Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 22 22,1αἱρετώτερον ὄνομα καλὸν ἢ πλοῦτος πολύς ὑπὲρ δὲ ἀργύριον καὶ χρυσίον χάρις ἀγαθή
CEI 2008 PrUn buon nome è preferibile a grandi ricchezze
e la benevolenza altrui vale più dell'argento e dell'oro.
22,1-16 Raccomandazioni varie
AT greco 22,2πλούσιος καὶ πτωχὸς συνήντησαν ἀλλήλοις ἀμφοτέρους δὲ ὁ κύριος ἐποίησεν
CEI 2008 Pr22,2Il ricco e il povero s'incontrano in questo:
il Signore ha creato l'uno e l'altro.
AT greco 22,3πανοῦργος ἰδὼν πονηρὸν τιμωρούμενον κραταιῶς αὐτὸς παιδεύεται οἱ δὲ ἄφρονες παρελθόντες ἐζημιώθησαν
CEI 2008 Pr22,3L'accorto vede il pericolo e si nasconde,
gli inesperti vanno avanti e la pagano.
AT greco 22,4γενεὰ σοφίας φόβος κυρίου καὶ πλοῦτος καὶ δόξα καὶ ζωή
CEI 2008 Pr22,4Frutti dell'umiltà sono il timore di Dio,
la ricchezza, l'onore e la vita.
AT greco 22,5τρίβολοι καὶ παγίδες ἐν ὁδοῖς σκολιαῖς ὁ δὲ φυλάσσων τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀφέξεται αὐτῶν
CEI 2008 Pr22,5Spine e tranelli sono sulla via del perverso;
chi ha cura di se stesso se ne tiene lontano.
AT greco 22,6
CEI 2008 Pr22,6Indirizza il giovane sulla via da seguire;
neppure da vecchio se ne allontanerà.
AT greco 22,7πλούσιοι πτωχῶν ἄρξουσιν καὶ οἰκέται ἰδίοις δεσπόταις δανιοῦσιν
CEI 2008 Pr22,7Il ricco domina sul povero
e chi riceve prestiti è schiavo del suo creditore.
AT greco 22,8ἄνδρα ἱλαρὸν καὶ δότην εὐλογεῖ ὁ θεός ματαιότητα δὲ ἔργων αὐτοῦ συντελέσει
CEI 2008 Pr22,8Chi semina ingiustizia raccoglie miseria
e il bastone che usa nella sua collera svanirà.
AT greco 22,9ὁ ἐλεῶν πτωχὸν αὐτὸς διατραφήσεται τῶν γὰρ ἑαυτοῦ ἄρτων ἔδωκεν τῷ πτωχῷ
CEI 2008 Pr22,9Chi è generoso sarà benedetto,
perché egli dona del suo pane al povero.
AT greco 22,9aνίκην καὶ τιμὴν περιποιεῖται ὁ δῶρα δούς τὴν μέντοι ψυχὴν ἀφαιρεῖται τῶν κεκτημένων
AT greco 22,10ἔκβαλε ἐκ συνεδρίου λοιμόν καὶ συνεξελεύσεται αὐτῷ νεῖκος ὅταν γὰρ καθίσῃ ἐν συνεδρίῳ πάντας ἀτιμάζει
CEI 2008 Pr22,10Scaccia lo spavaldo e la discordia se ne andrà:
cesseranno i litigi e gli insulti.
AT greco 22,11ἀγαπᾷ κύριος ὁσίας καρδίας δεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι χείλεσιν ποιμαίνει βασιλεύς
CEI 2008 Pr22,11Chi ama la schiettezza del cuore
e la benevolenza sulle labbra, sarà amico del re.
AT greco 22,12οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ κυρίου διατηροῦσιν αἴσθησιν φαυλίζει δὲ λόγους παράνομος
CEI 2008 Pr22,12Gli occhi del Signore custodiscono la scienza:
in tal modo egli confonde le parole del perfido.
AT greco 22,13προφασίζεται καὶ λέγει ὀκνηρός λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐν δὲ ταῖς πλατείαις φονευταί
CEI 2008 Pr22,13Il pigro dice: "C'è un leone là fuori:
potrei essere ucciso in mezzo alla strada".
AT greco 22,14εἰσὶν ὁδοὶ κακαὶ ἐνώπιον ἀνδρός καὶ οὐκ ἀγαπᾷ τοῦ ἀποστρέψαι ἀπ’ αὐτῶν ἀποστρέφειν δὲ δεῖ ἀπὸ ὁδοῦ σκολιᾶς καὶ κακῆς
CEI 2008 Pr22,14La bocca delle straniere è una fossa profonda:
vi cade colui che è in ira al Signore.
AT greco 22,15ἄνοια ἐξῆπται καρδίας νέου ῥάβδος δὲ καὶ παιδεία μακρὰν ἀπ’ αὐτοῦ
CEI 2008 Pr22,15La stoltezza è legata al cuore del fanciullo,
ma il bastone della correzione l'allontana da lui.
AT greco 22,16ὁ συκοφαντῶν πένητα πολλὰ ποιεῖ τὰ ἑαυτοῦ δίδωσιν δὲ πλουσίῳ ἐπ’ ἐλάσσονι
CEI 2008 Pr22,16Chi opprime il povero non fa che arricchirlo,
chi dà a un ricco non fa che impoverirsi.
AT greco 22,17λόγοις σοφῶν παράβαλλε σὸν οὖς καὶ ἄκουε ἐμὸν λόγον τὴν δὲ σὴν καρδίαν ἐπίστησον ἵνα γνῷς ὅτι καλοί εἰσιν
CEI 2008 PrPorgi l'orecchio e ascolta le parole dei sapienti,
applica la tua mente alla mia istruzione:
22,17 INSEGNAMENTI DEI SAGGI (22,17-24,22)
-24,22 La terza raccolta di proverbi, che prende il nome dai sapienti evocati nel v. 17, è piuttosto breve e presenta elementi riconducibili a un testo sapienziale egiziano, conosciuto come Insegnamento di Amenemope (risalente al XIII-XII sec.). L’accenno alle trenta massime in 22,20 forse allude ai trenta capitoli (o “stanze”) di cui si componeva quel testo.
Invito all’ascolto
AT greco 22,18καὶ ἐὰν ἐμβάλῃς αὐτοὺς εἰς τὴν καρδίαν σου εὐφρανοῦσίν σε ἅμα ἐπὶ σοῖς χείλεσιν
CEI 2008 Pr22,18ti saranno piacevoli se le custodirai nel tuo intimo,
se le terrai pronte sulle tue labbra.
AT greco 22,19ἵνα σου γένηται ἐπὶ κύριον ἡ ἐλπὶς καὶ γνωρίσῃ σοι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ
CEI 2008 Pr22,19Perché sia riposta nel Signore la tua fiducia,
oggi le faccio conoscere a te.
AT greco 22,20καὶ σὺ δὲ ἀπόγραψαι αὐτὰ σεαυτῷ τρισσῶς εἰς βουλὴν καὶ γνῶσιν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς καρδίας σου
CEI 2008 Pr22,20Ecco, ho scritto per te trenta massime,
in materia di consigli e di saggezza,
AT greco 22,21διδάσκω οὖν σε ἀληθῆ λόγον καὶ γνῶσιν ἀγαθὴν ὑπακούειν τοῦ ἀποκρίνεσθαι λόγους ἀληθείας τοῖς προβαλλομένοις σοι
CEI 2008 Pr22,21perché tu sappia riferire in modo conveniente parole di verità
e possa riportarle a quelli che ti mandano.
AT greco 22,22μὴ ἀποβιάζου πένητα πτωχὸς γάρ ἐστιν καὶ μὴ ἀτιμάσῃς ἀσθενῆ ἐν πύλαις
CEI 2008 PrNon depredare il povero perché egli è povero,
e non affliggere il misero in tribunale,
22,22-29 Consigli dettati dai saggi
AT greco 22,23ὁ γὰρ κύριος κρινεῖ αὐτοῦ τὴν κρίσιν καὶ ῥύσῃ σὴν ἄσυλον ψυχήν
CEI 2008 Pr22,23perché il Signore difenderà la loro causa
e spoglierà della vita coloro che li hanno spogliati.
AT greco 22,24μὴ ἴσθι ἑταῖρος ἀνδρὶ θυμώδει φίλῳ δὲ ὀργίλῳ μὴ συναυλίζου
CEI 2008 Pr22,24Non ti associare a un collerico
e non praticare un uomo iracondo,
AT greco 22,25μήποτε μάθῃς τῶν ὁδῶν αὐτοῦ καὶ λάβῃς βρόχους τῇ σῇ ψυχῇ
CEI 2008 Pr22,25per non abituarti alle sue maniere
e procurarti una trappola per la tua vita.
AT greco 22,26μὴ δίδου σεαυτὸν εἰς ἐγγύην αἰσχυνόμενος πρόσωπον
CEI 2008 Pr22,26Non essere di quelli che danno la mano
e si fanno garanti dei debiti altrui,
AT greco 22,27ἐὰν γὰρ μὴ ἔχῃς πόθεν ἀποτείσῃς λήμψονται τὸ στρῶμα τὸ ὑπὸ τὰς πλευράς σου
CEI 2008 Pr22,27perché, se poi non avrai da pagare,
si dovrebbe togliere il letto di sotto a te.
AT greco 22,28μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου
CEI 2008 Pr22,28Non spostare il confine antico,
che è stato posto dai tuoi padri.
AT greco 22,29ὁρατικὸν ἄνδρα καὶ ὀξὺν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ βασιλεῦσι δεῖ παρεστάναι καὶ μὴ παρεστάναι ἀνδράσι νωθροῖς
CEI 2008 Pr22,29Hai visto un uomo sollecito nel lavoro?
Egli starà al servizio del re
e non al servizio di gente oscura!