Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BibbiaEDU-logo

Osea

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 13 13,1κατὰ τὸν λόγον Εφραιμ δικαιώματα αὐτὸς ἔλαβεν ἐν τῷ Ισραηλ καὶ ἔθετο αὐτὰ τῇ Βααλ καὶ ἀπέθανεν
CEI 1974 Os13,1 Quando Efraim parlava, incuteva terrore,
era un principe in Israele.
Ma si è reso colpevole con Baal
ed è decaduto.
AT greco 13,2καὶ προσέθετο τοῦ ἁμαρτάνειν ἔτι καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα ἐκ τοῦ ἀργυρίου αὐτῶν κατ’ εἰκόνα εἰδώλων ἔργα τεκτόνων συντετελεσμένα αὐτοῖς αὐτοὶ λέγουσιν θύσατε ἀνθρώπους μόσχοι γὰρ ἐκλελοίπασιν
CEI 1974 Os13,2 Tuttavia continuano a peccare
e con il loro argento si sono fatti statue fuse,
idoli di loro invenzione,
tutti lavori di artigiani.
Dicono: "Offri loro sacrifici"
e mandano baci ai vitelli.
AT greco 13,3διὰ τοῦτο ἔσονται ὡς νεφέλη πρωινὴ καὶ ὡς δρόσος ὀρθρινὴ πορευομένη ὥσπερ χνοῦς ἀποφυσώμενος ἀφ’ ἅλωνος καὶ ὡς ἀτμὶς ἀπὸ ἀκρίδων
CEI 1974 Os13,3 Perciò saranno come nube del mattino,
come rugiada che all`alba svanisce,
come pula lanciata lontano dall`aia,
come fumo che esce dalla finestra.
AT greco 13,4ἐγὼ δὲ κύριος ὁ θεός σου στερεῶν οὐρανὸν καὶ κτίζων γῆν οὗ αἱ χεῖρες ἔκτισαν πᾶσαν τὴν στρατιὰν τοῦ οὐρανοῦ καὶ οὐ παρέδειξά σοι αὐτὰ τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω αὐτῶν καὶ ἐγὼ ἀνήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ θεὸν πλὴν ἐμοῦ οὐ γνώσῃ καὶ σῴζων οὐκ ἔστιν πάρεξ ἐμοῦ
CEI 1974 Os13,4 Eppure io sono il Signore tuo Dio
fin dal paese d`Egitto,
non devi conoscere altro Dio fuori di me,
non c`è salvatore fuori di me.
AT greco 13,5ἐγὼ ἐποίμαινόν σε ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν γῇ ἀοικήτῳ
CEI 1974 Os13,5 Io ti ho protetto nel deserto,
in quell`arida terra.
AT greco 13,6κατὰ τὰς νομὰς αὐτῶν καὶ ἐνεπλήσθησαν εἰς πλησμονήν καὶ ὑψώθησαν αἱ καρδίαι αὐτῶν ἕνεκα τούτου ἐπελάθοντό μου
CEI 1974 Os Nel loro pascolo si sono saziati,
si sono saziati e il loro cuore si è inorgoglito,
per questo mi hanno dimenticato.
Annuncio della rovina
13,6 Stessa minaccia in cfr. Dt 32, 15.
AT greco 13,7καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς πανθὴρ καὶ ὡς πάρδαλις κατὰ τὴν ὁδὸν Ἀσσυρίων
CEI 1974 Os13,7 Perciò io sarò per loro come un leone,
come un leopardo li spierò per la via,
AT greco 13,8ἀπαντήσομαι αὐτοῖς ὡς ἄρκος ἀπορουμένη καὶ διαρρήξω συγκλεισμὸν καρδίας αὐτῶν καὶ καταφάγονται αὐτοὺς ἐκεῖ σκύμνοι δρυμοῦ θηρία ἀγροῦ διασπάσει αὐτούς
CEI 1974 Os13,8 li assalirò come un`orsa privata dei figli,
spezzerò l`involucro del loro cuore,
li divorerò come una leonessa;
li sbraneranno le bestie selvatiche.
AT greco 13,9τῇ διαφθορᾷ σου Ισραηλ τίς βοηθήσει
CEI 1974 Os13,9 Io ti distruggerò, Israele,
e chi potrà venirti in aiuto?
AT greco 13,10ποῦ ὁ βασιλεύς σου οὗτος καὶ διασωσάτω σε ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν σου κρινάτω σε ὃν εἶπας δός μοι βασιλέα καὶ ἄρχοντα
CEI 1974 Os13,10 Dov`è ora il tuo re, che ti possa salvare?
Dove sono i capi in tutte le tue città
e i governanti di cui dicevi:
"Dammi un re e dei capi"?
AT greco 13,11καὶ ἔδωκά σοι βασιλέα ἐν ὀργῇ μου καὶ ἔσχον ἐν τῷ θυμῷ μου
CEI 1974 Os13,11 Ti ho dato un re nella mia ira
e con sdegno te lo riprendo.
AT greco 13,12συστροφὴν ἀδικίας Εφραιμ ἐγκεκρυμμένη ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ
CEI 1974 Os13,12 L`iniquità di Efraim è chiusa in luogo sicuro,
il suo peccato è ben custodito.
AT greco 13,13ὠδῖνες ὡς τικτούσης ἥξουσιν αὐτῷ οὗτος ὁ υἱός σου οὐ φρόνιμος διότι οὐ μὴ ὑποστῇ ἐν συντριβῇ τέκνων
CEI 1974 Os Dolori di partoriente lo sorprenderanno,
ma egli è figlio privo di senno,
poichè non si presenta a suo tempo
all`uscire dal seno materno.
13,13 Israele non profitta della prova per rinascere.
AT greco 13,14ἐκ χειρὸς ᾅδου ῥύσομαι αὐτοὺς καὶ ἐκ θανάτου λυτρώσομαι αὐτούς ποῦ ἡ δίκη σου θάνατε ποῦ τὸ κέντρον σου ᾅδη παράκλησις κέκρυπται ἀπὸ ὀφθαλμῶν μου
CEI 1974 Os Li strapperò di mano agli inferi,
li riscatterò dalla morte?
Dov`è, o morte, la tua peste?
Dov`è, o inferi, il vostro sterminio?
La compassione è nascosta ai miei occhi.
13,14 Apostrofe alla morte perché infierisca; in cfr 1 Cor 15, 55 Paolo segue una differente traduzione greca di questo testo.
AT greco 13,15διότι οὗτος ἀνὰ μέσον ἀδελφῶν διαστελεῖ ἐπάξει ἄνεμον καύσωνα κύριος ἐκ τῆς ἐρήμου ἐπ’ αὐτόν καὶ ἀναξηρανεῖ τὰς φλέβας αὐτοῦ ἐξερημώσει τὰς πηγὰς αὐτοῦ αὐτὸς καταξηρανεῖ τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ αὐτοῦ
CEI 1974 Os13,15 Efraim prosperi pure in mezzo ai fratelli:
verrà il vento d`oriente,
si alzerà dal deserto il soffio del Signore
e farà inaridire le sue sorgenti,
farà seccare le sue fonti,
distruggerà il tesoro di tutti i vasi preziosi.