Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 13 13,1υἱὸς πανοῦργος ὑπήκοος πατρί υἱὸς δὲ ἀνήκοος ἐν ἀπωλείᾳ
CEI 2008 PrIl figlio saggio ama la correzione del padre,
lo spavaldo non ascolta il rimprovero.
13,1-25 Ricchezza e povertà
AT greco 13,2ἀπὸ καρπῶν δικαιοσύνης φάγεται ἀγαθός ψυχαὶ δὲ παρανόμων ὀλοῦνται ἄωροι
CEI 2008 Pr13,2Con il frutto della bocca ci si nutre di beni,
ma l'appetito dei perfidi si ciba di violenza.
AT greco 13,3ὃς φυλάσσει τὸ ἑαυτοῦ στόμα τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν ὁ δὲ προπετὴς χείλεσιν πτοήσει ἑαυτόν
CEI 2008 Pr13,3Chi sorveglia la bocca preserva la sua vita,
chi spalanca le sue labbra va incontro alla rovina.
AT greco 13,4ἐν ἐπιθυμίαις ἐστὶν πᾶς ἀεργός χεῖρες δὲ ἀνδρείων ἐν ἐπιμελείᾳ
CEI 2008 Pr13,4Il pigro brama, ma non c'è nulla per il suo appetito,
mentre l'appetito dei laboriosi sarà soddisfatto.
AT greco 13,5λόγον ἄδικον μισεῖ δίκαιος ἀσεβὴς δὲ αἰσχύνεται καὶ οὐχ ἕξει παρρησίαν
CEI 2008 Pr13,5Il giusto odia la parola falsa,
l'empio disonora e diffama.
AT greco 13,6δικαιοσύνη φυλάσσει ἀκάκους τοὺς δὲ ἀσεβεῖς φαύλους ποιεῖ ἁμαρτία
CEI 2008 Pr13,6La giustizia custodisce chi ha una condotta integra,
la malvagità manda in rovina il peccatore.
AT greco 13,7εἰσὶν οἱ πλουτίζοντες ἑαυτοὺς μηδὲν ἔχοντες καὶ εἰσὶν οἱ ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἐν πολλῷ πλούτῳ
CEI 2008 Pr13,7C'è chi fa il ricco e non ha nulla,
c'è chi fa il povero e possiede molti beni.
AT greco 13,8λύτρον ἀνδρὸς ψυχῆς ὁ ἴδιος πλοῦτος πτωχὸς δὲ οὐχ ὑφίσταται ἀπειλήν
CEI 2008 PrRiscatto della vita d'un uomo è la sua ricchezza,
ma il povero non avverte la minaccia.
13,8 il povero non avverte la minaccia: il povero è più tranquillo del ricco, perché non deve privarsi della ricchezza (che non ha) per riscattare se stesso dalle estorsioni.
AT greco 13,9ψυχαὶ δόλιαι πλανῶνται ἐν ἁμαρτίαις δίκαιοι δὲ οἰκτίρουσιν καὶ ἐλεῶσιν
CEI 2008 Pr13,9La luce dei giusti porta gioia,
la lampada dei malvagi si spegne.
AT greco 13,10κακὸς μεθ’ ὕβρεως πράσσει κακά οἱ δὲ ἑαυτῶν ἐπιγνώμονες σοφοί
CEI 2008 Pr13,10L'insolenza provoca litigi,
ma la sapienza sta con chi accetta consigli.
AT greco 13,11ὕπαρξις ἐπισπουδαζομένη μετὰ ἀνομίας ἐλάσσων γίνεται ὁ δὲ συνάγων ἑαυτῷ μετ’ εὐσεβείας πληθυνθήσεται δίκαιος οἰκτίρει καὶ κιχρᾷ
CEI 2008 Pr13,11La ricchezza venuta dal nulla diminuisce,
chi la accumula a poco a poco, la fa aumentare.
AT greco 13,12κρείσσων ἐναρχόμενος βοηθῶν καρδίᾳ τοῦ ἐπαγγελλομένου καὶ εἰς ἐλπίδα ἄγοντος δένδρον γὰρ ζωῆς ἐπιθυμία ἀγαθή
CEI 2008 Pr13,12Un'attesa troppo prolungata fa male al cuore,
un desiderio soddisfatto è albero di vita.
AT greco 13,13υἱῷ δολίῳ οὐδὲν ἔσται ἀγαθόν οἰκέτῃ δὲ σοφῷ εὔοδοι ἔσονται πράξεις καὶ κατευθυνθήσεται ἡ ὁδὸς αὐτοῦ
CEI 2008 Pr13,13Chi disprezza la parola si rende debitore,
chi rispetta un ordine viene ricompensato.
AT greco 13,14νόμος σοφοῦ πηγὴ ζωῆς ὁ δὲ ἄνους ὑπὸ παγίδος θανεῖται
CEI 2008 Pr13,14L'insegnamento del saggio è fonte di vita
per sfuggire ai lacci della morte.
AT greco 13,15σύνεσις ἀγαθὴ δίδωσιν χάριν τὸ δὲ γνῶναι νόμον διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς ὁδοὶ δὲ καταφρονούντων ἐν ἀπωλείᾳ
CEI 2008 Pr13,15Il senno procura favore,
ma il contegno dei perfidi porta alla rovina.
AT greco 13,16πᾶς πανοῦργος πράσσει μετὰ γνώσεως ὁ δὲ ἄφρων ἐξεπέτασεν ἑαυτοῦ κακίαν
CEI 2008 Pr13,16La persona avveduta prima di agire riflette,
lo stolto mette in mostra la sua stupidità.
AT greco 13,17βασιλεὺς θρασὺς ἐμπεσεῖται εἰς κακά ἄγγελος δὲ πιστὸς ῥύσεται αὐτόν
CEI 2008 Pr13,17Un cattivo messaggero causa sciagure,
un inviato fedele porta salute.
AT greco 13,18πενίαν καὶ ἀτιμίαν ἀφαιρεῖται παιδεία ὁ δὲ φυλάσσων ἐλέγχους δοξασθήσεται
CEI 2008 Pr13,18Povertà e ignominia a chi rifiuta la correzione,
chi tiene conto del rimprovero sarà onorato.
AT greco 13,19ἐπιθυμίαι εὐσεβῶν ἡδύνουσιν ψυχήν ἔργα δὲ ἀσεβῶν μακρὰν ἀπὸ γνώσεως
CEI 2008 Pr13,19Desiderio appagato è dolcezza per l'anima;
fa orrore agli stolti evitare il male.
AT greco 13,20ὁ συμπορευόμενος σοφοῖς σοφὸς ἔσται ὁ δὲ συμπορευόμενος ἄφροσι γνωσθήσεται
CEI 2008 Pr13,20Va' con i saggi e saggio diventerai,
chi pratica gli stolti ne subirà danno.
AT greco 13,21ἁμαρτάνοντας καταδιώξεται κακά τοὺς δὲ δικαίους καταλήμψεται ἀγαθά
CEI 2008 Pr13,21La sventura insegue i peccatori,
il bene è la ricompensa dei giusti.
AT greco 13,22ἀγαθὸς ἀνὴρ κληρονομήσει υἱοὺς υἱῶν θησαυρίζεται δὲ δικαίοις πλοῦτος ἀσεβὼν
CEI 2008 Pr13,22L'uomo buono lascia eredi i figli dei figli,
è riservata al giusto la ricchezza del peccatore.
AT greco 13,23δίκαιοι ποιήσουσιν ἐν πλούτῳ ἔτη πολλά ἄδικοι δὲ ἀπολοῦνται συντόμως
CEI 2008 Pr13,23Vi è cibo in abbondanza nei campi dei poveri,
ma può essere sottratto per mancanza di giustizia.
AT greco 13,24ὃς φείδεται τῆς βακτηρίας μισεῖ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὁ δὲ ἀγαπῶν ἐπιμελῶς παιδεύει
CEI 2008 Pr13,24Chi risparmia il bastone odia suo figlio,
chi lo ama è pronto a correggerlo.
AT greco 13,25δίκαιος ἔσθων ἐμπιπλᾷ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ψυχαὶ δὲ ἀσεβῶν ἐνδεεῖς
CEI 2008 Pr13,25Il giusto mangia fino a saziarsi,
ma il ventre dei malvagi resta vuoto.