Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 16 16,1
CEI 1974 Prv All`uomo appartengono i progetti della mente,
ma dal Signore viene la risposta.
16,1 Cfr. v. 9 e il proverbio; 'L'uomo propone e Dio dispone'.
AT greco 16,2πάντα τὰ ἔργα τοῦ ταπεινοῦ φανερὰ παρὰ τῷ θεῷ οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐν ἡμέρᾳ κακῇ ὀλοῦνται
CEI 1974 Prv16,2 Tutte le vie dell`uomo sembrano pure ai suoi occhi,
ma chi scruta gli spiriti è il Signore.
AT greco 16,3
CEI 1974 Prv16,3 Affida al Signore la tua attività
e i tuoi progetti riusciranno.
AT greco 16,4
CEI 1974 Prv16,4 Il Signore ha fatto tutto per un fine,
anche l`empio per il giorno della sventura.
AT greco 16,5ἀκάθαρτος παρὰ θεῷ πᾶς ὑψηλοκάρδιος χειρὶ δὲ χεῖρας ἐμβαλὼν ἀδίκως οὐκ ἀθῳωθήσεται
CEI 1974 Prv16,5 E` un abominio per il Signore ogni cuore superbo,
certamente non resterà impunito.
AT greco 16,6
CEI 1974 Prv16,6 Con la bontà e la fedeltà si espia la colpa,
con il timore del Signore si evita il male.
AT greco 16,7ἀρχὴ ὁδοῦ ἀγαθῆς τὸ ποιεῖν τὰ δίκαια δεκτὰ δὲ παρὰ θεῷ μᾶλλον ἢ θύειν θυσίας
CEI 1974 Prv16,7 Quando il Signore si compiace della condotta di un uomo,
riconcilia con lui anche i suoi nemici.
AT greco 16,8ὁ ζητῶν τὸν κύριον εὑρήσει γνῶσιν μετὰ δικαιοσύνης οἱ δὲ ὀρθῶς ζητοῦντες αὐτὸν εὑρήσουσιν εἰρήνην
CEI 1974 Prv16,8 Poco con onestà è meglio
di molte rendite senza giustizia.
AT greco 16,9πάντα τὰ ἔργα τοῦ κυρίου μετὰ δικαιοσύνης φυλάσσεται δὲ ὁ ἀσεβὴς εἰς ἡμέραν κακήν
CEI 1974 Prv16,9 La mente dell`uomo pensa molto alla sua via,
ma il Signore dirige i suoi passi.
AT greco 16,10μαντεῖον ἐπὶ χείλεσιν βασιλέως ἐν δὲ κρίσει οὐ μὴ πλανηθῇ τὸ στόμα αὐτοῦ
CEI 1974 Prv16,10 Un oracolo è sulle labbra del re,
in giudizio la sua bocca non sbaglia.
AT greco 16,11ῥοπὴ ζυγοῦ δικαιοσύνη παρὰ κυρίῳ τὰ δὲ ἔργα αὐτοῦ στάθμια δίκαια
CEI 1974 Prv La stadera e le bilance giuste appartengono al Signore,
sono opera sua tutti i pesi del sacchetto.
16,11 Nel sacchetto i mercanti portavano le pietre che dovevano servire da pesi.
AT greco 16,12βδέλυγμα βασιλεῖ ὁ ποιῶν κακά μετὰ γὰρ δικαιοσύνης ἑτοιμάζεται θρόνος ἀρχῆς
CEI 1974 Prv16,12 E` in abominio ai re commettere un`azione iniqua,
poiché il trono si consolida con la giustizia.
AT greco 16,13δεκτὰ βασιλεῖ χείλη δίκαια λόγους δὲ ὀρθοὺς ἀγαπᾷ
CEI 1974 Prv16,13 Delle labbra giuste si compiace il re
e ama chi parla con rettitudine.
AT greco 16,14θυμὸς βασιλέως ἄγγελος θανάτου ἀνὴρ δὲ σοφὸς ἐξιλάσεται αὐτόν
CEI 1974 Prv16,14 L`ira del re è messaggera di morte,
ma l`uomo saggio la placherà.
AT greco 16,15ἐν φωτὶ ζωῆς υἱὸς βασιλέως οἱ δὲ προσδεκτοὶ αὐτῷ ὥσπερ νέφος ὄψιμον
CEI 1974 Prv Nello splendore del volto del re è la vita,
il suo favore è come nube di primavera.
Il sapiente è modesto
16,15 Nube, cioè pioggia.
AT greco 16,16νοσσιαὶ σοφίας αἱρετώτεραι χρυσίου νοσσιαὶ δὲ φρονήσεως αἱρετώτεραι ὑπὲρ ἀργύριον
CEI 1974 Prv16,16 E` molto meglio possedere la sapienza che l`oro,
il possesso dell`intelligenza è preferibile all`argento.
AT greco 16,17τρίβοι ζωῆς ἐκκλίνουσιν ἀπὸ κακῶν μῆκος δὲ βίου ὁδοὶ δικαιοσύνης ὁ δεχόμενος παιδείαν ἐν ἀγαθοῖς ἔσται ὁ δὲ φυλάσσων ἐλέγχους σοφισθήσεται ὃς φυλάσσει τὰς ἑαυτοῦ ὁδούς τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν ἀγαπῶν δὲ ζωὴν αὐτοῦ φείσεται στόματος αὐτοῦ
CEI 1974 Prv16,17 La strada degli uomini retti è evitare il male,
conserva la vita chi controlla la sua via.
AT greco 16,18πρὸ συντριβῆς ἡγεῖται ὕβρις πρὸ δὲ πτώματος κακοφροσύνη
CEI 1974 Prv16,18 Prima della rovina viene l`orgoglio
e prima della caduta lo spirito altero.
AT greco 16,19κρείσσων πραΰθυμος μετὰ ταπεινώσεως ἢ ὃς διαιρεῖται σκῦλα μετὰ ὑβριστῶν
CEI 1974 Prv16,19 E` meglio abbassarsi con gli umili
che spartire la preda con i superbi.
AT greco 16,20συνετὸς ἐν πράγμασιν εὑρετὴς ἀγαθῶν πεποιθὼς δὲ ἐπὶ θεῷ μακαριστός
CEI 1974 Prv16,20 Chi è prudente nella parola troverà il bene
e chi confida nel Signore è beato.
AT greco 16,21τοὺς σοφοὺς καὶ συνετοὺς φαύλους καλοῦσιν οἱ δὲ γλυκεῖς ἐν λόγῳ πλείονα ἀκούσονται
CEI 1974 Prv16,21 Sarà chiamato intelligente chi è saggio di mente;
il linguaggio dolce aumenta la dottrina.
AT greco 16,22πηγὴ ζωῆς ἔννοια τοῖς κεκτημένοις παιδεία δὲ ἀφρόνων κακή
CEI 1974 Prv16,22 Fonte di vita è la prudenza per chi la possiede,
castigo degli stolti è la stoltezza.
Il dono della parola
AT greco 16,23καρδία σοφοῦ νοήσει τὰ ἀπὸ τοῦ ἰδίου στόματος ἐπὶ δὲ χείλεσιν φορέσει ἐπιγνωμοσύνην
CEI 1974 Prv16,23 Una mente saggia rende prudente la bocca
e sulle sue labbra aumenta la dottrina.
AT greco 16,24κηρία μέλιτος λόγοι καλοί γλύκασμα δὲ αὐτῶν ἴασις ψυχῆς
CEI 1974 Prv16,24 Favo di miele sono le parole gentili,
dolcezza per l`anima e refrigerio per il corpo.
AT greco 16,25εἰσὶν ὁδοὶ δοκοῦσαι εἶναι ὀρθαὶ ἀνδρί τὰ μέντοι τελευταῖα αὐτῶν βλέπει εἰς πυθμένα ᾅδου
CEI 1974 Prv16,25 C`è una via che pare diritta a qualcuno,
ma sbocca in sentieri di morte.
AT greco 16,26ἀνὴρ ἐν πόνοις πονεῖ ἑαυτῷ καὶ ἐκβιάζεται ἑαυτοῦ τὴν ἀπώλειαν ὁ μέντοι σκολιὸς ἐπὶ τῷ ἑαυτοῦ στόματι φορεῖ τὴν ἀπώλειαν
CEI 1974 Prv16,26 L`appetito del lavoratore lavora per lui,
perché la sua bocca lo stimola.
AT greco 16,27ἀνὴρ ἄφρων ὀρύσσει ἑαυτῷ κακά ἐπὶ δὲ τῶν ἑαυτοῦ χειλέων θησαυρίζει πῦρ
CEI 1974 Prv16,27 L`uomo perverso produce la sciagura,
sulle sue labbra c`è come un fuoco ardente.
AT greco 16,28ἀνὴρ σκολιὸς διαπέμπεται κακὰ καὶ λαμπτῆρα δόλου πυρσεύει κακοῖς καὶ διαχωρίζει φίλους
CEI 1974 Prv16,28 L`uomo ambiguo provoca litigi,
chi calunnia divide gli amici.
AT greco 16,29ἀνὴρ παράνομος ἀποπειρᾶται φίλων καὶ ἀπάγει αὐτοὺς ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς
CEI 1974 Prv16,29 L`uomo violento seduce il prossimo
e lo spinge per una via non buona.
AT greco 16,30στηρίζων ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ λογίζεται διεστραμμένα ὁρίζει δὲ τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ πάντα τὰ κακά οὗτος κάμινός ἐστιν κακίας
CEI 1974 Prv16,30 Chi socchiude gli occhi medita inganni,
chi stringe le labbra ha già commesso il male.
AT greco 16,31στέφανος καυχήσεως γῆρας ἐν δὲ ὁδοῖς δικαιοσύνης εὑρίσκεται
CEI 1974 Prv16,31 Corona magnifica è la canizie,
ed essa si trova sulla via della giustizia.
AT greco 16,32κρείσσων ἀνὴρ μακρόθυμος ἰσχυροῦ ὁ δὲ κρατῶν ὀργῆς κρείσσων καταλαμβανομένου πόλιν
CEI 1974 Prv16,32 Il paziente val più di un eroe,
chi domina se stesso val più di chi conquista una città.
AT greco 16,33εἰς κόλπους ἐπέρχεται πάντα τοῖς ἀδίκοις παρὰ δὲ κυρίου πάντα τὰ δίκαια
CEI 1974 Prv Nel grembo si getta la sorte,
ma la decisione dipende tutta dal Signore.
16,33 Le sorti servivano a decidere dubbi e contese.