Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
BibbiaEDU-logo

Naum

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 3 3,1ὦ πόλις αἱμάτων ὅλη ψευδὴς ἀδικίας πλήρης οὐ ψηλαφηθήσεται θήρα
Interconfessionale NaGuai alla città sanguinaria,
piena di menzogne,
colma di rapine,
sempre pronta a saccheggiare.
Rimandi
3,1 città sanguinaria Ez 22,2-3; 24,6-9; Ab 2,12.
AT greco 3,2φωνὴ μαστίγων καὶ φωνὴ σεισμοῦ τροχῶν καὶ ἵππου διώκοντος καὶ ἅρματος ἀναβράσσοντος
Interconfessionale Na3,2Si sente già il sibilo della frusta,
il fracasso delle ruote,
il galoppo dei cavalli
e il cigolio dei carri da guerra.
AT greco 3,3καὶ ἱππέως ἀναβαίνοντος καὶ στιλβούσης ῥομφαίας καὶ ἐξαστραπτόντων ὅπλων καὶ πλήθους τραυματιῶν καὶ βαρείας πτώσεως καὶ οὐκ ἦν πέρας τοῖς ἔθνεσιν αὐτῆς καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν
Interconfessionale Na3,3I cavalieri incalzano,
le spade scintillano,
le lance sfavillano.
Dovunque ci sono feriti,
i morti si ammucchiano
e non si possono contare.
Si inciampa nei cadaveri.
AT greco 3,4ἀπὸ πλήθους πορνείας πόρνη καλὴ καὶ ἐπιχαρὴς ἡγουμένη φαρμάκων ἡ πωλοῦσα ἔθνη ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς καὶ φυλὰς ἐν τοῖς φαρμάκοις αὐτῆς
Interconfessionale NaNinive, la prostituta dai mille vizi,
affascinava per la sua bellezza
e per i suoi incantesimi!
Rendeva schiavi popoli e nazioni
con le sue tresche e i suoi malefici.

Rimandi
3,4 città prostituita Ap 17,1-18,3. — che rendeva schiave le nazioni Ap 19,2.
Note al Testo
3,4 Ninive: assente nel testo ebraico.
AT greco 3,5ἰδοῦ ἐγὼ ἐπὶ σέ λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ καὶ ἀποκαλύψω τὰ ὀπίσω σου ἐπὶ τὸ πρόσωπόν σου καὶ δείξω ἔθνεσιν τὴν αἰσχύνην σου καὶ βασιλείαις τὴν ἀτιμίαν σου
Interconfessionale NaIl Signore dell’universo dice:
«Per questo io ti punisco.
Solleverò le tue vesti fino al viso,
ti mostrerò nuda ai popoli stranieri
e sarai umiliata davanti a tutti.

Rimandi
3,5 Per questo io ti punisco Na 2,14+. — ti mostrerò nuda a tutti Is 47,2-3; Ger 13,22.26; Ez 16,37-39; Os 2,5; Ap 17,16.
AT greco 3,6καὶ ἐπιρρίψω ἐπὶ σὲ βδελυγμὸν κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας σου καὶ θήσομαί σε εἰς παράδειγμα
Interconfessionale Na3,6Ti getterò addosso immondizie,
ti coprirò di vergogna,
farò di te uno spettacolo orribile:
AT greco 3,7καὶ ἔσται πᾶς ὁ ὁρῶν σε ἀποπηδήσεται ἀπὸ σοῦ καὶ ἐρεῖ Δειλαία Νινευη τίς στενάξει αὐτήν πόθεν ζητήσω παράκλησιν αὐτῇ
Interconfessionale Naquelli che ti vedranno fuggiranno.
“Ninive è distrutta, — si griderà, —
chi avrà compassione di lei?
Chi verrà a consolarla?”».
Rimandi
3,7 Ninive distrutta Na 2,4+. — chi avrà compassione di lei? Ger 15,5. — Chi verrà a consolarla? Is 51,19; Sal 69,21; Lam 1,2.9.
AT greco 3,8ἑτοίμασαι μερίδα ἅρμοσαι χορδήν ἑτοίμασαι μερίδα Αμων ἡ κατοικοῦσα ἐν ποταμοῖς ὕδωρ κύκλῳ αὐτῆς ἧς ἡ ἀρχὴ θάλασσα καὶ ὕδωρ τὰ τείχη αὐτῆς
Interconfessionale NaNinive, ti credi più forte di Tebe,
la città che sorge tra i canali del Nilo
circondata dall’acqua, difesa dal fiume
come un muro di protezione?
Note al Testo
3,8 Tebe: vedi Geremia 46,25 e nota; nel 663 a.C. la città di Tebe, capitale dell’Egitto, fu presa e saccheggiata dal re assiro Assurbanipal. — difesa… protezione: altri: per baluardo aveva il mare e per bastione le acque.
AT greco 3,9καὶ Αἰθιοπία ἡ ἰσχὺς αὐτῆς καὶ Αἴγυπτος καὶ οὐκ ἔστιν πέρας τῆς φυγῆς καὶ Λίβυες ἐγένοντο βοηθοὶ αὐτῆς
Interconfessionale NaL’Etiopia e l’Egitto erano la sua forza
che non aveva limiti,
i popoli di Put e della Libia
erano suoi alleati.
Rimandi
3,9 L’Etiopia e l’Egitto Is 20,5. — Put Ger 46,9; Ez 27,10; 30,5. — Libia Dn 11,43; 2 Cr 16,8.
Note al Testo
3,9 Put: popolazione africana del Mar Rosso (vedi Genesi 10,6; Geremia 46,9 e nota).
AT greco 3,10καὶ αὐτὴ εἰς μετοικεσίαν πορεύσεται αἰχμάλωτος καὶ τὰ νήπια αὐτῆς ἐδαφιοῦσιν ἐπ’ ἀρχὰς πασῶν τῶν ὁδῶν αὐτῆς καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ἔνδοξα αὐτῆς βαλοῦσιν κλήρους καὶ πάντες οἱ μεγιστᾶνες αὐτῆς δεθήσονται χειροπέδαις
Interconfessionale NaEppure anche i suoi abitanti
sono stati deportati in esilio,
i suoi bambini sfracellati
agli angoli delle strade.
I suoi capi sono stati messi in catene,
e i conquistatori si sono spartiti a sorte i nobili.
Rimandi
3,10 deportazione degli Egiziani Is 20,4. — prigionieri tirati a sorte Gl 4,3; Abd 11.
AT greco 3,11καὶ σὺ μεθυσθήσῃ καὶ ἔσῃ ὑπερεωραμένη καὶ σὺ ζητήσεις σεαυτῇ στάσιν ἐξ ἐχθρῶν
Interconfessionale NaAnche tu, Ninive, ti ubriacherai di dolore,
e ne sarai sommersa.
Anche tu cercherai un rifugio,
per sfuggire al nemico.
Rimandi
3,11 ubriachezza Ger 25,15+.
Note al Testo
3,11 Ninive: assente nel testo ebraico. — ne sarai sommersa: altri: andrai a nasconderti.
AT greco 3,12πάντα τὰ ὀχυρώματά σου συκαῖ σκοποὺς ἔχουσαι ἐὰν σαλευθῶσιν καὶ πεσοῦνται εἰς στόμα ἔσθοντος
Interconfessionale Na3,12Tutte le tue fortezze sono
come fichi maturi:
cadono appena scossi,
cadono in bocca a chi li vuole mangiare.
AT greco 3,13ἰδοὺ ὁ λαός σου ὡς γυναῖκες ἐν σοί τοῖς ἐχθροῖς σου ἀνοιγόμεναι ἀνοιχθήσονται πύλαι τῆς γῆς σου καὶ καταφάγεται πῦρ τοὺς μοχλούς σου
Interconfessionale Na3,13Il tuo popolo è debole come donne.
Le porte fortificate del paese
si spalancano ai nemici che avanzano,
le sbarre sono state divorate dal fuoco.
AT greco 3,14ὕδωρ περιοχῆς ἐπίσπασαι σεαυτῇ καὶ κατακράτησον τῶν ὀχυρωμάτων σου ἔμβηθι εἰς πηλὸν καὶ συμπατήθητι ἐν ἀχύροις κατακράτησον ὑπὲρ πλίνθον
Interconfessionale Na3,14Fate provviste d’acqua,
per prepararvi all’assedio.
Rinforzate le vostre difese:
impastate l’argilla e preparate gli stampi
per fare i mattoni.
AT greco 3,15ἐκεῖ καταφάγεταί σε πῦρ ἐξολεθρεύσει σε ῥομφαία καταφάγεταί σε ὡς ἀκρίς καὶ βαρυνθήσῃ ὡς βροῦχος
Interconfessionale NaMa voi morirete lo stesso,
o nell’incendio della vostra città
o in battaglia.
Sarete annientati
come foglie divorate dalle cavallette.
Scomparsa di un popolo

Vi siete moltiplicati come cavallette.
Rimandi
3,15 vi sarete moltiplicati come cavallette Gdc 7,12; Ger 46,23; Gl 2,2.
AT greco 3,16ἐπλήθυνας τὰς ἐμπορίας σου ὑπὲρ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ βροῦχος ὥρμησεν καὶ ἐξεπετάσθη
Interconfessionale Na3,16I vostri mercanti erano più numerosi
delle stelle del cielo.
Ma ora sono scomparsi
come gli sciami di locuste
che aprono le ali e volano via.
AT greco 3,17ἐξήλατο ὡς ἀττέλεβος ὁ σύμμικτός σου ὡς ἀκρὶς ἐπιβεβηκυῖα ἐπὶ φραγμὸν ἐν ἡμέραις πάγους ὁ ἥλιος ἀνέτειλεν καὶ ἀφήλατο καὶ οὐκ ἔγνω τὸν τόπον αὐτῆς οὐαὶ αὐτοῖς
Interconfessionale Na3,17Le vostre guardie erano numerose come cavallette,
i vostri funzionari come sciami di insetti
che si attaccano ai muri
nelle ore di freddo.
Ma quando il sole brilla
si dileguano,
non si sa dove vanno.
Dove sono finite?
AT greco 3,18ἐνύσταξαν οἱ ποιμένες σου βασιλεὺς Ἀσσύριος ἐκοίμισεν τοὺς δυνάστας σου ἀπῆρεν ὁ λαός σου ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκδεχόμενος
Interconfessionale NaRe d’Assiria,
i tuoi governatori dormono per sempre,
i tuoi comandanti non si muovono più.
Il tuo popolo è disperso sulle montagne
e non c’è chi lo raduna.
Rimandi
3,18 dispersi Nm 27,17; Zc 13,7; Mt 18,12.
Note al Testo
3,18 disperso sulle montagne: può essere un’espressione generica e caratteristica per indicare una grave sconfitta (vedi 1 Re 22,17), ma si può anche ricordare che di fatto nel 609 a.C. le ultime truppe assire, inseguite dai Babilonesi, si dispersero sulle montagne dell’Armenia.
AT greco 3,19οὐκ ἔστιν ἴασις τῇ συντριβῇ σου ἐφλέγμανεν ἡ πληγή σου πάντες οἱ ἀκούοντες τὴν ἀγγελίαν σου κροτήσουσιν χεῖρας ἐπὶ σέ διότι ἐπὶ τίνα οὐκ ἐπῆλθεν ἡ κακία σου διὰ παντός
Interconfessionale NaSei stato colpito da un disastro senza rimedi,
le tue ferite sono incurabili.
Chiunque conoscerà la tua sorte
applaudirà alla tua disgrazia.
Infatti, chi non è stato colpito
dalla tua continua crudeltà?
Rimandi
3,19 ferite incurabili Ger 10,19; 30,12.