Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 14 14,1σοφαὶ γυναῖκες ᾠκοδόμησαν οἴκους ἡ δὲ ἄφρων κατέσκαψεν ταῖς χερσὶν αὐτῆς
CEI 1974 Prv14,1 La sapienza di una massaia costruisce la casa,
la stoltezza la demolisce con le mani.
AT greco 14,2ὁ πορευόμενος ὀρθῶς φοβεῖται τὸν κύριον ὁ δὲ σκολιάζων ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἀτιμασθήσεται
CEI 1974 Prv14,2 Chi procede con rettitudine teme il Signore,
chi si scosta dalle sue vie lo disprezza.
AT greco 14,3ἐκ στόματος ἀφρόνων βακτηρία ὕβρεως χείλη δὲ σοφῶν φυλάσσει αὐτούς
CEI 1974 Prv14,3 Nella bocca dello stolto c`è il germoglio della superbia,
ma le labbra dei saggi sono la loro salvaguardia.
AT greco 14,4οὗ μή εἰσιν βόες φάτναι καθαραί οὗ δὲ πολλὰ γενήματα φανερὰ βοὸς ἰσχύς
CEI 1974 Prv14,4 Senza buoi, niente grano,
l`abbondanza del raccolto sta nel vigore del toro.
AT greco 14,5μάρτυς πιστὸς οὐ ψεύδεται ἐκκαίει δὲ ψεύδη μάρτυς ἄδικος
CEI 1974 Prv14,5 Il testimone vero non mentisce,
quello falso spira menzogne.
AT greco 14,6ζητήσεις σοφίαν παρὰ κακοῖς καὶ οὐχ εὑρήσεις αἴσθησις δὲ παρὰ φρονίμοις εὐχερής
CEI 1974 Prv14,6 Il beffardo ricerca la sapienza ma invano,
la scienza è cosa facile per il prudente.
AT greco 14,7πάντα ἐναντία ἀνδρὶ ἄφρονι ὅπλα δὲ αἰσθήσεως χείλη σοφά
CEI 1974 Prv14,7 Allontànati dall`uomo stolto,
e non ignorerai le labbra sapienti.
AT greco 14,8σοφία πανούργων ἐπιγνώσεται τὰς ὁδοὺς αὐτῶν ἄνοια δὲ ἀφρόνων ἐν πλάνῃ
CEI 1974 Prv14,8 La sapienza dell`accorto sta nel capire la sua via,
ma la stoltezza degli sciocchi è inganno.
AT greco 14,9οἰκίαι παρανόμων ὀφειλήσουσιν καθαρισμόν οἰκίαι δὲ δικαίων δεκταί
CEI 1974 Prv14,9 Fra gli stolti risiede la colpa,
fra gli uomini retti la benevolenza.
AT greco 14,10καρδία ἀνδρὸς αἰσθητική λυπηρὰ ψυχὴ αὐτοῦ ὅταν δὲ εὐφραίνηται οὐκ ἐπιμείγνυται ὕβρει
CEI 1974 Prv14,10 Il cuore conosce la propria amarezza
e alla sua gioia non partecipa l`estraneo.
AT greco 14,11οἰκίαι ἀσεβῶν ἀφανισθήσονται σκηναὶ δὲ κατορθούντων στήσονται
CEI 1974 Prv14,11 La casa degli empi rovinerà,
ma la tenda degli uomini retti avrà successo.
AT greco 14,12ἔστιν ὁδὸς ἣ δοκεῖ ὀρθὴ εἶναι παρὰ ἀνθρώποις τὰ δὲ τελευταῖα αὐτῆς ἔρχεται εἰς πυθμένα ᾅδου
CEI 1974 Prv14,12 C`è una via che sembra diritta a qualcuno,
ma sbocca in sentieri di morte.
AT greco 14,13ἐν εὐφροσύναις οὐ προσμείγνυται λύπη τελευταία δὲ χαρὰ εἰς πένθος ἔρχεται
CEI 1974 Prv14,13 Anche fra il riso il cuore prova dolore
e la gioia può finire in pena.
AT greco 14,14τῶν ἑαυτοῦ ὁδῶν πλησθήσεται θρασυκάρδιος ἀπὸ δὲ τῶν διανοημάτων αὐτοῦ ἀνὴρ ἀγαθός
CEI 1974 Prv14,14 Chi è instabile
si sazierà dei frutti della sua condotta,
l`uomo dabbene si sazierà delle sue opere.
Prudenza
AT greco 14,15ἄκακος πιστεύει παντὶ λόγῳ πανοῦργος δὲ ἔρχεται εἰς μετάνοιαν
CEI 1974 Prv14,15 L`ingenuo crede quanto gli dici,
l`accorto controlla i propri passi.
AT greco 14,16σοφὸς φοβηθεὶς ἐξέκλινεν ἀπὸ κακοῦ ὁ δὲ ἄφρων ἑαυτῷ πεποιθὼς μείγνυται ἀνόμῳ
CEI 1974 Prv14,16 Il saggio teme e sta lontano dal male,
lo stolto è insolente e presuntuoso.
AT greco 14,17ὀξύθυμος πράσσει μετὰ ἀβουλίας ἀνὴρ δὲ φρόνιμος πολλὰ ὑποφέρει
CEI 1974 Prv14,17 L`iracondo commette sciocchezze,
il riflessivo sopporta.
AT greco 14,18μεριοῦνται ἄφρονες κακίαν οἱ δὲ πανοῦργοι κρατήσουσιν αἰσθήσεως
CEI 1974 Prv14,18 Gli inesperti erediteranno la stoltezza,
i prudenti si coroneranno di scienza.
AT greco 14,19ὀλισθήσουσιν κακοὶ ἔναντι ἀγαθῶν καὶ ἀσεβεῖς θεραπεύσουσιν θύρας δικαίων
CEI 1974 Prv14,19 I malvagi si inchinano davanti ai buoni,
gli empi davanti alle porte del giusto.
AT greco 14,20φίλοι μισήσουσιν φίλους πτωχούς φίλοι δὲ πλουσίων πολλοί
CEI 1974 Prv14,20 Il povero è odioso anche al suo amico,
numerosi sono gli amici del ricco.
AT greco 14,21ὁ ἀτιμάζων πένητας ἁμαρτάνει ἐλεῶν δὲ πτωχοὺς μακαριστός
CEI 1974 Prv14,21 Chi disprezza il prossimo pecca,
beato chi ha pietà degli umili.
AT greco 14,22πλανώμενοι τεκταίνουσι κακά ἔλεον δὲ καὶ ἀλήθειαν τεκταίνουσιν ἀγαθοί οὐκ ἐπίστανται ἔλεον καὶ πίστιν τέκτονες κακῶν ἐλεημοσύναι δὲ καὶ πίστεις παρὰ τέκτοσιν ἀγαθοῖς
CEI 1974 Prv14,22 Non errano forse quelli che compiono il male?
Benevolenza e favore per quanti compiono il bene.
AT greco 14,23ἐν παντὶ μεριμνῶντι ἔνεστιν περισσόν ὁ δὲ ἡδὺς καὶ ἀνάλγητος ἐν ἐνδείᾳ ἔσται
CEI 1974 Prv14,23 In ogni fatica c`è un vantaggio,
ma la loquacità produce solo miseria.
AT greco 14,24στέφανος σοφῶν πανοῦργος ἡ δὲ διατριβὴ ἀφρόνων κακή
CEI 1974 Prv14,24 Corona dei saggi è la loro accortezza,
corona degli stolti la loro stoltezza.
AT greco 14,25ῥύσεται ἐκ κακῶν ψυχὴν μάρτυς πιστός ἐκκαίει δὲ ψεύδη δόλιος
CEI 1974 Prv14,25 Salvatore di vite è un testimone vero;
chi spaccia menzogne è un impostore.
Religione e governo
AT greco 14,26ἐν φόβῳ κυρίου ἐλπὶς ἰσχύος τοῖς δὲ τέκνοις αὐτοῦ καταλείπει ἔρεισμα
CEI 1974 Prv Nel timore del Signore è la fiducia del forte;
per i suoi figli egli sarà un rifugio.
14,26 Per 'figli' cfr. Dt 14, 1.
AT greco 14,27πρόσταγμα κυρίου πηγὴ ζωῆς ποιεῖ δὲ ἐκκλίνειν ἐκ παγίδος θανάτου
CEI 1974 Prv14,27 Il timore del Signore è fonte di vita,
per evitare i lacci della morte.
AT greco 14,28ἐν πολλῷ ἔθνει δόξα βασιλέως ἐν δὲ ἐκλείψει λαοῦ συντριβὴ δυνάστου
CEI 1974 Prv14,28 Un popolo numeroso è la gloria del re;
la scarsità di gente è la rovina del principe.
AT greco 14,29μακρόθυμος ἀνὴρ πολὺς ἐν φρονήσει ὁ δὲ ὀλιγόψυχος ἰσχυρῶς ἄφρων
CEI 1974 Prv14,29 Il paziente ha grande prudenza,
l`iracondo mostra stoltezza.
AT greco 14,30πραΰθυμος ἀνὴρ καρδίας ἰατρός σὴς δὲ ὀστέων καρδία αἰσθητική
CEI 1974 Prv14,30 Un cuore tranquillo è la vita di tutto il corpo,
l`invidia è la carie delle ossa.
AT greco 14,31ὁ συκοφαντῶν πένητα παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτόν ὁ δὲ τιμῶν αὐτὸν ἐλεᾷ πτωχόν
CEI 1974 Prv14,31 Chi opprime il povero offende il suo creatore,
chi ha pietà del misero lo onora.
AT greco 14,32ἐν κακίᾳ αὐτοῦ ἀπωσθήσεται ἀσεβής ὁ δὲ πεποιθὼς τῇ ἑαυτοῦ ὁσιότητι δίκαιος
CEI 1974 Prv14,32 Dalla propria malvagità è travolto l`empio,
il giusto ha un rifugio nella propria integrità.
AT greco 14,33ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ ἀνδρὸς σοφία ἐν δὲ καρδίᾳ ἀφρόνων οὐ διαγινώσκεται
CEI 1974 Prv14,33 In un cuore assennato risiede la sapienza,
ma in seno agli stolti può scoprirsi?
AT greco 14,34δικαιοσύνη ὑψοῖ ἔθνος ἐλασσονοῦσι δὲ φυλὰς ἁμαρτίαι
CEI 1974 Prv14,34 La giustizia fa onore a una nazione,
ma il peccato segna il declino dei popoli.
AT greco 14,35δεκτὸς βασιλεῖ ὑπηρέτης νοήμων τῇ δὲ ἑαυτοῦ εὐστροφίᾳ ἀφαιρεῖται ἀτιμίαν
CEI 1974 Prv14,35 Il favore del re è per il ministro intelligente,
il suo sdegno è per chi lo disonora.