Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BibbiaEDU-logo

Osea

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 2 2,1καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν Ισραηλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης ἣ οὐκ ἐκμετρηθήσεται οὐδὲ ἐξαριθμηθήσεται καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς οὐ λαός μου ὑμεῖς ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ ζῶντος
Interconfessionale Os«Un giorno la gente d’Israele diventerà numerosa come la sabbia del mare: non si potrà contare né misurare. Ora il Signore dice loro: “Voi non siete il mio popolo”, ma verrà il giorno in cui dirà: “Voi siete figli del Dio vivente”.
Rimandi
2,1 come la sabbia del mare Gn 22,17; 1 Re 4,20; Is 10,22. — Voi non siete il mio popolo Rm 9,26. — Dio vivente Dt 5,26+.
Note al Testo
2,1 diventerà numerosa: è una delle tre promesse fatte ad Abramo, Isacco e Giacobbe (vedi Genesi 12,2; 22,17; 26,4; 28,14).
AT greco 2,2καὶ συναχθήσονται οἱ υἱοὶ Ιουδα καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ θήσονται ἑαυτοῖς ἀρχὴν μίαν καὶ ἀναβήσονται ἐκ τῆς γῆς ὅτι μεγάλη ἡ ἡμέρα τοῦ Ιεζραελ
Interconfessionale OsIl popolo di Giuda e il popolo d’Israele si uniranno. Si sceglieranno un unico capo, cresceranno e aumenteranno nella loro terra. Il giorno d’Izreèl sarà veramente grande!
Rimandi
2,2 unione di Giuda e di Israele Ger 3,18; Ez 37,19. — un unico capo Ez 37,22.24.
Note al Testo
2,2 cresceranno e aumenteranno nella loro terra: altri: si espanderanno fuori del loro paese.
AT greco 2,3εἴπατε τῷ ἀδελφῷ ὑμῶν Λαόσ-μου καὶ τῇ ἀδελφῇ ὑμῶν Ἠλεημένη
Interconfessionale OsChiamerete i vostri fratelli “Popolo mio” e le vostre sorelle “Amata”».
Note al Testo
2,3 Izreèl: questo nome in ebraico significa “Dio semina” e suggerisce l’idea di crescita e di prosperità. In alcune edizioni della Bibbia inizia qui il c. 2.
AT greco 2,4κρίθητε πρὸς τὴν μητέρα ὑμῶν κρίθητε ὅτι αὐτὴ οὐ γυνή μου καὶ ἐγὼ οὐκ ἀνὴρ αὐτῆς καὶ ἐξαρῶ τὴν πορνείαν αὐτῆς ἐκ προσώπου μου καὶ τὴν μοιχείαν αὐτῆς ἐκ μέσου μαστῶν αὐτῆς
Interconfessionale Os«Accusate vostra madre, accusatela perché non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Ditele di togliersi dalla faccia il marchio della sua prostituzione, dal petto i segni del suo adulterio.
Rimandi
2,4 Dio in processo contro il suo popolo Os 4,1; 12,3; Is 1,18; 3,13-15; Mic 6,1-2. — ripudio Is 50,1.
AT greco 2,5ὅπως ἂν ἐκδύσω αὐτὴν γυμνὴν καὶ ἀποκαταστήσω αὐτὴν καθὼς ἡμέρᾳ γενέσεως αὐτῆς καὶ θήσομαι αὐτὴν ὡς ἔρημον καὶ τάξω αὐτὴν ὡς γῆν ἄνυδρον καὶ ἀποκτενῶ αὐτὴν ἐν δίψει
Interconfessionale OsAltrimenti la spoglierò tutta nuda come quando è nata. La renderò desolata, arida come un deserto, e la farò morire di sete.
Rimandi
2,5 nuda come quando è nata Ez 16,4.5.22 ecc.; 23,29.
AT greco 2,6καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς οὐ μὴ ἐλεήσω ὅτι τέκνα πορνείας ἐστίν
Interconfessionale OsNon amerò i suoi figli, perché sono figli di una prostituta.
Rimandi
2,6 figli di una prostituta Os 1,2; 2,7.
AT greco 2,7ὅτι ἐξεπόρνευσεν ἡ μήτηρ αὐτῶν κατῄσχυνεν ἡ τεκοῦσα αὐτά εἶπεν γάρ ἀκολουθήσω ὀπίσω τῶν ἐραστῶν μου τῶν διδόντων μοι τοὺς ἄρτους μου καὶ τὸ ὕδωρ μου καὶ τὰ ἱμάτιά μου καὶ τὰ ὀθόνιά μου καὶ τὸ ἔλαιόν μου καὶ πάντα ὅσα μοι καθήκει
Interconfessionale OsLa loro madre si è prostituita, si è coperta di vergogna. Ha detto: “Andrò dai miei amanti. Essi mi danno cibo e acqua, lana e lino, olio e bevande”.
Rimandi
2,7 si è prostituita Os 1,2+. — Andrò dai miei amanti Ger 2,25.un’idolatria interessata Ger 44,17.
AT greco 2,8διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ φράσσω τὴν ὁδὸν αὐτῆς ἐν σκόλοψιν καὶ ἀνοικοδομήσω τὰς ὁδοὺς αὐτῆς καὶ τὴν τρίβον αὐτῆς οὐ μὴ εὕρῃ
Interconfessionale Os2,8Perciò le sbarrerò il cammino con rovi, costruirò un recinto attorno a lei e non ritroverà più la sua strada.
AT greco 2,9καὶ καταδιώξεται τοὺς ἐραστὰς αὐτῆς καὶ οὐ μὴ καταλάβῃ αὐτούς καὶ ζητήσει αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ εὕρῃ αὐτούς καὶ ἐρεῖ πορεύσομαι καὶ ἐπιστρέψω πρὸς τὸν ἄνδρα μου τὸν πρότερον ὅτι καλῶς μοι ἦν τότε ἢ νῦν
Interconfessionale OsRincorrerà i suoi amanti ma non potrà raggiungerli. Li cercherà ma non li troverà. Allora dirà: “Tornerò dal mio primo marito perché con lui stavo meglio di adesso”.
Rimandi
2,9 ricerca Os 5,15. — Tornerò Ger 3,22; Lc 15,17-18.
AT greco 2,10καὶ αὐτὴ οὐκ ἔγνω ὅτι ἐγὼ δέδωκα αὐτῇ τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον καὶ ἀργύριον ἐπλήθυνα αὐτῇ αὐτὴ δὲ ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ ἐποίησεν τῇ Βααλ
Interconfessionale Os«Non ha mai compreso che io solo le davo il grano, il vino e l’olio, e anche tutto l’argento e l’oro che usavano per adorare il dio Baal.
Rimandi
2,10 il vero datore Dt 7,13; 8,16-17; Ag 2,8. — argento e oro per gli idoli Os 8,4; 13,2.
AT greco 2,11διὰ τοῦτο ἐπιστρέψω καὶ κομιοῦμαι τὸν σῖτόν μου καθ’ ὥραν αὐτοῦ καὶ τὸν οἶνόν μου ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ ἀφελοῦμαι τὰ ἱμάτιά μου καὶ τὰ ὀθόνιά μου τοῦ μὴ καλύπτειν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς
Interconfessionale Os2,11Così al tempo del raccolto mi riprenderò il mio grano, e il mio vino al tempo della vendemmia, e porterò via il lino e la lana che le avevo dato per vestirsi.
AT greco 2,12καὶ νῦν ἀποκαλύψω τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτῆς ἐνώπιον τῶν ἐραστῶν αὐτῆς καὶ οὐδεὶς οὐ μὴ ἐξέληται αὐτὴν ἐκ χειρός μου
Interconfessionale OsOra io la spoglierò tutta nuda davanti ai suoi amanti. È in mio potere, e nessuno potrà liberarla.
Rimandi
2,12 la spoglierò tutta nuda Ez 16,36-37. — nessuno potrà liberarla Os 5,14; Dt 32,39; Mic 5,7; Sal 50,22; Gb 10,7; 19,21; Dn 4,32; cfr. Gv 10,28.
AT greco 2,13καὶ ἀποστρέψω πάσας τὰς εὐφροσύνας αὐτῆς ἑορτὰς αὐτῆς καὶ τὰς νουμηνίας αὐτῆς καὶ τὰ σάββατα αὐτῆς καὶ πάσας τὰς πανηγύρεις αὐτῆς
Interconfessionale Os2,13Farò cessare tutte le sue feste; quelle annuali e quelle mensili, le celebrazioni del sabato e tutte le sue solenni riunioni religiose.
AT greco 2,14καὶ ἀφανιῶ ἄμπελον αὐτῆς καὶ τὰς συκᾶς αὐτῆς ὅσα εἶπεν μισθώματά μου ταῦτά ἐστιν ἃ ἔδωκάν μοι οἱ ἐρασταί μου καὶ θήσομαι αὐτὰ εἰς μαρτύριον καὶ καταφάγεται αὐτὰ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς
Interconfessionale OsDistruggerò i suoi alberi di fico e le sue viti che lei considerava doni dei suoi amanti per averli serviti: li ridurrò a sterpaglia e a pasto per animali selvatici.
Rimandi
2,14 alberi di fichi e viti 1 Re 5,5; Is 36,16; Mic 4,4; Zc 3,10. — li trasformeranno in deserto Lv 26,32-35; Is 5,5-6; 32,13.
AT greco 2,15καὶ ἐκδικήσω ἐπ’ αὐτὴν τὰς ἡμέρας τῶν Βααλιμ ἐν αἷς ἐπέθυεν αὐτοῖς καὶ περιετίθετο τὰ ἐνώτια αὐτῆς καὶ τὰ καθόρμια αὐτῆς καὶ ἐπορεύετο ὀπίσω τῶν ἐραστῶν αὐτῆς ἐμοῦ δὲ ἐπελάθετο λέγει κύριος
Interconfessionale Os2,15La punirò per tutto il tempo dedicato al culto dei Baal quando bruciava incenso e si ornava di collane e di anelli per seguire i suoi amanti. La punirò per avermi dimenticato. Lo affermo io, il Signore!».
AT greco 2,16διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ πλανῶ αὐτὴν καὶ τάξω αὐτὴν εἰς ἔρημον καὶ λαλήσω ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῆς
Interconfessionale Os«Un giorno, io, il Signore, la riconquisterò. La porterò nel deserto e le dirò parole d’amore.
Rimandi
2,16 la riconquisterò Ger 20,7. — Israele nel deserto Dt 8,2-5; Os 13,5; cfr. 12,10. — dire parole d’amore Gn 34,3; Gdc 19,3; Rt 2,13.
AT greco 2,17καὶ δώσω αὐτῇ τὰ κτήματα αὐτῆς ἐκεῖθεν καὶ τὴν κοιλάδα Αχωρ διανοῖξαι σύνεσιν αὐτῆς καὶ ταπεινωθήσεται ἐκεῖ κατὰ τὰς ἡμέρας νηπιότητος αὐτῆς καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας ἀναβάσεως αὐτῆς ἐκ γῆς Αἰγύπτου
Interconfessionale OsLe restituirò le vigne che aveva e trasformerò la valle di Acor in una porta di speranza. Lì, mi risponderà come al tempo della sua giovinezza quando uscì dall’Egitto.
Rimandi
2,17 valle di Acor Gs 7,26; Is 65,10. — una porta Ap 3,7-8. — di speranza Ger 29,11. — come al tempo della sua giovinezza Os 11,1-3.
Note al Testo
2,17 valle di Acor, cioè valle della disgrazia: secondo Giosuè 7,26 questa località si trovava nella regione di Gerico; è probabile che il profeta alluda a quanto è raccontato in Giosuè 7.
AT greco 2,18καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγει κύριος καλέσει με ὁ ἀνήρ μου καὶ οὐ καλέσει με ἔτι Βααλιμ
Interconfessionale Os2,18Allora mi chiamerà “Marito mio” e non più “Mio Baal, mio padrone”.
AT greco 2,19καὶ ἐξαρῶ τὰ ὀνόματα τῶν Βααλιμ ἐκ στόματος αὐτῆς καὶ οὐ μὴ μνησθῶσιν οὐκέτι τὰ ὀνόματα αὐτῶν
Interconfessionale Os2,19Non permetterò più che pronunzi il nome dei Baal. Questi non saranno mai più ricordati.
AT greco 2,20καὶ διαθήσομαι αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διαθήκην μετὰ τῶν θηρίων τοῦ ἀγροῦ καὶ μετὰ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ μετὰ τῶν ἑρπετῶν τῆς γῆς καὶ τόξον καὶ ῥομφαίαν καὶ πόλεμον συντρίψω ἀπὸ τῆς γῆς καὶ κατοικιῶ σε ἐπ’ ἐλπίδι
Interconfessionale Os«In quel tempo farò un’alleanza con gli animali feroci, con gli uccelli e con i rettili, perché non diano fastidio al mio popolo. Spezzerò l’arco e la spada, eliminerò la guerra da questa terra. Farò vivere il mio popolo in pace.

Rimandi
2,20 alleanza con gli animali feroci Is 11,6-9; 65,25; Ez 34,25; Gb 5,23; Mc 1,13. — armi da guerra Os 1,7.distrutte Is 2,4; Zc 9,10.
AT greco 2,21καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτῷ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτῷ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν κρίματι καὶ ἐν ἐλέει καὶ ἐν οἰκτιρμοῖς
Interconfessionale OsIsraele, ti farò mia sposa,
e io sarò giusto e fedele.
Ti dimostrerò il mio amore
e la mia tenerezza.
Sarai mia per sempre.
Rimandi
2,21 fidanzamento, nuova alleanza Is 54,5-10; Ger 31,31-33.
AT greco 2,22καὶ μνηστεύσομαί σε ἐμαυτῷ ἐν πίστει καὶ ἐπιγνώσῃ τὸν κύριον
Interconfessionale OsManterrò la mia promessa
e ti farò mia sposa.
Così tu saprai che io sono il Signore.
Note al Testo
2,22 Manterrò… mia sposa: altri: Ti farò mia sposa nella fedeltà.
AT greco 2,23καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ λέγει κύριος ἐπακούσομαι τῷ οὐρανῷ καὶ ὁ οὐρανὸς ἐπακούσεται τῇ γῇ
AT greco 2,24καὶ ἡ γῆ ἐπακούσεται τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον καὶ αὐτὰ ἐπακούσεται τῷ Ιεζραελ
AT greco 2,25καὶ σπερῶ αὐτὴν ἐμαυτῷ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐλεήσω τὴν Οὐκ-ἠλεημένην καὶ ἐρῶ τῷ Οὐ-λαῷ-μου λαός μου εἶ σύ καὶ αὐτὸς ἐρεῖ κύριος ὁ θεός μου εἶ σύ
Interconfessionale OsIo farò prosperare il mio popolo nella sua terra. Mostrerò il mio amore a quella che era chiamata “Non-amata”. A quello che era chiamato “Non-popolo-mio” dirò: “Tu sei il mio popolo”, ed egli dirà: “Tu sei il mio Dio”».
Rimandi
2,25 Rm 9,25; 1 Pt 2,10. — Non-amata, Non-popolo-mio Os 1,3-9. — mio popolo… nostro Dio Ger 7,23.