Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BibbiaEDU-logo

Osea

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 10 10,1ἄμπελος εὐκληματοῦσα Ισραηλ ὁ καρπὸς αὐτῆς εὐθηνῶν κατὰ τὸ πλῆθος τῶν καρπῶν αὐτοῦ ἐπλήθυνεν τὰ θυσιαστήρια κατὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς αὐτοῦ ᾠκοδόμησεν στήλας
Interconfessionale OsIl popolo d’Israele era come una vigna rigogliosa, piena di grappoli. Più abbondanti erano i suoi frutti, più gli Israeliti costruivano altari ad altre divinità; più la terra era fertile, più abbellivano le loro pietre sacre.
Rimandi
10,1 Israele come una vigna Is 5,1-7+. — moltiplicavano gli altari Os 8,11; 12,12.
Note al Testo
10,1 pietre sacre o stele: vedi nota a 3,4.
AT greco 10,2ἐμέρισαν καρδίας αὐτῶν νῦν ἀφανισθήσονται αὐτὸς κατασκάψει τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν ταλαιπωρήσουσιν αἱ στῆλαι αὐτῶν
Interconfessionale Os10,2Il loro cuore è falso e ne pagheranno le conseguenze. Dio distruggerà i loro altari e farà a pezzi le pietre sacre.
AT greco 10,3διότι νῦν ἐροῦσιν οὐκ ἔστιν βασιλεὺς ἡμῖν ὅτι οὐκ ἐφοβήθημεν τὸν κύριον ὁ δὲ βασιλεὺς τί ποιήσει ἡμῖν
Interconfessionale Os10,3Questa gente allora dirà: «Noi siamo senza re, perché non abbiamo rispettato il Signore! Comunque, che cosa potrebbe fare un re per noi?».
AT greco 10,4λαλῶν ῥήματα προφάσεις ψευδεῖς διαθήσεται διαθήκην ἀνατελεῖ ὡς ἄγρωστις κρίμα ἐπὶ χέρσον ἀγροῦ
Interconfessionale OsEssi pronunziano parole inutili, fanno giuramenti falsi e concludono alleanze non valide. La loro giustizia si è trasformata in erba velenosa che cresce nei solchi dei campi.
Rimandi
10,4 La loro giustizia si è trasformata in erba velenosa Am 5,7; 6,12.
AT greco 10,5τῷ μόσχῳ τοῦ οἴκου Ων παροικήσουσιν οἱ κατοικοῦντες Σαμάρειαν ὅτι ἐπένθησεν ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐπ’ αὐτόν καὶ καθὼς παρεπίκραναν αὐτόν ἐπιχαροῦνται ἐπὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ ὅτι μετῳκίσθη ἀπ’ αὐτοῦ
Interconfessionale OsGli abitanti della città di Samaria tremano e sono in lutto per il vitello di Bet-Aven. Il popolo e i suoi sacerdoti idolatri sono in lutto, perché il loro idolo splendente, che era la loro gioia, sta per andarsene lontano.
Rimandi
10,5 Bet-Aven Os 4,15+. — il vitello Os 8,5+.
Note al Testo
10,5 Bet-Aven: vedi nota a 4,15. — sacerdoti idolatri: il termine ebraico usato qui è molto raro (vedi 2 Re 23,5 e Sofonia 1,4) e indica probabilmente i sacerdoti che praticavano i culti cananei.
AT greco 10,6καὶ αὐτὸν εἰς Ἀσσυρίους δήσαντες ἀπήνεγκαν ξένια τῷ βασιλεῖ Ιαριμ ἐν δόματι Εφραιμ δέξεται καὶ αἰσχυνθήσεται Ισραηλ ἐν τῇ βουλῇ αὐτοῦ
Interconfessionale OsSarà portato anche lui in Assiria, come offerta al gran re. Èfraim si vergognerà, Israele arrossirà per essersi fidato della propria saggezza.
Rimandi
10,6 in Assiria Os 9,3; 11,5. — al grande re Os 5,13.
Note al Testo
10,6 sarà… re: le statue dei popoli vinti venivano trasferite nei templi degli dèi dei vincitori. — per essersi fidato della propria saggezza: altri: per i suoi intrighi.
AT greco 10,7ἀπέρριψεν Σαμάρεια βασιλέα αὐτῆς ὡς φρύγανον ἐπὶ προσώπου ὕδατος
Interconfessionale Os10,7Samaria è distrutta. Il suo re è portato via, come un pezzo di legno sull’acqua.
AT greco 10,8καὶ ἐξαρθήσονται βωμοὶ Ων ἁμαρτήματα τοῦ Ισραηλ ἄκανθαι καὶ τρίβολοι ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ θυσιαστήρια αὐτῶν καὶ ἐροῦσιν τοῖς ὄρεσιν καλύψατε ἡμᾶς καὶ τοῖς βουνοῖς πέσατε ἐφ’ ἡμᾶς
Interconfessionale OsI luoghi sacri di Bet-Aven, che sono il peccato d’Israele, saranno distrutti. Spine ed erbacce cresceranno sui loro altari. Allora il popolo dirà alle montagne: «Nascondeteci», e alle colline: «Franate su di noi».
Rimandi
10,8 i santuari Os 4,13. — distrutti 2 Re 23,15-16. — Spine ed erbacce Gn 3,18. — montagne: “Nascondeteci” Lc 23,30; Ap 6,16; cfr. Is 2,10.19.21.
Note al Testo
10,8 I luoghi sacri di Bet-Aven: altri: Le alture dell’iniquità.
AT greco 10,9ἀφ’ οὗ οἱ βουνοί ἥμαρτεν Ισραηλ ἐκεῖ ἔστησαν οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτοὺς ἐν τῷ βουνῷ πόλεμος ἐπὶ τὰ τέκνα ἀδικίας
Interconfessionale OsIl Signore dice: «Il popolo d’Israele ha peccato contro di me, fin dal delitto commesso a Gàbaa, senza mai smettere. Ed è proprio a Gàbaa che la guerra arriverà sui colpevoli.
Rimandi
10,9 a Gàbaa Os 9,9; cfr. Gdc 19-21.
Note al Testo
10,9 delitto… Gàbaa: vedi nota a 9,9.
AT greco 10,10ἦλθεν παιδεῦσαι αὐτούς καὶ συναχθήσονται ἐπ’ αὐτοὺς λαοὶ ἐν τῷ παιδεύεσθαι αὐτοὺς ἐν ταῖς δυσὶν ἀδικίαις αὐτῶν
Interconfessionale OsIo voglio punirli. I popoli si uniranno contro di loro, ed essi saranno puniti per i molti peccati commessi.
Note al Testo
10,10 per i molti peccati commessi: altri: per le loro duplici iniquità. Se la si volesse intendere alla lettera, questa seconda traduzione potrebbe alludere ancora al delitto di Gàbaa (Giudici 19-21) e a quello del tempo di Osea (per un senso più generico vedi però anche Geremia 2,13).
AT greco 10,11Εφραιμ δάμαλις δεδιδαγμένη ἀγαπᾶν νεῖκος ἐγὼ δὲ ἐπελεύσομαι ἐπὶ τὸ κάλλιστον τοῦ τραχήλου αὐτῆς ἐπιβιβῶ Εφραιμ καὶ παρασιωπήσομαι Ιουδαν ἐνισχύσει αὐτῷ Ιακωβ
Interconfessionale Os10,11«Èfraim era come una giovenca ben addestrata, e le piaceva trebbiare il grano. Io ho messo un giogo pesante sul suo bel collo: l’ho messo sul collo di Èfraim, ho attaccato Giuda all’aratro e Giacobbe all’erpice.
AT greco 10,12σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην τρυγήσατε εἰς καρπὸν ζωῆς φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως ἐκζητήσατε τὸν κύριον ἕως τοῦ ἐλθεῖν γενήματα δικαιοσύνης ὑμῖν
Interconfessionale OsIo avevo detto: “Dissodate un nuovo campo per voi, seminate la giustizia e mieterete bontà. È il momento per voi di cercare me, il Signore, e io verrò e spargerò su di voi la salvezza!”.
Rimandi
10,12 Dissodate un nuovo campo Ger 4,1. — tornate al Signore Os 5,15; Dt 4,29; Sal 14,2 ecc.; Is 55,6; 65,1; Ger 29,13; Am 5,4; Zc 8,22; At 17,27; cfr. 1 Re 22,5; 2 Re 22,13; Ger 37,7 ecc. — la salvezza Is 42,1; Sal 85,11.14.
AT greco 10,13ἵνα τί παρεσιωπήσατε ἀσέβειαν καὶ τὰς ἀδικίας αὐτῆς ἐτρυγήσατε ἐφάγετε καρπὸν ψευδῆ ὅτι ἤλπισας ἐν τοῖς ἅρμασίν σου ἐν πλήθει δυνάμεώς σου
Interconfessionale OsInvece avete seminato malvagità e raccolto ingiustizia, avete mangiato il frutto delle vostre menzogne. Poiché avete avuto fiducia nella vostra potenza e nel gran numero dei vostri soldati,
Rimandi
10,13 raccogliere ingiustizia cfr. Os 8,7+. — fiducia nella forza delle armi Is 31,1; Mic 1,13.
AT greco 10,14καὶ ἐξαναστήσεται ἀπώλεια ἐν τῷ λαῷ σου καὶ πάντα τὰ περιτετειχισμένα σου οἰχήσεται ὡς ἄρχων Σαλαμαν ἐκ τοῦ οἴκου Ιεροβααλ ἐν ἡμέραις πολέμου μητέρα ἐπὶ τέκνοις ἠδάφισαν
Interconfessionale Osscoppierà una guerra contro il vostro popolo, e tutte le vostre fortezze saranno distrutte. Accadrà come il giorno in cui il re Salman distrusse Bet-Arbèl in battaglia, e madri e figli furono sfracellati.
Rimandi
10,14 madri e figli sfracellati Os 14,1; 2 Re 8,12; Is 13,18; Na 3,10; Sal 137,9.
Note al Testo
10,14 Salman: probabilmente un re di Moab. — Bet-Arbèl: città della Transgiordania del nord, identificata di solito con l’odierna Irbid.
AT greco 10,15οὕτως ποιήσω ὑμῖν οἶκος τοῦ Ισραηλ ἀπὸ προσώπου κακιῶν ὑμῶν ὄρθρου ἀπερρίφησαν ἀπερρίφη βασιλεὺς Ισραηλ
Interconfessionale Os«Tutto questo succederà anche a voi, gente d’Israele, per il gran male che avete commesso. All’alba, non appena comincerà la battaglia, sarà la fine per il re d’Israele».
Note al Testo
10,15 gente d’Israele: così secondo l’antica traduzione greca; il testo ebraico ha: Betel.