Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 17 17,1κρείσσων ψωμὸς μεθ’ ἡδονῆς ἐν εἰρήνῃ ἢ οἶκος πλήρης πολλῶν ἀγαθῶν καὶ ἀδίκων θυμάτων μετὰ μάχης
CEI 1974 Prv17,1 Un tozzo di pane secco con tranquillità è meglio
di una casa piena di banchetti festosi e di discordia.
AT greco 17,2οἰκέτης νοήμων κρατήσει δεσποτῶν ἀφρόνων ἐν δὲ ἀδελφοῖς διελεῖται μέρη
CEI 1974 Prv17,2 Lo schiavo intelligente prevarrà su un figlio disonorato
e avrà parte con i fratelli all`eredità.
AT greco 17,3ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καὶ χρυσός οὕτως ἐκλεκταὶ καρδίαι παρὰ κυρίῳ
CEI 1974 Prv17,3 Il crogiuolo è per l`argento e il forno per l`oro,
ma chi prova i cuori è il Signore.
AT greco 17,4κακὸς ὑπακούει γλώσσης παρανόμων δίκαιος δὲ οὐ προσέχει χείλεσιν ψευδέσιν
CEI 1974 Prv17,4 Il maligno presta attenzione a un labbro maledico,
il bugiardo ascolta una lingua nociva.
AT greco 17,5ὁ καταγελῶν πτωχοῦ παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτόν ὁ δὲ ἐπιχαίρων ἀπολλυμένῳ οὐκ ἀθῳωθήσεται ὁ δὲ ἐπισπλαγχνιζόμενος ἐλεηθήσεται
CEI 1974 Prv17,5 Chi deride il povero offende il suo creatore,
chi gioisce della sciagura altrui non resterà impunito.
AT greco 17,6τοῦ πιστοῦ ὅλος ὁ κόσμος τῶν χρημάτων τοῦ δὲ ἀπίστου οὐδὲ ὀβολός
CEI 1974 Prv Corona dei vecchi sono i figli dei figli,
onore dei figli i loro padri.
17,6 Cfr. Sal 127, 3-4. cfr. Sal 128, 3-6.
AT greco 17,7οὐχ ἁρμόσει ἄφρονι χείλη πιστὰ οὐδὲ δικαίῳ χείλη ψευδῆ
CEI 1974 Prv17,7 Non conviene all`insensato un linguaggio elevato,
ancor meno al principe un linguaggio falso.
AT greco 17,8μισθὸς χαρίτων ἡ παιδεία τοῖς χρωμένοις οὗ δ’ ἂν ἐπιστρέψῃ εὐοδωθήσεται
CEI 1974 Prv Il dono è come un talismano per il proprietario:
dovunque si volga ha successo.
17,8 I doni corrompitori abbagliano e servono per aprire tutte le porte.
AT greco 17,9ὃς κρύπτει ἀδικήματα ζητεῖ φιλίαν ὃς δὲ μισεῖ κρύπτειν διίστησιν φίλους καὶ οἰκείους
CEI 1974 Prv17,9 Chi copre la colpa si concilia l`amicizia,
ma chi la divulga divide gli amici.
AT greco 17,10συντρίβει ἀπειλὴ καρδίαν φρονίμου ἄφρων δὲ μαστιγωθεὶς οὐκ αἰσθάνεται
CEI 1974 Prv17,10 Fa più una minaccia all`assennato
che cento percosse allo stolto.
AT greco 17,11ἀντιλογίας ἐγείρει πᾶς κακός ὁ δὲ κύριος ἄγγελον ἀνελεήμονα ἐκπέμψει αὐτῷ
CEI 1974 Prv17,11 Il malvagio non cerca altro che la ribellione,
ma gli sarà mandato contro un messaggero senza pietà.
AT greco 17,12ἐμπεσεῖται μέριμνα ἀνδρὶ νοήμονι οἱ δὲ ἄφρονες διαλογιοῦνται κακά
CEI 1974 Prv17,12 Meglio incontrare un`orsa privata dei figli
che uno stolto in preda alla follia.
AT greco 17,13ὃς ἀποδίδωσιν κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν οὐ κινηθήσεται κακὰ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ
CEI 1974 Prv17,13 Chi rende male per bene
vedrà sempre la sventura in casa.
AT greco 17,14ἐξουσίαν δίδωσιν λόγοις ἀρχὴ δικαιοσύνης προηγεῖται δὲ τῆς ἐνδείας στάσις καὶ μάχη
CEI 1974 Prv17,14 Iniziare un litigio è come aprire una diga,
prima che la lite si esasperi, troncala.
La giustizia
AT greco 17,15ὃς δίκαιον κρίνει τὸν ἄδικον ἄδικον δὲ τὸν δίκαιον ἀκάθαρτος καὶ βδελυκτὸς παρὰ θεῷ
CEI 1974 Prv17,15 Assolvere il reo e condannare il giusto
sono due cose in abominio al Signore.
AT greco 17,16ὃς ὑψηλὸν ποιεῖ τὸν ἑαυτοῦ οἶκον ζητεῖ συντριβήν ὁ δὲ σκολιάζων τοῦ μαθεῖν ἐμπεσεῖται εἰς κακά
CEI 1974 Prv17,16 A che serve il denaro in mano allo stolto?
Forse a comprar la sapienza, se egli non ha senno?
AT greco 17,17εἰς πάντα καιρὸν φίλος ὑπαρχέτω σοι ἀδελφοὶ δὲ ἐν ἀνάγκαις χρήσιμοι ἔστωσαν τούτου γὰρ χάριν γεννῶνται
CEI 1974 Prv17,17 Un amico vuol bene sempre,
è nato per essere un fratello nella sventura.
AT greco 17,18ἀνὴρ ἄφρων ἐπικροτεῖ καὶ ἐπιχαίρει ἑαυτῷ ὡς καὶ ὁ ἐγγυώμενος ἐγγύῃ τὸν ἑαυτοῦ φίλον
CEI 1974 Prv17,18 E` privo di senno l`uomo che offre garanzie
e si dà come garante per il suo prossimo.
AT greco 17,19φιλαμαρτήμων χαίρει μάχαις
CEI 1974 Prv17,19 Chi ama la rissa ama il delitto,
chi alza troppo l`uscio cerca la rovina.
AT greco 17,20ὁ δὲ σκληροκάρδιος οὐ συναντᾷ ἀγαθοῖς ἀνὴρ εὐμετάβολος γλώσσῃ ἐμπεσεῖται εἰς κακά
CEI 1974 Prv17,20 Un cuore perverso non troverà mai felicità,
una lingua tortuosa andrà in malora.
AT greco 17,21καρδία δὲ ἄφρονος ὀδύνη τῷ κεκτημένῳ αὐτήν οὐκ εὐφραίνεται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ ἀπαιδεύτῳ υἱὸς δὲ φρόνιμος εὐφραίνει μητέρα αὐτοῦ
CEI 1974 Prv17,21 Chi genera uno stolto ne avrà afflizione;
non può certo gioire il padre di uno sciocco.
AT greco 17,22καρδία εὐφραινομένη εὐεκτεῖν ποιεῖ ἀνδρὸς δὲ λυπηροῦ ξηραίνεται τὰ ὀστᾶ
CEI 1974 Prv17,22 Un cuore lieto fa bene al corpo,
uno spirito abbattuto inaridisce le ossa.
AT greco 17,23λαμβάνοντος δῶρα ἐν κόλπῳ ἀδίκως οὐ κατευοδοῦνται ὁδοί ἀσεβὴς δὲ ἐκκλίνει ὁδοὺς δικαιοσύνης
CEI 1974 Prv17,23 L`iniquo accetta regali di sotto il mantello
per deviare il corso della giustizia.
AT greco 17,24πρόσωπον συνετὸν ἀνδρὸς σοφοῦ οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ τοῦ ἄφρονος ἐπ’ ἄκρα γῆς
CEI 1974 Prv L`uomo prudente ha la sapienza davanti a sé,
ma gli occhi dello stolto vagano in capo al mondo.
17,24 Il prudente mira diritto allo scopo; lo stolto divaga.
AT greco 17,25ὀργὴ πατρὶ υἱὸς ἄφρων καὶ ὀδύνη τῇ τεκούσῃ αὐτοῦ
CEI 1974 Prv17,25 Un figlio stolto è un tormento per il padre
e un`amarezza per colei che lo ha partorito.
AT greco 17,26ζημιοῦν ἄνδρα δίκαιον οὐ καλόν οὐδὲ ὅσιον ἐπιβουλεύειν δυνάσταις δικαίοις
CEI 1974 Prv17,26 Non sta bene multare chi ha ragione
e peggio ancora colpire gli innocenti.
AT greco 17,27ὃς φείδεται ῥῆμα προέσθαι σκληρόν ἐπιγνώμων μακρόθυμος δὲ ἀνὴρ φρόνιμος
CEI 1974 Prv17,27 Chi è parco di parole possiede la scienza;
uno spirito calmo è un uomo intelligente.
AT greco 17,28ἀνοήτῳ ἐπερωτήσαντι σοφίαν σοφία λογισθήσεται ἐνεὸν δέ τις ἑαυτὸν ποιήσας δόξει φρόνιμος εἶναι
CEI 1974 Prv17,28 Anche lo stolto, se tace, passa per saggio
e, se tien chiuse le labbra, per intelligente.