Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
BibbiaEDU-logo

Numeri

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 20 20,1καὶ ἦλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ πᾶσα ἡ συναγωγή εἰς τὴν ἔρημον Σιν ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ καὶ κατέμεινεν ὁ λαὸς ἐν Καδης καὶ ἐτελεύτησεν ἐκεῖ Μαριαμ καὶ ἐτάφη ἐκεῖ
Interconfessionale NmDurante il primo mese dell’anno tutta la comunità degli Israeliti giunse nel deserto di Sin e si stabilì a Kades. Là morì Miriam e fu sepolta.
Note al Testo
20,1 deserto di Sin e si stabilì a Kades: vedi note a 13,21.26.
AT greco 20,2καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ τῇ συναγωγῇ καὶ ἠθροίσθησαν ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων
Interconfessionale Nm20,2Mancava l’acqua per la comunità. Allora gli Israeliti si radunarono attorno a Mosè e Aronne
AT greco 20,3καὶ ἐλοιδορεῖτο ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν λέγοντες ὄφελον ἀπεθάνομεν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἔναντι κυρίου
Interconfessionale Nme si misero a litigare con Mosè. Gli dissero: «Sarebbe stato meglio per noi essere morti insieme ai nostri fratelli che perirono davanti alla tenda del Signore!
Rimandi
20,3 mormorazioni contro Mosè 14,2+.
Note al Testo
20,3 perirono davanti alla tenda: vedi Numeri 17,15-16.27-28.
AT greco 20,4καὶ ἵνα τί ἀνηγάγετε τὴν συναγωγὴν κυρίου εἰς τὴν ἔρημον ταύτην ἀποκτεῖναι ἡμᾶς καὶ τὰ κτήνη ἡμῶν
Interconfessionale Nm20,4Perché avete condotto il popolo del Signore qui, nel deserto? Volete proprio vedere morire qui noi e il nostro bestiame?
AT greco 20,5καὶ ἵνα τί τοῦτο ἀνηγάγετε ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου παραγενέσθαι εἰς τὸν τόπον τὸν πονηρὸν τοῦτον τόπος οὗ οὐ σπείρεται οὐδὲ συκαῖ οὐδὲ ἄμπελοι οὐδὲ ῥόαι οὐδὲ ὕδωρ ἐστὶν πιεῖν
Interconfessionale Nm20,5Perché ci avete fatto lasciare l’Egitto, per condurci in un posto così orribile? Qui non si può seminare nulla; non ci sono né piante di fico né viti né melograni; non c’è nemmeno acqua da bere!».
AT greco 20,6καὶ ἦλθεν Μωυσῆς καὶ Ααρων ἀπὸ προσώπου τῆς συναγωγῆς ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον καὶ ὤφθη ἡ δόξα κυρίου πρὸς αὐτούς
Interconfessionale NmMosè e Aronne si allontanarono dagli Israeliti e andarono a gettarsi con il volto a terra davanti alla tenda dell’incontro. Il Signore manifestò loro la sua presenza
Rimandi
20,6 il Signore manifestò la sua presenza Lv 9,23+.
AT greco 20,7καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Interconfessionale Nm20,7e disse a Mosè:
AT greco 20,8λαβὲ τὴν ῥάβδον καὶ ἐκκλησίασον τὴν συναγωγὴν σὺ καὶ Ααρων ὁ ἀδελφός σου καὶ λαλήσατε πρὸς τὴν πέτραν ἔναντι αὐτῶν καὶ δώσει τὰ ὕδατα αὐτῆς καὶ ἐξοίσετε αὐτοῖς ὕδωρ ἐκ τῆς πέτρας καὶ ποτιεῖτε τὴν συναγωγὴν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν
Interconfessionale Nm20,8«Prendi il tuo bastone e poi, con tuo fratello Aronne, raduna gli Israeliti. Sotto i loro occhi parlerete a questa roccia, ed essa darà acqua. Farai sgorgare acqua da questa roccia, per dar da bere agli Israeliti e al loro bestiame».
AT greco 20,9καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς τὴν ῥάβδον τὴν ἀπέναντι κυρίου καθὰ συνέταξεν κύριος
Interconfessionale Nm20,9Mosè eseguì l’ordine ricevuto e andò a prendere il suo bastone nella tenda del Signore.
AT greco 20,10καὶ ἐξεκκλησίασεν Μωυσῆς καὶ Ααρων τὴν συναγωγὴν ἀπέναντι τῆς πέτρας καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ἀκούσατέ μου οἱ ἀπειθεῖς μὴ ἐκ τῆς πέτρας ταύτης ἐξάξομεν ὑμῖν ὕδωρ
Interconfessionale Nm20,10Poi, insieme ad Aronne, radunò gli Israeliti davanti alla roccia indicata e disse: «Sentitemi, o ribelli! Saremo noi capaci di far scaturire per voi acqua da questa roccia?».
AT greco 20,11καὶ ἐπάρας Μωυσῆς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπάταξεν τὴν πέτραν τῇ ῥάβδῳ δίς καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ πολύ καὶ ἔπιεν ἡ συναγωγὴ καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν
Interconfessionale NmAllora Mosè alzò il suo braccio e colpì due volte la roccia con il bastone. Subito uscì una grande quantità d’acqua, e poterono dissetarsi gli Israeliti e il loro bestiame.
Rimandi
20,11 l’acqua dalla pietra Sal 78,15-16; 1 Cor 10,4.
AT greco 20,12καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων ὅτι οὐκ ἐπιστεύσατε ἁγιάσαι με ἐναντίον υἱῶν Ισραηλ διὰ τοῦτο οὐκ εἰσάξετε ὑμεῖς τὴν συναγωγὴν ταύτην εἰς τὴν γῆν ἣν δέδωκα αὐτοῖς
Interconfessionale NmMa il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Non avete avuto fiducia in me; non avete lasciato che la mia santità si manifestasse agli occhi degli Israeliti! Perciò non sarete voi a far entrare questo popolo nella terra che do loro».
Note al Testo
20,12 Quale sia la colpa di Mosè e di Aronne non appare evidente; forse Dio rimprovera loro di aver colpito la roccia (v. 11) invece di rivolgersi ad essa (v. 8).
AT greco 20,13τοῦτο ὕδωρ ἀντιλογίας ὅτι ἐλοιδορήθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔναντι κυρίου καὶ ἡγιάσθη ἐν αὐτοῖς
Interconfessionale Nm20,13Proprio per questo episodio quella sorgente porta il nome di acque di Merìba (acque del Litigio), appunto perché gli Israeliti si misero a litigare con il Signore. In quell’occasione il Signore manifestò la sua santità.
AT greco 20,14καὶ ἀπέστειλεν Μωυσῆς ἀγγέλους ἐκ Καδης πρὸς βασιλέα Εδωμ λέγων τάδε λέγει ὁ ἀδελφός σου Ισραηλ σὺ ἐπίστῃ πάντα τὸν μόχθον τὸν εὑρόντα ἡμᾶς
Interconfessionale NmDa Kades Mosè inviò messaggeri al re di Edom, perché gli dicessero: «Questo è il messaggio dei tuoi fratelli Israeliti. Tu sei a conoscenza di tutte le difficoltà che abbiamo incontrato.
Rimandi
20,14-21 il rifiuto di Edom Gdc 11,16-17; cfr. Nm 21,21-32.
AT greco 20,15καὶ κατέβησαν οἱ πατέρες ἡμῶν εἰς Αἴγυπτον καὶ παρῳκήσαμεν ἐν Αἰγύπτῳ ἡμέρας πλείους καὶ ἐκάκωσαν ἡμᾶς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν
Interconfessionale Nm20,15In passato i nostri antenati sono andati in Egitto e il nostro popolo è rimasto là per molto tempo. Ma poi gli Egiziani si sono messi a maltrattare i nostri padri e noi.
AT greco 20,16καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς ἡμῶν καὶ ἀποστείλας ἄγγελον ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ νῦν ἐσμεν ἐν Καδης πόλει ἐκ μέρους τῶν ὁρίων σου
Interconfessionale NmAbbiamo invocato l’aiuto del Signore. Egli ha dato ascolto alle nostre grida e ha inviato il suo angelo per farci uscire dall’Egitto. Ora noi siamo a Kades, una città ai confini del tuo territorio».
Rimandi
20,16 abbiamo invocato il Signore Es 2,23-25; Dt 26,7-8. — un angelo Es 14,19; 23,20; 33,3.
AT greco 20,17παρελευσόμεθα διὰ τῆς γῆς σου οὐ διελευσόμεθα δι’ ἀγρῶν οὐδὲ δι’ ἀμπελώνων οὐδὲ πιόμεθα ὕδωρ ἐκ λάκκου σου ὁδῷ βασιλικῇ πορευσόμεθα οὐκ ἐκκλινοῦμεν δεξιὰ οὐδὲ εὐώνυμα ἕως ἂν παρέλθωμεν τὰ ὅριά σου
Interconfessionale NmTi preghiamo di permetterci di attraversare il tuo territorio. Noi non calpesteremo né i campi né le vigne e non berremo l’acqua dei pozzi. Seguiremo la strada principale, senza deviare mai da essa, finché non avremo attraversato il tuo territorio.
Note al Testo
20,17 la strada principale: oppure: la strada regale.
AT greco 20,18καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Εδωμ οὐ διελεύσῃ δι’ ἐμοῦ εἰ δὲ μή ἐν πολέμῳ ἐξελεύσομαι εἰς συνάντησίν σοι
Interconfessionale Nm20,18Il re di Edom rispose:
— Non passate per il mio territorio! Se ci proverete, vi farò guerra!
AT greco 20,19καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Ισραηλ παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα ἐὰν δὲ τοῦ ὕδατός σου πίωμεν ἐγώ τε καὶ τὰ κτήνη δώσω τιμήν σοι ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα οὐδέν ἐστιν παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα
Interconfessionale Nm20,19I messaggeri Israeliti insistettero:
— Andremo per la nostra strada. Se avremo bisogno d’acqua per noi e per il nostro bestiame, te la pagheremo. Ti chiediamo semplicemente di lasciarci passare a piedi.
AT greco 20,20ὁ δὲ εἶπεν οὐ διελεύσῃ δι’ ἐμοῦ καὶ ἐξῆλθεν Εδωμ εἰς συνάντησιν αὐτῷ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ καὶ ἐν χειρὶ ἰσχυρᾷ
Interconfessionale Nm20,20Il re ripeté:
— Non passate di qua!
Gli Edomiti si mossero contro gli Israeliti con un esercito grande e forte.
AT greco 20,21καὶ οὐκ ἠθέλησεν Εδωμ δοῦναι τῷ Ισραηλ παρελθεῖν διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ καὶ ἐξέκλινεν Ισραηλ ἀπ’ αὐτοῦ
Interconfessionale Nm20,21Così impedirono al popolo d’Israele di attraversare il loro territorio. Allora gli Israeliti presero un’altra direzione.
AT greco 20,22καὶ ἀπῆραν ἐκ Καδης καὶ παρεγένοντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ πᾶσα ἡ συναγωγή εἰς Ωρ τὸ ὄρος
Interconfessionale Nm20,22Gli Israeliti lasciarono tutti insieme Kades e giunsero al monte Or,
AT greco 20,23καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων ἐν Ωρ τῷ ὄρει ἐπὶ τῶν ὁρίων γῆς Εδωμ λέγων
Interconfessionale Nm20,23nei pressi della frontiera con il territorio di Edom. Là il Signore disse a Mosè e ad Aronne:
AT greco 20,24προστεθήτω Ααρων πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὅτι οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν ἣν δέδωκα τοῖς υἱοῖς Ισραηλ διότι παρωξύνατέ με ἐπὶ τοῦ ὕδατος τῆς λοιδορίας
Interconfessionale Nm«Tra poco Aronne vi lascerà per sempre. Non entrerà nella terra che do al popolo d’Israele, perché vi siete ribellati ai miei ordini alla sorgente di Merìba.
Note al Testo
20,24 vi lascerà per sempre: per indicare il morire il testo ebraico usa qui l’immagine dell’essere riunito al proprio popolo. — nella terra che do al popolo: anche il libro dei Numeri continua a ricordare la promessa della terra (11,12; 13,2; 14,18.31; 15,2.17; 20,12).
AT greco 20,25λαβὲ τὸν Ααρων καὶ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἀναβίβασον αὐτοὺς εἰς Ωρ τὸ ὄρος ἔναντι πάσης τῆς συναγωγῆς
Interconfessionale Nm20,25Tu, Mosè, prendi con te Aronne e suo figlio Eleàzaro, e salite sulla cima del monte Or.
AT greco 20,26καὶ ἔκδυσον Ααρων τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἔνδυσον Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ Ααρων προστεθεὶς ἀποθανέτω ἐκεῖ
Interconfessionale NmLà toglierai ad Aronne i suoi vestiti sacerdotali e li farai indossare a suo figlio Eleàzaro. Aronne morirà lassù».
Note al Testo
20,26 Su questa consegna al successore dei vestiti sacerdotali vedi Esodo 29,29-30.
AT greco 20,27καὶ ἐποίησεν Μωυσῆς καθὰ συνέταξεν κύριος καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν εἰς Ωρ τὸ ὄρος ἐναντίον πάσης τῆς συναγωγῆς
Interconfessionale Nm20,27Mosè eseguì l’ordine del Signore: sotto gli occhi di tutta la comunità salirono tutti e tre sulla cima del monte Or.
AT greco 20,28καὶ ἐξέδυσεν Ααρων τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐνέδυσεν αὐτὰ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν Ααρων ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους καὶ κατέβη Μωυσῆς καὶ Ελεαζαρ ἐκ τοῦ ὄρους
Interconfessionale NmMosè prese i vestiti di Aronne e li fece indossare al suo figlio Eleàzaro. Aronne morì lassù, sulla cima. Allora Mosè ed Eleàzaro scesero dalla montagna.
Rimandi
20,28 Aronne morì 33,38-39; Dt 10,6.
AT greco 20,29καὶ εἶδεν πᾶσα ἡ συναγωγὴ ὅτι ἀπελύθη Ααρων καὶ ἔκλαυσαν τὸν Ααρων τριάκοντα ἡμέρας πᾶς οἶκος Ισραηλ1
Interconfessionale NmTutta la comunità degli Israeliti capì che Aronne era morto. Per la sua morte fecero lutto trenta giorni.
Rimandi
20,29 lutto per trenta giorni Dt 34,8; cfr. Gn 50,3.10; 1 Sam 31,13.