Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Numeri

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 20 20,1 καὶ ἦλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ πᾶσα ἡ συναγωγή εἰς τὴν ἔρημον Σιν ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ καὶ κατέμεινεν ὁ λαὸς ἐν Καδης καὶ ἐτελεύτησεν ἐκεῖ Μαριαμ καὶ ἐτάφη ἐκεῖ
Interconfessionale Durante il primo mese dell’anno tutta la comunità degli Israeliti giunse nel deserto di Sin e si stabilì a Kades. Là morì Miriam e fu sepolta.
20,1 deserto di Sin e si stabilì a Kades: vedi note a 13,21.26.
AT greco 20,2 καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ τῇ συναγωγῇ καὶ ἠθροίσθησαν ἐπὶ Μωυσῆν καὶ Ααρων
Interconfessionale 20,2 Mancava l’acqua per la comunità. Allora gli Israeliti si radunarono attorno a Mosè e Aronne
AT greco 20,3 καὶ ἐλοιδορεῖτο ὁ λαὸς πρὸς Μωυσῆν λέγοντες ὄφελον ἀπεθάνομεν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἔναντι κυρίου
Interconfessionale e si misero a litigare con Mosè. Gli dissero: «Sarebbe stato meglio per noi essere morti insieme ai nostri fratelli che perirono davanti alla tenda del Signore!
20,3 mormorazioni contro Mosè 14,2+. 20,3 perirono davanti alla tenda: vedi Numeri 17,15-16.27-28.
AT greco 20,4 καὶ ἵνα τί ἀνηγάγετε τὴν συναγωγὴν κυρίου εἰς τὴν ἔρημον ταύτην ἀποκτεῖναι ἡμᾶς καὶ τὰ κτήνη ἡμῶν
Interconfessionale 20,4 Perché avete condotto il popolo del Signore qui, nel deserto? Volete proprio vedere morire qui noi e il nostro bestiame?
AT greco 20,5 καὶ ἵνα τί τοῦτο ἀνηγάγετε ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου παραγενέσθαι εἰς τὸν τόπον τὸν πονηρὸν τοῦτον τόπος οὗ οὐ σπείρεται οὐδὲ συκαῖ οὐδὲ ἄμπελοι οὐδὲ ῥόαι οὐδὲ ὕδωρ ἐστὶν πιεῖν
Interconfessionale 20,5 Perché ci avete fatto lasciare l’Egitto, per condurci in un posto così orribile? Qui non si può seminare nulla; non ci sono né piante di fico né viti né melograni; non c’è nemmeno acqua da bere!».
AT greco 20,6 καὶ ἦλθεν Μωυσῆς καὶ Ααρων ἀπὸ προσώπου τῆς συναγωγῆς ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον καὶ ὤφθη ἡ δόξα κυρίου πρὸς αὐτούς
Interconfessionale Mosè e Aronne si allontanarono dagli Israeliti e andarono a gettarsi con il volto a terra davanti alla tenda dell’incontro. Il Signore manifestò loro la sua presenza
20,6 il Signore manifestò la sua presenza Lv 9,23+.
AT greco 20,7 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Interconfessionale 20,7 e disse a Mosè:
AT greco 20,8 λαβὲ τὴν ῥάβδον καὶ ἐκκλησίασον τὴν συναγωγὴν σὺ καὶ Ααρων ὁ ἀδελφός σου καὶ λαλήσατε πρὸς τὴν πέτραν ἔναντι αὐτῶν καὶ δώσει τὰ ὕδατα αὐτῆς καὶ ἐξοίσετε αὐτοῖς ὕδωρ ἐκ τῆς πέτρας καὶ ποτιεῖτε τὴν συναγωγὴν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν
Interconfessionale 20,8 «Prendi il tuo bastone e poi, con tuo fratello Aronne, raduna gli Israeliti. Sotto i loro occhi parlerete a questa roccia, ed essa darà acqua. Farai sgorgare acqua da questa roccia, per dar da bere agli Israeliti e al loro bestiame».
AT greco 20,9 καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς τὴν ῥάβδον τὴν ἀπέναντι κυρίου καθὰ συνέταξεν κύριος
Interconfessionale 20,9 Mosè eseguì l’ordine ricevuto e andò a prendere il suo bastone nella tenda del Signore.
AT greco 20,10 καὶ ἐξεκκλησίασεν Μωυσῆς καὶ Ααρων τὴν συναγωγὴν ἀπέναντι τῆς πέτρας καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ἀκούσατέ μου οἱ ἀπειθεῖς μὴ ἐκ τῆς πέτρας ταύτης ἐξάξομεν ὑμῖν ὕδωρ
Interconfessionale 20,10 Poi, insieme ad Aronne, radunò gli Israeliti davanti alla roccia indicata e disse: «Sentitemi, o ribelli! Saremo noi capaci di far scaturire per voi acqua da questa roccia?».
AT greco 20,11 καὶ ἐπάρας Μωυσῆς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπάταξεν τὴν πέτραν τῇ ῥάβδῳ δίς καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ πολύ καὶ ἔπιεν ἡ συναγωγὴ καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν
Interconfessionale Allora Mosè alzò il suo braccio e colpì due volte la roccia con il bastone. Subito uscì una grande quantità d’acqua, e poterono dissetarsi gli Israeliti e il loro bestiame.
20,11 l’acqua dalla pietra Sal 78,15-16; 1Cor 10,4.
AT greco 20,12 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων ὅτι οὐκ ἐπιστεύσατε ἁγιάσαι με ἐναντίον υἱῶν Ισραηλ διὰ τοῦτο οὐκ εἰσάξετε ὑμεῖς τὴν συναγωγὴν ταύτην εἰς τὴν γῆν ἣν δέδωκα αὐτοῖς
Interconfessionale Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Non avete avuto fiducia in me; non avete lasciato che la mia santità si manifestasse agli occhi degli Israeliti! Perciò non sarete voi a far entrare questo popolo nella terra che do loro».
20,12 Quale sia la colpa di Mosè e di Aronne non appare evidente; forse Dio rimprovera loro di aver colpito la roccia (v. 11) invece di rivolgersi ad essa (v. 8).
AT greco 20,13 τοῦτο ὕδωρ ἀντιλογίας ὅτι ἐλοιδορήθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔναντι κυρίου καὶ ἡγιάσθη ἐν αὐτοῖς
Interconfessionale 20,13 Proprio per questo episodio quella sorgente porta il nome di acque di Merìba (acque del Litigio), appunto perché gli Israeliti si misero a litigare con il Signore. In quell’occasione il Signore manifestò la sua santità.
AT greco 20,14 καὶ ἀπέστειλεν Μωυσῆς ἀγγέλους ἐκ Καδης πρὸς βασιλέα Εδωμ λέγων τάδε λέγει ὁ ἀδελφός σου Ισραηλ σὺ ἐπίστῃ πάντα τὸν μόχθον τὸν εὑρόντα ἡμᾶς
Interconfessionale Da Kades Mosè inviò messaggeri al re di Edom, perché gli dicessero: «Questo è il messaggio dei tuoi fratelli Israeliti. Tu sei a conoscenza di tutte le difficoltà che abbiamo incontrato.
20,14–21 il rifiuto di Edom Gdc 11,16-17; cfr. Nm 21,21-32.
AT greco 20,15 καὶ κατέβησαν οἱ πατέρες ἡμῶν εἰς Αἴγυπτον καὶ παρῳκήσαμεν ἐν Αἰγύπτῳ ἡμέρας πλείους καὶ ἐκάκωσαν ἡμᾶς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν
Interconfessionale 20,15 In passato i nostri antenati sono andati in Egitto e il nostro popolo è rimasto là per molto tempo. Ma poi gli Egiziani si sono messi a maltrattare i nostri padri e noi.
AT greco 20,16 καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς ἡμῶν καὶ ἀποστείλας ἄγγελον ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ νῦν ἐσμεν ἐν Καδης πόλει ἐκ μέρους τῶν ὁρίων σου
Interconfessionale Abbiamo invocato l’aiuto del Signore. Egli ha dato ascolto alle nostre grida e ha inviato il suo angelo per farci uscire dall’Egitto. Ora noi siamo a Kades, una città ai confini del tuo territorio».
20,16 abbiamo invocato il Signore Es 2,23-25; Dt 26,7-8. — un angelo Es 14,19; 23,20; 33,3.
AT greco 20,17 παρελευσόμεθα διὰ τῆς γῆς σου οὐ διελευσόμεθα δι’ ἀγρῶν οὐδὲ δι’ ἀμπελώνων οὐδὲ πιόμεθα ὕδωρ ἐκ λάκκου σου ὁδῷ βασιλικῇ πορευσόμεθα οὐκ ἐκκλινοῦμεν δεξιὰ οὐδὲ εὐώνυμα ἕως ἂν παρέλθωμεν τὰ ὅριά σου
Interconfessionale Ti preghiamo di permetterci di attraversare il tuo territorio. Noi non calpesteremo né i campi né le vigne e non berremo l’acqua dei pozzi. Seguiremo la strada principale, senza deviare mai da essa, finché non avremo attraversato il tuo territorio.
20,17 la strada principale: oppure: la strada regale.
AT greco 20,18 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Εδωμ οὐ διελεύσῃ δι’ ἐμοῦ εἰ δὲ μή ἐν πολέμῳ ἐξελεύσομαι εἰς συνάντησίν σοι
Interconfessionale 20,18 Il re di Edom rispose: — Non passate per il mio territorio! Se ci proverete, vi farò guerra!
AT greco 20,19 καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Ισραηλ παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα ἐὰν δὲ τοῦ ὕδατός σου πίωμεν ἐγώ τε καὶ τὰ κτήνη δώσω τιμήν σοι ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα οὐδέν ἐστιν παρὰ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα
Interconfessionale 20,19 I messaggeri Israeliti insistettero: — Andremo per la nostra strada. Se avremo bisogno d’acqua per noi e per il nostro bestiame, te la pagheremo. Ti chiediamo semplicemente di lasciarci passare a piedi.
AT greco 20,20 ὁ δὲ εἶπεν οὐ διελεύσῃ δι’ ἐμοῦ καὶ ἐξῆλθεν Εδωμ εἰς συνάντησιν αὐτῷ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ καὶ ἐν χειρὶ ἰσχυρᾷ
Interconfessionale 20,20 Il re ripeté: — Non passate di qua! Gli Edomiti si mossero contro gli Israeliti con un esercito grande e forte.
AT greco 20,21 καὶ οὐκ ἠθέλησεν Εδωμ δοῦναι τῷ Ισραηλ παρελθεῖν διὰ τῶν ὁρίων αὐτοῦ καὶ ἐξέκλινεν Ισραηλ ἀπ’ αὐτοῦ
Interconfessionale 20,21 Così impedirono al popolo d’Israele di attraversare il loro territorio. Allora gli Israeliti presero un’altra direzione.
AT greco 20,22 καὶ ἀπῆραν ἐκ Καδης καὶ παρεγένοντο οἱ υἱοὶ Ισραηλ πᾶσα ἡ συναγωγή εἰς Ωρ τὸ ὄρος
Interconfessionale 20,22 Gli Israeliti lasciarono tutti insieme Kades e giunsero al monte Or,
AT greco 20,23 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ Ααρων ἐν Ωρ τῷ ὄρει ἐπὶ τῶν ὁρίων γῆς Εδωμ λέγων
Interconfessionale 20,23 nei pressi della frontiera con il territorio di Edom. Là il Signore disse a Mosè e ad Aronne:
AT greco 20,24 προστεθήτω Ααρων πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὅτι οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν ἣν δέδωκα τοῖς υἱοῖς Ισραηλ διότι παρωξύνατέ με ἐπὶ τοῦ ὕδατος τῆς λοιδορίας
Interconfessionale «Tra poco Aronne vi lascerà per sempre. Non entrerà nella terra che do al popolo d’Israele, perché vi siete ribellati ai miei ordini alla sorgente di Merìba.
20,24 vi lascerà per sempre: per indicare il morire il testo ebraico usa qui l’immagine dell’essere riunito al proprio popolo. — nella terra che do al popolo: anche il libro dei Numeri continua a ricordare la promessa della terra (11,12; 13,2; 14,18.31; 15,2.17; 20,12).
AT greco 20,25 λαβὲ τὸν Ααρων καὶ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἀναβίβασον αὐτοὺς εἰς Ωρ τὸ ὄρος ἔναντι πάσης τῆς συναγωγῆς
Interconfessionale 20,25 Tu, Mosè, prendi con te Aronne e suo figlio Eleàzaro, e salite sulla cima del monte Or.
AT greco 20,26 καὶ ἔκδυσον Ααρων τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἔνδυσον Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ Ααρων προστεθεὶς ἀποθανέτω ἐκεῖ
Interconfessionale Là toglierai ad Aronne i suoi vestiti sacerdotali e li farai indossare a suo figlio Eleàzaro. Aronne morirà lassù».
20,26 Su questa consegna al successore dei vestiti sacerdotali vedi Esodo 29,29-30.
AT greco 20,27 καὶ ἐποίησεν Μωυσῆς καθὰ συνέταξεν κύριος καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν εἰς Ωρ τὸ ὄρος ἐναντίον πάσης τῆς συναγωγῆς
Interconfessionale 20,27 Mosè eseguì l’ordine del Signore: sotto gli occhi di tutta la comunità salirono tutti e tre sulla cima del monte Or.
AT greco 20,28 καὶ ἐξέδυσεν Ααρων τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐνέδυσεν αὐτὰ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν Ααρων ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους καὶ κατέβη Μωυσῆς καὶ Ελεαζαρ ἐκ τοῦ ὄρους
Interconfessionale Mosè prese i vestiti di Aronne e li fece indossare al suo figlio Eleàzaro. Aronne morì lassù, sulla cima. Allora Mosè ed Eleàzaro scesero dalla montagna.
20,28 Aronne morì 33,38-39; Dt 10,6.
AT greco 20,29 καὶ εἶδεν πᾶσα ἡ συναγωγὴ ὅτι ἀπελύθη Ααρων καὶ ἔκλαυσαν τὸν Ααρων τριάκοντα ἡμέρας πᾶς οἶκος Ισραηλ1
Interconfessionale Tutta la comunità degli Israeliti capì che Aronne era morto. Per la sua morte fecero lutto trenta giorni.
20,29 lutto per trenta giorni Dt 34,8; cfr. Gn 50,3.10; 1Sam 31,13.