Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 1 1,1παροιμίαι Σαλωμῶντος υἱοῦ Δαυιδ ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Ισραηλ
CEI 2008 Pr Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re d'Israele,
1,1 INTRODUZIONE (1,1-7)
 In questi versetti iniziali è contenuta l’introduzione a tutto il libro che, in sintonia con la tradizione sapienziale, si propone la formazione completa dell’uomo.
AT greco 1,2γνῶναι σοφίαν καὶ παιδείαν νοῆσαί τε λόγους φρονήσεως
CEI 2008 Pr1,2per conoscere la sapienza e l'istruzione,
per capire i detti intelligenti,
AT greco 1,3δέξασθαί τε στροφὰς λόγων νοῆσαί τε δικαιοσύνην ἀληθῆ καὶ κρίμα κατευθύνειν
CEI 2008 Pr1,3per acquistare una saggia educazione,
equità, giustizia e rettitudine,
AT greco 1,4ἵνα δῷ ἀκάκοις πανουργίαν παιδὶ δὲ νέῳ αἴσθησίν τε καὶ ἔννοιαν
CEI 2008 Pr1,4per rendere accorti gli inesperti
e dare ai giovani conoscenza e riflessione.
AT greco 1,5τῶνδε γὰρ ἀκούσας σοφὸς σοφώτερος ἔσται ὁ δὲ νοήμων κυβέρνησιν κτήσεται
CEI 2008 Pr1,5Il saggio ascolti e accrescerà il sapere,
e chi è avveduto acquisterà destrezza,
AT greco 1,6νοήσει τε παραβολὴν καὶ σκοτεινὸν λόγον ῥήσεις τε σοφῶν καὶ αἰνίγματα
CEI 2008 Pr1,6per comprendere proverbi e allegorie,
le massime dei saggi e i loro enigmi.
AT greco 1,7ἀρχὴ σοφίας φόβος θεοῦ σύνεσις δὲ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν εὐσέβεια δὲ εἰς θεὸν ἀρχὴ αἰσθήσεως σοφίαν δὲ καὶ παιδείαν ἀσεβεῖς ἐξουθενήσουσιν
CEI 2008 Pr1,7Il timore del Signore è principio della scienza;
gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione.
AT greco 1,8ἄκουε υἱέ παιδείαν πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου
CEI 2008 PrAscolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre
e non disprezzare l'insegnamento di tua madre,
1,8 LA SAPIENZA E I SUOI CONSIGLI (1,8-9,18)
 Non accettare gli inviti dei malvagi
 Gli insegnamenti qui contenuti vengono presentati come un’esortazione rivolta dai genitori ai figli o dalla sapienza stessa a tutti gli uomini. Si può notare la forma letteraria del parallelismo, che la letteratura sapienziale usa frequentemente nel comunicare il suo insegnamento.
AT greco 1,9στέφανον γὰρ χαρίτων δέξῃ σῇ κορυφῇ καὶ κλοιὸν χρύσεον περὶ σῷ τραχήλῳ
CEI 2008 Pr1,9perché saranno corona graziosa sul tuo capo
e monili per il tuo collo.
AT greco 1,10υἱέ μή σε πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεβεῖς μηδὲ βουληθῇς ἐὰν παρακαλέσωσί σε λέγοντες
CEI 2008 Pr1,10Figlio mio, se i malvagi ti vogliono sedurre,
tu non acconsentire!
AT greco 1,11ἐλθὲ μεθ’ ἡμῶν κοινώνησον αἵματος κρύψωμεν δὲ εἰς γῆν ἄνδρα δίκαιον ἀδίκως
CEI 2008 Pr1,11Se ti dicono: "Vieni con noi,
complottiamo per spargere sangue,
insidiamo senza motivo l'innocente,
AT greco 1,12καταπίωμεν δὲ αὐτὸν ὥσπερ ᾅδης ζῶντα καὶ ἄρωμεν αὐτοῦ τὴν μνήμην ἐκ γῆς
CEI 2008 Pringhiottiamoli vivi come fa il regno dei morti,
interi, come coloro che scendono nella fossa;
1,12 regno dei morti: in ebraico sheol, è luogo sotterraneo dove si riteneva dimorassero i morti; a volte il termine ebraico è tradotto con “inferi”.
AT greco 1,13τὴν κτῆσιν αὐτοῦ τὴν πολυτελῆ καταλαβώμεθα πλήσωμεν δὲ οἴκους ἡμετέρους σκύλων
CEI 2008 Pr1,13troveremo ogni specie di beni preziosi,
riempiremo di bottino le nostre case,
AT greco 1,14τὸν δὲ σὸν κλῆρον βάλε ἐν ἡμῖν κοινὸν δὲ βαλλάντιον κτησώμεθα πάντες καὶ μαρσίππιον ἓν γενηθήτω ἡμῖν
CEI 2008 Pr1,14tu tirerai a sorte la tua parte insieme con noi,
una sola borsa avremo in comune",
AT greco 1,15μὴ πορευθῇς ἐν ὁδῷ μετ’ αὐτῶν ἔκκλινον δὲ τὸν πόδα σου ἐκ τῶν τρίβων αὐτῶν
CEI 2008 Pr1,15figlio mio, non andare per la loro strada,
tieniti lontano dai loro sentieri!
AT greco 1,16οἱ γὰρ πόδες αὐτῶν εἰς κακίαν τρέχουσιν καὶ ταχινοὶ τοῦ ἐκχέαι αἷμα
CEI 2008 Pr1,16I loro passi infatti corrono verso il male
e si affrettano a spargere sangue.
AT greco 1,17οὐ γὰρ ἀδίκως ἐκτείνεται δίκτυα πτερωτοῖς
CEI 2008 Pr1,17Invano si tende la rete
sotto gli occhi di ogni sorta di uccelli.
AT greco 1,18αὐτοὶ γὰρ οἱ φόνου μετέχοντες θησαυρίζουσιν ἑαυτοῖς κακά ἡ δὲ καταστροφὴ ἀνδρῶν παρανόμων κακή
CEI 2008 Pr1,18Ma costoro complottano contro il proprio sangue,
pongono agguati contro se stessi.
AT greco 1,19αὗται αἱ ὁδοί εἰσιν πάντων τῶν συντελούντων τὰ ἄνομα τῇ γὰρ ἀσεβείᾳ τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν ἀφαιροῦνται
CEI 2008 Pr1,19Tale è la fine di chi è avido di guadagno;
la cupidigia toglie di mezzo colui che ne è dominato.
AT greco 1,20σοφία ἐν ἐξόδοις ὑμνεῖται ἐν δὲ πλατείαις παρρησίαν ἄγει
CEI 2008 PrLa sapienza grida per le strade,
nelle piazze fa udire la voce;
1,20-33  La sapienza invita a seguirla
 Alla sapienza vengono attribuite le caratteristiche della predicazione profetica. Essa viene come personificata e assume il ruolo di annunciatrice di un autorevole insegnamento.
 strade, piazze, porte della città: i luoghi in cui si svolgeva la vita quotidiana, dove venivano dati gli annunci importanti ed era amministrata la giustizia.
AT greco 1,21ἐπ’ ἄκρων δὲ τειχέων κηρύσσεται ἐπὶ δὲ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύει ἐπὶ δὲ πύλαις πόλεως θαρροῦσα λέγει
CEI 2008 Pr1,21nei clamori della città essa chiama,
pronuncia i suoi detti alle porte della città:
AT greco 1,22ὅσον ἂν χρόνον ἄκακοι ἔχωνται τῆς δικαιοσύνης οὐκ αἰσχυνθήσονται οἱ δὲ ἄφρονες τῆς ὕβρεως ὄντες ἐπιθυμηταί ἀσεβεῖς γενόμενοι ἐμίσησαν αἴσθησιν
CEI 2008 Pr1,22"Fino a quando, o inesperti, amerete l'inesperienza
e gli spavaldi si compiaceranno delle loro spavalderie
e gli stolti avranno in odio la scienza?
AT greco 1,23καὶ ὑπεύθυνοι ἐγένοντο ἐλέγχοις ἰδοὺ προήσομαι ὑμῖν ἐμῆς πνοῆς ῥῆσιν διδάξω δὲ ὑμᾶς τὸν ἐμὸν λόγον
CEI 2008 Pr1,23Tornate alle mie esortazioni:
ecco, io effonderò il mio spirito su di voi
e vi manifesterò le mie parole.
AT greco 1,24ἐπειδὴ ἐκάλουν καὶ οὐχ ὑπηκούσατε καὶ ἐξέτεινον λόγους καὶ οὐ προσείχετε
CEI 2008 Pr1,24Perché vi ho chiamati ma avete rifiutato,
ho steso la mano e nessuno se ne è accorto.
AT greco 1,25ἀλλὰ ἀκύρους ἐποιεῖτε ἐμὰς βουλάς τοῖς δὲ ἐμοῖς ἐλέγχοις ἠπειθήσατε
CEI 2008 Pr1,25Avete trascurato ogni mio consiglio
e i miei rimproveri non li avete accolti;
AT greco 1,26τοιγαροῦν κἀγὼ τῇ ὑμετέρᾳ ἀπωλείᾳ ἐπιγελάσομαι καταχαροῦμαι δέ ἡνίκα ἂν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος
CEI 2008 Pr1,26anch'io riderò delle vostre sventure,
mi farò beffe quando su di voi verrà la paura,
AT greco 1,27καὶ ὡς ἂν ἀφίκηται ὑμῖν ἄφνω θόρυβος ἡ δὲ καταστροφὴ ὁμοίως καταιγίδι παρῇ καὶ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν θλῖψις καὶ πολιορκία ἢ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος
CEI 2008 Pr1,27quando come una tempesta vi piomberà addosso il terrore,
quando la disgrazia vi raggiungerà come un uragano,
quando vi colpiranno angoscia e tribolazione.
AT greco 1,28ἔσται γὰρ ὅταν ἐπικαλέσησθέ με ἐγὼ δὲ οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν ζητήσουσίν με κακοὶ καὶ οὐχ εὑρήσουσιν
CEI 2008 Pr1,28Allora mi invocheranno, ma io non risponderò,
mi cercheranno, ma non mi troveranno.
AT greco 1,29ἐμίσησαν γὰρ σοφίαν τὸν δὲ φόβον τοῦ κυρίου οὐ προείλαντο
CEI 2008 PrPerché hanno odiato la sapienza
e non hanno preferito il timore del Signore,
1,29 il timore del Signore: non va inteso come sentimento di paura, ma come atteggiamento che si nutre di venerazione, obbedienza, fiducia, amore.
AT greco 1,30οὐδὲ ἤθελον ἐμαῖς προσέχειν βουλαῖς ἐμυκτήριζον δὲ ἐμοὺς ἐλέγχους
CEI 2008 Pr1,30non hanno accettato il mio consiglio
e hanno disprezzato ogni mio rimprovero;
AT greco 1,31τοιγαροῦν ἔδονται τῆς ἑαυτῶν ὁδοῦ τοὺς καρποὺς καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεβείας πλησθήσονται
CEI 2008 Pr1,31mangeranno perciò il frutto della loro condotta
e si sazieranno delle loro trame.
AT greco 1,32ἀνθ’ ὧν γὰρ ἠδίκουν νηπίους φονευθήσονται καὶ ἐξετασμὸς ἀσεβεῖς ὀλεῖ
CEI 2008 Pr1,32Sì, lo smarrimento degli inesperti li ucciderà
e la spensieratezza degli sciocchi li farà perire;
AT greco 1,33ὁ δὲ ἐμοῦ ἀκούων κατασκηνώσει ἐπ’ ἐλπίδι καὶ ἡσυχάσει ἀφόβως ἀπὸ παντὸς κακοῦ
CEI 2008 Pr1,33ma chi ascolta me vivrà in pace
e sarà sicuro senza temere alcun male".