Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 12 12,1ὁ ἀγαπῶν παιδείαν ἀγαπᾷ αἴσθησιν ὁ δὲ μισῶν ἐλέγχους ἄφρων
CEI 2008 PrChi ama la correzione ama la scienza,
chi odia il rimprovero è uno stupido.
12,1-28 Avvedutezza e laboriosità, verità e inganno
AT greco 12,2κρείσσων ὁ εὑρὼν χάριν παρὰ κυρίῳ ἀνὴρ δὲ παράνομος παρασιωπηθήσεται
CEI 2008 Pr12,2Chi è buono ottiene il favore del Signore,
il quale condanna il malintenzionato.
AT greco 12,3οὐ κατορθώσει ἄνθρωπος ἐξ ἀνόμου αἱ δὲ ῥίζαι τῶν δικαίων οὐκ ἐξαρθήσονται
CEI 2008 Pr12,3Non si consolida l'uomo con la malvagità,
ma la radice dei giusti non sarà smossa.
AT greco 12,4γυνὴ ἀνδρεία στέφανος τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς ὥσπερ δὲ ἐν ξύλῳ σκώληξ οὕτως ἄνδρα ἀπόλλυσιν γυνὴ κακοποιός
CEI 2008 Pr12,4Una donna forte è la corona del marito,
ma quella svergognata è come carie nelle sue ossa.
AT greco 12,5λογισμοὶ δικαίων κρίματα κυβερνῶσιν δὲ ἀσεβεῖς δόλους
CEI 2008 Pr12,5I pensieri dei giusti sono equità,
i propositi degli empi sono frode.
AT greco 12,6λόγοι ἀσεβῶν δόλιοι στόμα δὲ ὀρθῶν ῥύσεται αὐτούς
CEI 2008 Pr12,6Le parole degli empi sono insidie mortali,
ma la bocca degli uomini retti li salverà.
AT greco 12,7οὗ ἐὰν στραφῇ ἀσεβὴς ἀφανίζεται οἶκοι δὲ δικαίων παραμένουσιν
CEI 2008 Pr12,7Gli empi, una volta abbattuti, più non sono,
ma la casa dei giusti resta salda.
AT greco 12,8στόμα συνετοῦ ἐγκωμιάζεται ὑπὸ ἀνδρός νωθροκάρδιος δὲ μυκτηρίζεται
CEI 2008 Pr12,8Un uomo è lodato in proporzione alla sua intelligenza,
ma chi ha il cuore perverso è disprezzato.
AT greco 12,9κρείσσων ἀνὴρ ἐν ἀτιμίᾳ δουλεύων ἑαυτῷ ἢ τιμὴν ἑαυτῷ περιτιθεὶς καὶ προσδεόμενος ἄρτου
CEI 2008 Pr12,9Un uomo di poco conto che ha un servitore
vale più di uno che si vanta, a cui manca il pane.
AT greco 12,10δίκαιος οἰκτίρει ψυχὰς κτηνῶν αὐτοῦ τὰ δὲ σπλάγχνα τῶν ἀσεβῶν ἀνελεήμονα
CEI 2008 Pr12,10Il giusto si prende cura del suo bestiame,
ma i sentimenti degli empi sono spietati.
AT greco 12,11ὅς ἐστιν ἡδὺς ἐν οἴνων διατριβαῖς ἐν τοῖς ἑαυτοῦ ὀχυρώμασιν καταλείψει ἀτιμίαν
CEI 2008 Pr12,11Chi coltiva la sua terra si sazia di pane,
chi insegue chimere è proprio uno stolto.
AT greco 12,12ἐπιθυμίαι ἀσεβῶν κακαί αἱ δὲ ῥίζαι τῶν εὐσεβῶν ἐν ὀχυρώμασιν
CEI 2008 Pr12,12Le brame dell'empio sono una rete di mali,
la radice dei giusti dà molto frutto.
AT greco 12,13ὁ βλέπων λεῖα ἐλεηθήσεται ὁ δὲ συναντῶν ἐν πύλαις ἐκθλίψει ψυχάς
CEI 2008 Pr12,13Nel peccato delle sue labbra si impiglia il malvagio,
ma il giusto sfugge a tale angoscia.
AT greco 12,14ἀπὸ καρπῶν στόματος ψυχὴ ἀνδρὸς πλησθήσεται ἀγαθῶν ἀνταπόδομα δὲ χειλέων αὐτοῦ δοθήσεται αὐτῷ
CEI 2008 Pr12,14Con il frutto della bocca ci si sazia di beni;
ciascuno sarà ripagato secondo le sue opere.
AT greco 12,15ὁδοὶ ἀφρόνων ὀρθαὶ ἐνώπιον αὐτῶν εἰσακούει δὲ συμβουλίας σοφός
CEI 2008 Pr12,15La via del malvagio è retta ai propri occhi,
il saggio, invece, ascolta il consiglio.
AT greco 12,16ἄφρων αὐθημερὸν ἐξαγγέλλει ὀργὴν αὐτοῦ κρύπτει δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀτιμίαν πανοῦργος
CEI 2008 Pr12,16Lo stolto manifesta subito la sua collera,
ma chi è avveduto dissimula l'offesa.
AT greco 12,17ἐπιδεικνυμένην πίστιν ἀπαγγέλλει δίκαιος ὁ δὲ μάρτυς τῶν ἀδίκων δόλιος
CEI 2008 Pr12,17Chi dice la verità proclama la giustizia,
chi testimonia il falso favorisce l'inganno.
AT greco 12,18εἰσὶν οἳ λέγοντες τιτρώσκουσιν μαχαίρᾳ γλῶσσαι δὲ σοφῶν ἰῶνται
CEI 2008 Pr12,18C'è chi chiacchierando è come una spada tagliente,
ma la lingua dei saggi risana.
AT greco 12,19χείλη ἀληθινὰ κατορθοῖ μαρτυρίαν μάρτυς δὲ ταχὺς γλῶσσαν ἔχει ἄδικον
CEI 2008 Pr12,19Il labbro veritiero resta saldo per sempre,
quello bugiardo per un istante solo.
AT greco 12,20δόλος ἐν καρδίᾳ τεκταινομένου κακά οἱ δὲ βουλόμενοι εἰρήνην εὐφρανθήσονται
CEI 2008 Pr12,20L'inganno è nel cuore di chi trama il male,
la gioia invece è di chi promuove la pace.
AT greco 12,21οὐκ ἀρέσει τῷ δικαίῳ οὐδὲν ἄδικον οἱ δὲ ἀσεβεῖς πλησθήσονται κακῶν
CEI 2008 Pr12,21Al giusto non può accadere alcun male,
i malvagi invece sono pieni di guai.
AT greco 12,22βδέλυγμα κυρίῳ χείλη ψευδῆ ὁ δὲ ποιῶν πίστεις δεκτὸς παρ’ αὐτῷ
CEI 2008 Pr12,22Le labbra bugiarde sono un obbrobrio per il Signore:
egli si compiace di chiunque fa la verità.
AT greco 12,23ἀνὴρ συνετὸς θρόνος αἰσθήσεως καρδία δὲ ἀφρόνων συναντήσεται ἀραῖς
CEI 2008 Pr12,23Chi è avveduto nasconde quello che sa,
il cuore degli stolti proclama stoltezze.
AT greco 12,24χεὶρ ἐκλεκτῶν κρατήσει εὐχερῶς δόλιοι δὲ ἔσονται εἰς προνομήν
CEI 2008 Pr12,24La mano operosa ottiene il comando,
quella pigra invece è destinata a servire.
AT greco 12,25φοβερὸς λόγος καρδίαν ταράσσει ἀνδρὸς δικαίου ἀγγελία δὲ ἀγαθὴ εὐφραίνει αὐτόν
CEI 2008 Pr12,25L'afflizione deprime il cuore dell'uomo,
una parola buona lo allieta.
AT greco 12,26ἐπιγνώμων δίκαιος ἑαυτοῦ φίλος ἔσται αἱ δὲ γνῶμαι τῶν ἀσεβῶν ἀνεπιεικεῖς ἁμαρτάνοντας καταδιώξεται κακά ἡ δὲ ὁδὸς τῶν ἀσεβῶν πλανήσει αὐτούς
CEI 2008 Pr12,26Il giusto è guida sicura per il suo prossimo,
ma la via dei malvagi li porta fuori strada.
AT greco 12,27οὐκ ἐπιτεύξεται δόλιος θήρας κτῆμα δὲ τίμιον ἀνὴρ καθαρός
CEI 2008 Pr12,27Il pigro non troverà selvaggina,
ma la persona industriosa possiede una fortuna.
AT greco 12,28ἐν ὁδοῖς δικαιοσύνης ζωή ὁδοὶ δὲ μνησικάκων εἰς θάνατον
CEI 2008 Pr12,28Sui sentieri della giustizia si trova la vita,
la sua strada non va mai alla morte.