Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 11 11,1ζυγοὶ δόλιοι βδέλυγμα ἐνώπιον κυρίου στάθμιον δὲ δίκαιον δεκτὸν αὐτῷ
CEI 2008 PrIl Signore aborrisce la bilancia falsa,
ma del peso esatto egli si compiace.
11,1-31 Giustizia e malvagità
AT greco 11,2οὗ ἐὰν εἰσέλθῃ ὕβρις ἐκεῖ καὶ ἀτιμία στόμα δὲ ταπεινῶν μελετᾷ σοφίαν
CEI 2008 Pr11,2Dove c'è insolenza c'è anche disonore,
ma la sapienza sta con gli umili.
AT greco 11,3ἀποθανὼν δίκαιος ἔλιπεν μετάμελον πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεβῶν ἀπώλεια
CEI 2008 Pr11,3L'integrità guida gli uomini retti,
la malvagità è la rovina dei perfidi.
AT greco 11,4
CEI 2008 Pr11,4Non giova la ricchezza nel giorno della collera,
ma la giustizia libera dalla morte.
AT greco 11,5δικαιοσύνη ἀμώμους ὀρθοτομεῖ ὁδούς ἀσέβεια δὲ περιπίπτει ἀδικίᾳ
CEI 2008 Pr11,5La giustizia dell'uomo onesto gli spiana la via,
per la sua cattiveria cade il cattivo.
AT greco 11,6δικαιοσύνη ἀνδρῶν ὀρθῶν ῥύεται αὐτούς τῇ δὲ ἀπωλείᾳ αὐτῶν ἁλίσκονται παράνομοι
CEI 2008 Pr11,6La giustizia salva gli onesti,
nella cupidigia restano presi i perfidi.
AT greco 11,7τελευτήσαντος ἀνδρὸς δικαίου οὐκ ὄλλυται ἐλπίς τὸ δὲ καύχημα τῶν ἀσεβῶν ὄλλυται
CEI 2008 Pr11,7Con la morte del malvagio svanisce ogni sua speranza,
l'attesa dei ricchi scompare.
AT greco 11,8δίκαιος ἐκ θήρας ἐκδύνει ἀντ’ αὐτοῦ δὲ παραδίδοται ὁ ἀσεβής
CEI 2008 Pr11,8Il giusto è liberato dall'angoscia,
al suo posto subentra il malvagio.
AT greco 11,9ἐν στόματι ἀσεβῶν παγὶς πολίταις αἴσθησις δὲ δικαίων εὔοδος
CEI 2008 Pr11,9Con la sua bocca il bugiardo rovina l'amico,
i giusti con la loro scienza si salvano.
AT greco 11,10ἐν ἀγαθοῖς δικαίων κατώρθωσεν πόλις
CEI 2008 Pr11,10Della prosperità dei giusti la città si rallegra,
per la rovina dei malvagi si fa festa.
AT greco 11,11στόμασιν δὲ ἀσεβῶν κατεσκάφη
CEI 2008 Pr11,11La benedizione degli uomini retti fa prosperare una città,
le parole dei malvagi la distruggono.
AT greco 11,12μυκτηρίζει πολίτας ἐνδεὴς φρενῶν ἀνὴρ δὲ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει
CEI 2008 Pr11,12Disprezza il suo prossimo chi è privo di senno,
ma l'uomo prudente tace.
AT greco 11,13ἀνὴρ δίγλωσσος ἀποκαλύπτει βουλὰς ἐν συνεδρίῳ πιστὸς δὲ πνοῇ κρύπτει πράγματα
CEI 2008 Pr11,13Chi va in giro sparlando svela il segreto,
ma l'uomo fidato tiene nascosto ciò che sa.
AT greco 11,14οἷς μὴ ὑπάρχει κυβέρνησις πίπτουσιν ὥσπερ φύλλα σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ
CEI 2008 Pr11,14Dove manca una guida il popolo va in rovina;
la salvezza dipende dal numero dei consiglieri.
AT greco 11,15πονηρὸς κακοποιεῖ ὅταν συμμείξῃ δικαίῳ μισεῖ δὲ ἦχον ἀσφαλείας
CEI 2008 Pr11,15Chi garantisce per un estraneo si troverà male,
chi rifiuta garanzie vive tranquillo.
AT greco 11,16γυνὴ εὐχάριστος ἐγείρει ἀνδρὶ δόξαν θρόνος δὲ ἀτιμίας γυνὴ μισοῦσα δίκαια πλούτου ὀκνηροὶ ἐνδεεῖς γίνονται οἱ δὲ ἀνδρεῖοι ἐρείδονται πλούτῳ
CEI 2008 Pr11,16La donna avvenente ottiene onore,
gli uomini laboriosi ottengono ricchezze.
AT greco 11,17τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀγαθὸν ποιεῖ ἀνὴρ ἐλεήμων ἐξολλύει δὲ αὐτοῦ σῶμα ὁ ἀνελεήμων
CEI 2008 Pr11,17Benefica se stesso chi è buono,
il crudele invece tormenta la sua carne.
AT greco 11,18ἀσεβὴς ποιεῖ ἔργα ἄδικα σπέρμα δὲ δικαίων μισθὸς ἀληθείας
CEI 2008 Pr11,18L'empio realizza opere fallaci,
per chi semina giustizia il salario è assicurato.
AT greco 11,19υἱὸς δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωήν διωγμὸς δὲ ἀσεβοῦς εἰς θάνατον
CEI 2008 Pr11,19Chi pratica la giustizia si procura la vita,
chi persegue il male va verso la morte.
AT greco 11,20βδέλυγμα κυρίῳ διεστραμμέναι ὁδοί προσδεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν
CEI 2008 Pr11,20Un cuore perverso il Signore lo detesta:
egli si compiace di chi ha una condotta integra.
AT greco 11,21χειρὶ χεῖρας ἐμβαλὼν ἀδίκως οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται ὁ δὲ σπείρων δικαιοσύνην λήμψεται μισθὸν πιστόν
CEI 2008 Pr11,21Certamente non resterà impunito il malvagio,
ma la discendenza dei giusti sarà salva.
AT greco 11,22ὥσπερ ἐνώτιον ἐν ῥινὶ ὑός οὕτως γυναικὶ κακόφρονι κάλλος
CEI 2008 PrUn anello d'oro al naso di un maiale,
tale è la donna bella ma senza cervello.
11,22  Il maiale era ritenuto animale impuro; allevarlo e mangiarne la carne era proibito.
AT greco 11,23ἐπιθυμία δικαίων πᾶσα ἀγαθή ἐλπὶς δὲ ἀσεβῶν ἀπολεῖται
CEI 2008 Pr11,23La brama dei giusti è solo il bene,
la speranza degli empi è la collera.
AT greco 11,24εἰσὶν οἳ τὰ ἴδια σπείροντες πλείονα ποιοῦσιν εἰσὶν καὶ οἳ συνάγοντες ἐλαττονοῦνται
CEI 2008 Pr11,24C'è chi largheggia e la sua ricchezza aumenta,
c'è chi risparmia oltre misura e finisce nella miseria.
AT greco 11,25ψυχὴ εὐλογουμένη πᾶσα ἁπλῆ ἀνὴρ δὲ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων
CEI 2008 Pr11,25La persona benefica prospererà
e chi disseta sarà dissetato.
AT greco 11,26ὁ συνέχων σῖτον ὑπολίποιτο αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εὐλογία δὲ εἰς κεφαλὴν τοῦ μεταδιδόντος
CEI 2008 PrChi accaparra il grano è maledetto dal popolo,
la benedizione sta sul capo di chi lo vende.
11,26 Chi accaparra il grano: il contrasto è tra la speculazione economica e la giusta distribuzione dei beni.
AT greco 11,27τεκταινόμενος ἀγαθὰ ζητεῖ χάριν ἀγαθήν ἐκζητοῦντα δὲ κακά καταλήμψεται αὐτόν
CEI 2008 Pr11,27Chi è sollecito del bene incontra favore
e chi cerca il male, male gli accadrà.
AT greco 11,28ὁ πεποιθὼς ἐπὶ πλούτῳ οὗτος πεσεῖται ὁ δὲ ἀντιλαμβανόμενος δικαίων οὗτος ἀνατελεῖ
CEI 2008 Pr11,28Chi confida nella propria ricchezza cadrà,
i giusti invece rinverdiranno come foglie.
AT greco 11,29ὁ μὴ συμπεριφερόμενος τῷ ἑαυτοῦ οἴκῳ κληρονομήσει ἄνεμον δουλεύσει δὲ ἄφρων φρονίμῳ
CEI 2008 Pr11,29Chi crea disordine in casa erediterà vento
e lo stolto sarà schiavo dell'uomo di senno.
AT greco 11,30ἐκ καρποῦ δικαιοσύνης φύεται δένδρον ζωῆς ἀφαιροῦνται δὲ ἄωροι ψυχαὶ παρανόμων
CEI 2008 Pr11,30Il frutto del giusto è un albero di vita,
il saggio conquista i cuori.
AT greco 11,31εἰ ὁ μὲν δίκαιος μόλις σῴζεται ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται
CEI 2008 Pr11,31Ecco, il giusto è ripagato sulla terra:
tanto più l'empio e il peccatore.