Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 21 21,1ὥσπερ ὁρμὴ ὕδατος οὕτως καρδία βασιλέως ἐν χειρὶ θεοῦ οὗ ἐὰν θέλων νεύσῃ ἐκεῖ ἔκλινεν αὐτήν
Interconfessionale Prv21,1Il Signore guida come vuole la mente di un re,
così come dirige il corso dei fiumi.
AT greco 21,2πᾶς ἀνὴρ φαίνεται ἑαυτῷ δίκαιος κατευθύνει δὲ καρδίας κύριος
Interconfessionale PrvPossiamo credere di fare tutto il bene,
ma chi giudica le nostre scelte è il Signore.
Rimandi
21,2 il Signore giudica le nostre scelte Prv 16,2+.
AT greco 21,3ποιεῖν δίκαια καὶ ἀληθεύειν ἀρεστὰ παρὰ θεῷ μᾶλλον ἢ θυσιῶν αἷμα
Interconfessionale PrvFare quel che è giusto e onesto
per il Signore vale più che offrire sacrifici.
Rimandi
21,3 fare quel che è giusto e onesto vale più che offrire sacrifici 1 Sam 15,22+.
AT greco 21,4μεγαλόφρων ἐφ’ ὕβρει θρασυκάρδιος λαμπτὴρ δὲ ἀσεβῶν ἁμαρτία
Interconfessionale PrvI malvagi hanno sguardo superbo e pensieri orgogliosi,
la loro condotta produce peccati.
Note al Testo
21,4 la loro condotta produce peccati: altri: lucerna dei malvagi è il peccato.
AT greco 21,5
Interconfessionale Prv21,5Chi fa progetti ben calcolati guadagna molto,
chi vuol fare troppo in fretta perde tutto.
AT greco 21,6ὁ ἐνεργῶν θησαυρίσματα γλώσσῃ ψευδεῖ μάταια διώκει ἐπὶ παγίδας θανάτου
Interconfessionale Prv21,6Accumulare ricchezze a forza di imbrogli
è facile sogno che porta alla morte.
AT greco 21,7ὄλεθρος ἀσεβέσιν ἐπιξενωθήσεται οὐ γὰρ βούλονται πράσσειν τὰ δίκαια
Interconfessionale Prv21,7I malvagi sono travolti dalla loro violenza;
essi rifiutano di vivere onestamente.
AT greco 21,8πρὸς τοὺς σκολιοὺς σκολιὰς ὁδοὺς ἀποστέλλει ὁ θεός ἁγνὰ γὰρ καὶ ὀρθὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ
Interconfessionale Prv21,8La via dei criminali è tortuosa,
la condotta dei giusti è diritta.
AT greco 21,9κρεῖσσον οἰκεῖν ἐπὶ γωνίας ὑπαίθρου ἢ ἐν κεκονιαμένοις μετὰ ἀδικίας καὶ ἐν οἴκῳ κοινῷ
Interconfessionale PrvMeglio abitare in un angolo del tetto
che vivere in casa con una moglie litigiosa.
Rimandi
21,9 una moglie litigiosa Prv 19,13+.
AT greco 21,10ψυχὴ ἀσεβοῦς οὐκ ἐλεηθήσεται ὑπ’ οὐδενὸς τῶν ἀνθρώπων
Interconfessionale Prv21,10Il malvagio ha sempre voglia di far del male,
non ha pietà di nessuno.
AT greco 21,11ζημιουμένου ἀκολάστου πανουργότερος γίνεται ὁ ἄκακος συνίων δὲ σοφὸς δέξεται γνῶσιν
Interconfessionale Prv21,11Quando un presuntuoso è punito,
anche un giovane inesperto impara la lezione.
Se si dà una lezione a un saggio, egli accresce il suo sapere.
AT greco 21,12συνίει δίκαιος καρδίας ἀσεβῶν καὶ φαυλίζει ἀσεβεῖς ἐν κακοῖς
Interconfessionale PrvDio è giusto: sa cosa c’è in casa dell’empio
e manda in rovina i malvagi.
Note al Testo
21,12 Dio è giusto: il testo ebraico dice semplicemente: il giusto, ma è probabile che intenda riferirsi a Dio.
AT greco 21,13ὃς φράσσει τὰ ὦτα τοῦ μὴ ἐπακοῦσαι ἀσθενοῦς καὶ αὐτὸς ἐπικαλέσεται καὶ οὐκ ἔσται ὁ εἰσακούων
Interconfessionale Prv21,13Chi chiude l’orecchio al grido del povero
non avrà risposta quando invocherà aiuto.
AT greco 21,14δόσις λάθριος ἀνατρέπει ὀργάς δώρων δὲ ὁ φειδόμενος θυμὸν ἐγείρει ἰσχυρόν
Interconfessionale Prv21,14Un regalo fatto in segreto calma la collera,
un dono nascosto fa cessare il rancore.
AT greco 21,15εὐφροσύνη δικαίων ποιεῖν κρίμα ὅσιος δὲ ἀκάθαρτος παρὰ κακούργοις
Interconfessionale Prv21,15Il giusto si rallegra quando è fatta giustizia,
mentre i malfattori sono presi da paura.
AT greco 21,16ἀνὴρ πλανώμενος ἐξ ὁδοῦ δικαιοσύνης ἐν συναγωγῇ γιγάντων ἀναπαύσεται
Interconfessionale Prv21,16Chi si allontana dalla via della sapienza
finirà nel mondo dei morti.
AT greco 21,17ἀνὴρ ἐνδεὴς ἀγαπᾷ εὐφροσύνην φιλῶν οἶνον καὶ ἔλαιον εἰς πλοῦτον
Interconfessionale PrvChi ama i piaceri resterà senza denaro,
chi ama vino e profumi non diventerà ricco.
Rimandi
21,17 pericolo del vino Prv 20,1+.
AT greco 21,18περικάθαρμα δὲ δικαίου ἄνομος
Interconfessionale PrvIl castigo del malvagio va a favore del giusto,
i malfattori scontano la pena a beneficio degli onesti.
Rimandi
21,18 il castigo del malvagio va a favore del giusto Prv 11,8; Is 43,4.
AT greco 21,19κρεῖσσον οἰκεῖν ἐν γῇ ἐρήμῳ ἢ μετὰ γυναικὸς μαχίμου καὶ γλωσσώδους καὶ ὀργίλου
Interconfessionale Prv21,19Meglio abitare in un deserto
che vivere con una moglie irritabile e litigiosa.
AT greco 21,20θησαυρὸς ἐπιθυμητὸς ἀναπαύσεται ἐπὶ στόματος σοφοῦ ἄφρονες δὲ ἄνδρες καταπίονται αὐτόν
Interconfessionale PrvGrandi ricchezze e lusso nella casa del saggio,
ma lo stolto sciupa tutto quel che ha.
Rimandi
21,20 la sapienza, tesoro prezioso Prv 8,11+.
AT greco 21,21ὁδὸς δικαιοσύνης καὶ ἐλεημοσύνης εὑρήσει ζωὴν καὶ δόξαν
Interconfessionale Prv21,21Chi è giusto e leale
vivrà a lungo e sarà stimato.
AT greco 21,22πόλεις ὀχυρὰς ἐπέβη σοφὸς καὶ καθεῖλεν τὸ ὀχύρωμα ἐφ’ ᾧ ἐπεποίθεισαν οἱ ἀσεβεῖς
Interconfessionale Prv21,22Un saggio può conquistare una città difesa da guerrieri
e distruggere la fortezza che la difendeva.
AT greco 21,23ὃς φυλάσσει τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ τὴν γλῶσσαν διατηρεῖ ἐκ θλίψεως τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
Interconfessionale PrvChi sa frenare la lingua e stare zitto
non va incontro a guai e dispiaceri.
Rimandi
21,23 stare zitto Prv 13,3+.
AT greco 21,24θρασὺς καὶ αὐθάδης καὶ ἀλαζὼν λοιμὸς καλεῖται ὃς δὲ μνησικακεῖ παράνομος
Interconfessionale Prv21,24Superbo, arrogante e sconsiderato
è chi agisce con troppa presunzione.
AT greco 21,25ἐπιθυμίαι ὀκνηρὸν ἀποκτείνουσιν οὐ γὰρ προαιροῦνται αἱ χεῖρες αὐτοῦ ποιεῖν τι
Interconfessionale Prv21,25I desideri del pigro lo portano alla morte
perché le sue mani non vogliono lavorare.
AT greco 21,26ἀσεβὴς ἐπιθυμεῖ ὅλην τὴν ἡμέραν ἐπιθυμίας κακάς ὁ δὲ δίκαιος ἐλεᾷ καὶ οἰκτίρει ἀφειδῶς
Interconfessionale Prv21,26Ogni giorno l’empio desidera avere di più,
ma il giusto dona generosamente.
AT greco 21,27θυσίαι ἀσεβῶν βδέλυγμα κυρίῳ καὶ γὰρ παρανόμως προσφέρουσιν αὐτάς
Interconfessionale PrvIl Signore ha ribrezzo dei sacrifici degli empi,
tanto più se offerti con cattiva intenzione.
Rimandi
21,27 i sacrifici degli empi 1 Sam 15,22+.
AT greco 21,28μάρτυς ψευδὴς ἀπολεῖται ἀνὴρ δὲ ὑπήκοος φυλασσόμενος λαλήσει
Interconfessionale PrvChi testimonia il falso non avrà successo;
chi è pronto ad ascoltare potrà parlare sempre.
Rimandi
21,28 Chi testimonia il falso non avrà successo Prv 6,19+.
AT greco 21,29ἀσεβὴς ἀνὴρ ἀναιδῶς ὑφίσταται προσώπῳ ὁ δὲ εὐθὴς αὐτὸς συνίει τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ
Interconfessionale Prv21,29L’empio ha una faccia di bronzo,
il giusto rende salda la propria condotta.
AT greco 21,30οὐκ ἔστιν σοφία οὐκ ἔστιν ἀνδρεία οὐκ ἔστιν βουλὴ πρὸς τὸν ἀσεβῆ
Interconfessionale Prv21,30Senza il favore del Signore
nessuno è esperto, intelligente o saggio.
AT greco 21,31ἵππος ἑτοιμάζεται εἰς ἡμέραν πολέμου παρὰ δὲ κυρίου ἡ βοήθεια
Interconfessionale PrvPuoi avere cavalli pronti per la battaglia,
ma è il Signore che dà la vittoria.
Rimandi
21,31 cavalli pronti per la battaglia Sal 20,8+.