Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 1 1,1 παροιμίαι Σαλωμῶντος υἱοῦ Δαυιδ ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Ισραηλ
Interconfessionale Proverbi di Salomone, figlio di Davide e re d’Israele.
1,1 Proverbi di Salomone: sulla sapienza di questo re vedi 1 Re 5,9-14.
AT greco 1,2 γνῶναι σοφίαν καὶ παιδείαν νοῆσαί τε λόγους φρονήσεως
Interconfessionale 1,2 Questi proverbi fanno conoscere la vera sapienza e capire i detti più profondi.
AT greco 1,3 δέξασθαί τε στροφὰς λόγων νοῆσαί τε δικαιοσύνην ἀληθῆ καὶ κρίμα κατευθύνειν
Interconfessionale 1,3 Insegnano a vivere in modo intelligente, a essere giusti, onesti e leali.
AT greco 1,4 ἵνα δῷ ἀκάκοις πανουργίαν παιδὶ δὲ νέῳ αἴσθησίν τε καὶ ἔννοιαν
Interconfessionale 1,4 Danno agli inesperti l’accortezza, insegnano ai giovani riflessione e discernimento.
AT greco 1,5 τῶνδε γὰρ ἀκούσας σοφὸς σοφώτερος ἔσται ὁ δὲ νοήμων κυβέρνησιν κτήσεται
Interconfessionale 1,5 Anche il saggio, con questi proverbi, può accrescere la sapienza, la persona avveduta acquisire abilità:
AT greco 1,6 νοήσει τε παραβολὴν καὶ σκοτεινὸν λόγον ῥήσεις τε σοφῶν καὶ αἰνίγματα
Interconfessionale 1,6 così possono capire i significati dei proverbi e i problemi dei sapienti.
AT greco 1,7 ἀρχὴ σοφίας φόβος θεοῦ σύνεσις δὲ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν εὐσέβεια δὲ εἰς θεὸν ἀρχὴ αἰσθήσεως σοφίαν δὲ καὶ παιδείαν ἀσεβεῖς ἐξουθενήσουσιν
Interconfessionale Rispettare il Signore è fondamento del conoscere; gli stolti disprezzano la sapienza e rifiutano di imparare.
1,7 rispetto (timore) del Signore e sapienza Prv 9,10+. 1,7 Rispettare il Signore: vedi nota a 2,5.
AT greco 1,8 ἄκουε υἱέ παιδείαν πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου
Interconfessionale Ascolta, figlio mio, i consigli di tuo padre, non rifiutare gli insegnamenti di tua madre.
1,8 insegnamento trasmesso dalla famiglia Prv 6,20; Es 13,8; Dt 4,9; Sal 78,5.
AT greco 1,9 στέφανον γὰρ χαρίτων δέξῃ σῇ κορυφῇ καὶ κλοιὸν χρύσεον περὶ σῷ τραχήλῳ
Interconfessionale 1,9 I loro insegnamenti ti saranno preziosi e ti adorneranno come una corona sul capo e una collana al collo.
AT greco 1,10 υἱέ μή σε πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεβεῖς μηδὲ βουληθῇς ἐὰν παρακαλέσωσί σε λέγοντες
Interconfessionale 1,10 Figlio mio, non lasciarti corrompere dalle cattive compagnie.
AT greco 1,11 ἐλθὲ μεθ’ ἡμῶν κοινώνησον αἵματος κρύψωμεν δὲ εἰς γῆν ἄνδρα δίκαιον ἀδίκως
Interconfessionale 1,11 Potrebbero dirti: «Vieni con noi, cerchiamo di uccidere qualcuno, e, per divertirci, attacchiamo l’innocente.
AT greco 1,12 καταπίωμεν δὲ αὐτὸν ὥσπερ ᾅδης ζῶντα καὶ ἄρωμεν αὐτοῦ τὴν μνήμην ἐκ γῆς
Interconfessionale Inghiottiamolo vivo come fa il mondo dei morti, tutt’intero, come chi scende nella fossa.
1,12 mondo dei morti Prv 5,5; 7,27; 9,18; Is 14,9.
AT greco 1,13 τὴν κτῆσιν αὐτοῦ τὴν πολυτελῆ καταλαβώμεθα πλήσωμεν δὲ οἴκους ἡμετέρους σκύλων
Interconfessionale 1,13 Troveremo ogni specie di tesori, riempiremo con il bottino le nostre case.
AT greco 1,14 τὸν δὲ σὸν κλῆρον βάλε ἐν ἡμῖν κοινὸν δὲ βαλλάντιον κτησώμεθα πάντες καὶ μαρσίππιον ἓν γενηθήτω ἡμῖν
Interconfessionale 1,14 Vieni con noi, e condividerai con noi tutto quello che avremo in comune».
AT greco 1,15 μὴ πορευθῇς ἐν ὁδῷ μετ’ αὐτῶν ἔκκλινον δὲ τὸν πόδα σου ἐκ τῶν τρίβων αὐτῶν
Interconfessionale 1,15 Figlio mio, sta’ lontano da quella gente, non andare con loro.
AT greco 1,16 οἱ γὰρ πόδες αὐτῶν εἰς κακίαν τρέχουσιν καὶ ταχινοὶ τοῦ ἐκχέαι αἷμα
Interconfessionale 1,16 Si affrettano a compiere il male, non esitano a uccidere.
AT greco 1,17 οὐ γὰρ ἀδίκως ἐκτείνεται δίκτυα πτερωτοῖς
Interconfessionale 1,17 È inutile tendere una rete se gli uccelli la vedono.
AT greco 1,18 αὐτοὶ γὰρ οἱ φόνου μετέχοντες θησαυρίζουσιν ἑαυτοῖς κακά ἡ δὲ καταστροφὴ ἀνδρῶν παρανόμων κακή
Interconfessionale 1,18 Ma quella gente tende a se stessa una trappola, mette in pericolo la sua stessa vita.
AT greco 1,19 αὗται αἱ ὁδοί εἰσιν πάντων τῶν συντελούντων τὰ ἄνομα τῇ γὰρ ἀσεβείᾳ τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν ἀφαιροῦνται
Interconfessionale Così va a finire ogni avido ladro; la rapina fa morire chi la commette.
1,19 il ladro rovina se stesso Prv 15,27.
AT greco 1,20 σοφία ἐν ἐξόδοις ὑμνεῖται ἐν δὲ πλατείαις παρρησίαν ἄγει
Interconfessionale Per le strade e sulle piazze la Sapienza lancia i suoi appelli;
1,20ss La Sapienza: qui — e spesso altrove — è personificata (vedi 8,1-9,6; Siracide 24,1-22). 1,20 appelli della Sapienza Prv 8,1-10; 9,3; Sir 24,19-22; cfr. Mt 22,1-14; Lc 14,15-24; Gv 7,37.
AT greco 1,21 ἐπ’ ἄκρων δὲ τειχέων κηρύσσεται ἐπὶ δὲ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύει ἐπὶ δὲ πύλαις πόλεως θαρροῦσα λέγει
Interconfessionale dall’alto delle mura e alla porta della città essa chiama e proclama:
1,21 La porta della città era il luogo dove si trattavano gli affari pubblici e dove si riuniva il tribunale.
AT greco 1,22 ὅσον ἂν χρόνον ἄκακοι ἔχωνται τῆς δικαιοσύνης οὐκ αἰσχυνθήσονται οἱ δὲ ἄφρονες τῆς ὕβρεως ὄντες ἐπιθυμηταί ἀσεβεῖς γενόμενοι ἐμίσησαν αἴσθησιν
Interconfessionale «O popolo di stolti! Fino a quando amerete l’ignoranza? O gente arrogante! Fino a quando sarete insolenti? O schiera di sciocchi! Fino a quando non vorrete imparare?
1,22 arrogante (superbo) Prv 14,6; 15,12; Mt 20,19; 2Pt 3,3.
AT greco 1,23 καὶ ὑπεύθυνοι ἐγένοντο ἐλέγχοις ἰδοὺ προήσομαι ὑμῖν ἐμῆς πνοῆς ῥῆσιν διδάξω δὲ ὑμᾶς τὸν ἐμὸν λόγον
Interconfessionale 1,23 Ascoltate quel che v’insegno: vi aprirò il mio cuore, vi manifesterò le mie parole.
AT greco 1,24 ἐπειδὴ ἐκάλουν καὶ οὐχ ὑπηκούσατε καὶ ἐξέτεινον λόγους καὶ οὐ προσείχετε
Interconfessionale Vi ho chiamato e avete rifiutato l’invito, vi sono venuta incontro, ma nessuno mi ha guardata,
1,24–25 rifiuto di ascoltare la Sapienza Is 65,12; 66,4; Ger 7,13.
AT greco 1,25 ἀλλὰ ἀκύρους ἐποιεῖτε ἐμὰς βουλάς τοῖς δὲ ἐμοῖς ἐλέγχοις ἠπειθήσατε
Interconfessionale 1,25 avete ignorato tutti i miei consigli, non avete accolto i miei insegnamenti.
AT greco 1,26 τοιγαροῦν κἀγὼ τῇ ὑμετέρᾳ ἀπωλείᾳ ἐπιγελάσομαι καταχαροῦμαι δέ ἡνίκα ἂν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος
Interconfessionale 1,26 Anch’io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe della vostra paura,
AT greco 1,27 καὶ ὡς ἂν ἀφίκηται ὑμῖν ἄφνω θόρυβος ἡ δὲ καταστροφὴ ὁμοίως καταιγίδι παρῇ καὶ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν θλῖψις καὶ πολιορκία ἢ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος
Interconfessionale 1,27 quando il terrore vi piomberà addosso come una tempesta, quando la disgrazia vi travolgerà come un uragano, quando sarete in preda all’angoscia e alla miseria.
AT greco 1,28 ἔσται γὰρ ὅταν ἐπικαλέσησθέ με ἐγὼ δὲ οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν ζητήσουσίν με κακοὶ καὶ οὐχ εὑρήσουσιν
Interconfessionale Allora mi chiamerete, ma non risponderò, mi cercherete, ma non mi troverete.
1,28 non risponderò e non mi troverete Ger 11,11; Os 5,6; Am 8,11.12; Mic 3,3-4; Gv 7,34.
AT greco 1,29 ἐμίσησαν γὰρ σοφίαν τὸν δὲ φόβον τοῦ κυρίου οὐ προείλαντο
Interconfessionale Voi avete sempre odiato la sapienza, avete sempre rifiutato di ubbidire al Signore.
1,29 ubbidire al (temere il) Signore Gn 20,11; 2Sam 23,3; Sal 19,10; Lc 18,2; At 9,31; 1Pt 2,7; cfr. Prv 8,13+; 9,10+; 10,27+.
AT greco 1,30 οὐδὲ ἤθελον ἐμαῖς προσέχειν βουλαῖς ἐμυκτήριζον δὲ ἐμοὺς ἐλέγχους
Interconfessionale 1,30 Voi non avete mai accettato i miei consigli, avete disprezzato le mie esortazioni.
AT greco 1,31 τοιγαροῦν ἔδονται τῆς ἑαυτῶν ὁδοῦ τοὺς καρποὺς καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεβείας πλησθήσονται
Interconfessionale 1,31 Ebbene, ora raccoglierete il frutto della vostra condotta, vi sazierete dei vostri progetti malvagi.
AT greco 1,32 ἀνθ’ ὧν γὰρ ἠδίκουν νηπίους φονευθήσονται καὶ ἐξετασμὸς ἀσεβεῖς ὀλεῖ
Interconfessionale 1,32 Gli inesperti moriranno per la loro stupidità gli sciocchi saranno rovinati dalla loro stoltezza.
AT greco 1,33 ὁ δὲ ἐμοῦ ἀκούων κατασκηνώσει ἐπ’ ἐλπίδι καὶ ἡσυχάσει ἀφόβως ἀπὸ παντὸς κακοῦ
Interconfessionale 1,33 Ma chi ascolta me, vivrà in pace, sarà sicuro e non avrà nulla da temere».