Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 16 16,1
CEI 2008 PrAll'uomo appartengono i progetti del cuore,
ma dal Signore viene la risposta della lingua.
16,1-9 È il Signore che guida la vita dell’uomo
AT greco 16,2πάντα τὰ ἔργα τοῦ ταπεινοῦ φανερὰ παρὰ τῷ θεῷ οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐν ἡμέρᾳ κακῇ ὀλοῦνται
CEI 2008 Pr16,2Agli occhi dell'uomo tutte le sue opere sembrano pure,
ma chi scruta gli spiriti è il Signore.
AT greco 16,3
CEI 2008 Pr16,3Affida al Signore le tue opere
e i tuoi progetti avranno efficacia.
AT greco 16,4
CEI 2008 Pr16,4Il Signore ha fatto ogni cosa per il suo fine
e anche il malvagio per il giorno della sventura.
AT greco 16,5ἀκάθαρτος παρὰ θεῷ πᾶς ὑψηλοκάρδιος χειρὶ δὲ χεῖρας ἐμβαλὼν ἀδίκως οὐκ ἀθῳωθήσεται
CEI 2008 Pr16,5Il Signore ha in orrore ogni cuore superbo,
certamente non resterà impunito.
AT greco 16,6
CEI 2008 Pr16,6Con la bontà e la fedeltà si espia la colpa,
ma con il timore del Signore si evita il male.
AT greco 16,7ἀρχὴ ὁδοῦ ἀγαθῆς τὸ ποιεῖν τὰ δίκαια δεκτὰ δὲ παρὰ θεῷ μᾶλλον ἢ θύειν θυσίας
CEI 2008 Pr16,7Se il Signore si compiace della condotta di un uomo,
lo riconcilia anche con i suoi nemici.
AT greco 16,8ὁ ζητῶν τὸν κύριον εὑρήσει γνῶσιν μετὰ δικαιοσύνης οἱ δὲ ὀρθῶς ζητοῦντες αὐτὸν εὑρήσουσιν εἰρήνην
CEI 2008 Pr16,8È meglio avere poco con onestà
che molte rendite senza giustizia.
AT greco 16,9πάντα τὰ ἔργα τοῦ κυρίου μετὰ δικαιοσύνης φυλάσσεται δὲ ὁ ἀσεβὴς εἰς ἡμέραν κακήν
CEI 2008 Pr16,9Il cuore dell'uomo elabora progetti,
ma è il Signore che rende saldi i suoi passi.
AT greco 16,10μαντεῖον ἐπὶ χείλεσιν βασιλέως ἐν δὲ κρίσει οὐ μὴ πλανηθῇ τὸ στόμα αὐτοῦ
CEI 2008 PrL'oracolo è sulle labbra del re,
in giudizio la sua bocca non sbaglia.
16,10-15 Massime riguardanti il re
AT greco 16,11ῥοπὴ ζυγοῦ δικαιοσύνη παρὰ κυρίῳ τὰ δὲ ἔργα αὐτοῦ στάθμια δίκαια
CEI 2008 PrLa stadera e le bilance giuste appartengono al Signore,
sono opera sua tutti i pesi del sacchetto.
16,11 Il sacchetto, di cui erano dotati i mercanti, conteneva le piccole pietre che servivano da pesi per la bilancia.
AT greco 16,12βδέλυγμα βασιλεῖ ὁ ποιῶν κακά μετὰ γὰρ δικαιοσύνης ἑτοιμάζεται θρόνος ἀρχῆς
CEI 2008 Pr16,12È un orrore per i re commettere un'azione iniqua,
poiché il trono sta saldo con la giustizia.
AT greco 16,13δεκτὰ βασιλεῖ χείλη δίκαια λόγους δὲ ὀρθοὺς ἀγαπᾷ
CEI 2008 Pr16,13Il re si compiace di chi dice la verità,
egli ama chi parla con rettitudine.
AT greco 16,14θυμὸς βασιλέως ἄγγελος θανάτου ἀνὴρ δὲ σοφὸς ἐξιλάσεται αὐτόν
CEI 2008 Pr16,14L'ira del re è messaggera di morte,
ma il saggio la placherà.
AT greco 16,15ἐν φωτὶ ζωῆς υἱὸς βασιλέως οἱ δὲ προσδεκτοὶ αὐτῷ ὥσπερ νέφος ὄψιμον
CEI 2008 Pr16,15Se il volto del re è luminoso, c'è la vita:
il suo favore è come pioggia di primavera.
AT greco 16,16νοσσιαὶ σοφίας αἱρετώτεραι χρυσίου νοσσιαὶ δὲ φρονήσεως αἱρετώτεραι ὑπὲρ ἀργύριον
CEI 2008 PrPossedere la sapienza è molto meglio dell'oro,
acquisire l'intelligenza è preferibile all'argento.
16,16-33  Sapienza e rettitudine nella vita quotidiana
 Le massime contenute in questa sezione (fino al c. 22) sono formulate attraverso il parallelismo sinonimico.
AT greco 16,17τρίβοι ζωῆς ἐκκλίνουσιν ἀπὸ κακῶν μῆκος δὲ βίου ὁδοὶ δικαιοσύνης ὁ δεχόμενος παιδείαν ἐν ἀγαθοῖς ἔσται ὁ δὲ φυλάσσων ἐλέγχους σοφισθήσεται ὃς φυλάσσει τὰς ἑαυτοῦ ὁδούς τηρεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν ἀγαπῶν δὲ ζωὴν αὐτοῦ φείσεται στόματος αὐτοῦ
CEI 2008 Pr16,17La strada degli uomini retti è evitare il male;
conserva la vita chi controlla la sua condotta.
AT greco 16,18πρὸ συντριβῆς ἡγεῖται ὕβρις πρὸ δὲ πτώματος κακοφροσύνη
CEI 2008 Pr16,18Prima della rovina viene l'orgoglio
e prima della caduta c'è l'arroganza.
AT greco 16,19κρείσσων πραΰθυμος μετὰ ταπεινώσεως ἢ ὃς διαιρεῖται σκῦλα μετὰ ὑβριστῶν
CEI 2008 Pr16,19È meglio essere umili con i poveri
che spartire la preda con i superbi.
AT greco 16,20συνετὸς ἐν πράγμασιν εὑρετὴς ἀγαθῶν πεποιθὼς δὲ ἐπὶ θεῷ μακαριστός
CEI 2008 Pr16,20Chi è prudente nel parlare troverà il bene,
ma chi confida nel Signore è beato.
AT greco 16,21τοὺς σοφοὺς καὶ συνετοὺς φαύλους καλοῦσιν οἱ δὲ γλυκεῖς ἐν λόγῳ πλείονα ἀκούσονται
CEI 2008 Pr16,21Chi è saggio di cuore è ritenuto intelligente;
il linguaggio dolce aumenta la dottrina.
AT greco 16,22πηγὴ ζωῆς ἔννοια τοῖς κεκτημένοις παιδεία δὲ ἀφρόνων κακή
CEI 2008 Pr16,22Fonte di vita è il senno per chi lo possiede,
ma castigo degli stolti è la stoltezza.
AT greco 16,23καρδία σοφοῦ νοήσει τὰ ἀπὸ τοῦ ἰδίου στόματος ἐπὶ δὲ χείλεσιν φορέσει ἐπιγνωμοσύνην
CEI 2008 Pr16,23Il cuore del saggio rende assennata la sua bocca
e sulle sue labbra fa crescere la dottrina.
AT greco 16,24κηρία μέλιτος λόγοι καλοί γλύκασμα δὲ αὐτῶν ἴασις ψυχῆς
CEI 2008 Pr16,24Favo di miele sono le parole gentili,
dolce per il palato e medicina per le ossa.
AT greco 16,25εἰσὶν ὁδοὶ δοκοῦσαι εἶναι ὀρθαὶ ἀνδρί τὰ μέντοι τελευταῖα αὐτῶν βλέπει εἰς πυθμένα ᾅδου
CEI 2008 Pr16,25C'è una via che sembra diritta per l'uomo,
ma alla fine conduce su sentieri di morte.
AT greco 16,26ἀνὴρ ἐν πόνοις πονεῖ ἑαυτῷ καὶ ἐκβιάζεται ἑαυτοῦ τὴν ἀπώλειαν ὁ μέντοι σκολιὸς ἐπὶ τῷ ἑαυτοῦ στόματι φορεῖ τὴν ἀπώλειαν
CEI 2008 Pr16,26La brama fa lavorare chi lavora,
è la sua bocca che lo sprona.
AT greco 16,27ἀνὴρ ἄφρων ὀρύσσει ἑαυτῷ κακά ἐπὶ δὲ τῶν ἑαυτοῦ χειλέων θησαυρίζει πῦρ
CEI 2008 Pr16,27L'uomo iniquo ordisce la sciagura,
sulle sue labbra c'è come un fuoco ardente.
AT greco 16,28ἀνὴρ σκολιὸς διαπέμπεται κακὰ καὶ λαμπτῆρα δόλου πυρσεύει κακοῖς καὶ διαχωρίζει φίλους
CEI 2008 Pr16,28L'uomo perverso provoca litigi,
chi calunnia divide gli amici.
AT greco 16,29ἀνὴρ παράνομος ἀποπειρᾶται φίλων καὶ ἀπάγει αὐτοὺς ὁδοὺς οὐκ ἀγαθάς
CEI 2008 Pr16,29L'uomo violento inganna il prossimo
e lo spinge per una via non buona.
AT greco 16,30στηρίζων ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ λογίζεται διεστραμμένα ὁρίζει δὲ τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ πάντα τὰ κακά οὗτος κάμινός ἐστιν κακίας
CEI 2008 Pr16,30Chi socchiude gli occhi medita inganni,
chi stringe le labbra ha già commesso il male.
AT greco 16,31στέφανος καυχήσεως γῆρας ἐν δὲ ὁδοῖς δικαιοσύνης εὑρίσκεται
CEI 2008 Pr16,31Diadema splendido è la canizie,
ed essa si trova sulla via della giustizia.
AT greco 16,32κρείσσων ἀνὴρ μακρόθυμος ἰσχυροῦ ὁ δὲ κρατῶν ὀργῆς κρείσσων καταλαμβανομένου πόλιν
CEI 2008 Pr16,32È meglio la pazienza che la forza di un eroe,
chi domina se stesso vale più di chi conquista una città.
AT greco 16,33εἰς κόλπους ἐπέρχεται πάντα τοῖς ἀδίκοις παρὰ δὲ κυρίου πάντα τὰ δίκαια
CEI 2008 PrNel cavo della veste si getta la sorte,
ma la decisione dipende tutta dal Signore.


16,33  Gli antichi ricorrevano con frequenza alle sorti per decidere una questione (in Israele c’era il ricorso agli urìm e tummìm, strumenti che si usavano per consultare l’oracolo di Dio). Nel cavo della veste, o del mantello, si collocavano i dadi per tirare la sorte.