Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 17 17,1κρείσσων ψωμὸς μεθ’ ἡδονῆς ἐν εἰρήνῃ ἢ οἶκος πλήρης πολλῶν ἀγαθῶν καὶ ἀδίκων θυμάτων μετὰ μάχης
CEI 2008 PrMeglio un tozzo di pane secco con tranquillità
che una casa piena di banchetti con discordia.
17,1-28 Prudenza nel parlare e nell’agire
AT greco 17,2οἰκέτης νοήμων κρατήσει δεσποτῶν ἀφρόνων ἐν δὲ ἀδελφοῖς διελεῖται μέρη
CEI 2008 Pr17,2Lo schiavo intelligente prevarrà su un figlio disonorato
e avrà parte con i fratelli all'eredità.
AT greco 17,3ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καὶ χρυσός οὕτως ἐκλεκταὶ καρδίαι παρὰ κυρίῳ
CEI 2008 Pr17,3Il crogiuolo è per l'argento e il forno per l'oro,
ma chi prova i cuori è il Signore.
AT greco 17,4κακὸς ὑπακούει γλώσσης παρανόμων δίκαιος δὲ οὐ προσέχει χείλεσιν ψευδέσιν
CEI 2008 Pr17,4Il malfattore presta attenzione a un labbro maldicente,
il bugiardo ascolta una lingua nociva.
AT greco 17,5ὁ καταγελῶν πτωχοῦ παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτόν ὁ δὲ ἐπιχαίρων ἀπολλυμένῳ οὐκ ἀθῳωθήσεται ὁ δὲ ἐπισπλαγχνιζόμενος ἐλεηθήσεται
CEI 2008 Pr17,5Chi deride il povero offende il suo creatore,
chi gioisce per colui che va in rovina non resterà impunito.
AT greco 17,6τοῦ πιστοῦ ὅλος ὁ κόσμος τῶν χρημάτων τοῦ δὲ ἀπίστου οὐδὲ ὀβολός
CEI 2008 Pr17,6Corona dei vecchi sono i figli dei figli,
onore dei figli i loro padri.
AT greco 17,7οὐχ ἁρμόσει ἄφρονι χείλη πιστὰ οὐδὲ δικαίῳ χείλη ψευδῆ
CEI 2008 Pr17,7Non s'addice all'insensato un linguaggio elevato,
ancor meno al principe un linguaggio falso.
AT greco 17,8μισθὸς χαρίτων ἡ παιδεία τοῖς χρωμένοις οὗ δ’ ἂν ἐπιστρέψῃ εὐοδωθήσεται
CEI 2008 Pr17,8Il regalo di corruzione è come un talismano per chi lo possiede:
dovunque egli si volga ottiene successo.
AT greco 17,9ὃς κρύπτει ἀδικήματα ζητεῖ φιλίαν ὃς δὲ μισεῖ κρύπτειν διίστησιν φίλους καὶ οἰκείους
CEI 2008 Pr17,9Chi copre la colpa cerca l'amicizia,
ma chi la divulga divide gli amici.
AT greco 17,10συντρίβει ἀπειλὴ καρδίαν φρονίμου ἄφρων δὲ μαστιγωθεὶς οὐκ αἰσθάνεται
CEI 2008 Pr17,10Fa più effetto un rimprovero all'assennato
che cento percosse allo stolto.
AT greco 17,11ἀντιλογίας ἐγείρει πᾶς κακός ὁ δὲ κύριος ἄγγελον ἀνελεήμονα ἐκπέμψει αὐτῷ
CEI 2008 Pr17,11Il malvagio non cerca altro che la ribellione,
ma gli sarà mandato contro un messaggero senza pietà.
AT greco 17,12ἐμπεσεῖται μέριμνα ἀνδρὶ νοήμονι οἱ δὲ ἄφρονες διαλογιοῦνται κακά
CEI 2008 Pr17,12Meglio incontrare un'orsa privata dei figli
che uno stolto in preda alla follia.
AT greco 17,13ὃς ἀποδίδωσιν κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν οὐ κινηθήσεται κακὰ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ
CEI 2008 Pr17,13A chi rende male per bene
non si allontanerà la sventura dalla sua casa.
AT greco 17,14ἐξουσίαν δίδωσιν λόγοις ἀρχὴ δικαιοσύνης προηγεῖται δὲ τῆς ἐνδείας στάσις καὶ μάχη
CEI 2008 Pr17,14Iniziare un litigio è come aprire una diga;
prima che la lite si esasperi, troncala.
AT greco 17,15ὃς δίκαιον κρίνει τὸν ἄδικον ἄδικον δὲ τὸν δίκαιον ἀκάθαρτος καὶ βδελυκτὸς παρὰ θεῷ
CEI 2008 Pr17,15Assolvere il reo e condannare il giusto:
ecco due cose che il Signore ha in orrore.
AT greco 17,16ὃς ὑψηλὸν ποιεῖ τὸν ἑαυτοῦ οἶκον ζητεῖ συντριβήν ὁ δὲ σκολιάζων τοῦ μαθεῖν ἐμπεσεῖται εἰς κακά
CEI 2008 Pr17,16A che serve il denaro in mano allo stolto?
Per comprare la sapienza, se non ha senno?
AT greco 17,17εἰς πάντα καιρὸν φίλος ὑπαρχέτω σοι ἀδελφοὶ δὲ ἐν ἀνάγκαις χρήσιμοι ἔστωσαν τούτου γὰρ χάριν γεννῶνται
CEI 2008 Pr17,17Un amico vuol bene sempre,
è nato per essere un fratello nella sventura.
AT greco 17,18ἀνὴρ ἄφρων ἐπικροτεῖ καὶ ἐπιχαίρει ἑαυτῷ ὡς καὶ ὁ ἐγγυώμενος ἐγγύῃ τὸν ἑαυτοῦ φίλον
CEI 2008 Pr17,18È privo di senno l'uomo che dà la sua mano
e si fa garante per il suo prossimo.
AT greco 17,19φιλαμαρτήμων χαίρει μάχαις
CEI 2008 Pr17,19Chi ama la rissa ama il delitto,
chi ingrandisce la sua porta cerca la rovina.
AT greco 17,20ὁ δὲ σκληροκάρδιος οὐ συναντᾷ ἀγαθοῖς ἀνὴρ εὐμετάβολος γλώσσῃ ἐμπεσεῖται εἰς κακά
CEI 2008 Pr17,20Chi ha un cuore perverso non troverà mai felicità
e chi ha la lingua tortuosa cadrà in rovina.
AT greco 17,21καρδία δὲ ἄφρονος ὀδύνη τῷ κεκτημένῳ αὐτήν οὐκ εὐφραίνεται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ ἀπαιδεύτῳ υἱὸς δὲ φρόνιμος εὐφραίνει μητέρα αὐτοῦ
CEI 2008 Pr17,21Chi genera uno stolto ne avrà afflizione;
non gioirà il padre di uno sciocco.
AT greco 17,22καρδία εὐφραινομένη εὐεκτεῖν ποιεῖ ἀνδρὸς δὲ λυπηροῦ ξηραίνεται τὰ ὀστᾶ
CEI 2008 Pr17,22Un cuore lieto fa bene al corpo,
uno spirito depresso inaridisce le ossa.
AT greco 17,23λαμβάνοντος δῶρα ἐν κόλπῳ ἀδίκως οὐ κατευοδοῦνται ὁδοί ἀσεβὴς δὲ ἐκκλίνει ὁδοὺς δικαιοσύνης
CEI 2008 Pr17,23L'iniquo accetta regali sotto banco
per deviare il corso della giustizia.
AT greco 17,24πρόσωπον συνετὸν ἀνδρὸς σοφοῦ οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ τοῦ ἄφρονος ἐπ’ ἄκρα γῆς
CEI 2008 Pr17,24L'uomo prudente ha la sapienza davanti a sé,
ma gli occhi dello stolto vagano in capo al mondo.
AT greco 17,25ὀργὴ πατρὶ υἱὸς ἄφρων καὶ ὀδύνη τῇ τεκούσῃ αὐτοῦ
CEI 2008 Pr17,25Un figlio stolto è un tormento per il padre
e un'amarezza per colei che lo ha partorito.
AT greco 17,26ζημιοῦν ἄνδρα δίκαιον οὐ καλόν οὐδὲ ὅσιον ἐπιβουλεύειν δυνάσταις δικαίοις
CEI 2008 Pr17,26Certo non è bene punire chi ha ragione,
colpire gente perbene è contro la giustizia.
AT greco 17,27ὃς φείδεται ῥῆμα προέσθαι σκληρόν ἐπιγνώμων μακρόθυμος δὲ ἀνὴρ φρόνιμος
CEI 2008 Pr17,27Chi è parco di parole possiede la scienza
e chi è di spirito calmo è un uomo prudente.
AT greco 17,28ἀνοήτῳ ἐπερωτήσαντι σοφίαν σοφία λογισθήσεται ἐνεὸν δέ τις ἑαυτὸν ποιήσας δόξει φρόνιμος εἶναι
CEI 2008 Pr17,28Anche lo stolto, se tace, passa per saggio,
e per intelligente se tiene chiuse le labbra.