Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BibbiaEDU-logo

Osea

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 7 7,1ἐν τῷ ἰάσασθαί με τὸν Ισραηλ καὶ ἀποκαλυφθήσεται ἡ ἀδικία Εφραιμ καὶ ἡ κακία Σαμαρείας ὅτι ἠργάσαντο ψευδῆ καὶ κλέπτης πρὸς αὐτὸν εἰσελεύσεται ἐκδιδύσκων λῃστὴς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ
Interconfessionale Ose guarire Israele, ma tutto quel che riesco a vedere è la perversità di Èfraim, mio popolo, e la malvagità di Samaria. Essi mentono, i ladri entrano nelle case e i briganti rubano per le strade.
Note al Testo
7,1 Samaria era la capitale del regno d’Israele.
AT greco 7,2ὅπως συνᾴδωσιν ὡς συνᾴδοντες τῇ καρδίᾳ αὐτῶν πάσας τὰς κακίας αὐτῶν ἐμνήσθην νῦν ἐκύκλωσεν αὐτοὺς τὰ διαβούλια αὐτῶν ἀπέναντι τοῦ προσώπου μου ἐγένοντο
Interconfessionale OsNon si rendono conto che io ricordo tutte le loro malvagità. Sono immersi nelle loro infamie, e io non posso fare a meno di vederle».
Rimandi
7,2 Dio ricorda 1 Re 17,18; Sal 10,11; Ml 3,16; cfr. Os 8,13; 9,9; Am 8,7. — Sono immersi nelle loro cattive azioni Ger 2,19; Prv 5,21-22.
AT greco 7,3ἐν ταῖς κακίαις αὐτῶν εὔφραναν βασιλεῖς καὶ ἐν τοῖς ψεύδεσιν αὐτῶν ἄρχοντας
Interconfessionale Os7,3Il Signore dice: «Il popolo imbroglia il re e i suoi ufficiali con le sue menzogne e le sue astuzie.
AT greco 7,4πάντες μοιχεύοντες ὡς κλίβανος καιόμενος εἰς πέψιν κατακαύματος ἀπὸ τῆς φλογός ἀπὸ φυράσεως στέατος ἕως τοῦ ζυμωθῆναι αὐτό
Interconfessionale Os7,4Sono tutti traditori e sleali. Somigliano a un forno che il fornaio non attizza, in attesa che la pasta sia lievitata.
AT greco 7,5αἱ ἡμέραι τῶν βασιλέων ὑμῶν ἤρξαντο οἱ ἄρχοντες θυμοῦσθαι ἐξ οἴνου ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ μετὰ λοιμῶν
Interconfessionale Os7,5Nel giorno dell’anniversario del re essi lo fanno ubriacare insieme ai suoi ufficiali, fino a fargli commettere sciocchezze.
AT greco 7,6διότι ἀνεκαύθησαν ὡς κλίβανος αἱ καρδίαι αὐτῶν ἐν τῷ καταράσσειν αὐτούς ὅλην τὴν νύκτα ὕπνου Εφραιμ ἐνεπλήσθη πρωὶ ἐγενήθη ἀνεκαύθη ὡς πυρὸς φέγγος
Interconfessionale OsNelle loro trame bruciano come un forno. Tutta la notte covano la loro ira; al mattino essa divampa come fiamma.
Note al Testo
7,6 bruciano: così secondo l’antica traduzione greca; il testo ebraico ha: si avvicinano.
AT greco 7,7πάντες ἐθερμάνθησαν ὡς κλίβανος καὶ κατέφαγον τοὺς κριτὰς αὐτῶν πάντες οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἔπεσαν οὐκ ἦν ὁ ἐπικαλούμενος ἐν αὐτοῖς πρός με
Interconfessionale OsBruciano come un forno e uccidono i governanti. I loro re sono stati uccisi uno dopo l’altro, ma nessuno si rivolge a me in cerca di aiuto».
Rimandi
7,7 I loro re sono stati uccisi 2 Re 15,10.14.25.
AT greco 7,8Εφραιμ ἐν τοῖς λαοῖς αὐτοῦ συνανεμείγνυτο Εφραιμ ἐγένετο ἐγκρυφίας οὐ μεταστρεφόμενος
Interconfessionale Os7,8Il Signore dice: «Èfraim è come una focaccia mal cotta. Si mescola alle nazioni vicine.
AT greco 7,9κατέφαγον ἀλλότριοι τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ αὐτὸς δὲ οὐκ ἐπέγνω καὶ πολιαὶ ἐξήνθησαν αὐτῷ καὶ αὐτὸς οὐκ ἔγνω
Interconfessionale OsGli stranieri lo privano della sua forza, ma non se ne rende conto. Si è fatto vecchio, ma non se ne accorge.
Rimandi
7,9 non si rende conto di quanto avviene Ger 5,3; Ap 3,17.
AT greco 7,10καὶ ταπεινωθήσεται ἡ ὕβρις Ισραηλ εἰς πρόσωπον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐπέστρεψαν πρὸς κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν καὶ οὐκ ἐξεζήτησαν αὐτὸν ἐν πᾶσι τούτοις
Interconfessionale OsLa stessa arroganza del popolo d’Israele li accusa apertamente. Con tutto quello che è accaduto non tornano a me, il Signore loro Dio, e non mi cercano nemmeno.
Rimandi
7,10 non tornano al Signore Os 11,5; Is 9,12; Am 4,6-11; cfr. Os 5,4.
AT greco 7,11καὶ ἦν Εφραιμ ὡς περιστερὰ ἄνους οὐκ ἔχουσα καρδίαν Αἴγυπτον ἐπεκαλεῖτο καὶ εἰς Ἀσσυρίους ἐπορεύθησαν
Interconfessionale OsÈfraim è come una colomba ingenua e senza giudizio. Il popolo va in cerca d’aiuto ora in Egitto, ora in Assiria.
Rimandi
7,11 senza giudizio Os 4,11; cfr. Mt 10,16. — ricerca di aiuto in Egitto e in Assiria Os 12,2; Ger 2,18; Lam 5,6.
AT greco 7,12καθὼς ἂν πορεύωνται ἐπιβαλῶ ἐπ’ αὐτοὺς τὸ δίκτυόν μου καθὼς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατάξω αὐτούς παιδεύσω αὐτοὺς ἐν τῇ ἀκοῇ τῆς θλίψεως αὐτῶν
Interconfessionale OsMa io stenderò una rete e li catturerò come uccelli, dovunque essi vadano. Li punirò non appena sentirò che si sono riuniti.
Rimandi
7,12 Dio stende una rete Ez 12,13; 32,3; cfr. Qo 9,12; Mt 13,47.
AT greco 7,13οὐαὶ αὐτοῖς ὅτι ἀπεπήδησαν ἀπ’ ἐμοῦ δείλαιοί εἰσιν ὅτι ἠσέβησαν εἰς ἐμέ ἐγὼ δὲ ἐλυτρωσάμην αὐτούς αὐτοὶ δὲ κατελάλησαν κατ’ ἐμοῦ ψεύδη
Interconfessionale OsSono perduti! Si sono allontanati e ribellati a me. Saranno distrutti!
«Volevo salvarli, ma il loro comportamento verso di me è falso.
Rimandi
7,13 una salvezza che non è facile Os 13,14.
AT greco 7,14καὶ οὐκ ἐβόησαν πρός με αἱ καρδίαι αὐτῶν ἀλλ’ ἢ ὠλόλυζον ἐν ταῖς κοίταις αὐτῶν ἐπὶ σίτῳ καὶ οἴνῳ κατετέμνοντο ἐπαιδεύθησαν ἐν ἐμοί
Interconfessionale OsNon mi pregano con sincerità, quando si lamentano sui loro letti. Quando pregano per ottenere il vino e il grano, si fanno dei tagli sul corpo come gli altri popoli. Sono veramente ribelli!
Note al Testo
7,14 tagli sul corpo: vedi nota a 1 Re 18,28; Geremia 41,5.
AT greco 7,15κἀγὼ κατίσχυσα τοὺς βραχίονας αὐτῶν καὶ εἰς ἐμὲ ἐλογίσαντο πονηρά
Interconfessionale Os7,15«Io sono l’unico che li ha resi forti, ma essi tramano contro di me.
AT greco 7,16ἀπεστράφησαν εἰς οὐθέν ἐγένοντο ὡς τόξον ἐντεταμένον πεσοῦνται ἐν ῥομφαίᾳ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν δι’ ἀπαιδευσίαν γλώσσης αὐτῶν οὗτος ὁ φαυλισμὸς αὐτῶν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ
Interconfessionale OsSi rivolgono altrove e non a me. Essi sono come un arco allentato. Per la loro arroganza i comandanti cadranno sotto i colpi della spada, e gli Egiziani li derideranno».
Rimandi
7,16 gli Egiziani li derideranno Os 9,6; Ger 42,18.