Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 17 17,1κρείσσων ψωμὸς μεθ’ ἡδονῆς ἐν εἰρήνῃ ἢ οἶκος πλήρης πολλῶν ἀγαθῶν καὶ ἀδίκων θυμάτων μετὰ μάχης
Interconfessionale Prv17,1Meglio un pezzo di pane secco e la tranquillità,
che una casa dove si fanno banchetti e litigi.
AT greco 17,2οἰκέτης νοήμων κρατήσει δεσποτῶν ἀφρόνων ἐν δὲ ἀδελφοῖς διελεῖται μέρη
Interconfessionale Prv17,2Un servo intelligente occuperà il posto del figlio indegno,
ed erediterà come gli altri fratelli.
AT greco 17,3ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καὶ χρυσός οὕτως ἐκλεκταὶ καρδίαι παρὰ κυρίῳ
Interconfessionale Prv17,3Il crogiuolo è per l’argento, il forno per l’oro,
ma il Signore giudica le persone.
AT greco 17,4κακὸς ὑπακούει γλώσσης παρανόμων δίκαιος δὲ οὐ προσέχει χείλεσιν ψευδέσιν
Interconfessionale Prv17,4Il malvagio dà ascolto alle maldicenze,
il bugiardo presta attenzione alle bugie.
AT greco 17,5ὁ καταγελῶν πτωχοῦ παροξύνει τὸν ποιήσαντα αὐτόν ὁ δὲ ἐπιχαίρων ἀπολλυμένῳ οὐκ ἀθῳωθήσεται ὁ δὲ ἐπισπλαγχνιζόμενος ἐλεηθήσεται
Interconfessionale PrvChi deride il povero insulta il suo Creatore,
chi gode delle disgrazie altrui sarà punito.
Rimandi
17,5 sarà punito Prv 3,33+; 11,31+.
AT greco 17,6τοῦ πιστοῦ ὅλος ὁ κόσμος τῶν χρημάτων τοῦ δὲ ἀπίστου οὐδὲ ὀβολός
Interconfessionale Prv17,6Gli anziani sono orgogliosi dei loro nipotini,
i figli sono orgogliosi dei loro padri.
AT greco 17,7οὐχ ἁρμόσει ἄφρονι χείλη πιστὰ οὐδὲ δικαίῳ χείλη ψευδῆ
Interconfessionale Prv17,7Un linguaggio nobile non s’adatta al malvagio,
tanto meno le bugie alle persone rispettabili.
AT greco 17,8μισθὸς χαρίτων ἡ παιδεία τοῖς χρωμένοις οὗ δ’ ἂν ἐπιστρέψῃ εὐοδωθήσεται
Interconfessionale PrvUn regalo è come una bacchetta magica:
dovunque ottiene quel che si vuole.
Rimandi
17,8 un regalo Prv 18,16; 19,6; 21,14; cfr. 15,27+.
AT greco 17,9ὃς κρύπτει ἀδικήματα ζητεῖ φιλίαν ὃς δὲ μισεῖ κρύπτειν διίστησιν φίλους καὶ οἰκείους
Interconfessionale PrvChi ama l’amicizia dimentica i torti;
chi ricorda le offese si allontana gli amici.
Rimandi
17,9 dimenticare i torti Prv 10,12+.
AT greco 17,10συντρίβει ἀπειλὴ καρδίαν φρονίμου ἄφρων δὲ μαστιγωθεὶς οὐκ αἰσθάνεται
Interconfessionale Prv17,10Fa più effetto un rimprovero a un intelligente
che cento bastonate a uno stolto.
AT greco 17,11ἀντιλογίας ἐγείρει πᾶς κακός ὁ δὲ κύριος ἄγγελον ἀνελεήμονα ἐκπέμψει αὐτῷ
Interconfessionale Prv17,11Il malvagio cerca solo ribellioni,
ma gli sarà inviato un aguzzino spietato.
AT greco 17,12ἐμπεσεῖται μέριμνα ἀνδρὶ νοήμονι οἱ δὲ ἄφρονες διαλογιοῦνται κακά
Interconfessionale Prv17,12Meglio incontrare un’orsa privata dei figli,
piuttosto che uno stolto in preda alla follia.
AT greco 17,13ὃς ἀποδίδωσιν κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν οὐ κινηθήσεται κακὰ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ
Interconfessionale Prv17,13Se ripaghi il bene con il male,
la disgrazia non si allontanerà mai dalla tua casa.
AT greco 17,14ἐξουσίαν δίδωσιν λόγοις ἀρχὴ δικαιοσύνης προηγεῖται δὲ τῆς ἐνδείας στάσις καὶ μάχη
Interconfessionale Prv17,14Cominciare un litigio è come forare una diga;
prima che scoppi la rissa, abbandona il campo.
AT greco 17,15ὃς δίκαιον κρίνει τὸν ἄδικον ἄδικον δὲ τὸν δίκαιον ἀκάθαρτος καὶ βδελυκτὸς παρὰ θεῷ
Interconfessionale PrvCondannare un giusto o dichiarare innocente un colpevole
sono due cose che fanno ribrezzo al Signore.
Rimandi
17,15 alterare la giustizia Prv 24,23+; cfr. Prv 15,27. — fa ribrezzo al Signore Prv 3,32+.
AT greco 17,16ὃς ὑψηλὸν ποιεῖ τὸν ἑαυτοῦ οἶκον ζητεῖ συντριβήν ὁ δὲ σκολιάζων τοῦ μαθεῖν ἐμπεσεῖται εἰς κακά
Interconfessionale Prv17,16Lo stolto non può acquistare la sapienza con il denaro
perché la sua intelligenza non esiste.
AT greco 17,17εἰς πάντα καιρὸν φίλος ὑπαρχέτω σοι ἀδελφοὶ δὲ ἐν ἀνάγκαις χρήσιμοι ἔστωσαν τούτου γὰρ χάριν γεννῶνται
Interconfessionale PrvUn amico ti ama in ogni circostanza,
è un fratello nel giorno dell’avversità.
Rimandi
17,17 Un amico Prv 27,10+.
AT greco 17,18ἀνὴρ ἄφρων ἐπικροτεῖ καὶ ἐπιχαίρει ἑαυτῷ ὡς καὶ ὁ ἐγγυώμενος ἐγγύῃ τὸν ἑαυτοῦ φίλον
Interconfessionale PrvInsensato chi si impegna per un altro,
chi si fa garante per il prossimo.
Rimandi
17,18 pericoli del farsi garante Prv 6,1-5+.
AT greco 17,19φιλαμαρτήμων χαίρει μάχαις
Interconfessionale Prv17,19Chi ama litigare ama il peccato,
chi diventa orgoglioso va in cerca di disgrazie.
AT greco 17,20ὁ δὲ σκληροκάρδιος οὐ συναντᾷ ἀγαθοῖς ἀνὴρ εὐμετάβολος γλώσσῃ ἐμπεσεῖται εἰς κακά
Interconfessionale Prv17,20Cuore perverso mai sarà felice,
discorsi tortuosi portano alla rovina.
AT greco 17,21καρδία δὲ ἄφρονος ὀδύνη τῷ κεκτημένῳ αὐτήν οὐκ εὐφραίνεται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ ἀπαιδεύτῳ υἱὸς δὲ φρόνιμος εὐφραίνει μητέρα αὐτοῦ
Interconfessionale Prv17,21Un figlio stolto è una disgrazia per i genitori,
il padre di uno sciocco non avrà da rallegrarsi.
AT greco 17,22καρδία εὐφραινομένη εὐεκτεῖν ποιεῖ ἀνδρὸς δὲ λυπηροῦ ξηραίνεται τὰ ὀστᾶ
Interconfessionale Prv17,22Un animo sereno favorisce la guarigione,
uno spirito depresso toglie la vita.
AT greco 17,23λαμβάνοντος δῶρα ἐν κόλπῳ ἀδίκως οὐ κατευοδοῦνται ὁδοί ἀσεβὴς δὲ ἐκκλίνει ὁδοὺς δικαιοσύνης
Interconfessionale PrvIl malvagio accetta denaro di nascosto
per far deviare il corso della giustizia.
Rimandi
17,23 accettare denaro Prv 15,27+.
AT greco 17,24πρόσωπον συνετὸν ἀνδρὸς σοφοῦ οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ τοῦ ἄφρονος ἐπ’ ἄκρα γῆς
Interconfessionale Prv17,24La sapienza traspare dal volto dell’intelligente,
negli occhi dello stolto sono soltanto miraggi.
AT greco 17,25ὀργὴ πατρὶ υἱὸς ἄφρων καὶ ὀδύνη τῇ τεκούσῃ αὐτοῦ
Interconfessionale Prv17,25Un figlio stolto è dispiacere per il padre,
amarezza per la madre che l’ha generato.
AT greco 17,26ζημιοῦν ἄνδρα δίκαιον οὐ καλόν οὐδὲ ὅσιον ἐπιβουλεύειν δυνάσταις δικαίοις
Interconfessionale Prv17,26Non è giusto punire l’innocente,
non si ha diritto di colpire gli onesti.
AT greco 17,27ὃς φείδεται ῥῆμα προέσθαι σκληρόν ἐπιγνώμων μακρόθυμος δὲ ἀνὴρ φρόνιμος
Interconfessionale Prv17,27Chi sa frenare la sua lingua è saggio,
chi sa dominarsi è persona intelligente.
AT greco 17,28ἀνοήτῳ ἐπερωτήσαντι σοφίαν σοφία λογισθήσεται ἐνεὸν δέ τις ἑαυτὸν ποιήσας δόξει φρόνιμος εἶναι
Interconfessionale Prv17,28Anche uno stupido, se tace, passa per saggio;
se tiene chiusa la bocca passa per intelligente.