Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 20 20,1ἀκόλαστον οἶνος καὶ ὑβριστικὸν μέθη πᾶς δὲ ὁ συμμειγνύμενος αὐτῇ οὐκ ἔσται σοφός
CEI 2008 Pr Il vino è beffardo, il liquore è tumultuoso;
chiunque si perde dietro ad esso non è saggio.
20,1-30 Altre sentenze e massime per la vita quotidiana
AT greco 20,2οὐ διαφέρει ἀπειλὴ βασιλέως θυμοῦ λέοντος ὁ δὲ παροξύνων αὐτὸν ἁμαρτάνει εἰς τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν
CEI 2008 Pr20,2La collera del re è come ruggito di leone;
chiunque lo irrita rischia la vita.
AT greco 20,3δόξα ἀνδρὶ ἀποστρέφεσθαι λοιδορίας πᾶς δὲ ἄφρων τοιούτοις συμπλέκεται
CEI 2008 Pr20,3È una gloria evitare le contese,
attaccar briga è proprio degli stolti.
AT greco 20,4ὀνειδιζόμενος ὀκνηρὸς οὐκ αἰσχύνεται ὡσαύτως καὶ ὁ δανιζόμενος σῖτον ἐν ἀμήτῳ
CEI 2008 Pr20,4Il pigro non ara d'autunno:
alla mietitura cerca, ma non trova nulla.
AT greco 20,5ὕδωρ βαθὺ βουλὴ ἐν καρδίᾳ ἀνδρός ἀνὴρ δὲ φρόνιμος ἐξαντλήσει αὐτήν
CEI 2008 Pr20,5Acque profonde sono i consigli nel cuore umano,
l'uomo accorto le sa attingere.
AT greco 20,6μέγα ἄνθρωπος καὶ τίμιον ἀνὴρ ἐλεήμων ἄνδρα δὲ πιστὸν ἔργον εὑρεῖν
CEI 2008 Pr20,6Molti proclamano la propria bontà,
ma una persona fidata chi la trova?
AT greco 20,7ὃς ἀναστρέφεται ἄμωμος ἐν δικαιοσύνῃ μακαρίους τοὺς παῖδας αὐτοῦ καταλείψει
CEI 2008 Pr20,7Chi cammina nella sua integrità è giusto;
beati i figli che lascia dietro di sé!
AT greco 20,8ὅταν βασιλεὺς δίκαιος καθίσῃ ἐπὶ θρόνου οὐκ ἐναντιοῦται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶν πονηρόν
CEI 2008 Pr20,8Il re che siede in tribunale
con il suo sguardo dissipa ogni male.
AT greco 20,9μὴ εἴπῃς τείσομαι τὸν ἐχθρόν ἀλλὰ ὑπόμεινον τὸν κύριον ἵνα σοι βοηθήσῃ
CEI 2008 Pr20,9Chi può dire: "Ho la coscienza pulita,
sono puro dal mio peccato?".
AT greco 20,10στάθμιον μέγα καὶ μικρὸν καὶ μέτρα δισσά ἀκάθαρτα ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀμφότερα
CEI 2008 Pr20,10Doppio peso e doppia misura
sono due cose che il Signore aborrisce.
AT greco 20,11καὶ ὁ ποιῶν αὐτὰ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ συμποδισθήσεται νεανίσκος μετὰ ὁσίου καὶ εὐθεῖα ἡ ὁδὸς αὐτοῦ
CEI 2008 Pr20,11Già con le sue azioni il fanciullo rivela
se è puro e retto il suo comportamento.
AT greco 20,12οὖς ἀκούει καὶ ὀφθαλμὸς ὁρᾷ κυρίου ἔργα καὶ ἀμφότερα
CEI 2008 Pr20,12L'orecchio che ascolta e l'occhio che vede:
l'uno e l'altro li ha fatti il Signore.
AT greco 20,13μὴ ἀγάπα καταλαλεῖν ἵνα μὴ ἐξαρθῇς διάνοιξον τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἐμπλήσθητι ἄρτων
CEI 2008 Pr20,13Non amare il sonno per non diventare povero,
tieni gli occhi aperti e avrai pane a sazietà.
AT greco 20,14
CEI 2008 Pr20,14"Robaccia, robaccia" dice chi compra,
ma quando se ne va, allora se ne vanta.
AT greco 20,15
CEI 2008 Pr20,15C'è possesso di oro e moltitudine di perle,
ma la cosa più preziosa sono le labbra sapienti.
AT greco 20,16
CEI 2008 PrPrendigli il vestito perché si è fatto garante per un estraneo
e tienilo in pegno per uno sconosciuto.
20,16 Prendigli il vestito: parole di disapprovazione nei confronti di chi si fa garante per un altro e concede incautamente prestiti (vedi anche 6,1-5).
AT greco 20,17
CEI 2008 Pr20,17È piacevole il pane procurato con frode,
ma poi la bocca sarà piena di granelli di sabbia.
AT greco 20,18
CEI 2008 Pr20,18Pondera bene la tua strategia, consìgliati,
e fa' la guerra con molta riflessione.
AT greco 20,19
CEI 2008 Pr20,19Chi va in giro sparlando svela il segreto;
non associarti a chi ha sempre aperte le labbra.
AT greco 20,20
CEI 2008 Pr20,20Chi maledice il padre e la madre
vedrà spegnersi la sua lampada nel cuore delle tenebre.
AT greco 20,21
CEI 2008 Pr20,21Un'eredità accumulata in fretta all'inizio
non sarà benedetta alla fine.
AT greco 20,22
CEI 2008 PrNon dire: "Renderò male per male";
confida nel Signore ed egli ti libererà.
20,22  Non dire: riferimento alla legge del taglione (Es 21,23-24) e invito a superarla.
AT greco 20,23βδέλυγμα κυρίῳ δισσὸν στάθμιον καὶ ζυγὸς δόλιος οὐ καλὸν ἐνώπιον αὐτοῦ
CEI 2008 Pr20,23Il Signore ha in orrore il doppio peso,
la bilancia falsa non è cosa buona.
AT greco 20,24παρὰ κυρίου εὐθύνεται τὰ διαβήματα ἀνδρί θνητὸς δὲ πῶς ἂν νοήσαι τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ
CEI 2008 Pr20,24Il Signore rende sicuri i passi dell'uomo:
come può l'essere umano conoscere la sua strada?
AT greco 20,25παγὶς ἀνδρὶ ταχύ τι τῶν ἰδίων ἁγιάσαι μετὰ γὰρ τὸ εὔξασθαι μετανοεῖν γίνεται
CEI 2008 PrÈ una trappola esclamare subito: "Sacro!"
e riflettere solo dopo aver fatto il voto.
20,25  Sacro: era la formula con cui si dichiarava la propria offerta a Dio, con i gravi impegni che questa comportava (Dt 23,22-24; vedi anche Mc 7,11-12).
AT greco 20,26λικμήτωρ ἀσεβῶν βασιλεὺς σοφὸς καὶ ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς τροχόν
CEI 2008 PrUn re saggio disperde i malvagi
e con la ruota li stritola come paglia.
20,26 li stritola come paglia: la trebbiatura del grano si faceva con i carri; le ruote, premendo e pressando, separavano il chicco di grano dalla paglia.
AT greco 20,27φῶς κυρίου πνοὴ ἀνθρώπων ὃς ἐρευνᾷ ταμίεια κοιλίας
CEI 2008 Pr20,27Lampada del Signore è lo spirito dell'uomo:
essa scruta dentro, fin nell'intimo.
AT greco 20,28ἐλεημοσύνη καὶ ἀλήθεια φυλακὴ βασιλεῖ καὶ περικυκλώσουσιν ἐν δικαιοσύνῃ τὸν θρόνον αὐτοῦ
CEI 2008 Pr20,28Bontà e fedeltà vegliano sul re,
sulla giustizia è basato il suo trono.
AT greco 20,29κόσμος νεανίαις σοφία δόξα δὲ πρεσβυτέρων πολιαί
CEI 2008 Pr20,29Vanto dei giovani è la loro forza,
ornamento dei vecchi è la canizie.
AT greco 20,30ὑπώπια καὶ συντρίμματα συναντᾷ κακοῖς πληγαὶ δὲ εἰς ταμίεια κοιλίας
CEI 2008 Pr20,30Le ferite sanguinanti leniscono il male,
le percosse purificano fin nell'intimo.