Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 1 1,1παροιμίαι Σαλωμῶντος υἱοῦ Δαυιδ ὃς ἐβασίλευσεν ἐν Ισραηλ
Interconfessionale PrvProverbi di Salomone,
figlio di Davide e re d’Israele.
Note al Testo
1,1 Proverbi di Salomone: sulla sapienza di questo re vedi 1 Re 5,9-14.
AT greco 1,2γνῶναι σοφίαν καὶ παιδείαν νοῆσαί τε λόγους φρονήσεως
Interconfessionale Prv1,2Questi proverbi fanno conoscere la vera sapienza
e capire i detti più profondi.
AT greco 1,3δέξασθαί τε στροφὰς λόγων νοῆσαί τε δικαιοσύνην ἀληθῆ καὶ κρίμα κατευθύνειν
Interconfessionale Prv1,3Insegnano a vivere in modo intelligente,
a essere giusti, onesti e leali.
AT greco 1,4ἵνα δῷ ἀκάκοις πανουργίαν παιδὶ δὲ νέῳ αἴσθησίν τε καὶ ἔννοιαν
Interconfessionale Prv1,4Danno agli inesperti l’accortezza,
insegnano ai giovani riflessione e discernimento.
AT greco 1,5τῶνδε γὰρ ἀκούσας σοφὸς σοφώτερος ἔσται ὁ δὲ νοήμων κυβέρνησιν κτήσεται
Interconfessionale Prv1,5Anche il saggio, con questi proverbi, può accrescere la sapienza,
la persona avveduta acquisire abilità:
AT greco 1,6νοήσει τε παραβολὴν καὶ σκοτεινὸν λόγον ῥήσεις τε σοφῶν καὶ αἰνίγματα
Interconfessionale Prv1,6così possono capire i significati dei proverbi
e i problemi dei sapienti.
AT greco 1,7ἀρχὴ σοφίας φόβος θεοῦ σύνεσις δὲ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν εὐσέβεια δὲ εἰς θεὸν ἀρχὴ αἰσθήσεως σοφίαν δὲ καὶ παιδείαν ἀσεβεῖς ἐξουθενήσουσιν
Interconfessionale PrvRispettare il Signore è fondamento del conoscere;
gli stolti disprezzano la sapienza e rifiutano di imparare.
Rimandi
1,7 rispetto (timore) del Signore e sapienza Prv 9,10+.
Note al Testo
1,7 Rispettare il Signore: vedi nota a 2,5.
AT greco 1,8ἄκουε υἱέ παιδείαν πατρός σου καὶ μὴ ἀπώσῃ θεσμοὺς μητρός σου
Interconfessionale PrvAscolta, figlio mio, i consigli di tuo padre,
non rifiutare gli insegnamenti di tua madre.
Rimandi
1,8 insegnamento trasmesso dalla famiglia Prv 6,20; Es 13,8; Dt 4,9; Sal 78,5.
AT greco 1,9στέφανον γὰρ χαρίτων δέξῃ σῇ κορυφῇ καὶ κλοιὸν χρύσεον περὶ σῷ τραχήλῳ
Interconfessionale Prv1,9I loro insegnamenti ti saranno preziosi e ti adorneranno
come una corona sul capo e una collana al collo.
AT greco 1,10υἱέ μή σε πλανήσωσιν ἄνδρες ἀσεβεῖς μηδὲ βουληθῇς ἐὰν παρακαλέσωσί σε λέγοντες
Interconfessionale Prv1,10Figlio mio, non lasciarti corrompere
dalle cattive compagnie.
AT greco 1,11ἐλθὲ μεθ’ ἡμῶν κοινώνησον αἵματος κρύψωμεν δὲ εἰς γῆν ἄνδρα δίκαιον ἀδίκως
Interconfessionale Prv1,11Potrebbero dirti: «Vieni con noi,
cerchiamo di uccidere qualcuno,
e, per divertirci, attacchiamo l’innocente.
AT greco 1,12καταπίωμεν δὲ αὐτὸν ὥσπερ ᾅδης ζῶντα καὶ ἄρωμεν αὐτοῦ τὴν μνήμην ἐκ γῆς
Interconfessionale PrvInghiottiamolo vivo come fa il mondo dei morti,
tutt’intero, come chi scende nella fossa.
Rimandi
1,12 mondo dei morti Prv 5,5; 7,27; 9,18; Is 14,9.
AT greco 1,13τὴν κτῆσιν αὐτοῦ τὴν πολυτελῆ καταλαβώμεθα πλήσωμεν δὲ οἴκους ἡμετέρους σκύλων
Interconfessionale Prv1,13Troveremo ogni specie di tesori,
riempiremo con il bottino le nostre case.
AT greco 1,14τὸν δὲ σὸν κλῆρον βάλε ἐν ἡμῖν κοινὸν δὲ βαλλάντιον κτησώμεθα πάντες καὶ μαρσίππιον ἓν γενηθήτω ἡμῖν
Interconfessionale Prv1,14Vieni con noi, e condividerai con noi
tutto quello che avremo in comune».
AT greco 1,15μὴ πορευθῇς ἐν ὁδῷ μετ’ αὐτῶν ἔκκλινον δὲ τὸν πόδα σου ἐκ τῶν τρίβων αὐτῶν
Interconfessionale Prv1,15Figlio mio, sta’ lontano da quella gente,
non andare con loro.
AT greco 1,16οἱ γὰρ πόδες αὐτῶν εἰς κακίαν τρέχουσιν καὶ ταχινοὶ τοῦ ἐκχέαι αἷμα
Interconfessionale Prv1,16Si affrettano a compiere il male,
non esitano a uccidere.
AT greco 1,17οὐ γὰρ ἀδίκως ἐκτείνεται δίκτυα πτερωτοῖς
Interconfessionale Prv1,17È inutile tendere una rete
se gli uccelli la vedono.
AT greco 1,18αὐτοὶ γὰρ οἱ φόνου μετέχοντες θησαυρίζουσιν ἑαυτοῖς κακά ἡ δὲ καταστροφὴ ἀνδρῶν παρανόμων κακή
Interconfessionale Prv1,18Ma quella gente tende a se stessa una trappola,
mette in pericolo la sua stessa vita.
AT greco 1,19αὗται αἱ ὁδοί εἰσιν πάντων τῶν συντελούντων τὰ ἄνομα τῇ γὰρ ἀσεβείᾳ τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν ἀφαιροῦνται
Interconfessionale PrvCosì va a finire ogni avido ladro;
la rapina fa morire chi la commette.
Rimandi
1,19 il ladro rovina se stesso Prv 15,27.
AT greco 1,20σοφία ἐν ἐξόδοις ὑμνεῖται ἐν δὲ πλατείαις παρρησίαν ἄγει
Interconfessionale PrvPer le strade e sulle piazze
la Sapienza lancia i suoi appelli;
Rimandi
1,20 appelli della Sapienza Prv 8,1-10; 9,3; Sir 24,19-22; cfr. Mt 22,1-14; Lc 14,15-24; Gv 7,37.
Note al Testo
1,20ss La Sapienza: qui — e spesso altrove — è personificata (vedi 8,1-9,6; Siracide 24,1-22).
AT greco 1,21ἐπ’ ἄκρων δὲ τειχέων κηρύσσεται ἐπὶ δὲ πύλαις δυναστῶν παρεδρεύει ἐπὶ δὲ πύλαις πόλεως θαρροῦσα λέγει
Interconfessionale Prvdall’alto delle mura e alla porta della città
essa chiama e proclama:
Note al Testo
1,21 La porta della città era il luogo dove si trattavano gli affari pubblici e dove si riuniva il tribunale.
AT greco 1,22ὅσον ἂν χρόνον ἄκακοι ἔχωνται τῆς δικαιοσύνης οὐκ αἰσχυνθήσονται οἱ δὲ ἄφρονες τῆς ὕβρεως ὄντες ἐπιθυμηταί ἀσεβεῖς γενόμενοι ἐμίσησαν αἴσθησιν
Interconfessionale Prv«O popolo di stolti! Fino a quando amerete l’ignoranza?
O gente arrogante! Fino a quando sarete insolenti?
O schiera di sciocchi! Fino a quando non vorrete imparare?
Rimandi
1,22 arrogante (superbo) Prv 14,6; 15,12; Mt 20,19; 2 Pt 3,3.
AT greco 1,23καὶ ὑπεύθυνοι ἐγένοντο ἐλέγχοις ἰδοὺ προήσομαι ὑμῖν ἐμῆς πνοῆς ῥῆσιν διδάξω δὲ ὑμᾶς τὸν ἐμὸν λόγον
Interconfessionale Prv1,23Ascoltate quel che v’insegno:
vi aprirò il mio cuore,
vi manifesterò le mie parole.
AT greco 1,24ἐπειδὴ ἐκάλουν καὶ οὐχ ὑπηκούσατε καὶ ἐξέτεινον λόγους καὶ οὐ προσείχετε
Interconfessionale PrvVi ho chiamato e avete rifiutato l’invito,
vi sono venuta incontro, ma nessuno mi ha guardata,
Rimandi
1,24-25 rifiuto di ascoltare la Sapienza Is 65,12; 66,4; Ger 7,13.
AT greco 1,25ἀλλὰ ἀκύρους ἐποιεῖτε ἐμὰς βουλάς τοῖς δὲ ἐμοῖς ἐλέγχοις ἠπειθήσατε
Interconfessionale Prv1,25avete ignorato tutti i miei consigli,
non avete accolto i miei insegnamenti.
AT greco 1,26τοιγαροῦν κἀγὼ τῇ ὑμετέρᾳ ἀπωλείᾳ ἐπιγελάσομαι καταχαροῦμαι δέ ἡνίκα ἂν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος
Interconfessionale Prv1,26Anch’io riderò delle vostre sventure,
mi farò beffe della vostra paura,
AT greco 1,27καὶ ὡς ἂν ἀφίκηται ὑμῖν ἄφνω θόρυβος ἡ δὲ καταστροφὴ ὁμοίως καταιγίδι παρῇ καὶ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν θλῖψις καὶ πολιορκία ἢ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος
Interconfessionale Prv1,27quando il terrore vi piomberà addosso come una tempesta,
quando la disgrazia vi travolgerà come un uragano,
quando sarete in preda all’angoscia e alla miseria.
AT greco 1,28ἔσται γὰρ ὅταν ἐπικαλέσησθέ με ἐγὼ δὲ οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν ζητήσουσίν με κακοὶ καὶ οὐχ εὑρήσουσιν
Interconfessionale PrvAllora mi chiamerete, ma non risponderò,
mi cercherete, ma non mi troverete.
Rimandi
1,28 non risponderò e non mi troverete Ger 11,11; Os 5,6; Am 8,11.12; Mic 3,3-4; Gv 7,34.
AT greco 1,29ἐμίσησαν γὰρ σοφίαν τὸν δὲ φόβον τοῦ κυρίου οὐ προείλαντο
Interconfessionale PrvVoi avete sempre odiato la sapienza,
avete sempre rifiutato di ubbidire al Signore.
Rimandi
1,29 ubbidire al (temere il) Signore Gn 20,11; 2 Sam 23,3; Sal 19,10; Lc 18,2; At 9,31; 1 Pt 2,7; cfr. Prv 8,13+; 9,10+; 10,27+.
AT greco 1,30οὐδὲ ἤθελον ἐμαῖς προσέχειν βουλαῖς ἐμυκτήριζον δὲ ἐμοὺς ἐλέγχους
Interconfessionale Prv1,30Voi non avete mai accettato i miei consigli,
avete disprezzato le mie esortazioni.
AT greco 1,31τοιγαροῦν ἔδονται τῆς ἑαυτῶν ὁδοῦ τοὺς καρποὺς καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεβείας πλησθήσονται
Interconfessionale Prv1,31Ebbene, ora raccoglierete il frutto della vostra condotta,
vi sazierete dei vostri progetti malvagi.
AT greco 1,32ἀνθ’ ὧν γὰρ ἠδίκουν νηπίους φονευθήσονται καὶ ἐξετασμὸς ἀσεβεῖς ὀλεῖ
Interconfessionale Prv1,32Gli inesperti moriranno per la loro stupidità
gli sciocchi saranno rovinati dalla loro stoltezza.
AT greco 1,33ὁ δὲ ἐμοῦ ἀκούων κατασκηνώσει ἐπ’ ἐλπίδι καὶ ἡσυχάσει ἀφόβως ἀπὸ παντὸς κακοῦ
Interconfessionale Prv1,33Ma chi ascolta me, vivrà in pace,
sarà sicuro e non avrà nulla da temere».