Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
BibbiaEDU-logo

Naum

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 2 2,1ἰδοὺ ἐπὶ τὰ ὄρη οἱ πόδες εὐαγγελιζομένου καὶ ἀπαγγέλλοντος εἰρήνην ἑόρταζε Ιουδα τὰς ἑορτάς σου ἀπόδος τὰς εὐχάς σου διότι οὐ μὴ προσθήσωσιν ἔτι τοῦ διελθεῖν διὰ σοῦ εἰς παλαίωσιν συντετέλεσται ἐξῆρται
Interconfessionale NaGente di Giuda,
ecco che viene sui monti
un messaggero di pace.
Celebra, Giuda, le tue feste,
mantieni quel che hai promesso a Dio solennemente.
Il malvagio non invaderà più la tua terra:
egli è stato completamente annientato.

Rimandi
2,1 un messaggero di pace e di una buona notizia Is 52,7. — mantenere le promesse Nm 30,3.
Note al Testo
2,1 In alcune edizioni della Bibbia 2,1 figura come 1,15 e 2,1-14 è numerato come 2,1-13. — il malvagio: si riferisce di nuovo al re di Assiria (vedi 1,11).
AT greco 2,2ἀνέβη ἐμφυσῶν εἰς πρόσωπόν σου ἐξαιρούμενος ἐκ θλίψεως σκόπευσον ὁδόν κράτησον ὀσφύος ἄνδρισαι τῇ ἰσχύι σφόδρα
Interconfessionale NaSi avvicina un distruttore,
avanza contro di te, Ninive.
Soldati, vigilate sulle fortezze!
Sorvegliate le strade!
Preparatevi a combattere,
riunite tutte le vostre forze!
Rimandi
2,2 attacco di Ninive Is 21,2.
Note al Testo
2,2 Ninive: assente nel testo ebraico.
AT greco 2,3διότι ἀπέστρεψεν κύριος τὴν ὕβριν Ιακωβ καθὼς ὕβριν τοῦ Ισραηλ διότι ἐκτινάσσοντες ἐξετίναξαν αὐτοὺς καὶ τὰ κλήματα αὐτῶν διέφθειραν
Interconfessionale NaIl Signore ridà la prosperità
ai discendenti di Giacobbe,
rinnova la grandezza d’Israele:
la vigna che i briganti
avevano devastato e saccheggiato.
Rimandi
2,3 il Signore restaura (Israele) Sof 3,14-20; Sal 80,15; 90,13; Tb 13,6. — vigna (simbolo del popolo di Dio) Is 5,1-7. — saccheggiata Sal 80,13-17.
AT greco 2,4ὅπλα δυναστείας αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπων ἄνδρας δυνατοὺς ἐμπαίζοντας ἐν πυρί αἱ ἡνίαι τῶν ἁρμάτων αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἑτοιμασίας αὐτοῦ καὶ οἱ ἱππεῖς θορυβηθήσονται
Interconfessionale NaI soldati nemici
hanno lo scudo tinto di rosso
e portano vestiti scarlatti.
Nel momento dell’attacco
i carri da guerra scintillano come il fuoco
e le lance lampeggiano.
Rimandi
2,4 caduta di Ninive Sof 2,13-15.
Note al Testo
2,4 le lance lampeggiano: altri: i cavalieri si agitano.
AT greco 2,5ἐν ταῖς ὁδοῖς καὶ συγχυθήσονται τὰ ἅρματα καὶ συμπλακήσονται ἐν ταῖς πλατείαις ἡ ὅρασις αὐτῶν ὡς λαμπάδες πυρὸς καὶ ὡς ἀστραπαὶ διατρέχουσαι
Interconfessionale Na2,5I carri si lanciano all’assalto
per le strade e per le piazze,
sono come torce accese,
saettano veloci come frecce.
AT greco 2,6καὶ μνησθήσονται οἱ μεγιστᾶνες αὐτῶν καὶ φεύξονται ἡμέρας καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν καὶ σπεύσουσιν ἐπὶ τὰ τείχη καὶ ἑτοιμάσουσιν τὰς προφυλακὰς αὐτῶν
Interconfessionale NaIl re di Ninive fa l’appello dei suoi generali,
ma quelli, accorrendo, si urtano.
I nemici danno l’assalto alle mura
tutti compatti sotto i loro scudi.
Note al Testo
2,6 Il re di Ninive: in ebraico il verbo è privo di soggetto, ma si suppone che sia il re (di Ninive).
AT greco 2,7πύλαι τῶν ποταμῶν διηνοίχθησαν καὶ τὰ βασίλεια διέπεσεν
Interconfessionale NaLe porte sui fiumi
d’improvviso
sono forzate.
Il palazzo reale è scosso.
Note al Testo
2,7 La città di Ninive è costruita presso il fiume Tigri ed è attraversata da un suo affluente, il Koser, sul quale si affaccia il palazzo reale.
AT greco 2,8καὶ ἡ ὑπόστασις ἀπεκαλύφθη καὶ αὕτη ἀνέβαινεν καὶ αἱ δοῦλαι αὐτῆς ἤγοντο καθὼς περιστεραὶ φθεγγόμεναι ἐν καρδίαις αὐτῶν
Interconfessionale NaLa statua della dea è portata via.
Le donne che ne avevano cura
gemono come colombe,
per il dolore, si percuotono il petto.
Note al Testo
2,8 la statua della dea: così seguendo in parte l’antica traduzione greca; forse si tratta della dea assira Istar. Il testo ebraico è per noi oscuro.
AT greco 2,9καὶ Νινευη ὡς κολυμβήθρα ὕδατος τὰ ὕδατα αὐτῆς καὶ αὐτοὶ φεύγοντες οὐκ ἔστησαν καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐπιβλέπων
Interconfessionale Na2,9Ninive è come un serbatoio
che perde acqua da tutte le parti.
Gridano: «Fermatevi! Fermatevi!»,
ma i fuggiaschi neanche si voltano.
AT greco 2,10διήρπαζον τὸ ἀργύριον διήρπαζον τὸ χρυσίον καὶ οὐκ ἦν πέρας τοῦ κόσμου αὐτῆς βεβάρυνται ὑπὲρ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ αὐτῆς
Interconfessionale Na2,10«Saccheggiate l’argento, saccheggiate l’oro!».
Le ricchezze della città sono immense,
è piena di tesori di ogni genere.
AT greco 2,11ἐκτιναγμὸς καὶ ἀνατιναγμὸς καὶ ἐκβρασμὸς καὶ καρδίας θραυσμὸς καὶ ὑπόλυσις γονάτων καὶ ὠδῖνες ἐπὶ πᾶσαν ὀσφύν καὶ τὸ πρόσωπον πάντων ὡς πρόσκαυμα χύτρας
Interconfessionale Na2,11Devastazione, saccheggio, desolazione!
Tutti si perdono di coraggio,
le ginocchia tremano,
i corpi rabbrividiscono
e i volti diventano pallidi.
AT greco 2,12ποῦ ἐστιν τὸ κατοικητήριον τῶν λεόντων καὶ ἡ νομὴ ἡ οὖσα τοῖς σκύμνοις οὗ ἐπορεύθη λέων τοῦ εἰσελθεῖν ἐκεῖ σκύμνος λέοντος καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκφοβῶν
Interconfessionale NaDov’è ora la città
simile alla tana dei leoni
dove i giovani leoni
venivano nutriti?
Là il leone, la leonessa e i leoncelli
potevano muoversi sicuri e indisturbati.
Note al Testo
2,12-13 Questa descrizione del leone e della sua ferocia fa ricordare un celebre bassorilievo del palazzo reale di Assurbanipal, a Ninive, dove è raffigurata una caccia al leone. Essa è però anche un’efficace raffigurazione simbolica della potenza dell’impero assiro.
AT greco 2,13λέων ἥρπασεν τὰ ἱκανὰ τοῖς σκύμνοις αὐτοῦ καὶ ἀπέπνιξεν τοῖς λέουσιν αὐτοῦ καὶ ἔπλησεν θήρας νοσσιὰν αὐτοῦ καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἁρπαγῆς
Interconfessionale Na2,13Il leone catturava e sbranava le sue prede
per le leonesse e per i giovani leoni,
con queste prede riempiva le sue tane.
AT greco 2,14ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ ἐκκαύσω ἐν καπνῷ πλῆθός σου καὶ τοὺς λέοντάς σου καταφάγεται ῥομφαία καὶ ἐξολεθρεύσω ἐκ τῆς γῆς τὴν θήραν σου καὶ οὐ μὴ ἀκουσθῇ οὐκέτι τὰ ἔργα σου
Interconfessionale NaIl Signore dell’universo dice:
«Io agirò contro di te, Ninive,
farò incendiare i tuoi carri da guerra,
i tuoi leoncelli saranno uccisi in battaglia.
Farò finire le tue scorrerie sulla terra,
non si udrà più la voce dei tuoi messaggeri».
Rimandi
2,14 Io agirò contro di te Na 3,5; Ger 21,13; Ez 26,3; 28,22. — la fine del predatore Ger 51,13; Ez 19,8-9.