Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BibbiaEDU-logo

Osea

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 4 4,1ἀκούσατε λόγον κυρίου υἱοὶ Ισραηλ διότι κρίσις τῷ κυρίῳ πρὸς τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν διότι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια οὐδὲ ἔλεος οὐδὲ ἐπίγνωσις θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς
Interconfessionale OsAscolta la parola del Signore, popolo d’Israele: «Io, il Signore, voglio fare un processo agli abitanti di questa regione perché non c’è né amore né fedeltà, e la gente non mi riconosce come Dio.
Rimandi
4,1 Dio accusa Os 2,4+. — amore del prossimo Os 2,21; 6,4-6; 10,12; 12,7. — fedeltà Es 18,21; Gs 24,14; 1 Re 10,6. — amore e fedeltà Gn 47,29; Es 34,6; Gs 2,14; Sal 86,11.15. — conoscenza di Dio Os 4,6; 5,4; 6,6; Ger 5,4; 22,16.
AT greco 4,2ἀρὰ καὶ ψεῦδος καὶ φόνος καὶ κλοπὴ καὶ μοιχεία κέχυται ἐπὶ τῆς γῆς καὶ αἵματα ἐφ’ αἵμασιν μίσγουσιν
Interconfessionale OsFanno giuramenti e non li mantengono. Dicono falsità, uccidono, rubano e commettono adulterio. Compiono un assassinio dopo l’altro, le violenze si moltiplicano.
Rimandi
4,2 inganno, assassinio, furto Es 20,13-17; Lv 19,11; Ger 7,9.
AT greco 4,3διὰ τοῦτο πενθήσει ἡ γῆ καὶ σμικρυνθήσεται σὺν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν σὺν τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ καὶ σὺν τοῖς ἑρπετοῖς τῆς γῆς καὶ σὺν τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης ἐκλείψουσιν
Interconfessionale OsCosì la terra si inaridisce, e tutto quel che c’è su di essa muore. Anche gli animali che sono sulla terra, gli uccelli e i pesci, moriranno tutti».
Rimandi
4,3 solidarietà degli uomini e della creazione Gn 3,17; 6,5-7; Is 24,4-6; 33,8-9; Ger 12,4; 23,10; Os 2,23-25; Sof 1,3; Ag 1,10-11.
AT greco 4,4ὅπως μηδεὶς μήτε δικάζηται μήτε ἐλέγχῃ μηδείς ὁ δὲ λαός μου ὡς ἀντιλεγόμενος ἱερεύς
Interconfessionale OsIl Signore dice: «Silenzio! Nessuno contesti! Io accuso voi, sacerdoti.
Rimandi
4,4 accusa Os 2,4+.
Note al Testo
4,4 Io accuso voi, sacerdoti: il testo ebraico ha: il vostro popolo è come quelli che fanno causa ai sacerdoti.
AT greco 4,5καὶ ἀσθενήσεις ἡμέρας καὶ ἀσθενήσει καὶ προφήτης μετὰ σοῦ νυκτὶ ὡμοίωσα τὴν μητέρα σου
Interconfessionale OsVoi inciampate di giorno e di notte, e i profeti con voi. Per questo io distruggerò Israele, vostra madre.
Rimandi
4,5 Israele come una madre Os 2,4; Is 50,1; Ger 31,15; cfr. Is 51,2.
AT greco 4,6ὡμοιώθη ὁ λαός μου ὡς οὐκ ἔχων γνῶσιν ὅτι σὺ ἐπίγνωσιν ἀπώσω κἀγὼ ἀπώσομαι σὲ τοῦ μὴ ἱερατεύειν μοι καὶ ἐπελάθου νόμον θεοῦ σου κἀγὼ ἐπιλήσομαι τέκνων σου
Interconfessionale OsIl mio popolo muore perché non mi conosce, e voi sacerdoti rifiutate di farmi conoscere, e avete respinto il mio insegnamento. Per questo io rifiuterò voi e non riconoscerò i vostri figli come miei sacerdoti.
Rimandi
4,6 conoscenza di Dio Os 4,1+.
Note al Testo
4,6 di farmi conoscere: altri: la mia conoscenza. — il mio insegnamento: altri: la legge del tuo Dio.
AT greco 4,7κατὰ τὸ πλῆθος αὐτῶν οὕτως ἥμαρτόν μοι τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς ἀτιμίαν θήσομαι
Interconfessionale Os4,7Tutti, senza eccezione, avete peccato contro di me. Io trasformerò la vostra reputazione in infamia.
AT greco 4,8ἁμαρτίας λαοῦ μου φάγονται καὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν λήμψονται τὰς ψυχὰς αὐτῶν
Interconfessionale Os4,8Vi nutrite con i sacrifici offerti dal mio popolo colpevole, per questo lo spingete a peccare sempre di più.
AT greco 4,9καὶ ἔσται καθὼς ὁ λαὸς οὕτως καὶ ὁ ἱερεύς καὶ ἐκδικήσω ἐπ’ αὐτὸν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ τὰ διαβούλια αὐτοῦ ἀνταποδώσω αὐτῷ
Interconfessionale Os4,9Popolo e sacerdoti, avrete la stessa sorte: vi punirò e vi farò pagare il male che fate.
AT greco 4,10καὶ φάγονται καὶ οὐ μὴ ἐμπλησθῶσιν ἐπόρνευσαν καὶ οὐ μὴ κατευθύνωσιν διότι τὸν κύριον ἐγκατέλιπον τοῦ φυλάξαι
Interconfessionale OsMangerete ma non vi sazierete. Vi prostituirete agli dèi della fertilità ma non avrete figli perché vi siete allontanati da me, il Signore, per seguire altre divinità.
Rimandi
4,10 non vi saziate Mic 6,14. — ubriachezza e sbandamento Is 28,7; Prv 26,9.
Note al Testo
4,10 vi prostituirete: vedi nota a 1,2.
AT greco 4,11πορνείαν καὶ οἶνον καὶ μέθυσμα ἐδέξατο καρδία λαοῦ μου
Interconfessionale Os4,11«Il vino nuovo e quello vecchio fanno girare la testa al mio popolo.
AT greco 4,12ἐν συμβόλοις ἐπηρώτων καὶ ἐν ῥάβδοις αὐτοῦ ἀπήγγελλον αὐτῷ πνεύματι πορνείας ἐπλανήθησαν καὶ ἐξεπόρνευσαν ἀπὸ τοῦ θεοῦ αὐτῶν
Interconfessionale OsQuesto chiede rivelazioni a un pezzo di legno! Un idolo di legno dice loro quel che vogliono sapere! Hanno un forte desiderio di prostituirsi ad altri dèi e così abbandonano me, il loro Dio.
Rimandi
4,12 prostituzione Os 1,2+.
Note al Testo
4,12 rivelazioni… legno: allusione a pratiche religiose con lo scopo di conoscere l’avvenire. L’idolo è chiamato per disprezzo pezzo di legno o palo (vedi Giudici 6,25).
AT greco 4,13ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων ἐθυσίαζον καὶ ἐπὶ τοὺς βουνοὺς ἔθυον ὑποκάτω δρυὸς καὶ λεύκης καὶ δένδρου συσκιάζοντος ὅτι καλὸν σκέπη διὰ τοῦτο ἐκπορνεύσουσιν αἱ θυγατέρες ὑμῶν καὶ αἱ νύμφαι ὑμῶν μοιχεύσουσιν
Interconfessionale OsOffrono sacrifici in cima ai monti, bruciano incenso sulle colline, all’ombra piacevole delle querce, dei pioppi e dei terebinti.
«Così le vostre figlie fanno le prostitute sacre e le vostre nuore commettono adulterio.
Rimandi
4,13 culti pagani sotto gli alberi Dt 12,2; 1 Re 14,23; Ger 2,20.
Note al Testo
4,13 prostitute sacre: si trovavano nei templi cananei dove venivano venerati gli dèi della fertilità (vedi nota a 1,2).
AT greco 4,14καὶ οὐ μὴ ἐπισκέψωμαι ἐπὶ τὰς θυγατέρας ὑμῶν ὅταν πορνεύωσιν καὶ ἐπὶ τὰς νύμφας ὑμῶν ὅταν μοιχεύωσιν διότι καὶ αὐτοὶ μετὰ τῶν πορνῶν συνεφύροντο καὶ μετὰ τῶν τετελεσμένων ἔθυον καὶ ὁ λαὸς ὁ συνίων συνεπλέκετο μετὰ πόρνης
Interconfessionale OsTuttavia io non punirò le vostre figlie se si prostituiscono; non punirò le vostre nuore se commettono adulterio. Voi stessi, infatti, andate con le prostitute sacre e offrite sacrifici con loro. Un popolo senza intelligenza va alla rovina!
Rimandi
4,14 partecipazione al culto degli dèi falsi Os 13,1; Nm 25,1; cfr. 1 Cor 10,8.
AT greco 4,15σὺ δέ Ισραηλ μὴ ἀγνόει καὶ Ιουδα μὴ εἰσπορεύεσθε εἰς Γαλγαλα καὶ μὴ ἀναβαίνετε εἰς τὸν οἶκον Ων καὶ μὴ ὀμνύετε ζῶντα κύριον
Interconfessionale Os«Anche se tu, popolo d’Israele, mi sei infedele, almeno il popolo di Giuda non si renda colpevole della stessa cosa.
Non andate al santuario di Gàlgala,
non salite al santuario di Bet-Aven,
e non fate giuramenti
in nome del Dio vivente.
Rimandi
4,15 Gàlgala Os 9,15; 12,12; Am 5,5; Gs 4,19; 1 Sam 11,14. — Bet-Aven Os 5,8; cfr. Am 5,5. — Gàlgala e Bet-Aven: cfr. Am 4,4. — formula di giuramento 1 Sam 26,10.16; 1 Re 17,12; 18,10; Ger 38,16 ecc.
Note al Testo
4,15 Gàlgala: luogo di culto dell’antico Israele (vedi Giosuè 4,19-20; 5,10); si trovava vicino a Gerico e al tempo di Osea era con Betel un luogo di culto per il regno d’Israele. — Bet-Aven: questo nome significa Casa di peccato ed è dato qui per disprezzo al santuario di Betel, il cui nome significa Casa di Dio.
AT greco 4,16ὅτι ὡς δάμαλις παροιστρῶσα παροίστρησεν Ισραηλ νῦν νεμήσει αὐτοὺς κύριος ὡς ἀμνὸν ἐν εὐρυχώρῳ
Interconfessionale Os4,16«Il popolo d’Israele è ribelle come una giovenca selvaggia. Posso forse io, il Signore, pascerli come agnelli mansueti in un prato?
AT greco 4,17μέτοχος εἰδώλων Εφραιμ ἔθηκεν ἑαυτῷ σκάνδαλα
Interconfessionale Os«Èfraim è troppo attaccato agli idoli. Lascialo stare!
Note al Testo
4,17 Èfraim: è il nome di una tribù del regno di Israele, ma è usato per designare tutto il regno di Israele.
AT greco 4,18ᾑρέτισεν Χαναναίους πορνεύοντες ἐξεπόρνευσαν ἠγάπησαν ἀτιμίαν ἐκ φρυάγματος αὐτῶν
Interconfessionale OsDopo aver bevuto molto vino, si abbandona alla prostituzione e preferisce l’infamia all’onore.
Note al Testo
4,18 preferisce l’infamia all’onore: altri: i loro capi amano con passione l’infamia.
AT greco 4,19συστροφὴ πνεύματος σὺ εἶ ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῆς καὶ καταισχυνθήσονται ἐκ τῶν θυσιαστηρίων αὐτῶν
Interconfessionale OsSarà trascinato via dal vento e si vergognerà dei suoi sacrifici».
Rimandi
4,19 trascinato via dal vento Os 13,15; Ger 4,11. — si vergognerà dei suoi sacrifici Os 10,5-6; Is 1,29.