Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 1 1,1παροιμίαι Σαλωμῶντος υἱοῦ Δαυιδ ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Ισραηλ
CEI 1974 Prv1,1 Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re d`Israele,
AT greco 1,2γνῶναι σοφίαν καὶ παιδείαν νοῆσαί τε λόγους φρονήσεως
CEI 1974 Prv1,2 per conoscere la sapienza e la disciplina,
per capire i detti profondi,
AT greco 1,3δέξασθαί τε στροφὰς λόγων νοῆσαί τε δικαιοσύνην ἀληθῆ καὶ κρίμα κατευθύνειν
CEI 1974 Prv1,3 per acquistare un`istruzione illuminata,
equità, giustizia e rettitudine,
AT greco 1,4ἵνα δῷ ἀκάκοις πανουργίαν παιδὶ δὲ νέῳ αἴσθησίν τε καὶ ἔννοιαν
CEI 1974 Prv1,4 per dare agli inesperti l`accortezza,
ai giovani conoscenza e riflessione.
AT greco 1,5τῶνδε γὰρ ἀκούσας σοφὸς σοφώτερος ἔσται ὁ δὲ νοήμων κυβέρνησιν κτήσεται
CEI 1974 Prv1,5 Ascolti il saggio e aumenterà il sapere,
e l`uomo accorto acquisterà il dono del consiglio,
AT greco 1,6νοήσει τε παραβολὴν καὶ σκοτεινὸν λόγον ῥήσεις τε σοφῶν καὶ αἰνίγματα
CEI 1974 Prv1,6 per comprendere proverbi e allegorie,
le massime dei saggi e i loro enigmi.
AT greco 1,7ἀρχὴ σοφίας φόβος θεοῦ σύνεσις δὲ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν εὐσέβεια δὲ εἰς θεὸν ἀρχὴ αἰσθήσεως σοφίαν δὲ καὶ παιδείαν ἀσεβεῖς ἐξουθενήσουσιν
CEI 1974 Prv Il timore del Signore è il principio della scienza;
gli stolti disprezzano la sapienza e l`istruzione.
Le cattive compagnie
1,7 La prima parte del v. è il motivo dominante della raccolta. Timore è da intendersi nel senso di rispetto, pietà, religione. Principio ha il valore di elemento principale, fondamento.
AT greco 1,8ἄκουε υἱέ παιδείαν πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου
CEI 1974 Prv Ascolta, figlio mio, l`istruzione di tuo padre
e non disprezzare l`insegnamento di tua madre,
1,8-19 E' necessario fuggire i cattivi.
AT greco 1,9στέφανον γὰρ χαρίτων δέξῃ σῇ κορυφῇ καὶ κλοιὸν χρύσεον περὶ σῷ τραχήλῳ
CEI 1974 Prv1,9 perché saranno una corona graziosa sul tuo capo
e monili per il tuo collo.
AT greco 1,10υἱέ μή σε πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεβεῖς μηδὲ βουληθῇς ἐὰν παρακαλέσωσί σε λέγοντες
CEI 1974 Prv1,10 Figlio mio, se i peccatori ti vogliono traviare,
non acconsentire!
AT greco 1,11ἐλθὲ μεθ’ ἡμῶν κοινώνησον αἵματος κρύψωμεν δὲ εἰς γῆν ἄνδρα δίκαιον ἀδίκως
CEI 1974 Prv1,11 Se ti dicono: "Vieni con noi,
complottiamo per spargere sangue,
insidiamo impunemente l`innocente,
AT greco 1,12καταπίωμεν δὲ αὐτὸν ὥσπερ ᾅδης ζῶντα καὶ ἄρωμεν αὐτοῦ τὴν μνήμην ἐκ γῆς
CEI 1974 Prv1,12 inghiottiamoli vivi come gli inferi,
interi, come coloro che scendon nella fossa;
AT greco 1,13τὴν κτῆσιν αὐτοῦ τὴν πολυτελῆ καταλαβώμεθα πλήσωμεν δὲ οἴκους ἡμετέρους σκύλων
CEI 1974 Prv1,13 troveremo ogni specie di beni preziosi,
riempiremo di bottino le nostre case;
AT greco 1,14τὸν δὲ σὸν κλῆρον βάλε ἐν ἡμῖν κοινὸν δὲ βαλλάντιον κτησώμεθα πάντες καὶ μαρσίππιον ἓν γενηθήτω ἡμῖν
CEI 1974 Prv1,14 tu getterai la sorte insieme con noi,
una sola borsa avremo in comune",
AT greco 1,15μὴ πορευθῇς ἐν ὁδῷ μετ’ αὐτῶν ἔκκλινον δὲ τὸν πόδα σου ἐκ τῶν τρίβων αὐτῶν
CEI 1974 Prv1,15 figlio mio, non andare per la loro strada,
tieni lontano il piede dai loro sentieri!
AT greco 1,16οἱ γὰρ πόδες αὐτῶν εἰς κακίαν τρέχουσιν καὶ ταχινοὶ τοῦ ἐκχέαι αἷμα
CEI 1974 Prv1,16 I loro passi infatti corrono verso il male
e si affrettano a spargere il sangue.
AT greco 1,17οὐ γὰρ ἀδίκως ἐκτείνεται δίκτυα πτερωτοῖς
CEI 1974 Prv Invano si tende la rete
sotto gli occhi degli uccelli.
1,17 L'uomo prudente si comporta come gli uccelli che evitano la rete visibile.
AT greco 1,18αὐτοὶ γὰρ οἱ φόνου μετέχοντες θησαυρίζουσιν ἑαυτοῖς κακά ἡ δὲ καταστροφὴ ἀνδρῶν παρανόμων κακή
CEI 1974 Prv1,18 Ma costoro complottano contro il proprio sangue,
pongono agguati contro se stessi.
AT greco 1,19αὗται αἱ ὁδοί εἰσιν πάντων τῶν συντελούντων τὰ ἄνομα τῇ γὰρ ἀσεβείᾳ τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν ἀφαιροῦνται
CEI 1974 Prv1,19 Tale è la fine di chi si dà alla rapina;
la cupidigia toglie di mezzo colui che ne è dominato.
Invito alla Sapienza
AT greco 1,20σοφία ἐν ἐξόδοις ὑμνεῖται ἐν δὲ πλατείαις παρρησίαν ἄγει
CEI 1974 Prv La Sapienza grida per le strade
nelle piazze fa udire la voce;
1,20 Sulla personificazione della sapienza cfr. 8, 1-11. cfr. 9, 1-6.
AT greco 1,21ἐπ’ ἄκρων δὲ τειχέων κηρύσσεται ἐπὶ δὲ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύει ἐπὶ δὲ πύλαις πόλεως θαρροῦσα λέγει
CEI 1974 Prv1,21 dall`alto delle mura essa chiama,
pronunzia i suoi detti alle porte della città:
AT greco 1,22ὅσον ἂν χρόνον ἄκακοι ἔχωνται τῆς δικαιοσύνης οὐκ αἰσχυνθήσονται οἱ δὲ ἄφρονες τῆς ὕβρεως ὄντες ἐπιθυμηταί ἀσεβεῖς γενόμενοι ἐμίσησαν αἴσθησιν
CEI 1974 Prv1,22 "Fino a quando, o inesperti, amerete l`inesperienza
e i beffardi si compiaceranno delle loro beffe
e gli sciocchi avranno in odio la scienza?
AT greco 1,23καὶ ὑπεύθυνοι ἐγένοντο ἐλέγχοις ἰδοὺ προήσομαι ὑμῖν ἐμῆς πνοῆς ῥῆσιν διδάξω δὲ ὑμᾶς τὸν ἐμὸν λόγον
CEI 1974 Prv1,23 Volgetevi alle mie esortazioni:
ecco, io effonderò il mio spirito su di voi
e vi manifesterò le mie parole.
AT greco 1,24ἐπειδὴ ἐκάλουν καὶ οὐχ ὑπηκούσατε καὶ ἐξέτεινον λόγους καὶ οὐ προσείχετε
CEI 1974 Prv1,24 Poiché vi ho chiamato e avete rifiutato,
ho steso la mano e nessuno ci ha fatto attenzione;
AT greco 1,25ἀλλὰ ἀκύρους ἐποιεῖτε ἐμὰς βουλάς τοῖς δὲ ἐμοῖς ἐλέγχοις ἠπειθήσατε
CEI 1974 Prv1,25 avete trascurato ogni mio consiglio
e la mia esortazione non avete accolto;
AT greco 1,26τοιγαροῦν κἀγὼ τῇ ὑμετέρᾳ ἀπωλείᾳ ἐπιγελάσομαι καταχαροῦμαι δέ ἡνίκα ἂν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος
CEI 1974 Prv1,26 anch`io riderò delle vostre sventure,
mi farò beffe quando su di voi verrà la paura,
AT greco 1,27καὶ ὡς ἂν ἀφίκηται ὑμῖν ἄφνω θόρυβος ἡ δὲ καταστροφὴ ὁμοίως καταιγίδι παρῇ καὶ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν θλῖψις καὶ πολιορκία ἢ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος
CEI 1974 Prv1,27 quando come una tempesta vi piomberà addosso il terrore,
quando la disgrazia vi raggiungerà come un uragano,
quando vi colpirà l`angoscia e la tribolazione.
AT greco 1,28ἔσται γὰρ ὅταν ἐπικαλέσησθέ με ἐγὼ δὲ οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν ζητήσουσίν με κακοὶ καὶ οὐχ εὑρήσουσιν
CEI 1974 Prv1,28 Allora mi invocheranno, ma io non risponderò,
mi cercheranno, ma non mi troveranno.
AT greco 1,29ἐμίσησαν γὰρ σοφίαν τὸν δὲ φόβον τοῦ κυρίου οὐ προείλαντο
CEI 1974 Prv1,29 Poiché hanno odiato la sapienza
e non hanno amato il timore del Signore;
AT greco 1,30οὐδὲ ἤθελον ἐμαῖς προσέχειν βουλαῖς ἐμυκτήριζον δὲ ἐμοὺς ἐλέγχους
CEI 1974 Prv1,30 non hanno accettato il mio consiglio
e hanno disprezzato tutte le mie esortazioni;
AT greco 1,31τοιγαροῦν ἔδονται τῆς ἑαυτῶν ὁδοῦ τοὺς καρποὺς καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεβείας πλησθήσονται
CEI 1974 Prv mangeranno il frutto della loro condotta
e si sazieranno dei risultati delle loro decisioni.
1,31 Subiranno cioè le conseguenze delle loro azioni.
AT greco 1,32ἀνθ’ ὧν γὰρ ἠδίκουν νηπίους φονευθήσονται καὶ ἐξετασμὸς ἀσεβεῖς ὀλεῖ
CEI 1974 Prv1,32 Sì, lo sbandamento degli inesperti li ucciderà
e la spensieratezza degli sciocchi li farà perire;
ma chi ascolta me vivrà tranquillo
e sicuro dal timore del male".
AT greco 1,33ὁ δὲ ἐμοῦ ἀκούων κατασκηνώσει ἐπ’ ἐλπίδι καὶ ἡσυχάσει ἀφόβως ἀπὸ παντὸς κακοῦ