Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 23 23,1ἐὰν καθίσῃς δειπνεῖν ἐπὶ τραπέζης δυναστῶν νοητῶς νόει τὰ παρατιθέμενά σοι
CEI 2008 PrQuando siedi a mangiare con uno che ha autorità,
bada bene a ciò che ti è messo davanti;
23,1-8 Vincere la golosità
AT greco 23,2καὶ ἐπίβαλλε τὴν χεῖρά σου εἰδὼς ὅτι τοιαῦτά σε δεῖ παρασκευάσαι
CEI 2008 Prmettiti un coltello alla gola,
se hai molto appetito.
23,2 mettiti un coltello alla gola: il significato è di frenare la gola.
AT greco 23,3εἰ δὲ ἀπληστότερος εἶ μὴ ἐπιθύμει τῶν ἐδεσμάτων αὐτοῦ ταῦτα γὰρ ἔχεται ζωῆς ψευδοῦς
CEI 2008 Pr23,3Non bramare le sue ghiottonerie,
perché sono un cibo fallace.
AT greco 23,4μὴ παρεκτείνου πένης ὢν πλουσίῳ τῇ δὲ σῇ ἐννοίᾳ ἀπόσχου
CEI 2008 Pr23,4Non affannarti per accumulare ricchezze,
sii intelligente e rinuncia.
AT greco 23,5ἐὰν ἐπιστήσῃς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς αὐτόν οὐδαμοῦ φανεῖται κατεσκεύασται γὰρ αὐτῷ πτέρυγες ὥσπερ ἀετοῦ καὶ ὑποστρέφει εἰς τὸν οἶκον τοῦ προεστηκότος αὐτοῦ
CEI 2008 Pr23,5Su di esse volano i tuoi occhi
ma già non ci sono più:
perché mettono ali come aquila e volano verso il cielo.
AT greco 23,6μὴ συνδείπνει ἀνδρὶ βασκάνῳ μηδὲ ἐπιθύμει τῶν βρωμάτων αὐτοῦ
CEI 2008 Pr23,6Non mangiare il pane dell'avaro
e non bramare le sue ghiottonerie,
AT greco 23,7ὃν τρόπον γὰρ εἴ τις καταπίοι τρίχα οὕτως ἐσθίει καὶ πίνει
CEI 2008 Pr23,7perché, come uno che pensa solo a se stesso,
ti dirà: "Mangia e bevi",
ma il suo cuore non è con te.
AT greco 23,8μηδὲ πρὸς σὲ εἰσαγάγῃς αὐτὸν καὶ φάγῃς τὸν ψωμόν σου μετ’ αὐτοῦ ἐξεμέσει γὰρ αὐτὸν καὶ λυμανεῖται τοὺς λόγους σου τοὺς καλούς
CEI 2008 Pr23,8Vomiterai il boccone che hai mangiato
e rovinerai le tue parole gentili.
AT greco 23,9εἰς ὦτα ἄφρονος μηδὲν λέγε μήποτε μυκτηρίσῃ τοὺς συνετοὺς λόγους σου
CEI 2008 PrNon parlare agli orecchi di uno stolto,
perché egli disprezzerà le tue sagge parole.
23,9-14 Rispettare il prossimo e i suoi beni
AT greco 23,10μὴ μεταθῇς ὅρια αἰώνια εἰς δὲ κτῆμα ὀρφανῶν μὴ εἰσέλθῃς
CEI 2008 Pr23,10Non spostare il confine antico,
e non invadere il campo degli orfani,
AT greco 23,11ὁ γὰρ λυτρούμενος αὐτοὺς κύριος κραταιός ἐστιν καὶ κρινεῖ τὴν κρίσιν αὐτῶν μετὰ σοῦ
CEI 2008 Pr23,11perché il loro vendicatore è forte
e difenderà la loro causa contro di te.
AT greco 23,12δὸς εἰς παιδείαν τὴν καρδίαν σου τὰ δὲ ὦτά σου ἑτοίμασον λόγοις αἰσθήσεως
CEI 2008 Pr23,12Apri il tuo cuore alla correzione
e il tuo orecchio ai discorsi sapienti.
AT greco 23,13μὴ ἀπόσχῃ νήπιον παιδεύειν ὅτι ἐὰν πατάξῃς αὐτὸν ῥάβδῳ οὐ μὴ ἀποθάνῃ
CEI 2008 Pr23,13Non risparmiare al fanciullo la correzione,
perché se lo percuoti con il bastone non morirà;
AT greco 23,14σὺ μὲν γὰρ πατάξεις αὐτὸν ῥάβδῳ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου ῥύσῃ
CEI 2008 Pr23,14anzi, se lo percuoti con il bastone,
lo salverai dal regno dei morti.
AT greco 23,15υἱέ ἐὰν σοφὴ γένηταί σου ἡ καρδία εὐφρανεῖς καὶ τὴν ἐμὴν καρδίαν
CEI 2008 PrFiglio mio, se il tuo cuore sarà saggio,
anche il mio sarà colmo di gioia.
23,15-28 Consigli di un padre
AT greco 23,16καὶ ἐνδιατρίψει λόγοις τὰ σὰ χείλη πρὸς τὰ ἐμὰ χείλη ἐὰν ὀρθὰ ὦσιν
CEI 2008 Pr23,16Esulterò dentro di me,
quando le tue labbra diranno parole rette.
AT greco 23,17μὴ ζηλούτω ἡ καρδία σου ἁμαρτωλούς ἀλλὰ ἐν φόβῳ κυρίου ἴσθι ὅλην τὴν ἡμέραν
CEI 2008 Pr23,17Non invidiare in cuor tuo i peccatori,
ma resta sempre nel timore del Signore,
AT greco 23,18ἐὰν γὰρ τηρήσῃς αὐτά ἔσται σοι ἔκγονα ἡ δὲ ἐλπίς σου οὐκ ἀποστήσεται
CEI 2008 Pr23,18perché così avrai un avvenire
e la tua speranza non sarà stroncata.
AT greco 23,19ἄκουε υἱέ καὶ σοφὸς γίνου καὶ κατεύθυνε ἐννοίας σῆς καρδίας
CEI 2008 Pr23,19Ascolta, figlio mio, e sii saggio
e indirizza il tuo cuore sulla via retta.
AT greco 23,20μὴ ἴσθι οἰνοπότης μηδὲ ἐκτείνου συμβολαῖς κρεῶν τε ἀγορασμοῖς
CEI 2008 Pr23,20Non essere fra quelli che s'inebriano di vino
né fra coloro che sono ingordi di carne,
AT greco 23,21πᾶς γὰρ μέθυσος καὶ πορνοκόπος πτωχεύσει καὶ ἐνδύσεται διερρηγμένα καὶ ῥακώδη πᾶς ὑπνώδης
CEI 2008 Pr23,21perché l'ubriacone e l'ingordo impoveriranno
e di stracci li rivestirà la sonnolenza.
AT greco 23,22ἄκουε υἱέ πατρὸς τοῦ γεννήσαντός σε καὶ μὴ καταφρόνει ὅτι γεγήρακέν σου ἡ μήτηρ
CEI 2008 Pr23,22Ascolta tuo padre che ti ha generato,
non disprezzare tua madre quando è vecchia.
AT greco 23,23
CEI 2008 Pr23,23Acquista la verità e non rivenderla,
la sapienza, l'educazione e la prudenza.
AT greco 23,24καλῶς ἐκτρέφει πατὴρ δίκαιος ἐπὶ δὲ υἱῷ σοφῷ εὐφραίνεται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ
CEI 2008 Pr23,24Il padre del giusto gioirà pienamente,
e chi ha generato un saggio se ne compiacerà.
AT greco 23,25εὐφραινέσθω ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ ἐπὶ σοί καὶ χαιρέτω ἡ τεκοῦσά σε
CEI 2008 Pr23,25Gioiscano tuo padre e tua madre
e si rallegri colei che ti ha generato.
AT greco 23,26δός μοι υἱέ σὴν καρδίαν οἱ δὲ σοὶ ὀφθαλμοὶ ἐμὰς ὁδοὺς τηρείτωσαν
CEI 2008 Pr23,26Fa' bene attenzione a me, figlio mio,
e piacciano ai tuoi occhi le mie vie:
AT greco 23,27πίθος γὰρ τετρημένος ἐστὶν ἀλλότριος οἶκος καὶ φρέαρ στενὸν ἀλλότριον
CEI 2008 Pr23,27una fossa profonda è la prostituta,
e un pozzo stretto la straniera.
AT greco 23,28οὗτος γὰρ συντόμως ἀπολεῖται καὶ πᾶς παράνομος ἀναλωθήσεται
CEI 2008 Pr23,28Ella si apposta come un ladro
e fra gli uomini fa crescere il numero dei traditori.
AT greco 23,29τίνι οὐαί τίνι θόρυβος τίνι κρίσις τίνι ἀηδίαι καὶ λέσχαι τίνι συντρίμματα διὰ κενῆς τίνος πέλειοι οἱ ὀφθαλμοί
CEI 2008 PrPer chi i guai? Per chi i lamenti?
Per chi i litigi? Per chi i gemiti?
A chi le percosse per futili motivi?
A chi gli occhi torbidi?
23,29-35 Il ritratto dell’ubriaco
AT greco 23,30οὐ τῶν ἐγχρονιζόντων ἐν οἴνοις οὐ τῶν ἰχνευόντων ποῦ πότοι γίνονται
CEI 2008 Pr23,30Per quelli che si perdono dietro al vino,
per quelli che assaporano bevande inebrianti.
AT greco 23,31μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ ἀλλὰ ὁμιλεῖτε ἀνθρώποις δικαίοις καὶ ὁμιλεῖτε ἐν περιπάτοις ἐὰν γὰρ εἰς τὰς φιάλας καὶ τὰ ποτήρια δῷς τοὺς ὀφθαλμούς σου ὕστερον περιπατήσεις γυμνότερος ὑπέρου
CEI 2008 Pr23,31Non guardare il vino come rosseggia,
come scintilla nella coppa
e come scorre morbidamente;
AT greco 23,32τὸ δὲ ἔσχατον ὥσπερ ὑπὸ ὄφεως πεπληγὼς ἐκτείνεται καὶ ὥσπερ ὑπὸ κεράστου διαχεῖται αὐτῷ ὁ ἰός
CEI 2008 Pr23,32finirà per morderti come un serpente
e pungerti come una vipera.
AT greco 23,33οἱ ὀφθαλμοί σου ὅταν ἴδωσιν ἀλλοτρίαν τὸ στόμα σου τότε λαλήσει σκολιά
CEI 2008 Pr23,33Allora i tuoi occhi vedranno cose strane
e la tua mente dirà cose sconnesse.
AT greco 23,34καὶ κατακείσῃ ὥσπερ ἐν καρδίᾳ θαλάσσης καὶ ὥσπερ κυβερνήτης ἐν πολλῷ κλύδωνι
CEI 2008 Pr23,34Ti parrà di giacere in alto mare
o di giacere in cima all'albero maestro.
AT greco 23,35ἐρεῖς δέ τύπτουσίν με καὶ οὐκ ἐπόνεσα καὶ ἐνέπαιξάν μοι ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν πότε ὄρθρος ἔσται ἵνα ἐλθὼν ζητήσω μεθ’ ὧν συνελεύσομαι
CEI 2008 Pr23,35"Mi hanno picchiato, ma non sento male.
Mi hanno bastonato, ma non me ne sono accorto.
Quando mi sveglierò? Ne chiederò dell'altro!".