Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 11 11,1ζυγοὶ δόλιοι βδέλυγμα ἐνώπιον κυρίου στάθμιον δὲ δίκαιον δεκτὸν αὐτῷ
Interconfessionale PrvSignore ha orrore di chi usa bilance false,
ma è contento quando il peso è esatto.
Rimandi
11,1 bilancia esatta Lv 19,36+; Mic 6,9-12; cfr. Sir 26,29-27,3.
AT greco 11,2οὗ ἐὰν εἰσέλθῃ ὕβρις ἐκεῖ καὶ ἀτιμία στόμα δὲ ταπεινῶν μελετᾷ σοφίαν
Interconfessionale PrvIl superbo va incontro al disprezzo,
è più saggio essere umili.
Rimandi
11,2 gli umili Prv 3,34; 15,33; 16,19; 22,4; 29,23; cfr. Prv 21,24.
AT greco 11,3ἀποθανὼν δίκαιος ἔλιπεν μετάμελον πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεβῶν ἀπώλεια
Interconfessionale Prv11,3I buoni saranno guidati dall’onestà,
i cattivi sono rovinati dalla loro malvagità.
AT greco 11,4
Interconfessionale PrvNel giorno dell’ira la ricchezza è inutile,
mentre l’onestà può salvare dalla morte.
Rimandi
11,4 giorno dell’ira Is 13,13; Sof 1,14-18; Sal 110,5.
AT greco 11,5δικαιοσύνη ἀμώμους ὀρθοτομεῖ ὁδούς ἀσέβεια δὲ περιπίπτει ἀδικίᾳ
Interconfessionale Prv11,5Quando si è onesti, si può stare sicuri;
ma la disonestà porta alla rovina.
AT greco 11,6δικαιοσύνη ἀνδρῶν ὀρθῶν ῥύεται αὐτούς τῇ δὲ ἀπωλείᾳ αὐτῶν ἁλίσκονται παράνομοι
Interconfessionale Prv11,6L’onestà dei buoni è la loro salvezza,
ma chi inganna sarà vittima dei suoi stessi raggiri.
AT greco 11,7τελευτήσαντος ἀνδρὸς δικαίου οὐκ ὄλλυται ἐλπίς τὸ δὲ καύχημα τῶν ἀσεβῶν ὄλλυται
Interconfessionale Prv11,7Muore il malvagio e finiscono i suoi sogni,
nemmeno le ricchezze danno più speranza.
AT greco 11,8δίκαιος ἐκ θήρας ἐκδύνει ἀντ’ αὐτοῦ δὲ παραδίδοται ὁ ἀσεβής
Interconfessionale Prv11,8Il giusto è liberato dall’avversità,
il malvagio vi cade al suo posto.
AT greco 11,9ἐν στόματι ἀσεβῶν παγὶς πολίταις αἴσθησις δὲ δικαίων εὔοδος
Interconfessionale PrvI cattivi rovinano il prossimo con le loro parole,
i giusti si salvano per la loro sapienza.
Rimandi
11,9 con le loro parole Prv 12,6+.
AT greco 11,10ἐν ἀγαθοῖς δικαίων κατώρθωσεν πόλις
Interconfessionale Prv11,10Quando i giusti trionfano, esulta la città;
quando muoiono i malvagi, si fa festa.
AT greco 11,11στόμασιν δὲ ἀσεβῶν κατεσκάφη
Interconfessionale PrvLa benedizione dei buoni fa prosperare una città,
le parole dei malvagi la distruggono.
Rimandi
11,11 benedizione Gn 12,2-3; Gdt 13,18-20; cfr. Prv 10,6-7+.
AT greco 11,12μυκτηρίζει πολίτας ἐνδεὴς φρενῶν ἀνὴρ δὲ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει
Interconfessionale Prv11,12Disprezzare il prossimo è da insensati;
è più ragionevole saper tacere.
AT greco 11,13ἀνὴρ δίγλωσσος ἀποκαλύπτει βουλὰς ἐν συνεδρίῳ πιστὸς δὲ πνοῇ κρύπτει πράγματα
Interconfessionale Prv11,13Il pettegolo svela i segreti,
la persona fidata non è chiacchierona.
AT greco 11,14οἷς μὴ ὑπάρχει κυβέρνησις πίπτουσιν ὥσπερ φύλλα σωτηρία δὲ ὑπάρχει ἐν πολλῇ βουλῇ
Interconfessionale PrvUna nazione senza guida va in rovina;
ma con il consiglio di molti si salva.
Rimandi
11,14 il consiglio di molti Prv 15,22; 24,6; Sap 6,24; cfr. Prv 29,16.
AT greco 11,15πονηρὸς κακοποιεῖ ὅταν συμμείξῃ δικαίῳ μισεῖ δὲ ἦχον ἀσφαλείας
Interconfessionale PrvChi si fa garante per uno straniero si troverà male,
chi non si compromette vive tranquillo.
Rimandi
11,15 pericolo della cauzione Prv 6,1-5+.
AT greco 11,16γυνὴ εὐχάριστος ἐγείρει ἀνδρὶ δόξαν θρόνος δὲ ἀτιμίας γυνὴ μισοῦσα δίκαια πλούτου ὀκνηροὶ ἐνδεεῖς γίνονται οἱ δὲ ἀνδρεῖοι ἐρείδονται πλούτῳ
Interconfessionale Prv11,16La donna graziosa sa farsi rispettare,
l’uomo forte sa acquistarsi ricchezza.
AT greco 11,17τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀγαθὸν ποιεῖ ἀνὴρ ἐλεήμων ἐξολλύει δὲ αὐτοῦ σῶμα ὁ ἀνελεήμων
Interconfessionale Prv11,17Chi è generoso ricava sempre vantaggi,
chi è violento danneggia se stesso.
AT greco 11,18ἀσεβὴς ποιεῖ ἔργα ἄδικα σπέρμα δὲ δικαίων μισθὸς ἀληθείας
Interconfessionale Prv11,18Il malvagio raccoglie solo delusioni,
il giusto avrà una sicura ricompensa.
AT greco 11,19υἱὸς δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωήν διωγμὸς δὲ ἀσεβοῦς εἰς θάνατον
Interconfessionale PrvChi persevera nel bene vivrà,
chi si ostina nel male morirà.
Rimandi
11,19 giustizia e vita Prv 10,11+.
AT greco 11,20βδέλυγμα κυρίῳ διεστραμμέναι ὁδοί προσδεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν
Interconfessionale Prv11,20Il Signore è lontano da chi trama il male,
predilige chi ha una condotta onesta.
AT greco 11,21χειρὶ χεῖρας ἐμβαλὼν ἀδίκως οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται ὁ δὲ σπείρων δικαιοσύνην λήμψεται μισθὸν πιστόν
Interconfessionale Prv11,21Alla fine il cattivo non resterà senza castigo,
la schiera dei giusti sarà salva.
AT greco 11,22ὥσπερ ἐνώτιον ἐν ῥινὶ ὑός οὕτως γυναικὶ κακόφρονι κάλλος
Interconfessionale Prv11,22Una donna bella ma senza cervello
è come un anello d’oro al naso di un maiale.
AT greco 11,23ἐπιθυμία δικαίων πᾶσα ἀγαθή ἐλπὶς δὲ ἀσεβῶν ἀπολεῖται
Interconfessionale PrvI giusti possono attendere la felicità,
i malvagi non possono sperare che rovina.
Rimandi
11,23 speranza dei malvagi Prv 10,28+.
AT greco 11,24εἰσὶν οἳ τὰ ἴδια σπείροντες πλείονα ποιοῦσιν εἰσὶν καὶ οἳ συνάγοντες ἐλαττονοῦνται
Interconfessionale Prv11,24C’è chi spende a volontà, eppure arricchisce sempre;
c’è chi risparmia più del necessario, eppure impoverisce.
AT greco 11,25ψυχὴ εὐλογουμένη πᾶσα ἁπλῆ ἀνὴρ δὲ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων
Interconfessionale PrvChi è generoso diventa ricco,
chi disseta sarà dissetato.
Rimandi
11,25 generoso Prv 14,21+.
AT greco 11,26ὁ συνέχων σῖτον ὑπολίποιτο αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εὐλογία δὲ εἰς κεφαλὴν τοῦ μεταδιδόντος
Interconfessionale PrvIl popolo maledice chi accaparra frumento
ma benedice chi lo vende.
Note al Testo
11,26 chi accaparra frumento: sono gli speculatori che aspettano il momento in cui il prodotto scarseggia per guadagnare di più.
AT greco 11,27τεκταινόμενος ἀγαθὰ ζητεῖ χάριν ἀγαθήν ἐκζητοῦντα δὲ κακά καταλήμψεται αὐτόν
Interconfessionale Prv11,27Chi cerca il bene, ottiene approvazione;
chi ha cattive intenzioni andrà incontro al male.
AT greco 11,28ὁ πεποιθὼς ἐπὶ πλούτῳ οὗτος πεσεῖται ὁ δὲ ἀντιλαμβανόμενος δικαίων οὗτος ἀνατελεῖ
Interconfessionale PrvChi confida nella sua ricchezza andrà in rovina,
ma i giusti sbocceranno come germogli.
Rimandi
11,28 sbocceranno Sal 1,3.
AT greco 11,29ὁ μὴ συμπεριφερόμενος τῷ ἑαυτοῦ οἴκῳ κληρονομήσει ἄνεμον δουλεύσει δὲ ἄφρων φρονίμῳ
Interconfessionale Prv11,29Chi mette scompiglio in casa non erediterà nulla,
lo stolto sarà ridotto a servo del sapiente.
AT greco 11,30ἐκ καρποῦ δικαιοσύνης φύεται δένδρον ζωῆς ἀφαιροῦνται δὲ ἄωροι ψυχαὶ παρανόμων
Interconfessionale PrvFrutto del giusto è un albero di vita;
il sapiente conquista i cuori.
Rimandi
11,30 frutto del giusto è un albero di vita Prv 10,11+.
Note al Testo
11,30 albero di vita: vedi nota a 3,18.
AT greco 11,31εἰ ὁ μὲν δίκαιος μόλις σῴζεται ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται
Interconfessionale PrvSe il giusto ha la sua ricompensa sulla terra,
tanto più il malvagio e il peccatore.
Rimandi
11,31 ricompensa del giusto Prv 10,6-7+; 11,21.25; Sal 37,25.26; cfr. Prv 8,35+; 13,13+. — peccatore Prv 11,21; 1 Pt 4,18.