Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 13 13,1υἱὸς πανοῦργος ὑπήκοος πατρί υἱὸς δὲ ἀνήκοος ἐν ἀπωλείᾳ
CEI 1974 Prv13,1 Il figlio saggio ama la disciplina,
lo spavaldo non ascolta il rimprovero.
AT greco 13,2ἀπὸ καρπῶν δικαιοσύνης φάγεται ἀγαθός ψυχαὶ δὲ παρανόμων ὀλοῦνται ἄωροι
CEI 1974 Prv13,2 Del frutto della sua bocca
l`uomo mangia ciò che è buono;
l`appetito dei perfidi si soddisfa con i soprusi.
AT greco 13,3ὃς φυλάσσει τὸ ἑαυτοῦ στόμα τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν ὁ δὲ προπετὴς χείλεσιν πτοήσει ἑαυτόν
CEI 1974 Prv13,3 Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita,
chi apre troppo le labbra incontra la rovina.
AT greco 13,4ἐν ἐπιθυμίαις ἐστὶν πᾶς ἀεργός χεῖρες δὲ ἀνδρείων ἐν ἐπιμελείᾳ
CEI 1974 Prv13,4 Il pigro brama, ma non c`è nulla per il suo appetito;
l`appetito dei diligenti sarà soddisfatto.
AT greco 13,5λόγον ἄδικον μισεῖ δίκαιος ἀσεβὴς δὲ αἰσχύνεται καὶ οὐχ ἕξει παρρησίαν
CEI 1974 Prv13,5 Il giusto odia la parola falsa,
l`empio calunnia e disonora.
AT greco 13,6δικαιοσύνη φυλάσσει ἀκάκους τοὺς δὲ ἀσεβεῖς φαύλους ποιεῖ ἁμαρτία
CEI 1974 Prv13,6 La giustizia custodisce chi ha una condotta integra,
il peccato manda in rovina l`empio.
AT greco 13,7εἰσὶν οἱ πλουτίζοντες ἑαυτοὺς μηδὲν ἔχοντες καὶ εἰσὶν οἱ ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἐν πολλῷ πλούτῳ
CEI 1974 Prv13,7 C`è chi fa il ricco e non ha nulla;
c`è chi fa il povero e ha molti beni.
AT greco 13,8λύτρον ἀνδρὸς ψυχῆς ὁ ἴδιος πλοῦτος πτωχὸς δὲ οὐχ ὑφίσταται ἀπειλήν
CEI 1974 Prv13,8 Riscatto della vita d`un uomo è la sua ricchezza,
ma il povero non si accorge della minaccia.
AT greco 13,9ψυχαὶ δόλιαι πλανῶνται ἐν ἁμαρτίαις δίκαιοι δὲ οἰκτίρουσιν καὶ ἐλεῶσιν
CEI 1974 Prv La luce dei giusti allieta,
la lucerna degli empi si spegne.
13,9 Luce e lucerna sono immagini che indicano prosperità.
AT greco 13,10κακὸς μεθ’ ὕβρεως πράσσει κακά οἱ δὲ ἑαυτῶν ἐπιγνώμονες σοφοί
CEI 1974 Prv13,10 L`insolenza provoca soltanto contese,
la sapienza si trova presso coloro che prendono consiglio.
AT greco 13,11ὕπαρξις ἐπισπουδαζομένη μετὰ ἀνομίας ἐλάσσων γίνεται ὁ δὲ συνάγων ἑαυτῷ μετ’ εὐσεβείας πληθυνθήσεται δίκαιος οἰκτίρει καὶ κιχρᾷ
CEI 1974 Prv13,11 Le ricchezze accumulate in fretta diminuiscono,
chi le raduna a poco a poco le accresce.
AT greco 13,12κρείσσων ἐναρχόμενος βοηθῶν καρδίᾳ τοῦ ἐπαγγελλομένου καὶ εἰς ἐλπίδα ἄγοντος δένδρον γὰρ ζωῆς ἐπιθυμία ἀγαθή
CEI 1974 Prv13,12 Un`attesa troppo prolungata fa male al cuore,
un desiderio soddisfatto è albero di vita.
Docilità e suoi affetti
AT greco 13,13υἱῷ δολίῳ οὐδὲν ἔσται ἀγαθόν οἰκέτῃ δὲ σοφῷ εὔοδοι ἔσονται πράξεις καὶ κατευθυνθήσεται ἡ ὁδὸς αὐτοῦ
CEI 1974 Prv13,13 Chi disprezza la parola si rovinerà,
chi rispetta un comando ne avrà premio.
AT greco 13,14νόμος σοφοῦ πηγὴ ζωῆς ὁ δὲ ἄνους ὑπὸ παγίδος θανεῖται
CEI 1974 Prv13,14 L`insegnamento del saggio è fonte di vita
per evitare i lacci della morte.
AT greco 13,15σύνεσις ἀγαθὴ δίδωσιν χάριν τὸ δὲ γνῶναι νόμον διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς ὁδοὶ δὲ καταφρονούντων ἐν ἀπωλείᾳ
CEI 1974 Prv13,15 Un aspetto buono procura favore,
ma il contegno dei perfidi è rude.
AT greco 13,16πᾶς πανοῦργος πράσσει μετὰ γνώσεως ὁ δὲ ἄφρων ἐξεπέτασεν ἑαυτοῦ κακίαν
CEI 1974 Prv13,16 L`accorto agisce sempre con riflessione,
lo stolto mette in mostra la stoltezza.
AT greco 13,17βασιλεὺς θρασὺς ἐμπεσεῖται εἰς κακά ἄγγελος δὲ πιστὸς ῥύσεται αὐτόν
CEI 1974 Prv13,17 Un cattivo messaggero causa sciagure,
un inviato fedele apporta salute.
AT greco 13,18πενίαν καὶ ἀτιμίαν ἀφαιρεῖται παιδεία ὁ δὲ φυλάσσων ἐλέγχους δοξασθήσεται
CEI 1974 Prv13,18 Povertà e ignominia a chi rifiuta l`istruzione,
chi tien conto del rimprovero sarà onorato.
AT greco 13,19ἐπιθυμίαι εὐσεβῶν ἡδύνουσιν ψυχήν ἔργα δὲ ἀσεβῶν μακρὰν ἀπὸ γνώσεως
CEI 1974 Prv13,19 Desiderio soddisfatto è una dolcezza al cuore,
ma è abominio per gli stolti staccarsi dal male.
AT greco 13,20ὁ συμπορευόμενος σοφοῖς σοφὸς ἔσται ὁ δὲ συμπορευόμενος ἄφροσι γνωσθήσεται
CEI 1974 Prv13,20 Và con i saggi e saggio diventerai,
chi pratica gli stolti ne subirà danno.
AT greco 13,21ἁμαρτάνοντας καταδιώξεται κακά τοὺς δὲ δικαίους καταλήμψεται ἀγαθά
CEI 1974 Prv13,21 La sventura perseguita i peccatori,
il benessere ripagherà i giusti.
AT greco 13,22ἀγαθὸς ἀνὴρ κληρονομήσει υἱοὺς υἱῶν θησαυρίζεται δὲ δικαίοις πλοῦτος ἀσεβὼν
CEI 1974 Prv13,22 L`uomo dabbene lascia eredi i nipoti,
la proprietà del peccatore è riservata al giusto.
AT greco 13,23δίκαιοι ποιήσουσιν ἐν πλούτῳ ἔτη πολλά ἄδικοι δὲ ἀπολοῦνται συντόμως
CEI 1974 Prv13,23 Il potente distrugge il podere dei poveri
e c`è chi è eliminato senza processo.
AT greco 13,24ὃς φείδεται τῆς βακτηρίας μισεῖ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὁ δὲ ἀγαπῶν ἐπιμελῶς παιδεύει
CEI 1974 Prv Chi risparmia il bastone odia suo figlio,
chi lo ama è pronto a correggerlo.
13,24 Odiare ha il significato ebraico di non amare.
AT greco 13,25δίκαιος ἔσθων ἐμπιπλᾷ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ψυχαὶ δὲ ἀσεβῶν ἐνδεεῖς
CEI 1974 Prv13,25 Il giusto mangia a sazietà,
ma il ventre degli empi soffre la fame.