Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 10 10,1υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα υἱὸς δὲ ἄφρων λύπη τῇ μητρί
CEI 2008 PrProverbi di Salomone.
Il figlio saggio allieta il padre,
il figlio stolto contrista sua madre.

10,1 PROVERBI DI SALOMONE (10,1-22,16)
-22,16 Questa seconda raccolta di proverbi è da considerare molto antica. Viene fatta risalire a Salomone (10,1), modello dell’uomo saggio. Si compone di massime di vario genere, indipendenti l’una dall’altra. Ogni massima o proverbio si presenta nella forma letteraria del distico, che nei cc. 10-15 è caratterizzato dal parallelismo antitetico (procede cioè contrapponendo i personaggi che descrive) e nei cc. 16-22 dal parallelismo sinonimico (cioè con comparazioni omogenee).
 Il saggio e lo stolto, l’empio e il giusto
AT greco 10,2οὐκ ὠφελήσουσιν θησαυροὶ ἀνόμους δικαιοσύνη δὲ ῥύσεται ἐκ θανάτου
CEI 2008 Pr10,2I tesori male acquistati non giovano,
ma la giustizia libera dalla morte.
AT greco 10,3οὐ λιμοκτονήσει κύριος ψυχὴν δικαίαν ζωὴν δὲ ἀσεβῶν ἀνατρέψει
CEI 2008 Pr10,3Il Signore non lascia che il giusto soffra la fame,
ma respinge la cupidigia dei perfidi.
AT greco 10,4υἱὸς πεπαιδευμένος σοφὸς ἔσται τῷ δὲ ἄφρονι διακόνῳ χρήσεται
CEI 2008 Pr10,4La mano pigra rende poveri,
la mano operosa arricchisce.
AT greco 10,5διεσώθη ἀπὸ καύματος υἱὸς νοήμων ἀνεμόφθορος δὲ γίνεται ἐν ἀμήτῳ υἱὸς παράνομος
CEI 2008 Pr10,5Chi raccoglie d'estate è previdente
e chi dorme al tempo della mietitura è uno svergognato.
AT greco 10,6εὐλογία κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν δικαίου στόμα δὲ ἀσεβῶν καλύψει πένθος ἄωρον
CEI 2008 Pr10,6Le benedizioni del Signore sul capo del giusto,
la bocca degli empi nasconde violenza.
AT greco 10,7μνήμη δικαίων μετ’ ἐγκωμίων ὄνομα δὲ ἀσεβοῦς σβέννυται
CEI 2008 Pr10,7La memoria del giusto è in benedizione,
il nome degli empi marcisce.
AT greco 10,8σοφὸς καρδίᾳ δέξεται ἐντολάς ὁ δὲ ἄστεγος χείλεσιν σκολιάζων ὑποσκελισθήσεται
CEI 2008 Pr10,8Chi è saggio di cuore accetta i precetti,
chi è stolto di labbra va in rovina.
AT greco 10,9ὃς πορεύεται ἁπλῶς πορεύεται πεποιθώς ὁ δὲ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ γνωσθήσεται
CEI 2008 Pr10,9Chi cammina nell'integrità va sicuro,
chi tiene vie tortuose sarà smascherato.
AT greco 10,10ὁ ἐννεύων ὀφθαλμοῖς μετὰ δόλου συνάγει ἀνδράσι λύπας ὁ δὲ ἐλέγχων μετὰ παρρησίας εἰρηνοποιεῖ
CEI 2008 Pr10,10Chi chiude un occhio causa dolore,
chi riprende a viso aperto procura pace.
AT greco 10,11πηγὴ ζωῆς ἐν χειρὶ δικαίου στόμα δὲ ἀσεβοῦς καλύψει ἀπώλεια
CEI 2008 Pr10,11Fonte di vita è la bocca del giusto,
la bocca degli empi nasconde violenza.
AT greco 10,12μῖσος ἐγείρει νεῖκος πάντας δὲ τοὺς μὴ φιλονεικοῦντας καλύπτει φιλία
CEI 2008 PrL'odio suscita litigi,
l'amore ricopre ogni colpa.
10,12  La seconda parte del versetto è riportata in 1Pt 4,8 (vedi anche 1Cor 13,7; Gc 5,20).
AT greco 10,13ὃς ἐκ χειλέων προφέρει σοφίαν ῥάβδῳ τύπτει ἄνδρα ἀκάρδιον
CEI 2008 Pr10,13Sulle labbra dell'intelligente si trova la sapienza,
ma il bastone è per la schiena dello stolto.
AT greco 10,14σοφοὶ κρύψουσιν αἴσθησιν στόμα δὲ προπετοῦς ἐγγίζει συντριβῇ
CEI 2008 Pr10,14I saggi fanno tesoro della scienza,
ma la bocca dello stolto è una rovina imminente.
AT greco 10,15κτῆσις πλουσίων πόλις ὀχυρά συντριβὴ δὲ ἀσεβῶν πενία
CEI 2008 Pr10,15I beni del ricco sono la sua roccaforte,
la rovina dei poveri è la loro miseria.
AT greco 10,16ἔργα δικαίων ζωὴν ποιεῖ καρποὶ δὲ ἀσεβῶν ἁμαρτίας
CEI 2008 Pr10,16Il salario del giusto serve per la vita,
il guadagno dell'empio è per i vizi.
AT greco 10,17ὁδοὺς δικαίας ζωῆς φυλάσσει παιδεία παιδεία δὲ ἀνεξέλεγκτος πλανᾶται
CEI 2008 Pr10,17Cammina verso la vita chi accetta la correzione,
chi trascura il rimprovero si smarrisce.
AT greco 10,18καλύπτουσιν ἔχθραν χείλη δίκαια οἱ δὲ ἐκφέροντες λοιδορίας ἀφρονέστατοί εἰσιν
CEI 2008 Pr10,18Dissimulano l'odio le labbra bugiarde,
chi diffonde calunnie è uno stolto.
AT greco 10,19ἐκ πολυλογίας οὐκ ἐκφεύξῃ ἁμαρτίαν φειδόμενος δὲ χειλέων νοήμων ἔσῃ
CEI 2008 Pr10,19Nel molto parlare non manca la colpa,
chi frena le labbra è saggio.
AT greco 10,20ἄργυρος πεπυρωμένος γλῶσσα δικαίου καρδία δὲ ἀσεβοῦς ἐκλείψει
CEI 2008 Pr10,20Argento pregiato è la lingua del giusto,
il cuore degli empi vale ben poco.
AT greco 10,21χείλη δικαίων ἐπίσταται ὑψηλά οἱ δὲ ἄφρονες ἐν ἐνδείᾳ τελευτῶσιν
CEI 2008 Pr10,21Le labbra del giusto nutrono molti,
gli stolti invece muoiono per la loro stoltezza.
AT greco 10,22εὐλογία κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν δικαίου αὕτη πλουτίζει καὶ οὐ μὴ προστεθῇ αὐτῇ λύπη ἐν καρδίᾳ
CEI 2008 Pr10,22La benedizione del Signore arricchisce,
non vi aggiunge nulla la fatica.
AT greco 10,23ἐν γέλωτι ἄφρων πράσσει κακά ἡ δὲ σοφία ἀνδρὶ τίκτει φρόνησιν
CEI 2008 Pr10,23Per lo stolto compiere il male è un divertimento,
così coltivare la sapienza per l'uomo prudente.
AT greco 10,24ἐν ἀπωλείᾳ ἀσεβὴς περιφέρεται ἐπιθυμία δὲ δικαίου δεκτή
CEI 2008 Pr10,24Al malvagio sopraggiunge il male che teme,
il desiderio dei giusti invece è soddisfatto.
AT greco 10,25παραπορευομένης καταιγίδος ἀφανίζεται ἀσεβής δίκαιος δὲ ἐκκλίνας σῴζεται εἰς τὸν αἰῶνα
CEI 2008 Pr10,25Passa la bufera e l'empio non c'è più,
il giusto invece resta saldo per sempre.
AT greco 10,26ὥσπερ ὄμφαξ ὀδοῦσι βλαβερὸν καὶ καπνὸς ὄμμασιν οὕτως παρανομία τοῖς χρωμένοις αὐτήν
CEI 2008 Pr10,26Come l'aceto ai denti e il fumo agli occhi,
così è il pigro per chi gli affida una missione.
AT greco 10,27φόβος κυρίου προστίθησιν ἡμέρας ἔτη δὲ ἀσεβῶν ὀλιγωθήσεται
CEI 2008 Pr10,27Il timore del Signore prolunga i giorni,
ma gli anni dei malvagi sono accorciati.
AT greco 10,28ἐγχρονίζει δικαίοις εὐφροσύνη ἐλπὶς δὲ ἀσεβῶν ὄλλυται
CEI 2008 Pr10,28L'attesa dei giusti è gioia,
ma la speranza degli empi svanirà.
AT greco 10,29ὀχύρωμα ὁσίου φόβος κυρίου συντριβὴ δὲ τοῖς ἐργαζομένοις κακά
CEI 2008 Pr10,29La via del Signore è una fortezza per l'uomo integro,
ma è una rovina per i malfattori.
AT greco 10,30δίκαιος τὸν αἰῶνα οὐκ ἐνδώσει ἀσεβεῖς δὲ οὐκ οἰκήσουσιν γῆν
CEI 2008 Pr10,30Il giusto non vacillerà mai,
ma gli empi non dureranno sulla terra.
AT greco 10,31στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν γλῶσσα δὲ ἀδίκου ἐξολεῖται
CEI 2008 Pr10,31La bocca del giusto espande sapienza,
la lingua perversa sarà tagliata.
AT greco 10,32χείλη ἀνδρῶν δικαίων ἀποστάζει χάριτας στόμα δὲ ἀσεβῶν ἀποστρέφεται
CEI 2008 Pr10,32Le labbra del giusto conoscono benevolenza,
la bocca degli empi cose perverse.