Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 21 21,1 ὥσπερ ὁρμὴ ὕδατος οὕτως καρδία βασιλέως ἐν χειρὶ θεοῦ οὗ ἐὰν θέλων νεύσῃ ἐκεῖ ἔκλινεν αὐτήν
Interconfessionale 21,1 Il Signore guida come vuole la mente di un re, così come dirige il corso dei fiumi.
AT greco 21,2 πᾶς ἀνὴρ φαίνεται ἑαυτῷ δίκαιος κατευθύνει δὲ καρδίας κύριος
Interconfessionale Possiamo credere di fare tutto il bene, ma chi giudica le nostre scelte è il Signore.
21,2 il Signore giudica le nostre scelte Prv 16,2+.
AT greco 21,3 ποιεῖν δίκαια καὶ ἀληθεύειν ἀρεστὰ παρὰ θεῷ μᾶλλον ἢ θυσιῶν αἷμα
Interconfessionale Fare quel che è giusto e onesto per il Signore vale più che offrire sacrifici.
21,3 fare quel che è giusto e onesto vale più che offrire sacrifici 1Sam 15,22+.
AT greco 21,4 μεγαλόφρων ἐφ’ ὕβρει θρασυκάρδιος λαμπτὴρ δὲ ἀσεβῶν ἁμαρτία
Interconfessionale I malvagi hanno sguardo superbo e pensieri orgogliosi, la loro condotta produce peccati.
21,4 la loro condotta produce peccati: altri: lucerna dei malvagi è il peccato.
AT greco 21,5
Interconfessionale 21,5 Chi fa progetti ben calcolati guadagna molto, chi vuol fare troppo in fretta perde tutto.
AT greco 21,6 ὁ ἐνεργῶν θησαυρίσματα γλώσσῃ ψευδεῖ μάταια διώκει ἐπὶ παγίδας θανάτου
Interconfessionale 21,6 Accumulare ricchezze a forza di imbrogli è facile sogno che porta alla morte.
AT greco 21,7 ὄλεθρος ἀσεβέσιν ἐπιξενωθήσεται οὐ γὰρ βούλονται πράσσειν τὰ δίκαια
Interconfessionale 21,7 I malvagi sono travolti dalla loro violenza; essi rifiutano di vivere onestamente.
AT greco 21,8 πρὸς τοὺς σκολιοὺς σκολιὰς ὁδοὺς ἀποστέλλει ὁ θεός ἁγνὰ γὰρ καὶ ὀρθὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ
Interconfessionale 21,8 La via dei criminali è tortuosa, la condotta dei giusti è diritta.
AT greco 21,9 κρεῖσσον οἰκεῖν ἐπὶ γωνίας ὑπαίθρου ἢ ἐν κεκονιαμένοις μετὰ ἀδικίας καὶ ἐν οἴκῳ κοινῷ
Interconfessionale Meglio abitare in un angolo del tetto che vivere in casa con una moglie litigiosa.
21,9 una moglie litigiosa Prv 19,13+.
AT greco 21,10 ψυχὴ ἀσεβοῦς οὐκ ἐλεηθήσεται ὑπ’ οὐδενὸς τῶν ἀνθρώπων
Interconfessionale 21,10 Il malvagio ha sempre voglia di far del male, non ha pietà di nessuno.
AT greco 21,11 ζημιουμένου ἀκολάστου πανουργότερος γίνεται ὁ ἄκακος συνίων δὲ σοφὸς δέξεται γνῶσιν
Interconfessionale 21,11 Quando un presuntuoso è punito, anche un giovane inesperto impara la lezione. Se si dà una lezione a un saggio, egli accresce il suo sapere.
AT greco 21,12 συνίει δίκαιος καρδίας ἀσεβῶν καὶ φαυλίζει ἀσεβεῖς ἐν κακοῖς
Interconfessionale Dio è giusto: sa cosa c’è in casa dell’empio e manda in rovina i malvagi.
21,12 Dio è giusto: il testo ebraico dice semplicemente: il giusto, ma è probabile che intenda riferirsi a Dio.
AT greco 21,13 ὃς φράσσει τὰ ὦτα τοῦ μὴ ἐπακοῦσαι ἀσθενοῦς καὶ αὐτὸς ἐπικαλέσεται καὶ οὐκ ἔσται ὁ εἰσακούων
Interconfessionale 21,13 Chi chiude l’orecchio al grido del povero non avrà risposta quando invocherà aiuto.
AT greco 21,14 δόσις λάθριος ἀνατρέπει ὀργάς δώρων δὲ ὁ φειδόμενος θυμὸν ἐγείρει ἰσχυρόν
Interconfessionale 21,14 Un regalo fatto in segreto calma la collera, un dono nascosto fa cessare il rancore.
AT greco 21,15 εὐφροσύνη δικαίων ποιεῖν κρίμα ὅσιος δὲ ἀκάθαρτος παρὰ κακούργοις
Interconfessionale 21,15 Il giusto si rallegra quando è fatta giustizia, mentre i malfattori sono presi da paura.
AT greco 21,16 ἀνὴρ πλανώμενος ἐξ ὁδοῦ δικαιοσύνης ἐν συναγωγῇ γιγάντων ἀναπαύσεται
Interconfessionale 21,16 Chi si allontana dalla via della sapienza finirà nel mondo dei morti.
AT greco 21,17 ἀνὴρ ἐνδεὴς ἀγαπᾷ εὐφροσύνην φιλῶν οἶνον καὶ ἔλαιον εἰς πλοῦτον
Interconfessionale Chi ama i piaceri resterà senza denaro, chi ama vino e profumi non diventerà ricco.
21,17 pericolo del vino Prv 20,1+.
AT greco 21,18 περικάθαρμα δὲ δικαίου ἄνομος
Interconfessionale Il castigo del malvagio va a favore del giusto, i malfattori scontano la pena a beneficio degli onesti.
21,18 il castigo del malvagio va a favore del giusto Prv 11,8; Is 43,4.
AT greco 21,19 κρεῖσσον οἰκεῖν ἐν γῇ ἐρήμῳ ἢ μετὰ γυναικὸς μαχίμου καὶ γλωσσώδους καὶ ὀργίλου
Interconfessionale 21,19 Meglio abitare in un deserto che vivere con una moglie irritabile e litigiosa.
AT greco 21,20 θησαυρὸς ἐπιθυμητὸς ἀναπαύσεται ἐπὶ στόματος σοφοῦ ἄφρονες δὲ ἄνδρες καταπίονται αὐτόν
Interconfessionale Grandi ricchezze e lusso nella casa del saggio, ma lo stolto sciupa tutto quel che ha.
21,20 la sapienza, tesoro prezioso Prv 8,11+.
AT greco 21,21 ὁδὸς δικαιοσύνης καὶ ἐλεημοσύνης εὑρήσει ζωὴν καὶ δόξαν
Interconfessionale 21,21 Chi è giusto e leale vivrà a lungo e sarà stimato.
AT greco 21,22 πόλεις ὀχυρὰς ἐπέβη σοφὸς καὶ καθεῖλεν τὸ ὀχύρωμα ἐφ’ ᾧ ἐπεποίθεισαν οἱ ἀσεβεῖς
Interconfessionale 21,22 Un saggio può conquistare una città difesa da guerrieri e distruggere la fortezza che la difendeva.
AT greco 21,23 ὃς φυλάσσει τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ τὴν γλῶσσαν διατηρεῖ ἐκ θλίψεως τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
Interconfessionale Chi sa frenare la lingua e stare zitto non va incontro a guai e dispiaceri.
21,23 stare zitto Prv 13,3+.
AT greco 21,24 θρασὺς καὶ αὐθάδης καὶ ἀλαζὼν λοιμὸς καλεῖται ὃς δὲ μνησικακεῖ παράνομος
Interconfessionale 21,24 Superbo, arrogante e sconsiderato è chi agisce con troppa presunzione.
AT greco 21,25 ἐπιθυμίαι ὀκνηρὸν ἀποκτείνουσιν οὐ γὰρ προαιροῦνται αἱ χεῖρες αὐτοῦ ποιεῖν τι
Interconfessionale 21,25 I desideri del pigro lo portano alla morte perché le sue mani non vogliono lavorare.
AT greco 21,26 ἀσεβὴς ἐπιθυμεῖ ὅλην τὴν ἡμέραν ἐπιθυμίας κακάς ὁ δὲ δίκαιος ἐλεᾷ καὶ οἰκτίρει ἀφειδῶς
Interconfessionale 21,26 Ogni giorno l’empio desidera avere di più, ma il giusto dona generosamente.
AT greco 21,27 θυσίαι ἀσεβῶν βδέλυγμα κυρίῳ καὶ γὰρ παρανόμως προσφέρουσιν αὐτάς
Interconfessionale Il Signore ha ribrezzo dei sacrifici degli empi, tanto più se offerti con cattiva intenzione.
21,27 i sacrifici degli empi 1Sam 15,22+.
AT greco 21,28 μάρτυς ψευδὴς ἀπολεῖται ἀνὴρ δὲ ὑπήκοος φυλασσόμενος λαλήσει
Interconfessionale Chi testimonia il falso non avrà successo; chi è pronto ad ascoltare potrà parlare sempre.
21,28 Chi testimonia il falso non avrà successo Prv 6,19+.
AT greco 21,29 ἀσεβὴς ἀνὴρ ἀναιδῶς ὑφίσταται προσώπῳ ὁ δὲ εὐθὴς αὐτὸς συνίει τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ
Interconfessionale 21,29 L’empio ha una faccia di bronzo, il giusto rende salda la propria condotta.
AT greco 21,30 οὐκ ἔστιν σοφία οὐκ ἔστιν ἀνδρεία οὐκ ἔστιν βουλὴ πρὸς τὸν ἀσεβῆ
Interconfessionale 21,30 Senza il favore del Signore nessuno è esperto, intelligente o saggio.
AT greco 21,31 ἵππος ἑτοιμάζεται εἰς ἡμέραν πολέμου παρὰ δὲ κυρίου ἡ βοήθεια
Interconfessionale Puoi avere cavalli pronti per la battaglia, ma è il Signore che dà la vittoria.
21,31 cavalli pronti per la battaglia Sal 20,8+.