Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
BibbiaEDU-logo

Numeri

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 31 31,1καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Interconfessionale Nm31,1Il Signore diede quest’ordine a Mosè:
AT greco 31,2ἐκδίκει τὴν ἐκδίκησιν υἱῶν Ισραηλ ἐκ τῶν Μαδιανιτῶν καὶ ἔσχατον προστεθήσῃ πρὸς τὸν λαόν σου
Interconfessionale Nm«Prima di morire vendicati sui Madianiti, per quel che hanno fatto agli Israeliti!».
Note al Testo
31,2 prima di morire: Mosè infatti non entrerà nella terra promessa (vedi 20,12; 27,12-14). — Madianiti: continua qui il racconto sospeso in 25,17-18.
AT greco 31,3καὶ ἐλάλησεν Μωυσῆς πρὸς τὸν λαὸν λέγων ἐξοπλίσατε ἐξ ὑμῶν ἄνδρας παρατάξασθαι ἔναντι κυρίου ἐπὶ Μαδιαν ἀποδοῦναι ἐκδίκησιν παρὰ τοῦ κυρίου τῇ Μαδιαν
Interconfessionale Nm31,3Allora Mosè disse al popolo: «Alcuni di voi prendano le armi e attacchino i Madianiti per vendicarci come ha deciso il Signore.
AT greco 31,4χιλίους ἐκ φυλῆς χιλίους ἐκ φυλῆς ἐκ πασῶν φυλῶν Ισραηλ ἀποστείλατε παρατάξασθαι
Interconfessionale Nm31,4Ogni tribù d’Israele mandi in guerra mille soldati».
AT greco 31,5καὶ ἐξηρίθμησαν ἐκ τῶν χιλιάδων Ισραηλ χιλίους ἐκ φυλῆς δώδεκα χιλιάδες ἐνωπλισμένοι εἰς παράταξιν
Interconfessionale Nm31,5Furono scelti tra i reparti dell’esercito d’Israele mille uomini per tribù: in totale dodicimila soldati, pronti a combattere.
AT greco 31,6καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς Μωυσῆς χιλίους ἐκ φυλῆς χιλίους ἐκ φυλῆς σὺν δυνάμει αὐτῶν καὶ Φινεες υἱὸν Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως καὶ τὰ σκεύη τὰ ἅγια καὶ αἱ σάλπιγγες τῶν σημασιῶν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν
Interconfessionale NmMosè li mandò tutti in battaglia, accompagnati dal sacerdote Finees, figlio di Eleàzaro. Egli portava con sé gli oggetti sacri e le trombe, per il segnale del grido di guerra.
Rimandi
31,6 le trombe 10,9.
AT greco 31,7καὶ παρετάξαντο ἐπὶ Μαδιαν καθὰ ἐνετείλατο κύριος τῷ Μωυσῇ καὶ ἀπέκτειναν πᾶν ἀρσενικόν
Interconfessionale NmEssi attaccarono i Madianiti, come il Signore aveva ordinato per mezzo di Mosè. Ammazzarono tutti gli uomini di Madian
Rimandi
31,7 tutti gli uomini Dt 20,13-14.
AT greco 31,8καὶ τοὺς βασιλεῖς Μαδιαν ἀπέκτειναν ἅμα τοῖς τραυματίαις αὐτῶν καὶ τὸν Ευιν καὶ τὸν Σουρ καὶ τὸν Ροκομ καὶ τὸν Ουρ καὶ τὸν Ροβοκ πέντε βασιλεῖς Μαδιαν καὶ τὸν Βαλααμ υἱὸν Βεωρ ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ σὺν τοῖς τραυματίαις αὐτῶν
Interconfessionale Nme uccisero i cinque re madianiti: Evì, Rekem, Sur, Cur e Reba. Uccisero anche Balaam, figlio di Beor.
Rimandi
31,8 i re di Madian Gs 13,21-22. — Balaam 22,5+.
AT greco 31,9καὶ ἐπρονόμευσαν τὰς γυναῖκας Μαδιαν καὶ τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ πάντα τὰ ἔγκτητα αὐτῶν καὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν ἐπρονόμευσαν
Interconfessionale Nm31,9Gli Israeliti fecero prigionieri le donne e i bambini madianiti; si impadronirono dei loro animali, dei greggi e di tutti i loro beni.
AT greco 31,10καὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῶν τὰς ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν καὶ τὰς ἐπαύλεις αὐτῶν ἐνέπρησαν ἐν πυρί
Interconfessionale Nm31,10Incendiarono le città dove abitavano e i loro accampamenti
AT greco 31,11καὶ ἔλαβον πᾶσαν τὴν προνομὴν καὶ πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους
Interconfessionale Nm31,11e si portarono via, come bottino, tutte le persone e tutti gli animali che avevano catturato.
AT greco 31,12καὶ ἤγαγον πρὸς Μωυσῆν καὶ πρὸς Ελεαζαρ τὸν ἱερέα καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς Ισραηλ τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ τὰ σκῦλα καὶ τὴν προνομὴν εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰς Αραβωθ Μωαβ ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ Ιορδάνου κατὰ Ιεριχω
Interconfessionale Nm31,12Condussero tutto nei pressi dell’accampamento, situato nelle steppe di Moab, vicino al Giordano, per presentarlo a Mosè, al sacerdote Eleàzaro e a tutta la comunità d’Israele.
AT greco 31,13καὶ ἐξῆλθεν Μωυσῆς καὶ Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἔξω τῆς παρεμβολῆς
Interconfessionale Nm31,13Mosè, il sacerdote Eleàzaro e i capi della comunità uscirono dall’accampamento per andar loro incontro.
AT greco 31,14καὶ ὠργίσθη Μωυσῆς ἐπὶ τοῖς ἐπισκόποις τῆς δυνάμεως χιλιάρχοις καὶ ἑκατοντάρχοις τοῖς ἐρχομένοις ἐκ τῆς παρατάξεως τοῦ πολέμου
Interconfessionale Nm31,14Allora Mosè andò in collera con i comandanti dei reparti e delle squadre tornati dalla battaglia.
AT greco 31,15καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μωυσῆς ἵνα τί ἐζωγρήσατε πᾶν θῆλυ
Interconfessionale Nm31,15Egli disse loro: «Come? Avete lasciato in vita le donne?
AT greco 31,16αὗται γὰρ ἦσαν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ κατὰ τὸ ῥῆμα Βαλααμ τοῦ ἀποστῆσαι καὶ ὑπεριδεῖν τὸ ῥῆμα κυρίου ἕνεκεν Φογωρ καὶ ἐγένετο ἡ πληγὴ ἐν τῇ συναγωγῇ κυρίου
Interconfessionale NmLo sapevate che proprio le donne madianite, istigate da Balaam, hanno spinto gli Israeliti a commettere gravi colpe verso il Signore per quello che successe a Peor. Appunto, a causa di quel fatto, un flagello ha colpito la comunità del Signore.
Note al Testo
31,16 istigate da Balaam: di questo intervento di Balaam non si parla nel c. 25.
AT greco 31,17καὶ νῦν ἀποκτείνατε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν πάσῃ τῇ ἀπαρτίᾳ καὶ πᾶσαν γυναῖκα ἥτις ἔγνωκεν κοίτην ἄρσενος ἀποκτείνατε
Interconfessionale Nm31,17Ora uccidete tutti i ragazzi e anche tutte le donne che sono appartenute a un uomo,
AT greco 31,18πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν τῶν γυναικῶν ἥτις οὐκ οἶδεν κοίτην ἄρσενος ζωγρήσατε αὐτάς
Interconfessionale Nm31,18ma conserverete in vita per voi le ragazze ancora vergini.
AT greco 31,19καὶ ὑμεῖς παρεμβάλετε ἔξω τῆς παρεμβολῆς ἑπτὰ ἡμέρας πᾶς ὁ ἀνελὼν καὶ ὁ ἁπτόμενος τοῦ τετρωμένου ἁγνισθήσεται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ὑμεῖς καὶ ἡ αἰχμαλωσία ὑμῶν
Interconfessionale NmQuanto a voi, resterete fuori dell’accampamento per una settimana. Tutti quelli tra voi che hanno ucciso qualcuno o hanno toccato il cadavere di una persona, dovranno compiere un rito di purificazione il terzo e il settimo giorno. Questo vale anche per le vostre prigioniere.
Rimandi
31,19 toccato un cadavere 19,11-13.
AT greco 31,20καὶ πᾶν περίβλημα καὶ πᾶν σκεῦος δερμάτινον καὶ πᾶσαν ἐργασίαν ἐξ αἰγείας καὶ πᾶν σκεῦος ξύλινον ἀφαγνιεῖτε
Interconfessionale Nm31,20Purificherete anche i vestiti, tutti gli oggetti di cuoio, di pelle di capra e di legno».
AT greco 31,21καὶ εἶπεν Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς πρὸς τοὺς ἄνδρας τῆς δυνάμεως τοὺς ἐρχομένους ἐκ τῆς παρατάξεως τοῦ πολέμου τοῦτο τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου ὃ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
Interconfessionale Nm31,21Poi il sacerdote Eleàzaro disse ai soldati che avevano preso parte alla battaglia: «Ecco le norme che il Signore ha comunicato a Mosè:
AT greco 31,22πλὴν τοῦ χρυσίου καὶ τοῦ ἀργυρίου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μολίβου καὶ κασσιτέρου
AT greco 31,23πᾶν πρᾶγμα ὃ διελεύσεται ἐν πυρί καὶ καθαρισθήσεται ἀλλ’ ἢ τῷ ὕδατι τοῦ ἁγνισμοῦ ἁγνισθήσεται καὶ πάντα ὅσα ἐὰν μὴ διαπορεύηται διὰ πυρός διελεύσεται δι’ ὕδατος
AT greco 31,24καὶ πλυνεῖσθε τὰ ἱμάτια τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ καὶ καθαρισθήσεσθε καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσεσθε εἰς τὴν παρεμβολήν
Interconfessionale Nm31,24Il settimo giorno, dopo aver lavato i vostri vestiti, tornerete in stato di purità rituale e così potrete rientrare nell’accampamento».
AT greco 31,25καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Interconfessionale Nm31,25Il Signore disse a Mosè:
AT greco 31,26λαβὲ τὸ κεφάλαιον τῶν σκύλων τῆς αἰχμαλωσίας ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους σὺ καὶ Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῆς συναγωγῆς
Interconfessionale Nm31,26«Tu e il sacerdote Eleàzaro, aiutati dai capifamiglia della comunità, conterete le persone e gli animali presi come bottino.
AT greco 31,27καὶ διελεῖτε τὰ σκῦλα ἀνὰ μέσον τῶν πολεμιστῶν τῶν ἐκπορευομένων εἰς τὴν παράταξιν καὶ ἀνὰ μέσον πάσης συναγωγῆς
Interconfessionale NmPoi li dividerai in due parti uguali: una per i soldati che hanno preso parte alla battaglia, l’altra per il resto della comunità.
Rimandi
31,27 dividerai 1 Sam 30,24-25.
AT greco 31,28καὶ ἀφελεῖτε τέλος κυρίῳ παρὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν πολεμιστῶν τῶν ἐκπεπορευμένων εἰς τὴν παράταξιν μίαν ψυχὴν ἀπὸ πεντακοσίων ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων καὶ ἀπὸ τῶν αἰγῶν
Interconfessionale Nm31,28Da quanto sarà distribuito ai combattenti, prenderai una parte per me. Dovranno essermi assegnati: una persona ogni cinquecento e un animale ogni cinquecento sia per i buoi, sia per gli asini, sia per le pecore.
AT greco 31,29καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους αὐτῶν λήμψεσθε καὶ δώσεις Ελεαζαρ τῷ ἱερεῖ τὰς ἀπαρχὰς κυρίου
Interconfessionale Nm31,29Prenderai questa parte riservata a me e la consegnerai al sacerdote Eleàzaro.
AT greco 31,30καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους τοῦ τῶν υἱῶν Ισραηλ λήμψῃ ἕνα ἀπὸ τῶν πεντήκοντα ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων καὶ ἀπὸ τῶν ὄνων καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ δώσεις αὐτὰ τοῖς Λευίταις τοῖς φυλάσσουσιν τὰς φυλακὰς ἐν τῇ σκηνῇ κυρίου
Interconfessionale Nm31,30Da quanto sarà distribuito al resto degli Israeliti, metterai da parte: una persona ogni cinquanta, e un animale ogni cinquanta: siano buoi, asini, pecore o altri animali. La parte che preleverai, dovrai consegnarla ai leviti che sono incaricati della mia Abitazione».
AT greco 31,31καὶ ἐποίησεν Μωυσῆς καὶ Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
Interconfessionale Nm31,31Mosè e il sacerdote Eleàzaro eseguirono l’ordine dato dal Signore a Mosè.
AT greco 31,32καὶ ἐγενήθη τὸ πλεόνασμα τῆς προνομῆς ὃ ἐπρονόμευσαν οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταί ἀπὸ τῶν προβάτων ἑξακόσιαι χιλιάδες καὶ ἑβδομήκοντα καὶ πέντε χιλιάδες
Interconfessionale Nm31,32Del bottino preso ai nemici dai combattenti restavano: 675.000 pecore,
AT greco 31,33καὶ βόες δύο καὶ ἑβδομήκοντα χιλιάδες
Interconfessionale Nm31,3372.000 buoi,
AT greco 31,34καὶ ὄνοι μία καὶ ἑξήκοντα χιλιάδες
Interconfessionale Nm31,3461.000 asini
AT greco 31,35καὶ ψυχαὶ ἀνθρώπων ἀπὸ τῶν γυναικῶν αἳ οὐκ ἔγνωσαν κοίτην ἀνδρός πᾶσαι ψυχαὶ δύο καὶ τριάκοντα χιλιάδες
Interconfessionale Nm31,35e 32.000 ragazze vergini.
AT greco 31,36καὶ ἐγενήθη τὸ ἡμίσευμα ἡ μερὶς τῶν ἐκπεπορευμένων εἰς τὸν πόλεμον ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν προβάτων τριακόσιαι καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ ἑπτακισχίλια καὶ πεντακόσια
Interconfessionale Nm31,36La parte assegnata ai combattenti fu questa: 337.500 pecore
AT greco 31,37καὶ ἐγένετο τὸ τέλος κυρίῳ ἀπὸ τῶν προβάτων ἑξακόσια ἑβδομήκοντα πέντε
Interconfessionale Nm31,37(di esse 675 furono messe da parte per il Signore);
AT greco 31,38καὶ βόες ἓξ καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ τὸ τέλος κυρίῳ δύο καὶ ἑβδομήκοντα
Interconfessionale Nm31,3836.000 buoi (di essi 72 furono messi da parte per il Signore);
AT greco 31,39καὶ ὄνοι τριάκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι καὶ τὸ τέλος κυρίῳ εἷς καὶ ἑξήκοντα
Interconfessionale Nm31,3930.500 asini (di essi 61 furono messi da parte per il Signore);
AT greco 31,40καὶ ψυχαὶ ἀνθρώπων ἑκκαίδεκα χιλιάδες καὶ τὸ τέλος αὐτῶν κυρίῳ δύο καὶ τριάκοντα ψυχαί
Interconfessionale Nm31,4016.000 ragazze vergini (di esse 32 furono messe da parte per il Signore).
AT greco 31,41καὶ ἔδωκεν Μωυσῆς τὸ τέλος κυρίῳ τὸ ἀφαίρεμα τοῦ θεοῦ Ελεαζαρ τῷ ἱερεῖ καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
Interconfessionale Nm31,41Mosè consegnò al sacerdote Eleàzaro la parte riservata al Signore, come il Signore gli aveva ordinato.
AT greco 31,42ἀπὸ τοῦ ἡμισεύματος τῶν υἱῶν Ισραηλ οὓς διεῖλεν Μωυσῆς ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν
AT greco 31,43καὶ ἐγένετο τὸ ἡμίσευμα τὸ τῆς συναγωγῆς ἀπὸ τῶν προβάτων τριακόσιαι χιλιάδες καὶ τριάκοντα χιλιάδες καὶ ἑπτακισχίλια καὶ πεντακόσια
AT greco 31,44καὶ βόες ἓξ καὶ τριάκοντα χιλιάδες
Interconfessionale Nm31,4436.000 buoi,
AT greco 31,45ὄνοι τριάκοντα χιλιάδες καὶ πεντακόσιοι
Interconfessionale Nm31,4530.500 asini
AT greco 31,46καὶ ψυχαὶ ἀνθρώπων ἓξ καὶ δέκα χιλιάδες
Interconfessionale Nm31,46e 16.000 ragazze vergini.
AT greco 31,47καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς ἀπὸ τοῦ ἡμισεύματος τῶν υἱῶν Ισραηλ τὸ ἓν ἀπὸ τῶν πεντήκοντα ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπὸ τῶν κτηνῶν καὶ ἔδωκεν αὐτὰ τοῖς Λευίταις τοῖς φυλάσσουσιν τὰς φυλακὰς τῆς σκηνῆς κυρίου ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
Interconfessionale Nm31,47Dalla parte da distribuirsi agli Israeliti Mosè tolse una persona ogni cinquanta e un animale ogni cinquanta. Consegnò questa parte ai leviti, incaricati dell’Abitazione del Signore, come il Signore gli aveva ordinato.
AT greco 31,48καὶ προσῆλθον πρὸς Μωυσῆν πάντες οἱ καθεσταμένοι εἰς τὰς χιλιαρχίας τῆς δυνάμεως χιλίαρχοι καὶ ἑκατόνταρχοι
Interconfessionale Nm31,48I comandanti dell’esercito, capi dei reparti e capi delle squadre, si recarono da Mosè
AT greco 31,49καὶ εἶπαν πρὸς Μωυσῆν οἱ παῖδές σου εἰλήφασιν τὸ κεφάλαιον τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν τῶν παρ’ ἡμῶν καὶ οὐ διαπεφώνηκεν ἀπ’ αὐτῶν οὐδὲ εἷς
Interconfessionale Nm31,49e gli dissero: «Abbiamo contato i soldati che hanno combattuto ai nostri ordini: non ne manca nemmeno uno.
AT greco 31,50καὶ προσενηνόχαμεν τὸ δῶρον κυρίῳ ἀνὴρ ὃ εὗρεν σκεῦος χρυσοῦν χλιδῶνα καὶ ψέλιον καὶ δακτύλιον καὶ περιδέξιον καὶ ἐμπλόκιον ἐξιλάσασθαι περὶ ἡμῶν ἔναντι κυρίου
Interconfessionale Nm31,50Per questo vogliamo fare un’offerta al Signore, come segno di riconoscenza per la nostra vita, perché ci protegga ancora. Ciascuno di noi offre gli oggetti d’oro che ha trovato: catenelle, braccialetti, anelli, orecchini e collane».
AT greco 31,51καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς καὶ Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς τὸ χρυσίον παρ’ αὐτῶν πᾶν σκεῦος εἰργασμένον
Interconfessionale Nm31,51Mosè e il sacerdote Eleàzaro accettarono gli oggetti in oro lavorato che essi portarono.
AT greco 31,52καὶ ἐγένετο πᾶν τὸ χρυσίον τὸ ἀφαίρεμα ὃ ἀφεῖλον κυρίῳ ἓξ καὶ δέκα χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι καὶ πεντήκοντα σίκλοι παρὰ τῶν χιλιάρχων καὶ παρὰ τῶν ἑκατοντάρχων
Interconfessionale Nm31,52Il peso complessivo degli oggetti d’oro offerti al Signore dai comandanti dell’esercito era di circa centosettanta chili.
AT greco 31,53καὶ οἱ ἄνδρες οἱ πολεμισταὶ ἐπρονόμευσαν ἕκαστος ἑαυτῷ
Interconfessionale Nm31,53I soldati invece tennero il bottino ciascuno per sé.
AT greco 31,54καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς καὶ Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς τὸ χρυσίον παρὰ τῶν χιλιάρχων καὶ παρὰ τῶν ἑκατοντάρχων καὶ εἰσήνεγκεν αὐτὰ εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου μνημόσυνον τῶν υἱῶν Ισραηλ ἔναντι κυρίου
Interconfessionale Nm31,54Mosè e il sacerdote Eleàzaro presero tutti gli oggetti d’oro offerti dai comandanti dell’esercito e li portarono nella tenda dell’incontro, perché il Signore non si dimenticasse degli Israeliti.