Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 10 10,1υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα υἱὸς δὲ ἄφρων λύπη τῇ μητρί
CEI 1974 Prv Proverbi di Salomone.

Il figlio saggio rende lieto il padre;
il figlio stolto contrista la madre.
10,1 I proverbi salomonici (cfr. 10, 1-22, cfr. Sal 16.) trattano disparati argomenti in maniera rapida e incisiva.
AT greco 10,2οὐκ ὠφελήσουσιν θησαυροὶ ἀνόμους δικαιοσύνη δὲ ῥύσεται ἐκ θανάτου
CEI 1974 Prv10,2 Non giovano i tesori male acquistati,
mentre la giustizia libera dalla morte.
AT greco 10,3οὐ λιμοκτονήσει κύριος ψυχὴν δικαίαν ζωὴν δὲ ἀσεβῶν ἀνατρέψει
CEI 1974 Prv10,3 Il Signore non lascia patir la fame al giusto,
ma delude la cupidigia degli empi.
AT greco 10,4υἱὸς πεπαιδευμένος σοφὸς ἔσται τῷ δὲ ἄφρονι διακόνῳ χρήσεται
CEI 1974 Prv10,4 La mano pigra fa impoverire,
la mano operosa arricchisce.
AT greco 10,5διεσώθη ἀπὸ καύματος υἱὸς νοήμων ἀνεμόφθορος δὲ γίνεται ἐν ἀμήτῳ υἱὸς παράνομος
CEI 1974 Prv10,5 Chi raccoglie d`estate è previdente;
chi dorme al tempo della mietitura si disonora.
AT greco 10,6εὐλογία κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν δικαίου στόμα δὲ ἀσεβῶν καλύψει πένθος ἄωρον
CEI 1974 Prv10,6 Le benedizioni del Signore sul capo del giusto,
la bocca degli empi nasconde il sopruso.
AT greco 10,7μνήμη δικαίων μετ’ ἐγκωμίων ὄνομα δὲ ἀσεβοῦς σβέννυται
CEI 1974 Prv10,7 La memoria del giusto è in benedizione,
il nome degli empi svanisce.
AT greco 10,8σοφὸς καρδίᾳ δέξεται ἐντολάς ὁ δὲ ἄστεγος χείλεσιν σκολιάζων ὑποσκελισθήσεται
CEI 1974 Prv10,8 L`assennato accetta i comandi,
il linguacciuto va in rovina.
AT greco 10,9ὃς πορεύεται ἁπλῶς πορεύεται πεποιθώς ὁ δὲ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ γνωσθήσεται
CEI 1974 Prv10,9 Chi cammina nell`integrità va sicuro,
chi rende tortuose le sue vie sarà scoperto.
AT greco 10,10ὁ ἐννεύων ὀφθαλμοῖς μετὰ δόλου συνάγει ἀνδράσι λύπας ὁ δὲ ἐλέγχων μετὰ παρρησίας εἰρηνοποιεῖ
CEI 1974 Prv Chi chiude un occhio causa dolore,
chi riprende a viso aperto procura pace.
Le parole del giusto
10,10 Chi fa finta di non vedere è causa di guai.
AT greco 10,11πηγὴ ζωῆς ἐν χειρὶ δικαίου στόμα δὲ ἀσεβοῦς καλύψει ἀπώλεια
CEI 1974 Prv10,11 Fonte di vita è la bocca del giusto,
la bocca degli empi nasconde violenza.
AT greco 10,12μῖσος ἐγείρει νεῖκος πάντας δὲ τοὺς μὴ φιλονεικοῦντας καλύπτει φιλία
CEI 1974 Prv L`odio suscita litigi,
l`amore ricopre ogni colpa.
10,12 La seconda parte del v. è citata in cfr. Gc 5, 20. 1 Pt 4, 8. cfr 1 Cor 13, 7.
AT greco 10,13ὃς ἐκ χειλέων προφέρει σοφίαν ῥάβδῳ τύπτει ἄνδρα ἀκάρδιον
CEI 1974 Prv10,13 Sulle labbra dell`assennato si trova la sapienza,
per la schiena di chi è privo di senno il bastone.
AT greco 10,14σοφοὶ κρύψουσιν αἴσθησιν στόμα δὲ προπετοῦς ἐγγίζει συντριβῇ
CEI 1974 Prv10,14 I saggi fanno tesoro della scienza,
ma la bocca dello stolto è un pericolo imminente.
AT greco 10,15κτῆσις πλουσίων πόλις ὀχυρά συντριβὴ δὲ ἀσεβῶν πενία
CEI 1974 Prv10,15 I beni del ricco sono la sua roccaforte,
la rovina dei poveri è la loro miseria.
AT greco 10,16ἔργα δικαίων ζωὴν ποιεῖ καρποὶ δὲ ἀσεβῶν ἁμαρτίας
CEI 1974 Prv10,16 Il salario del giusto serve per la vita,
il guadagno dell`empio è per i vizi.
AT greco 10,17ὁδοὺς δικαίας ζωῆς φυλάσσει παιδεία παιδεία δὲ ἀνεξέλεγκτος πλανᾶται
CEI 1974 Prv10,17 E` sulla via della vita chi osserva la disciplina,
chi trascura la correzione si smarrisce.
AT greco 10,18καλύπτουσιν ἔχθραν χείλη δίκαια οἱ δὲ ἐκφέροντες λοιδορίας ἀφρονέστατοί εἰσιν
CEI 1974 Prv10,18 Placano l`odio le labbra sincere,
chi diffonde la calunnia è uno stolto.
AT greco 10,19ἐκ πολυλογίας οὐκ ἐκφεύξῃ ἁμαρτίαν φειδόμενος δὲ χειλέων νοήμων ἔσῃ
CEI 1974 Prv10,19 Nel molto parlare non manca la colpa,
chi frena le labbra è prudente.
AT greco 10,20ἄργυρος πεπυρωμένος γλῶσσα δικαίου καρδία δὲ ἀσεβοῦς ἐκλείψει
CEI 1974 Prv10,20 Argento pregiato è la lingua del giusto,
il cuore degli empi vale ben poco.
AT greco 10,21χείλη δικαίων ἐπίσταται ὑψηλά οἱ δὲ ἄφρονες ἐν ἐνδείᾳ τελευτῶσιν
CEI 1974 Prv10,21 Le labbra del giusto nutriscono molti,
gli stolti muoiono in miseria.
Felicità della virtù
AT greco 10,22εὐλογία κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν δικαίου αὕτη πλουτίζει καὶ οὐ μὴ προστεθῇ αὐτῇ λύπη ἐν καρδίᾳ
CEI 1974 Prv La benedizione del Signore arricchisce,
non le aggiunge nulla la fatica.
10,22 La fatica dell'uomo senza la benedizione di Dio non approda nulla.
AT greco 10,23ἐν γέλωτι ἄφρων πράσσει κακά ἡ δὲ σοφία ἀνδρὶ τίκτει φρόνησιν
CEI 1974 Prv10,23 E` un divertimento per lo stolto compiere il male,
come il coltivar la sapienza per l`uomo prudente.
AT greco 10,24ἐν ἀπωλείᾳ ἀσεβὴς περιφέρεται ἐπιθυμία δὲ δικαίου δεκτή
CEI 1974 Prv10,24 Al malvagio sopraggiunge il male che teme,
il desiderio dei giusti invece è soddisfatto.
AT greco 10,25παραπορευομένης καταιγίδος ἀφανίζεται ἀσεβής δίκαιος δὲ ἐκκλίνας σῴζεται εἰς τὸν αἰῶνα
CEI 1974 Prv10,25 Al passaggio della bufera l`empio cessa di essere,
ma il giusto resterà saldo per sempre.
AT greco 10,26ὥσπερ ὄμφαξ ὀδοῦσι βλαβερὸν καὶ καπνὸς ὄμμασιν οὕτως παρανομία τοῖς χρωμένοις αὐτήν
CEI 1974 Prv10,26 Come l`aceto ai denti e il fumo agli occhi
così è il pigro per chi gli affida una missione.
AT greco 10,27φόβος κυρίου προστίθησιν ἡμέρας ἔτη δὲ ἀσεβῶν ὀλιγωθήσεται
CEI 1974 Prv10,27 Il timore del Signore prolunga i giorni,
ma gli anni dei malvagi sono accorciati.
AT greco 10,28ἐγχρονίζει δικαίοις εὐφροσύνη ἐλπὶς δὲ ἀσεβῶν ὄλλυται
CEI 1974 Prv10,28 L`attesa dei giusti finirà in gioia,
ma la speranza degli empi svanirà.
AT greco 10,29ὀχύρωμα ὁσίου φόβος κυρίου συντριβὴ δὲ τοῖς ἐργαζομένοις κακά
CEI 1974 Prv10,29 La via del Signore è una fortezza per l`uomo retto,
mentre è una rovina per i malfattori.
AT greco 10,30δίκαιος τὸν αἰῶνα οὐκ ἐνδώσει ἀσεβεῖς δὲ οὐκ οἰκήσουσιν γῆν
CEI 1974 Prv10,30 Il giusto non vacillerà mai,
ma gli empi non dureranno sulla terra.
AT greco 10,31στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν γλῶσσα δὲ ἀδίκου ἐξολεῖται
CEI 1974 Prv10,31 La bocca del giusto esprime la sapienza,
la lingua perversa sarà tagliata.
AT greco 10,32χείλη ἀνδρῶν δικαίων ἀποστάζει χάριτας στόμα δὲ ἀσεβῶν ἀποστρέφεται
CEI 1974 Prv10,32 Le labbra del giusto stillano benevolenza,
la bocca degli empi perversità.