Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3

Malachia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 3 3,1 ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου καὶ ἐξαίφνης ἥξει εἰς τὸν ναὸν ἑαυτοῦ κύριος ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε καὶ ὁ ἄγγελος τῆς διαθήκης ὃν ὑμεῖς θέλετε ἰδοὺ ἔρχεται λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale 3,1 «Signore onnipotente, Dio d’Israele, noi siamo pieni di dolore e gridiamo verso di te nell’angoscia.
AT greco 3,2 καὶ τίς ὑπομενεῖ ἡμέραν εἰσόδου αὐτοῦ ἢ τίς ὑποστήσεται ἐν τῇ ὀπτασίᾳ αὐτοῦ διότι αὐτὸς εἰσπορεύεται ὡς πῦρ χωνευτηρίου καὶ ὡς πόα πλυνόντων
Interconfessionale 3,2 Ascolta, o Signore, e abbi pietà. Abbiamo peccato contro dite.
AT greco 3,3 καὶ καθιεῖται χωνεύων καὶ καθαρίζων ὡς τὸ ἀργύριον καὶ ὡς τὸ χρυσίον καὶ καθαρίσει τοὺς υἱοὺς Λευι καὶ χεεῖ αὐτοὺς ὡς τὸ χρυσίον καὶ ὡς τὸ ἀργύριον καὶ ἔσονται τῷ κυρίῳ προσάγοντες θυσίαν ἐν δικαιοσύνῃ
Interconfessionale Tu regni per sempre, ma noi siamo definitivamente perduti.
3,3 Tu regni per sempre Sal 90,2; 102,13; Lam 5,19-20.
AT greco 3,4 καὶ ἀρέσει τῷ κυρίῳ θυσία Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ καθὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος καὶ καθὼς τὰ ἔτη τὰ ἔμπροσθεν
Interconfessionale 3,4 Signore onnipotente, Dio d’Israele, ascolta la nostra preghiera: siamo come condannati a morte. Siamo i discendenti di un popolo che ti ha offeso e non ha dato retta alla tua parola. Così ci portiamo addosso il castigo.
AT greco 3,5 καὶ προσάξω πρὸς ὑμᾶς ἐν κρίσει καὶ ἔσομαι μάρτυς ταχὺς ἐπὶ τὰς φαρμακοὺς καὶ ἐπὶ τὰς μοιχαλίδας καὶ ἐπὶ τοὺς ὀμνύοντας τῷ ὀνόματί μου ἐπὶ ψεύδει καὶ ἐπὶ τοὺς ἀποστεροῦντας μισθὸν μισθωτοῦ καὶ τοὺς καταδυναστεύοντας χήραν καὶ τοὺς κονδυλίζοντας ὀρφανοὺς καὶ τοὺς ἐκκλίνοντας κρίσιν προσηλύτου καὶ τοὺς μὴ φοβουμένους με λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale 3,5 Signore, non ricordare più il male fatto dai nostri antenati. Ricordati invece ora della tua potenza e del tuo onore.
AT greco 3,6 διότι ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι καὶ ὑμεῖς υἱοὶ Ιακωβ οὐκ ἀπέχεσθε
Interconfessionale 3,6 Tu sei il Signore nostro Dio e noi ti loderemo, o Signore.
AT greco 3,7 ἀπὸ τῶν ἀδικιῶν τῶν πατέρων ὑμῶν ἐξεκλίνατε νόμιμά μου καὶ οὐκ ἐφυλάξασθε ἐπιστρέψατε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ εἴπατε ἐν τίνι ἐπιστρέψωμεν
Interconfessionale Per questo tu hai suscitato nel nostro cuore la volontà di amarti e di invocare il tuo nome. Ti loderemo qui, in terra d’esilio; abbiamo abbandonato la condotta ingiusta dei nostri antenati che ti hanno offeso.
3,7 nel nostro cuore la volontà di amarti Ger 32,39-40.
AT greco 3,8 εἰ πτερνιεῖ ἄνθρωπος θεόν διότι ὑμεῖς πτερνίζετέ με καὶ ἐρεῖτε ἐν τίνι ἐπτερνίκαμέν σε ὅτι τὰ ἐπιδέκατα καὶ αἱ ἀπαρχαὶ μεθ’ ὑμῶν εἰσιν
Interconfessionale E ora, eccoci qui in esilio, dove ci hai dispersi; siamo insultati e maledetti, e scontiamo i peccati dei nostri antenati che si sono ribellati contro di te, Signore nostro Dio».
3,8 insultati e maledetti 2,4+.
AT greco 3,9 καὶ ἀποβλέποντες ὑμεῖς ἀποβλέπετε καὶ ἐμὲ ὑμεῖς πτερνίζετε τὸ ἔθνος συνετελέσθη
Interconfessionale Ascolta, Israele, i precetti che danno la vita, sii attento e imparerai a diventar saggio.
3,9 Ascolta, Israele Dt 4,1; 5,1; 6,4. — i precetti che danno la vita Dt 6,24; 8,1; cfr. Lv 18,5; Ez 20,11; Prv 4,20-23; Ne 9,29.
AT greco 3,10 καὶ εἰσηνέγκατε πάντα τὰ ἐκφόρια εἰς τοὺς θησαυρούς καὶ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἔσται ἡ διαρπαγὴ αὐτοῦ ἐπισκέψασθε δὴ ἐν τούτῳ λέγει κύριος παντοκράτωρ ἐὰν μὴ ἀνοίξω ὑμῖν τοὺς καταρράκτας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐκχεῶ ὑμῖν τὴν εὐλογίαν μου ἕως τοῦ ἱκανωθῆναι
Interconfessionale 3,10 Che cosa ti succede, Israele? Perché ti trovi in un paese nemico, invecchiato anzitempo in terra straniera?
AT greco 3,11 καὶ διαστελῶ ὑμῖν εἰς βρῶσιν καὶ οὐ μὴ διαφθείρω ὑμῶν τὸν καρπὸν τῆς γῆς καὶ οὐ μὴ ἀσθενήσῃ ὑμῶν ἡ ἄμπελος ἡ ἐν τῷ ἀγρῷ λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale Sei impuro, come un cadavere e sei già contato tra i morti!
3,11 impuro come un cadavere Lv 5,2; Os 9,4. 3,11 L’espressione tra i morti potrebbe forse essere presa in senso figurato e indicare i pagani. Gli Israeliti sono stati deportati in mezzo a loro e questo contatto li ha resi impuri, cioè non più idonei al culto.
AT greco 3,12 καὶ μακαριοῦσιν ὑμᾶς πάντα τὰ ἔθνη διότι ἔσεσθε ὑμεῖς γῆ θελητή λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale Tu hai abbandonato la sorgente della sapienza!
3,12 Tu hai abbandonato Ger 2,13; 17,13. — la sorgente Sal 36,10; Prv 13,14; 14,27; 16,22; 18,4; Sir 21,13; 24,23-29.
AT greco 3,13 ἐβαρύνατε ἐπ’ ἐμὲ τοὺς λόγους ὑμῶν λέγει κύριος καὶ εἴπατε ἐν τίνι κατελαλήσαμεν κατὰ σοῦ
Interconfessionale 3,13 Se tu avessi ubbidito a Dio ora vivresti al sicuro e in pace.
AT greco 3,14 εἴπατε μάταιος ὁ δουλεύων θεῷ καὶ τί πλέον ὅτι ἐφυλάξαμεν τὰ φυλάγματα αὐτοῦ καὶ διότι ἐπορεύθημεν ἱκέται πρὸ προσώπου κυρίου παντοκράτορος
Interconfessionale Impara dov’è la prudenza, dov’è la forza, dov’è la saggezza, e saprai dove trovare una lunga vita, la luce che ti guida e la pace.
3,14 impara dov’è la prudenza Prv 2,1-4; cfr. Dn 4,6-8. — lunga vita Prv 3,2.16; Sir 1,12.
AT greco 3,15 καὶ νῦν ἡμεῖς μακαρίζομεν ἀλλοτρίους καὶ ἀνοικοδομοῦνται πάντες ποιοῦντες ἄνομα καὶ ἀντέστησαν θεῷ καὶ ἐσώθησαν
Interconfessionale Chi ha scoperto dove abita la sapienza? Chi ha potuto entrare dove tiene i suoi tesori?
3,15 Chi ha scoperto…? Gb 28,12-28; Sir 1,6.
AT greco 3,16 ταῦτα κατελάλησαν οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ καὶ προσέσχεν κύριος καὶ εἰσήκουσεν καὶ ἔγραψεν βιβλίον μνημοσύνου ἐνώπιον αὐτοῦ τοῖς φοβουμένοις τὸν κύριον καὶ εὐλαβουμένοις τὸ ὄνομα αὐτοῦ
Interconfessionale Dove sono i capi dei popoli o i domatori di bestie selvagge?
3,16 L’espressione i domatori di bestie selvagge allude con un’immagine suggestiva ai capi delle nazioni (vedi Geremia 27,6; Daniele 2,38). Anche l’allusione al cacciatori di uccelli (v. 17) va presa nello stesso senso.
AT greco 3,17 καὶ ἔσονταί μοι λέγει κύριος παντοκράτωρ εἰς ἡμέραν ἣν ἐγὼ ποιῶ εἰς περιποίησιν καὶ αἱρετιῶ αὐτοὺς ὃν τρόπον αἱρετίζει ἄνθρωπος τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν δουλεύοντα αὐτῷ
Interconfessionale 3,17 Dove sono quelli che si divertono a cacciare uccelli e quelli che accumulano oro e argento, ricchi sfondati, mai soddisfatti di quel che hanno?
AT greco 3,18 καὶ ἐπιστραφήσεσθε καὶ ὄψεσθε ἀνὰ μέσον δικαίου καὶ ἀνὰ μέσον ἀνόμου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ δουλεύοντος θεῷ καὶ τοῦ μὴ δουλεύοντος
Interconfessionale 3,18 Dove sono quelli che lavorano con cura l’argento e tengono nascosto il segreto della loro arte?
AT greco 3,19 διότι ἰδοὺ ἡμέρα κυρίου ἔρχεται καιομένη ὡς κλίβανος καὶ φλέξει αὐτούς καὶ ἔσονται πάντες οἱ ἀλλογενεῖς καὶ πάντες οἱ ποιοῦντες ἄνομα καλάμη καὶ ἀνάψει αὐτοὺς ἡ ἡμέρα ἡ ἐρχομένη λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ οὐ μὴ ὑπολειφθῇ ἐξ αὐτῶν ῥίζα οὐδὲ κλῆμα
Interconfessionale 3,19 Son finiti tutti nella tomba, sono scomparsi; e altri son venuti al loro posto.
AT greco 3,20 καὶ ἀνατελεῖ ὑμῖν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά μου ἥλιος δικαιοσύνης καὶ ἴασις ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτοῦ καὶ ἐξελεύσεσθε καὶ σκιρτήσετε ὡς μοσχάρια ἐκ δεσμῶν ἀνειμένα
Interconfessionale 3,20 Sono sorte nuove generazioni, hanno abitato la terra, ma non hanno scoperto la via che porta alla sapienza.
AT greco 3,21 καὶ καταπατήσετε ἀνόμους διότι ἔσονται σποδὸς ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ᾗ ἐγὼ ποιῶ λέγει κύριος παντοκράτωρ
Interconfessionale 3,21 Non hanno cercato i suoi sentieri e non si sono preoccupati di lei; i loro figli si sono allontanati dalla sua strada.
AT greco 3,22 καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμῖν Ηλιαν τὸν Θεσβίτην πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ
Interconfessionale In Canaan nessuno ha sentito parlare della sapienza, nessuno l’ha vista in Teman.
3,22 sapienza in Teman Ger 49,7. 3,22 Canaan: con questo nome si indicava la Palestina prima dell’insediamento degli Ebrei. — Teman: città del territorio di Edom, che potrebbe indicare qui anche tutta la regione (vedi Geremia 49,7; Abdia 8-9).
AT greco 3,23 ὃς ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ καρδίαν ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ μὴ ἔλθω καὶ πατάξω τὴν γῆν ἄρδην
Interconfessionale Anche i discendenti di Agar che passano per gente istruita, i mercanti di Merra e di Teman, e quelli che indagano sui miti e ricercano il sapere non hanno scoperto la via che porta alla sapienza, e non si sono nemmeno sognati di raggiungerla.
3,23 Discendenti di Agar e mercanti di Merra sono popolazioni dell’Arabia (vedi Genesi 25,12-15). — Merra, nel testo greco Merra, può essere una falsa trascrizione di Madian. — quelli che indagano sui miti: altri: i narratori di favole.
AT greco 3,24 μνήσθητε νόμου Μωυσῆ τοῦ δούλου μου καθότι ἐνετειλάμην αὐτῷ ἐν Χωρηβ πρὸς πάντα τὸν Ισραηλ προστάγματα καὶ δικαιώματα
Interconfessionale 3,24 O Israele, quant’è vasto l’universo creato da Dio! Il luogo del suo dominio non ha confini!