Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 23 23,1ἐὰν καθίσῃς δειπνεῖν ἐπὶ τραπέζης δυναστῶν νοητῶς νόει τὰ παρατιθέμενά σοι
CEI 1974 Prv23,1 Quando siedi a mangiare con un potente,
considera bene che cosa hai davanti;
AT greco 23,2καὶ ἐπίβαλλε τὴν χεῖρά σου εἰδὼς ὅτι τοιαῦτά σε δεῖ παρασκευάσαι
CEI 1974 Prv mettiti un coltello alla gola,
se hai molto appetito.
23,2 Cioè: frena la gola .
AT greco 23,3εἰ δὲ ἀπληστότερος εἶ μὴ ἐπιθύμει τῶν ἐδεσμάτων αὐτοῦ ταῦτα γὰρ ἔχεται ζωῆς ψευδοῦς
CEI 1974 Prv23,3 Non desiderare le sue ghiottonerie,
sono un cibo fallace.
AT greco 23,4μὴ παρεκτείνου πένης ὢν πλουσίῳ τῇ δὲ σῇ ἐννοίᾳ ἀπόσχου
CEI 1974 Prv23,4 Non affannarti per arricchire,
rinunzia a un simile pensiero;
AT greco 23,5ἐὰν ἐπιστήσῃς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς αὐτόν οὐδαμοῦ φανεῖται κατεσκεύασται γὰρ αὐτῷ πτέρυγες ὥσπερ ἀετοῦ καὶ ὑποστρέφει εἰς τὸν οἶκον τοῦ προεστηκότος αὐτοῦ
CEI 1974 Prv23,5 appena vi fai volare gli occhi sopra,
essa già non è più:
perché mette ali come aquila
e vola verso il cielo.
AT greco 23,6μὴ συνδείπνει ἀνδρὶ βασκάνῳ μηδὲ ἐπιθύμει τῶν βρωμάτων αὐτοῦ
CEI 1974 Prv23,6 Non mangiare il pane di chi ha l`occhio cattivo
e non desiderare le sue ghiottonerie,
AT greco 23,7ὃν τρόπον γὰρ εἴ τις καταπίοι τρίχα οὕτως ἐσθίει καὶ πίνει
CEI 1974 Prv23,7 perché come chi calcola fra di sé, così è costui;
ti dirà: "Mangia e bevi",
ma il suo cuore non è con te.
AT greco 23,8μηδὲ πρὸς σὲ εἰσαγάγῃς αὐτὸν καὶ φάγῃς τὸν ψωμόν σου μετ’ αὐτοῦ ἐξεμέσει γὰρ αὐτὸν καὶ λυμανεῖται τοὺς λόγους σου τοὺς καλούς
CEI 1974 Prv23,8 Il boccone che hai mangiato rigetterai
e avrai sprecato le tue parole gentili.
Regole pratiche
AT greco 23,9εἰς ὦτα ἄφρονος μηδὲν λέγε μήποτε μυκτηρίσῃ τοὺς συνετοὺς λόγους σου
CEI 1974 Prv23,9 Non parlare agli orecchi di uno stolto,
perché egli disprezzerà le tue sagge parole.
AT greco 23,10μὴ μεταθῇς ὅρια αἰώνια εἰς δὲ κτῆμα ὀρφανῶν μὴ εἰσέλθῃς
CEI 1974 Prv23,10 Non spostare il confine antico,
e non invadere il campo degli orfani,
AT greco 23,11ὁ γὰρ λυτρούμενος αὐτοὺς κύριος κραταιός ἐστιν καὶ κρινεῖ τὴν κρίσιν αὐτῶν μετὰ σοῦ
CEI 1974 Prv perché il loro vendicatore è forte,
egli difenderà la loro causa contro di te.
23,11 Il vendicatore è Dio, difensore dei poveri e degli orfani.
AT greco 23,12δὸς εἰς παιδείαν τὴν καρδίαν σου τὰ δὲ ὦτά σου ἑτοίμασον λόγοις αἰσθήσεως
CEI 1974 Prv23,12 Piega il cuore alla correzione
e l`orecchio ai discorsi sapienti.
AT greco 23,13μὴ ἀπόσχῃ νήπιον παιδεύειν ὅτι ἐὰν πατάξῃς αὐτὸν ῥάβδῳ οὐ μὴ ἀποθάνῃ
CEI 1974 Prv23,13 Non risparmiare al giovane la correzione,
anche se tu lo batti con la verga, non morirà;
AT greco 23,14σὺ μὲν γὰρ πατάξεις αὐτὸν ῥάβδῳ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου ῥύσῃ
CEI 1974 Prv23,14 anzi, se lo batti con la verga,
lo salverai dagli inferi.
Consigli di un padre
AT greco 23,15υἱέ ἐὰν σοφὴ γένηταί σου ἡ καρδία εὐφρανεῖς καὶ τὴν ἐμὴν καρδίαν
CEI 1974 Prv23,15 Figlio mio, se il tuo cuore sarà saggio,
anche il mio cuore gioirà.
AT greco 23,16καὶ ἐνδιατρίψει λόγοις τὰ σὰ χείλη πρὸς τὰ ἐμὰ χείλη ἐὰν ὀρθὰ ὦσιν
CEI 1974 Prv Esulteranno le mie viscere,
quando le tue labbra diranno parole rette.
23,16 Le viscere erano la sede dei sentimenti.
AT greco 23,17μὴ ζηλούτω ἡ καρδία σου ἁμαρτωλούς ἀλλὰ ἐν φόβῳ κυρίου ἴσθι ὅλην τὴν ἡμέραν
CEI 1974 Prv23,17 Il tuo cuore non invidi i peccatori,
ma resti sempre nel timore del Signore,
AT greco 23,18ἐὰν γὰρ τηρήσῃς αὐτά ἔσται σοι ἔκγονα ἡ δὲ ἐλπίς σου οὐκ ἀποστήσεται
CEI 1974 Prv23,18 perché così avrai un avvenire
e la tua speranza non sarà delusa.
AT greco 23,19ἄκουε υἱέ καὶ σοφὸς γίνου καὶ κατεύθυνε ἐννοίας σῆς καρδίας
CEI 1974 Prv23,19 Ascolta, figlio mio, e sii saggio
e indirizza il cuore per la via retta.
AT greco 23,20μὴ ἴσθι οἰνοπότης μηδὲ ἐκτείνου συμβολαῖς κρεῶν τε ἀγορασμοῖς
CEI 1974 Prv23,20 Non essere fra quelli che s`inebriano di vino,
né fra coloro che son ghiotti di carne,
AT greco 23,21πᾶς γὰρ μέθυσος καὶ πορνοκόπος πτωχεύσει καὶ ἐνδύσεται διερρηγμένα καὶ ῥακώδη πᾶς ὑπνώδης
CEI 1974 Prv23,21 perché l`ubriacone e il ghiottone impoveriranno
e il dormiglione si vestirà di stracci.
AT greco 23,22ἄκουε υἱέ πατρὸς τοῦ γεννήσαντός σε καὶ μὴ καταφρόνει ὅτι γεγήρακέν σου ἡ μήτηρ
CEI 1974 Prv23,22 Ascolta tuo padre che ti ha generato,
non disprezzare tua madre quando è vecchia.
AT greco 23,23
CEI 1974 Prv23,23 Acquista il vero bene e non cederlo,
la sapienza, l`istruzione e l`intelligenza.
AT greco 23,24καλῶς ἐκτρέφει πατὴρ δίκαιος ἐπὶ δὲ υἱῷ σοφῷ εὐφραίνεται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ
CEI 1974 Prv23,24 Il padre del giusto gioirà pienamente
e chi ha generato un saggio se ne compiacerà.
AT greco 23,25εὐφραινέσθω ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ ἐπὶ σοί καὶ χαιρέτω ἡ τεκοῦσά σε
CEI 1974 Prv23,25 Gioisca tuo padre e tua madre
e si rallegri colei che ti ha generato.
AT greco 23,26δός μοι υἱέ σὴν καρδίαν οἱ δὲ σοὶ ὀφθαλμοὶ ἐμὰς ὁδοὺς τηρείτωσαν
CEI 1974 Prv23,26 Fà bene attenzione a me, figlio mio,
e tieni fisso lo sguardo ai miei consigli:
AT greco 23,27πίθος γὰρ τετρημένος ἐστὶν ἀλλότριος οἶκος καὶ φρέαρ στενὸν ἀλλότριον
CEI 1974 Prv23,27 una fossa profonda è la prostituta,
e un pozzo stretto la straniera.
AT greco 23,28οὗτος γὰρ συντόμως ἀπολεῖται καὶ πᾶς παράνομος ἀναλωθήσεται
CEI 1974 Prv23,28 Essa si apposta come un ladro
e aumenta fra gli uomini il numero dei perfidi.
Il bevone
AT greco 23,29τίνι οὐαί τίνι θόρυβος τίνι κρίσις τίνι ἀηδίαι καὶ λέσχαι τίνι συντρίμματα διὰ κενῆς τίνος πέλειοι οἱ ὀφθαλμοί
CEI 1974 Prv23,29 Per chi i guai? Per chi i lamenti?
Per chi i litigi? Per chi i gemiti?
A chi le percosse per futili motivi?
A chi gli occhi rossi?
AT greco 23,30οὐ τῶν ἐγχρονιζόντων ἐν οἴνοις οὐ τῶν ἰχνευόντων ποῦ πότοι γίνονται
CEI 1974 Prv23,30 Per quelli che si perdono dietro al vino
e vanno a gustare vino puro.
AT greco 23,31μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ ἀλλὰ ὁμιλεῖτε ἀνθρώποις δικαίοις καὶ ὁμιλεῖτε ἐν περιπάτοις ἐὰν γὰρ εἰς τὰς φιάλας καὶ τὰ ποτήρια δῷς τοὺς ὀφθαλμούς σου ὕστερον περιπατήσεις γυμνότερος ὑπέρου
CEI 1974 Prv23,31 Non guardare il vino quando rosseggia,
quando scintilla nella coppa
e scende giù piano piano;
AT greco 23,32τὸ δὲ ἔσχατον ὥσπερ ὑπὸ ὄφεως πεπληγὼς ἐκτείνεται καὶ ὥσπερ ὑπὸ κεράστου διαχεῖται αὐτῷ ὁ ἰός
CEI 1974 Prv23,32 finirà con il morderti come un serpente
e pungerti come una vipera.
AT greco 23,33οἱ ὀφθαλμοί σου ὅταν ἴδωσιν ἀλλοτρίαν τὸ στόμα σου τότε λαλήσει σκολιά
CEI 1974 Prv23,33 Allora i tuoi occhi vedranno cose strane
e la tua mente dirà cose sconnesse.
AT greco 23,34καὶ κατακείσῃ ὥσπερ ἐν καρδίᾳ θαλάσσης καὶ ὥσπερ κυβερνήτης ἐν πολλῷ κλύδωνι
CEI 1974 Prv23,34 Ti parrà di giacere in alto mare
o di dormire in cima all`albero maestro.
AT greco 23,35ἐρεῖς δέ τύπτουσίν με καὶ οὐκ ἐπόνεσα καὶ ἐνέπαιξάν μοι ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν πότε ὄρθρος ἔσται ἵνα ἐλθὼν ζητήσω μεθ’ ὧν συνελεύσομαι
CEI 1974 Prv23,35 "Mi hanno picchiato, ma non sento male.
Mi hanno bastonato, ma non me ne sono accorto.
Quando mi sveglierò? Ne chiederò dell`altro".