Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 22 22,1αἱρετώτερον ὄνομα καλὸν ἢ πλοῦτος πολύς ὑπὲρ δὲ ἀργύριον καὶ χρυσίον χάρις ἀγαθή
CEI 1974 Prv22,1 Un buon nome val più di grandi ricchezze
e la benevolenza altrui più dell`argento e dell`oro.
AT greco 22,2πλούσιος καὶ πτωχὸς συνήντησαν ἀλλήλοις ἀμφοτέρους δὲ ὁ κύριος ἐποίησεν
CEI 1974 Prv Il ricco e il povero si incontrano,
il Signore ha creato l`uno e l`altro.
22,2 Ricchi e poveri vivono insieme, con mutui diritti e doveri.
AT greco 22,3πανοῦργος ἰδὼν πονηρὸν τιμωρούμενον κραταιῶς αὐτὸς παιδεύεται οἱ δὲ ἄφρονες παρελθόντες ἐζημιώθησαν
CEI 1974 Prv22,3 L`accorto vede il pericolo e si nasconde,
gli inesperti vanno avanti e la pagano.
AT greco 22,4γενεὰ σοφίας φόβος κυρίου καὶ πλοῦτος καὶ δόξα καὶ ζωή
CEI 1974 Prv22,4 Frutti dell`umiltà sono il timore di Dio,
la ricchezza, l`onore e la vita.
AT greco 22,5τρίβολοι καὶ παγίδες ἐν ὁδοῖς σκολιαῖς ὁ δὲ φυλάσσων τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀφέξεται αὐτῶν
CEI 1974 Prv22,5 Spine e tranelli sono sulla via del perverso;
chi ha cura di se stesso sta lontano.
AT greco 22,6
CEI 1974 Prv22,6 Abitua il giovane secondo la via da seguire;
neppure da vecchio se ne allontanerà.
AT greco 22,7πλούσιοι πτωχῶν ἄρξουσιν καὶ οἰκέται ἰδίοις δεσπόταις δανιοῦσιν
CEI 1974 Prv22,7 Il ricco domina sul povero
e chi riceve prestiti è schiavo del suo creditore.
AT greco 22,8ἄνδρα ἱλαρὸν καὶ δότην εὐλογεῖ ὁ θεός ματαιότητα δὲ ἔργων αὐτοῦ συντελέσει
CEI 1974 Prv22,8 Chi semina l`ingiustizia raccoglie la miseria
e il bastone a servizio della sua collera svanirà.
AT greco 22,9ὁ ἐλεῶν πτωχὸν αὐτὸς διατραφήσεται τῶν γὰρ ἑαυτοῦ ἄρτων ἔδωκεν τῷ πτωχῷ
CEI 1974 Prv22,9 Chi ha l`occhio generoso sarà benedetto,
perché egli dona del suo pane al povero.
AT greco 22,9aνίκην καὶ τιμὴν περιποιεῖται ὁ δῶρα δούς τὴν μέντοι ψυχὴν ἀφαιρεῖται τῶν κεκτημένων
AT greco 22,10ἔκβαλε ἐκ συνεδρίου λοιμόν καὶ συνεξελεύσεται αὐτῷ νεῖκος ὅταν γὰρ καθίσῃ ἐν συνεδρίῳ πάντας ἀτιμάζει
CEI 1974 Prv22,10 Scaccia il beffardo e la discordia se ne andrà
e cesseranno i litigi e gli insulti.
AT greco 22,11ἀγαπᾷ κύριος ὁσίας καρδίας δεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι χείλεσιν ποιμαίνει βασιλεύς
CEI 1974 Prv Il Signore ama chi è puro di cuore
e chi ha la grazia sulle labbra è amico del re.
22,11 Puro di cuore, cioè di rette intenzioni: cfr. Mt 5, 8.
AT greco 22,12οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ κυρίου διατηροῦσιν αἴσθησιν φαυλίζει δὲ λόγους παράνομος
CEI 1974 Prv22,12 Gli occhi del Signore proteggono la scienza
ed egli confonde le parole del perfido.
AT greco 22,13προφασίζεται καὶ λέγει ὀκνηρός λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐν δὲ ταῖς πλατείαις φονευταί
CEI 1974 Prv Il pigro dice: "C`è un leone là fuori:
sarei ucciso in mezzo alla strada".
22,13 Il pigro ingigantisce le difficoltà per non agire.
AT greco 22,14εἰσὶν ὁδοὶ κακαὶ ἐνώπιον ἀνδρός καὶ οὐκ ἀγαπᾷ τοῦ ἀποστρέψαι ἀπ’ αὐτῶν ἀποστρέφειν δὲ δεῖ ἀπὸ ὁδοῦ σκολιᾶς καὶ κακῆς
CEI 1974 Prv22,14 La bocca delle straniere è una fossa profonda,
chi è in ira al Signore vi cade.
AT greco 22,15ἄνοια ἐξῆπται καρδίας νέου ῥάβδος δὲ καὶ παιδεία μακρὰν ἀπ’ αὐτοῦ
CEI 1974 Prv La stoltezza è legata al cuore del fanciullo,
ma il bastone della correzione l`allontanerà da lui.
22,15 L'educazione serve a frenare le inclinazioni cattive.
AT greco 22,16ὁ συκοφαντῶν πένητα πολλὰ ποιεῖ τὰ ἑαυτοῦ δίδωσιν δὲ πλουσίῳ ἐπ’ ἐλάσσονι
CEI 1974 Prv Opprimere il povero non fa che arricchirlo,
dare a un ricco non fa che impoverirlo.
Sentenze dei savi
22,16 Il povero oppresso è stimolato a lavoro; la ricchezza produce l'ignavia, che distrugge i patrimoni.
AT greco 22,17λόγοις σοφῶν παράβαλλε σὸν οὖς καὶ ἄκουε ἐμὸν λόγον τὴν δὲ σὴν καρδίαν ἐπίστησον ἵνα γνῷς ὅτι καλοί εἰσιν
CEI 1974 Prv Porgi l`orecchio e ascolta le parole dei sapienti
e applica la tua mente alla mia istruzione,
22,17 Di qui a 24, 22 le 'parole dei sapienti'; una collezione anonima di proverbi che ha molti punti di contatto con il libro del sapiente egiziano Amenem-ope (sec. X a.C.).
AT greco 22,18καὶ ἐὰν ἐμβάλῃς αὐτοὺς εἰς τὴν καρδίαν σου εὐφρανοῦσίν σε ἅμα ἐπὶ σοῖς χείλεσιν
CEI 1974 Prv22,18 perché ti sarà piacevole custodirle nel tuo intimo
e averle tutte insieme pronte sulle labbra.
AT greco 22,19ἵνα σου γένηται ἐπὶ κύριον ἡ ἐλπὶς καὶ γνωρίσῃ σοι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ
CEI 1974 Prv22,19 Perché la tua fiducia sia riposta nel Signore,
voglio indicarti oggi la tua strada.
AT greco 22,20καὶ σὺ δὲ ἀπόγραψαι αὐτὰ σεαυτῷ τρισσῶς εἰς βουλὴν καὶ γνῶσιν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου
CEI 1974 Prv Non ti ho scritto forse trenta
tra consigli e istruzioni,
22,20 Il citato libro egiziano ha trenta capitoli; il numero può anche indicare una quantità indeterminata.
AT greco 22,21διδάσκω οὖν σε ἀληθῆ λόγον καὶ γνῶσιν ἀγαθὴν ὑπακούειν τοῦ ἀποκρίνεσθαι λόγους ἀληθείας τοῖς προβαλλομένοις σοι
CEI 1974 Prv22,21 perché tu sappia esprimere una parola giusta
e rispondere con parole sicure a chi ti interroga?
Raccomandazioni
AT greco 22,22μὴ ἀποβιάζου πένητα πτωχὸς γάρ ἐστιν καὶ μὴ ἀτιμάσῃς ἀσθενῆ ἐν πύλαις
CEI 1974 Prv22,22 Non depredare il povero, perché egli è povero,
e non affliggere il misero in tribunale,
AT greco 22,23ὁ γὰρ κύριος κρινεῖ αὐτοῦ τὴν κρίσιν καὶ ῥύσῃ σὴν ἄσυλον ψυχήν
CEI 1974 Prv22,23 perché il Signore difenderà la loro causa
e spoglierà della vita coloro che li hanno spogliati.
AT greco 22,24μὴ ἴσθι ἑταῖρος ἀνδρὶ θυμώδει φίλῳ δὲ ὀργίλῳ μὴ συναυλίζου
CEI 1974 Prv22,24 Non ti associare a un collerico
e non praticare un uomo iracondo,
AT greco 22,25μήποτε μάθῃς τῶν ὁδῶν αὐτοῦ καὶ λάβῃς βρόχους τῇ σῇ ψυχῇ
CEI 1974 Prv22,25 per non imparare i suoi costumi
e procurarti una trappola per la tua vita.
AT greco 22,26μὴ δίδου σεαυτὸν εἰς ἐγγύην αἰσχυνόμενος πρόσωπον
CEI 1974 Prv22,26 Non essere di quelli che si fanno garanti
o che s`impegnano per debiti altrui,
AT greco 22,27ἐὰν γὰρ μὴ ἔχῃς πόθεν ἀποτείσῃς λήμψονται τὸ στρῶμα τὸ ὑπὸ τὰς πλευράς σου
CEI 1974 Prv22,27 perché, se poi non avrai da pagare,
ti si toglierà il letto di sotto a te.
AT greco 22,28μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου
CEI 1974 Prv Non spostare il confine antico,
posto dai tuoi padri.
22,28 Cfr. 15, 25. cfr. Prv 23, 10.
AT greco 22,29ὁρατικὸν ἄνδρα καὶ ὀξὺν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ βασιλεῦσι δεῖ παρεστάναι καὶ μὴ παρεστάναι ἀνδράσι νωθροῖς
CEI 1974 Prv22,29 Hai visto un uomo sollecito nel lavoro?
Egli si sistemerà al servizio del re,
non resterà al servizio di persone oscure.