 18,4; Sal 135,4+; Tt 2,14. — come un padre verso il figlio 2 Sam 7,14; Sal 103,13; 2 Cor 6,18.
AT greco 3,18καὶ ἐπιστραφήσεσθε καὶ ὄψεσθε ἀνὰ μέσον δικαίου καὶ ἀνὰ μέσον ἀνόμου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ δουλεύοντος θεῷ καὶ τοῦ μὴ δουλεύοντος
Interconfessionale Ml3,18Allora voi vedrete di nuovo la differenza tra i giusti e i malvagi, tra quelli che servono Dio e quelli che non lo servono.
AT greco 3,19διότι ἰδοὺ ἡμέρα κυρίου ἔρχεται καιομένη ὡς κλίβανος καὶ φλέξει αὐτούς καὶ ἔσονται πάντες οἱ ἀλλογενεῖς καὶ πάντες οἱ ποιοῦντες ἄνομα καλάμη καὶ ἀνάψει αὐτοὺς ἡ ἡμέρα ἡ ἐρχομένη λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ οὐ μὴ ὑπολειφθῇ ἐξ αὐτῶν ῥίζα οὐδὲ κλῆμα
Interconfessionale MlIo, il Signore dell’universo, affermo che, simile a una fornace ardente, sta per arrivare il giorno in cui tutti i superbi e i malvagi saranno bruciati come paglia. Quel giorno essi saranno consumati e di loro non resterà né radice né germoglio.
Rimandi
3,19 il giorno (del Signore) Gl 1,15+. — paglia Is 47,14; Gl 2,5.
Note al Testo
3,19 In alcune edizioni della Bibbia i vv. 19-24 sono indicati come 4,1-6.
AT greco 3,20καὶ ἀνατελεῖ ὑμῖν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά μου ἥλιος δικαιοσύνης καὶ ἴασις ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτοῦ καὶ ἐξελεύσεσθε καὶ σκιρτήσετε ὡς μοσχάρια ἐκ δεσμῶν ἀνειμένα
Interconfessionale MlMa per quelli che riconoscono la mia autorità, la mia giustizia sorgerà come il sole, e i suoi raggi porteranno la guarigione. Voi sarete liberi e salterete di gioia come vitelli che escono dalla stalla.
Rimandi
3,20 la mia giustizia risplenderà come il sole cfr. Lc 1,78. — la guarigione Is 57,18; Ger 33,6.
AT greco 3,21καὶ καταπατήσετε ἀνόμους διότι ἔσονται σποδὸς ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ᾗ ἐγὼ ποιῶ λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale MlIl giorno in cui manifesterò la mia potenza voi schiaccerete i malvagi: saranno come cenere sotto i vostri piedi. Lo affermo io, il Signore dell’universo».
Rimandi
3,21 schiaccerete i malvagi Mic 4,11-13.
AT greco 3,22καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμῖν Ηλιαν τὸν Θεσβίτην πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ
Interconfessionale Ml«Ricordatevi gli insegnamenti del mio servo Mosè. Osservate le regole e i precetti che vi ho dato sul monte Oreb per tutto il popolo d’Israele.
Rimandi
3,22 gli insegnamenti di Mosè Es 24,12; Dt 33,4; Gs 1,7; 1 Re 2,3; 2 Re 23,25; Esd 7,6; Ne 8,1; Lc 24,44 ecc. — mio servo Mosè Is 63,11.
Note al Testo
3,22 monte Oreb: altro nome del monte Sinai (vedi Esodo 3,1).
AT greco 3,23ὃς ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ καρδίαν ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ μὴ ἔλθω καὶ πατάξω τὴν γῆν ἄρδην
Interconfessionale MlPrima che arrivi quel giorno, giorno grande e terribile del Signore, io vi invierò il profeta Elia.
Rimandi
3,23 Elia 1 Re 17-21; 2 Re 2,1-17; Mt 17,1-13. — giorno del Signore 3,19.
AT greco 3,24μνήσθητε νόμου Μωυσῆ τοῦ δούλου μου καθότι ἐνετειλάμην αὐτῷ ἐν Χωρηβ πρὸς πάντα τὸν Ισραηλ προστάγματα καὶ δικαιώματα
Interconfessionale MlEgli riconcilierà i padri con i figli e i figli con i padri. Così io non dovrò più venire a distruggere la vostra terra».
Rimandi
3,24 riconcilierà i padri con i figli Lc 1,17. — distruggere Gs 6,17; 7,1; 1 Re 20,42.