Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 14 14,1σοφαὶ γυναῖκες ᾠκοδόμησαν οἴκους ἡ δὲ ἄφρων κατέσκαψεν ταῖς χερσὶν αὐτῆς
Interconfessionale PrvLa donna saggia costruisce la casa,
la donna stolta la distrugge.
Rimandi
14,1 La sapienza è come una donna Prv 31,10-31.
AT greco 14,2ὁ πορευόμενος ὀρθῶς φοβεῖται τὸν κύριον ὁ δὲ σκολιάζων ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἀτιμασθήσεται
Interconfessionale PrvChi ubbidisce al Signore agisce onestamente,
chi si comporta male lo disprezza.
Rimandi
14,2 ubbidire al (temere il) Signore Prv 8,13+.
Note al Testo
14,2 ubbidisce al Signore: vedi nota a 2,5.
AT greco 14,3ἐκ στόματος ἀφρόνων βακτηρία ὕβρεως χείλη δὲ σοφῶν φυλάσσει αὐτούς
Interconfessionale Prv14,3I discorsi degli stolti sono tutta superbia,
le parole dei saggi sono una protezione.
AT greco 14,4οὗ μή εἰσιν βόες φάτναι καθαραί οὗ δὲ πολλὰ γενήματα φανερὰ βοὸς ἰσχύς
Interconfessionale Prv14,4Senza buoi da lavoro il granaio resta vuoto,
con la forza dei buoi c’è abbondanza di raccolti.
AT greco 14,5μάρτυς πιστὸς οὐ ψεύδεται ἐκκαίει δὲ ψεύδη μάρτυς ἄδικος
Interconfessionale PrvUn testimonio sincero non inganna,
un falso testimonio è fonte di bugie.
Rimandi
14,5 falso testimonio Prv 6,19+.
AT greco 14,6ζητήσεις σοφίαν παρὰ κακοῖς καὶ οὐχ εὑρήσεις αἴσθησις δὲ παρὰ φρονίμοις εὐχερής
Interconfessionale PrvIl superbo cerca la sapienza ma non la trova;
per un’intelligenza aperta la sapienza è cosa facile.
Rimandi
14,6 il superbo Prv 13,1+.
AT greco 14,7πάντα ἐναντία ἀνδρὶ ἄφρονι ὅπλα δὲ αἰσθήσεως χείλη σοφά
Interconfessionale Prv14,7Sta’ lontano dallo stolto:
in lui non troverai tracce di sapienza!
AT greco 14,8σοφία πανούργων ἐπιγνώσεται τὰς ὁδοὺς αὐτῶν ἄνοια δὲ ἀφρόνων ἐν πλάνῃ
Interconfessionale Prv14,8La sapienza dell’uomo prudente sta nel riflettere prima d’agire,
ma la stoltezza degli sciocchi sta nell’inganno.
AT greco 14,9οἰκίαι παρανόμων ὀφειλήσουσιν καθαρισμόν οἰκίαι δὲ δικαίων δεκταί
Interconfessionale PrvGli stolti si accordano nel fare il male,
tra i giusti regna la benevolenza.
Note al Testo
14,9 Gli stolti… benevolenza: altri: Gli insensati si burlano del peccato, ma il favore del Signore sta fra gli uomini retti.
AT greco 14,10καρδία ἀνδρὸς αἰσθητική λυπηρὰ ψυχὴ αὐτοῦ ὅταν δὲ εὐφραίνηται οὐκ ἐπιμείγνυται ὕβρει
Interconfessionale Prv14,10Tu solo conosci le tue sofferenze,
nessun estraneo può condividere la tua gioia.
AT greco 14,11οἰκίαι ἀσεβῶν ἀφανισθήσονται σκηναὶ δὲ κατορθούντων στήσονται
Interconfessionale PrvLa casa degli empi sarà distrutta,
la famiglia dei giusti avrà prosperità.
Rimandi
14,11 sorte degli empi e dei giusti Prv 3,33+.
AT greco 14,12ἔστιν ὁδὸς ἣ δοκεῖ ὀρθὴ εἶναι παρὰ ἀνθρώποις τὰ δὲ τελευταῖα αὐτῆς ἔρχεται εἰς πυθμένα ᾅδου
Interconfessionale Prv14,12C’è una via che sembra buona,
ma alla fin fine conduce alla morte.
AT greco 14,13ἐν εὐφροσύναις οὐ προσμείγνυται λύπη τελευταία δὲ χαρὰ εἰς πένθος ἔρχεται
Interconfessionale Prv14,13Anche alla gioia si mescola la tristezza,
la stessa allegria può finire in pianto.
AT greco 14,14τῶν ἑαυτοῦ ὁδῶν πλησθήσεται θρασυκάρδιος ἀπὸ δὲ τῶν διανοημάτων αὐτοῦ ἀνὴρ ἀγαθός
Interconfessionale Prv14,14Il traviato raccoglierà i frutti della sua condotta,
l’onesto vedrà i frutti delle sue opere.
AT greco 14,15ἄκακος πιστεύει παντὶ λόγῳ πανοῦργος δὲ ἔρχεται εἰς μετάνοιαν
Interconfessionale Prv14,15L’ingenuo crede a tutto quel che si dice,
chi è prudente guarda dove mette i piedi.
AT greco 14,16σοφὸς φοβηθεὶς ἐξέκλινεν ἀπὸ κακοῦ ὁ δὲ ἄφρων ἑαυτῷ πεποιθὼς μείγνυται ἀνόμῳ
Interconfessionale Prv14,16Il saggio teme il male e lo fugge,
lo stolto va avanti con sicurezza.
AT greco 14,17ὀξύθυμος πράσσει μετὰ ἀβουλίας ἀνὴρ δὲ φρόνιμος πολλὰ ὑποφέρει
Interconfessionale PrvChi è impulsivo può commettere sciocchezze,
chi ha cattive intenzioni si rende odioso.
Rimandi
14,17 danni dell’impulsività Prv 15,18; 29,22; cfr. 19,11.
AT greco 14,18μεριοῦνται ἄφρονες κακίαν οἱ δὲ πανοῦργοι κρατήσουσιν αἰσθήσεως
Interconfessionale Prv14,18L’ignoranza è dello stolto,
la scienza è del sapiente.
AT greco 14,19ὀλισθήσουσιν κακοὶ ἔναντι ἀγαθῶν καὶ ἀσεβεῖς θεραπεύσουσιν θύρας δικαίων
Interconfessionale Prv14,19I cattivi dovranno inchinarsi davanti ai buoni,
i malvagi dovranno servire i giusti.
AT greco 14,20φίλοι μισήσουσιν φίλους πτωχούς φίλοι δὲ πλουσίων πολλοί
Interconfessionale PrvIl povero è odiato anche dai suoi parenti,
il ricco ha un’infinità di amici.
Rimandi
14,20 gli amici del ricco Prv 19,4.6-7; Sir 6,11-12; 13,21.
AT greco 14,21ὁ ἀτιμάζων πένητας ἁμαρτάνει ἐλεῶν δὲ πτωχοὺς μακαριστός
Interconfessionale PrvChi disprezza il suo prossimo fa peccato,
chi ha compassione dei poveri sarà felice.
Rimandi
14,21 aver compassione dei poveri Prv 14,31; 19,17; 22,9; Sal 41,2; cfr. Prv 17,5; 21,13.
AT greco 14,22πλανώμενοι τεκταίνουσι κακά ἔλεον δὲ καὶ ἀλήθειαν τεκταίνουσιν ἀγαθοί οὐκ ἐπίστανται ἔλεον καὶ πίστιν τέκτονες κακῶν ἐλεημοσύναι δὲ καὶ πίστεις παρὰ τέκτοσιν ἀγαθοῖς
Interconfessionale Prv14,22Va in rovina chi lavora per il male,
c’è fiducia e rispetto per chi fa il bene.
AT greco 14,23ἐν παντὶ μεριμνῶντι ἔνεστιν περισσόν ὁ δὲ ἡδὺς καὶ ἀνάλγητος ἐν ἐνδείᾳ ἔσται
Interconfessionale Prv14,23Ogni fatica ha il suo guadagno,
ma le chiacchiere portano solo miseria.
AT greco 14,24στέφανος σοφῶν πανοῦργος ἡ δὲ διατριβὴ ἀφρόνων κακή
Interconfessionale Prv14,24Premio dei saggi è la loro ricchezza,
ma la follia degli stolti produce solo follia.
AT greco 14,25ῥύσεται ἐκ κακῶν ψυχὴν μάρτυς πιστός ἐκκαίει δὲ ψεύδη δόλιος
Interconfessionale Prv14,25Un testimone sincero può essere una salvezza,
ma chi vende menzogne è un truffatore.
AT greco 14,26ἐν φόβῳ κυρίου ἐλπὶς ἰσχύος τοῖς δὲ τέκνοις αὐτοῦ καταλείπει ἔρεισμα
Interconfessionale PrvUbbidire al Signore è garanzia di sicurezza,
il Signore è un rifugio anche per i figli.
Note al Testo
14,26 Ubbidire al Signore: vedi nota a 2,5.
AT greco 14,27πρόσταγμα κυρίου πηγὴ ζωῆς ποιεῖ δὲ ἐκκλίνειν ἐκ παγίδος θανάτου
Interconfessionale PrvIl rispetto del Signore è una sorgente di vita,
per sfuggire ai lacci della morte.
Rimandi
14,27 rispetto (timore) del Signore Prv 10,27+.
AT greco 14,28ἐν πολλῷ ἔθνει δόξα βασιλέως ἐν δὲ ἐκλείψει λαοῦ συντριβὴ δυνάστου
Interconfessionale Prv14,28Un popolo numeroso fa la grandezza di un re,
la scarsità di gente è la rovina di un principe.
AT greco 14,29μακρόθυμος ἀνὴρ πολὺς ἐν φρονήσει ὁ δὲ ὀλιγόψυχος ἰσχυρῶς ἄφρων
Interconfessionale Prv14,29Molta pazienza, molta sapienza,
chi è irascibile mostra stoltezza.
AT greco 14,30πραΰθυμος ἀνὴρ καρδίας ἰατρός σὴς δὲ ὀστέων καρδία αἰσθητική
Interconfessionale Prv14,30Mente equilibrata è vita per il corpo,
la gelosia è come un tumore per le ossa.
AT greco 14,31ὁ συκοφαντῶν πένητα παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτόν ὁ δὲ τιμῶν αὐτὸν ἐλεᾷ πτωχόν
Interconfessionale Prv14,31Chi opprime il povero offende il loro Creatore,
ma chi ha compassione del debole lo onora.
AT greco 14,32ἐν κακίᾳ αὐτοῦ ἀπωσθήσεται ἀσεβής ὁ δὲ πεποιθὼς τῇ ἑαυτοῦ ὁσιότητι δίκαιος
Interconfessionale Prv14,32Il malvagio viene travolto dalla sua cattiveria,
ma il giusto ha fiducia anche quando muore.
AT greco 14,33ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ ἀνδρὸς σοφία ἐν δὲ καρδίᾳ ἀφρόνων οὐ διαγινώσκεται
Interconfessionale Prv14,33Chi è intelligente possiede la sapienza,
anche gli stolti lo riconoscono.
AT greco 14,34δικαιοσύνη ὑψοῖ ἔθνος ἐλασσονοῦσι δὲ φυλὰς ἁμαρτίαι
Interconfessionale Prv14,34La giustizia è la grandezza di un popolo,
il peccato è la vergogna di una nazione.
AT greco 14,35δεκτὸς βασιλεῖ ὑπηρέτης νοήμων τῇ δὲ ἑαυτοῦ εὐστροφίᾳ ἀφαιρεῖται ἀτιμίαν
Interconfessionale Prv14,35Un ministro abile è il favorito del re,
un ministro indegno si attira la sua collera.