Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 15 15,1ὀργὴ ἀπόλλυσιν καὶ φρονίμους ἀπόκρισις δὲ ὑποπίπτουσα ἀποστρέφει θυμόν λόγος δὲ λυπηρὸς ἐγείρει ὀργάς
Interconfessionale Prv15,1Una risposta gentile calma la collera,
una parola pungente eccita l’ira.
AT greco 15,2γλῶσσα σοφῶν καλὰ ἐπίσταται στόμα δὲ ἀφρόνων ἀναγγελεῖ κακά
Interconfessionale Prv15,2Le parole dei saggi fanno desiderare la scienza,
ma la bocca degli stolti è piena di sciocchezze.
AT greco 15,3ἐν παντὶ τόπῳ ὀφθαλμοὶ κυρίου σκοπεύουσιν κακούς τε καὶ ἀγαθούς
Interconfessionale Prv15,3Il Signore vede da per tutto,
vigila sui buoni e sui cattivi.
AT greco 15,4ἴασις γλώσσης δένδρον ζωῆς ὁ δὲ συντηρῶν αὐτὴν πλησθήσεται πνεύματος
Interconfessionale PrvUna buona parola è un albero di vita,
una parola falsa ferisce sul vivo.
Note al Testo
15,4 albero di vita: vedi nota a 3,18.
AT greco 15,5ἄφρων μυκτηρίζει παιδείαν πατρός ὁ δὲ φυλάσσων ἐντολὰς πανουργότερος
Interconfessionale PrvLo stolto disprezza l’educazione paterna,
è saggio accettare i consigli del padre.
Rimandi
15,5 accettare i consigli Prv 10,17; 12,1; 13,18; 15,31.32.
AT greco 15,6ἐν πλεοναζούσῃ δικαιοσύνῃ ἰσχὺς πολλή οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὁλόρριζοι ἐκ γῆς ὀλοῦνται οἴκοις δικαίων ἰσχὺς πολλή καρποὶ δὲ ἀσεβῶν ἀπολοῦνται
Interconfessionale PrvNella casa del giusto c’è grande ricchezza,
ma i guadagni del malvagio danno preoccupazioni.
Rimandi
15,6 i guadagni del malvagio danno preoccupazioni Prv 11,28; 23,4-5; Is 5,8-10; Am 4,1-3; 6,1-7; Gc 5,1-6.
AT greco 15,7χείλη σοφῶν δέδεται αἰσθήσει καρδίαι δὲ ἀφρόνων οὐκ ἀσφαλεῖς
Interconfessionale Prv15,7I discorsi del saggio diffondono la scienza,
i pensieri dello stolto sono tutt’altra cosa!
AT greco 15,8θυσίαι ἀσεβῶν βδέλυγμα κυρίῳ εὐχαὶ δὲ κατευθυνόντων δεκταὶ παρ’ αὐτῷ
Interconfessionale PrvIl Signore ha ribrezzo del sacrificio degli empi,
ma gli è gradita la preghiera dei buoni.
Rimandi
15,8 il sacrificio degli empi 1 Sam 15,22+.
15,8-9 il Signore odia Prv 3,32+.
AT greco 15,9βδέλυγμα κυρίῳ ὁδοὶ ἀσεβοῦς διώκοντας δὲ δικαιοσύνην ἀγαπᾷ
Interconfessionale Prv15,9Il Signore odia una condotta cattiva,
ama invece chi si sforza di fare il bene.
AT greco 15,10παιδεία ἀκάκου γνωρίζεται ὑπὸ τῶν παριόντων οἱ δὲ μισοῦντες ἐλέγχους τελευτῶσιν αἰσχρῶς
Interconfessionale Prv15,10Severi rimproveri per chi abbandona la via giusta;
chi rifiuta i rimproveri morirà.
AT greco 15,11ᾅδης καὶ ἀπώλεια φανερὰ παρὰ τῷ κυρίῳ πῶς οὐχὶ καὶ αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων
Interconfessionale Prv15,11Il Signore conosce bene il mondo dei morti,
tanto più i pensieri degli uomini.
AT greco 15,12οὐκ ἀγαπήσει ἀπαίδευτος τοὺς ἐλέγχοντας αὐτόν μετὰ δὲ σοφῶν οὐχ ὁμιλήσει
Interconfessionale PrvIl superbo non vuol ricevere consigli,
non va in compagnia dei sapienti.
Rimandi
15,12 il superbo Prv 13,1+.
AT greco 15,13καρδίας εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει ἐν δὲ λύπαις οὔσης σκυθρωπάζει
Interconfessionale Prv15,13Cuore contento viso sereno,
cuore afflitto volto depresso.
AT greco 15,14καρδία ὀρθὴ ζητεῖ αἴσθησιν στόμα δὲ ἀπαιδεύτων γνώσεται κακά
Interconfessionale Prv15,14Chi è intelligente vuole imparare e sapere,
chi è stolto gode della sua ignoranza.
AT greco 15,15πάντα τὸν χρόνον οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν κακῶν προσδέχονται κακά οἱ δὲ ἀγαθοὶ ἡσυχάζουσιν διὰ παντός
Interconfessionale Prv15,15Tutti i giorni del povero sono tristi,
ma la vita dei buoni è una festa continua.
AT greco 15,16κρείσσων μικρὰ μερὶς μετὰ φόβου κυρίου ἢ θησαυροὶ μεγάλοι μετὰ ἀφοβίας
Interconfessionale PrvAvere poco ma rispettare il Signore
è meglio che possedere ricchezze ma non aver pace.
Rimandi
15,16 Avere poco Prv 16,8+.
Note al Testo
15,16,33 rispettare il Signore: vedi nota a 2,5.
AT greco 15,17κρείσσων ξενισμὸς λαχάνων πρὸς φιλίαν καὶ χάριν ἢ παράθεσις μόσχων μετὰ ἔχθρας
Interconfessionale Prv15,17Meglio un piatto di verdura a una tavola di amici
che un bue grasso a una tavola di nemici.
AT greco 15,18μακρόθυμος ἀνὴρ κατασβέσει κρίσεις ὁ δὲ ἀσεβὴς ἐγείρει μᾶλλον
Interconfessionale Prv15,18Chi è irascibile suscita litigi,
chi è paziente calma le liti.
AT greco 15,19ὁδοὶ ἀεργῶν ἐστρωμέναι ἀκάνθαις αἱ δὲ τῶν ἀνδρείων τετριμμέναι
Interconfessionale Prv15,19La strada del pigro è come una siepe spinosa,
il sentiero dei giusti è scorrevole.
AT greco 15,20υἱὸς σοφὸς εὐφραίνει πατέρα υἱὸς δὲ ἄφρων μυκτηρίζει μητέρα αὐτοῦ
Interconfessionale Prv15,20Un figlio sapiente fa contento suo padre,
un figlio insensato è disonore di sua madre.
AT greco 15,21ἀνοήτου τρίβοι ἐνδεεῖς φρενῶν ἀνὴρ δὲ φρόνιμος κατευθύνων πορεύεται
Interconfessionale Prv15,21Lo stolto cerca soltanto la follia,
il sapiente cerca la via giusta.
AT greco 15,22ὑπερτίθενται λογισμοὺς οἱ μὴ τιμῶντες συνέδρια ἐν δὲ καρδίαις βουλευομένων μένει βουλή
Interconfessionale PrvSenza consultazione, i piani falliscono;
con il consenso di molti, si realizzano.
Rimandi
15,22 consenso di molti Prv 11,14+.
AT greco 15,23οὐ μὴ ὑπακούσῃ ὁ κακὸς αὐτῇ οὐδὲ μὴ εἴπῃ καίριόν τι καὶ καλὸν τῷ κοινῷ
Interconfessionale Prv15,23Che gioia saper rispondere!
Quanto bene fa una parola detta a tempo giusto!
AT greco 15,24ὁδοὶ ζωῆς διανοήματα συνετοῦ ἵνα ἐκκλίνας ἐκ τοῦ ᾅδου σωθῇ
Interconfessionale Prv15,24Il sapiente va per la strada che porta in alto, alla vita;
non va per la via che conduce in basso, al mondo dei morti.
AT greco 15,25οἴκους ὑβριστῶν κατασπᾷ κύριος ἐστήρισεν δὲ ὅριον χήρας
Interconfessionale PrvIl Signore distruggerà la casa dei superbi,
ma difende i diritti della vedova.
Rimandi
15,25 i diritti della vedova Prv 22,28+.
AT greco 15,26βδέλυγμα κυρίῳ λογισμὸς ἄδικος ἁγνῶν δὲ ῥήσεις σεμναί
Interconfessionale Prv15,26Il Signore odia i pensieri cattivi,
ma gli sono gradite le parole benevole.
AT greco 15,27ἐλεημοσύναις καὶ πίστεσιν ἀποκαθαίρονται ἁμαρτίαι τῷ δὲ φόβῳ κυρίου ἐκκλίνει πᾶς ἀπὸ κακοῦ
Interconfessionale PrvChi cerca guadagni disonesti rovina la sua famiglia,
chi non si lascia corrompere vivrà a lungo.
Rimandi
15,27 chi non si lascia corrompere Prv 17,23; Dt 16,19; Is 1,23; Ez 22,12.
AT greco 15,28δεκταὶ παρὰ κυρίῳ ὁδοὶ ἀνθρώπων δικαίων διὰ δὲ αὐτῶν καὶ οἱ ἐχθροὶ φίλοι γίνονται
Interconfessionale Prv15,28Il giusto riflette prima di rispondere,
la bocca del malvagio vomita cattiveria.
AT greco 15,29καρδία ἀνδρὸς λογιζέσθω δίκαια ἵνα ὑπὸ τοῦ θεοῦ διορθωθῇ τὰ διαβήματα αὐτοῦ
Interconfessionale Prv15,29Il Signore è lontano dai malvagi,
ma ascolta la preghiera dei giusti.
AT greco 15,30θεωρῶν ὀφθαλμὸς καλὰ εὐφραίνει καρδίαν φήμη δὲ ἀγαθὴ πιαίνει ὀστᾶ
Interconfessionale Prv15,30Uno sguardo sereno dà gioia profonda;
una buona notizia ridona forza.
AT greco 15,31
Interconfessionale Prv15,31Chi ascolta consigli salutari
può considerarsi un saggio.
AT greco 15,32ὃς ἀπωθεῖται παιδείαν μισεῖ ἑαυτόν ὁ δὲ τηρῶν ἐλέγχους ἀγαπᾷ ψυχὴν αὐτοῦ
Interconfessionale Prv15,32Chi rifiuta l’educazione disprezza se stesso,
chi ascolta gli insegnamenti acquista buon senso.
AT greco 15,33φόβος θεοῦ παιδεία καὶ σοφία καὶ ἀρχὴ δόξης ἀποκριθήσεται αὐτῇ
Interconfessionale PrvRispettare il Signore è una scuola di sapienza,
prima dell’onore c’è l’umiltà.
Rimandi
15,33 Rispettare (temere) il Signore è una scuola di sapienza Prv 9,10+.