Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 17 17,1 κρείσσων ψωμὸς μεθ’ ἡδονῆς ἐν εἰρήνῃ ἢ οἶκος πλήρης πολλῶν ἀγαθῶν καὶ ἀδίκων θυμάτων μετὰ μάχης
Interconfessionale 17,1 Meglio un pezzo di pane secco e la tranquillità, che una casa dove si fanno banchetti e litigi.
AT greco 17,2 οἰκέτης νοήμων κρατήσει δεσποτῶν ἀφρόνων ἐν δὲ ἀδελφοῖς διελεῖται μέρη
Interconfessionale 17,2 Un servo intelligente occuperà il posto del figlio indegno, ed erediterà come gli altri fratelli.
AT greco 17,3 ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καὶ χρυσός οὕτως ἐκλεκταὶ καρδίαι παρὰ κυρίῳ
Interconfessionale 17,3 Il crogiuolo è per l’argento, il forno per l’oro, ma il Signore giudica le persone.
AT greco 17,4 κακὸς ὑπακούει γλώσσης παρανόμων δίκαιος δὲ οὐ προσέχει χείλεσιν ψευδέσιν
Interconfessionale 17,4 Il malvagio dà ascolto alle maldicenze, il bugiardo presta attenzione alle bugie.
AT greco 17,5 ὁ καταγελῶν πτωχοῦ παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτόν ὁ δὲ ἐπιχαίρων ἀπολλυμένῳ οὐκ ἀθῳωθήσεται ὁ δὲ ἐπισπλαγχνιζόμενος ἐλεηθήσεται
Interconfessionale Chi deride il povero insulta il suo Creatore, chi gode delle disgrazie altrui sarà punito.
17,5 sarà punito Prv 3,33+; 11,31+.
AT greco 17,6 τοῦ πιστοῦ ὅλος ὁ κόσμος τῶν χρημάτων τοῦ δὲ ἀπίστου οὐδὲ ὀβολός
Interconfessionale 17,6 Gli anziani sono orgogliosi dei loro nipotini, i figli sono orgogliosi dei loro padri.
AT greco 17,7 οὐχ ἁρμόσει ἄφρονι χείλη πιστὰ οὐδὲ δικαίῳ χείλη ψευδῆ
Interconfessionale 17,7 Un linguaggio nobile non s’adatta al malvagio, tanto meno le bugie alle persone rispettabili.
AT greco 17,8 μισθὸς χαρίτων ἡ παιδεία τοῖς χρωμένοις οὗ δ’ ἂν ἐπιστρέψῃ εὐοδωθήσεται
Interconfessionale Un regalo è come una bacchetta magica: dovunque ottiene quel che si vuole.
17,8 un regalo Prv 18,16; 19,6; 21,14; cfr. 15,27+.
AT greco 17,9 ὃς κρύπτει ἀδικήματα ζητεῖ φιλίαν ὃς δὲ μισεῖ κρύπτειν διίστησιν φίλους καὶ οἰκείους
Interconfessionale Chi ama l’amicizia dimentica i torti; chi ricorda le offese si allontana gli amici.
17,9 dimenticare i torti Prv 10,12+.
AT greco 17,10 συντρίβει ἀπειλὴ καρδίαν φρονίμου ἄφρων δὲ μαστιγωθεὶς οὐκ αἰσθάνεται
Interconfessionale 17,10 Fa più effetto un rimprovero a un intelligente che cento bastonate a uno stolto.
AT greco 17,11 ἀντιλογίας ἐγείρει πᾶς κακός ὁ δὲ κύριος ἄγγελον ἀνελεήμονα ἐκπέμψει αὐτῷ
Interconfessionale 17,11 Il malvagio cerca solo ribellioni, ma gli sarà inviato un aguzzino spietato.
AT greco 17,12 ἐμπεσεῖται μέριμνα ἀνδρὶ νοήμονι οἱ δὲ ἄφρονες διαλογιοῦνται κακά
Interconfessionale 17,12 Meglio incontrare un’orsa privata dei figli, piuttosto che uno stolto in preda alla follia.
AT greco 17,13 ὃς ἀποδίδωσιν κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν οὐ κινηθήσεται κακὰ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ
Interconfessionale 17,13 Se ripaghi il bene con il male, la disgrazia non si allontanerà mai dalla tua casa.
AT greco 17,14 ἐξουσίαν δίδωσιν λόγοις ἀρχὴ δικαιοσύνης προηγεῖται δὲ τῆς ἐνδείας στάσις καὶ μάχη
Interconfessionale 17,14 Cominciare un litigio è come forare una diga; prima che scoppi la rissa, abbandona il campo.
AT greco 17,15 ὃς δίκαιον κρίνει τὸν ἄδικον ἄδικον δὲ τὸν δίκαιον ἀκάθαρτος καὶ βδελυκτὸς παρὰ θεῷ
Interconfessionale Condannare un giusto o dichiarare innocente un colpevole sono due cose che fanno ribrezzo al Signore.
17,15 alterare la giustizia Prv 24,23+; cfr. Prv 15,27. — fa ribrezzo al Signore Prv 3,32+.
AT greco 17,16 ὃς ὑψηλὸν ποιεῖ τὸν ἑαυτοῦ οἶκον ζητεῖ συντριβήν ὁ δὲ σκολιάζων τοῦ μαθεῖν ἐμπεσεῖται εἰς κακά
Interconfessionale 17,16 Lo stolto non può acquistare la sapienza con il denaro perché la sua intelligenza non esiste.
AT greco 17,17 εἰς πάντα καιρὸν φίλος ὑπαρχέτω σοι ἀδελφοὶ δὲ ἐν ἀνάγκαις χρήσιμοι ἔστωσαν τούτου γὰρ χάριν γεννῶνται
Interconfessionale Un amico ti ama in ogni circostanza, è un fratello nel giorno dell’avversità.
17,17 Un amico Prv 27,10+.
AT greco 17,18 ἀνὴρ ἄφρων ἐπικροτεῖ καὶ ἐπιχαίρει ἑαυτῷ ὡς καὶ ὁ ἐγγυώμενος ἐγγύῃ τὸν ἑαυτοῦ φίλον
Interconfessionale Insensato chi si impegna per un altro, chi si fa garante per il prossimo.
17,18 pericoli del farsi garante Prv 6,1-5+.
AT greco 17,19 φιλαμαρτήμων χαίρει μάχαις
Interconfessionale 17,19 Chi ama litigare ama il peccato, chi diventa orgoglioso va in cerca di disgrazie.
AT greco 17,20 ὁ δὲ σκληροκάρδιος οὐ συναντᾷ ἀγαθοῖς ἀνὴρ εὐμετάβολος γλώσσῃ ἐμπεσεῖται εἰς κακά
Interconfessionale 17,20 Cuore perverso mai sarà felice, discorsi tortuosi portano alla rovina.
AT greco 17,21 καρδία δὲ ἄφρονος ὀδύνη τῷ κεκτημένῳ αὐτήν οὐκ εὐφραίνεται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ ἀπαιδεύτῳ υἱὸς δὲ φρόνιμος εὐφραίνει μητέρα αὐτοῦ
Interconfessionale 17,21 Un figlio stolto è una disgrazia per i genitori, il padre di uno sciocco non avrà da rallegrarsi.
AT greco 17,22 καρδία εὐφραινομένη εὐεκτεῖν ποιεῖ ἀνδρὸς δὲ λυπηροῦ ξηραίνεται τὰ ὀστᾶ
Interconfessionale 17,22 Un animo sereno favorisce la guarigione, uno spirito depresso toglie la vita.
AT greco 17,23 λαμβάνοντος δῶρα ἐν κόλπῳ ἀδίκως οὐ κατευοδοῦνται ὁδοί ἀσεβὴς δὲ ἐκκλίνει ὁδοὺς δικαιοσύνης
Interconfessionale Il malvagio accetta denaro di nascosto per far deviare il corso della giustizia.
17,23 accettare denaro Prv 15,27+.
AT greco 17,24 πρόσωπον συνετὸν ἀνδρὸς σοφοῦ οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ τοῦ ἄφρονος ἐπ’ ἄκρα γῆς
Interconfessionale 17,24 La sapienza traspare dal volto dell’intelligente, negli occhi dello stolto sono soltanto miraggi.
AT greco 17,25 ὀργὴ πατρὶ υἱὸς ἄφρων καὶ ὀδύνη τῇ τεκούσῃ αὐτοῦ
Interconfessionale 17,25 Un figlio stolto è dispiacere per il padre, amarezza per la madre che l’ha generato.
AT greco 17,26 ζημιοῦν ἄνδρα δίκαιον οὐ καλόν οὐδὲ ὅσιον ἐπιβουλεύειν δυνάσταις δικαίοις
Interconfessionale 17,26 Non è giusto punire l’innocente, non si ha diritto di colpire gli onesti.
AT greco 17,27 ὃς φείδεται ῥῆμα προέσθαι σκληρόν ἐπιγνώμων μακρόθυμος δὲ ἀνὴρ φρόνιμος
Interconfessionale 17,27 Chi sa frenare la sua lingua è saggio, chi sa dominarsi è persona intelligente.
AT greco 17,28 ἀνοήτῳ ἐπερωτήσαντι σοφίαν σοφία λογισθήσεται ἐνεὸν δέ τις ἑαυτὸν ποιήσας δόξει φρόνιμος εἶναι
Interconfessionale 17,28 Anche uno stupido, se tace, passa per saggio; se tiene chiusa la bocca passa per intelligente.