Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 24 24,1υἱέ μὴ ζηλώσῃς κακοὺς ἄνδρας μηδὲ ἐπιθυμήσῃς εἶναι μετ’ αὐτῶν
CEI 2008 PrNon invidiare le persone malvagie,
non desiderare di stare con loro,
24,1-22 Massime di vita pratica
AT greco 24,2ψεύδη γὰρ μελετᾷ ἡ καρδία αὐτῶν καὶ πόνους τὰ χείλη αὐτῶν λαλεῖ
CEI 2008 Pr24,2poiché il loro cuore trama rovine
e le loro labbra non esprimono che malanni.
AT greco 24,3μετὰ σοφίας οἰκοδομεῖται οἶκος καὶ μετὰ συνέσεως ἀνορθοῦται
CEI 2008 Pr24,3Con la sapienza si costruisce una casa
e con la prudenza la si rende salda;
AT greco 24,4μετὰ αἰσθήσεως ἐμπίμπλαται ταμίεια ἐκ παντὸς πλούτου τιμίου καὶ καλοῦ
CEI 2008 Pr24,4con la scienza si riempiono le sue stanze
di tutti i beni preziosi e deliziosi.
AT greco 24,5κρείσσων σοφὸς ἰσχυροῦ καὶ ἀνὴρ φρόνησιν ἔχων γεωργίου μεγάλου
CEI 2008 Pr24,5Il saggio cresce in potenza
e chi è esperto aumenta di forza.
AT greco 24,6μετὰ κυβερνήσεως γίνεται πόλεμος βοήθεια δὲ μετὰ καρδίας βουλευτικῆς
CEI 2008 Pr24,6Perché con le strategie si fa la guerra
e la vittoria dipende dal numero dei consiglieri.
AT greco 24,7σοφία καὶ ἔννοια ἀγαθὴ ἐν πύλαις σοφῶν σοφοὶ οὐκ ἐκκλίνουσιν ἐκ στόματος κυρίου
CEI 2008 PrÈ troppo alta la sapienza per lo stolto,
alla porta della città egli non potrà aprire bocca.
24,7 alla porta della città: vedi 1,20-21 e nota relativa.
AT greco 24,8ἀλλὰ λογίζονται ἐν συνεδρίοις ἀπαιδεύτοις συναντᾷ θάνατος
CEI 2008 Pr24,8Chi trama per fare il male
si chiama mestatore.
AT greco 24,9ἀποθνῄσκει δὲ ἄφρων ἐν ἁμαρτίαις ἀκαθαρσία δὲ ἀνδρὶ λοιμῷ ἐμμολυνθήσεται
CEI 2008 Pr24,9Il proposito dello stolto è il peccato
e lo spavaldo è aborrito da tutti.
AT greco 24,10ἐν ἡμέρᾳ κακῇ καὶ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως ἕως ἂν ἐκλίπῃ
CEI 2008 Pr24,10Se te ne stai indolente nel giorno della sventura,
ben poca è la tua forza.
AT greco 24,11ῥῦσαι ἀγομένους εἰς θάνατον καὶ ἐκπρίου κτεινομένους μὴ φείσῃ
CEI 2008 Pr24,11Libera quelli che sono condotti alla morte
e salva quelli che sono trascinati al supplizio.
AT greco 24,12ἐὰν δὲ εἴπῃς οὐκ οἶδα τοῦτον γίνωσκε ὅτι κύριος καρδίας πάντων γινώσκει καὶ ὁ πλάσας πνοὴν πᾶσιν αὐτὸς οἶδεν πάντα ὃς ἀποδίδωσιν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ
CEI 2008 PrSe tu dicessi: "Io non lo sapevo",
credi che non l'intenda colui che pesa i cuori?
Colui che veglia sulla tua vita lo sa;
egli renderà a ciascuno secondo le sue opere.
24,12 Se tu dicessi…: invito a testimoniare per un innocente.
AT greco 24,13φάγε μέλι υἱέ ἀγαθὸν γὰρ κηρίον ἵνα γλυκανθῇ σου ὁ φάρυγξ
CEI 2008 Pr24,13Mangia il miele, figlio mio, perché è buono
e il favo è dolce al tuo palato.
AT greco 24,14οὕτως αἰσθήσῃ σοφίαν τῇ σῇ ψυχῇ ἐὰν γὰρ εὕρῃς ἔσται καλὴ ἡ τελευτή σου καὶ ἐλπίς σε οὐκ ἐγκαταλείψει
CEI 2008 Pr24,14Sappi che tale è la sapienza per te;
se la trovi, avrai un avvenire
e la tua speranza non sarà stroncata.
AT greco 24,15μὴ προσαγάγῃς ἀσεβῆ νομῇ δικαίων μηδὲ ἀπατηθῇς χορτασίᾳ κοιλίας
CEI 2008 Pr24,15Non insidiare, come un malvagio, la dimora del giusto,
non distruggere la sua abitazione,
AT greco 24,16ἑπτάκι γὰρ πεσεῖται ὁ δίκαιος καὶ ἀναστήσεται οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἀσθενήσουσιν ἐν κακοῖς
CEI 2008 Pr24,16perché se il giusto cade sette volte, egli si rialza,
ma i malvagi soccombono nella sventura.
AT greco 24,17ἐὰν πέσῃ ὁ ἐχθρός σου μὴ ἐπιχαρῇς αὐτῷ ἐν δὲ τῷ ὑποσκελίσματι αὐτοῦ μὴ ἐπαίρου
CEI 2008 Pr24,17Non ti rallegrare per la caduta del tuo nemico
e non gioisca il tuo cuore, quando egli soccombe,
AT greco 24,18ὅτι ὄψεται κύριος καὶ οὐκ ἀρέσει αὐτῷ καὶ ἀποστρέψει τὸν θυμὸν αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ
CEI 2008 Pr24,18perché il Signore non veda e se ne dispiaccia
e allontani da lui la sua collera.
AT greco 24,19μὴ χαῖρε ἐπὶ κακοποιοῖς μηδὲ ζήλου ἁμαρτωλούς
CEI 2008 Pr24,19Non irritarti per i malfattori
e non invidiare i malvagi,
AT greco 24,20οὐ γὰρ μὴ γένηται ἔκγονα πονηρῶν λαμπτὴρ δὲ ἀσεβῶν σβεσθήσεται
CEI 2008 Pr24,20perché non ci sarà avvenire per il cattivo
e la lampada dei malvagi si spegnerà.
AT greco 24,21φοβοῦ τὸν θεόν υἱέ καὶ βασιλέα καὶ μηθετέρῳ αὐτῶν ἀπειθήσῃς
CEI 2008 Pr24,21Figlio mio, temi il Signore e il re,
e con i ribelli non immischiarti,
AT greco 24,22καὶ ὀστᾶ ἀνθρώπων κατατρώγει καὶ συγκαίει ὥσπερ φλὸξ ὥστε ἄβρωτα εἶναι νεοσσοῖς ἀετῶν
CEI 2008 Pr24,22perché improvviso sorgerà il loro castigo
e la rovina mandata da entrambi chi la conosce?
AT greco 24,23LXX RELOCATES PROVERBS 30:1–4 BEFORE 24:23

ταῦτα δὲ λέγω ὑμῖν τοῖς σοφοῖς ἐπιγινώσκειν αἰδεῖσθαι πρόσωπον ἐν κρίσει οὐ καλόν
CEI 2008 PrAnche queste sono parole dei saggi.
Avere preferenze personali in giudizio non è bene.
24,23 ALTRI INSEGNAMENTI DEI SAGGI (24,23-34)
 Come lascia intendere il v. 23, inizia qui un’altra piccola raccolta di parole dei saggi. È la quarta che troviamo nel libro dei Proverbi e ha un contenuto che la differenzia poco dalle precedenti raccolte.
Non fare preferenze
AT greco 24,24ὁ εἰπὼν τὸν ἀσεβῆ δίκαιός ἐστιν ἐπικατάρατος λαοῖς ἔσται καὶ μισητὸς εἰς ἔθνη
CEI 2008 Pr24,24Chi dice al malvagio: "Tu sei innocente",
i popoli lo malediranno, le genti lo detesteranno;
AT greco 24,25οἱ δὲ ἐλέγχοντες βελτίους φανοῦνται ἐπ’ αὐτοὺς δὲ ἥξει εὐλογία ἀγαθή
CEI 2008 Pr24,25a chi invece lo punisce tutto andrà bene,
su di lui si riverserà la benedizione.
AT greco 24,26χείλη δὲ φιλήσουσιν ἀποκρινόμενα λόγους ἀγαθούς
CEI 2008 Pr24,26Dà un bacio sulle labbra
chi risponde con parole giuste.
AT greco 24,27ἑτοίμαζε εἰς τὴν ἔξοδον τὰ ἔργα σου καὶ παρασκευάζου εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ πορεύου κατόπισθέν μου καὶ ἀνοικοδομήσεις τὸν οἶκόν σου
CEI 2008 Pr24,27Cura prima il tuo lavoro di fuori
e prepàratelo nel tuo campo,
e poi costruisciti la casa.
AT greco 24,28μὴ ἴσθι ψευδὴς μάρτυς ἐπὶ σὸν πολίτην μηδὲ πλατύνου σοῖς χείλεσιν
CEI 2008 Pr24,28Non testimoniare senza motivo contro il tuo prossimo,
non ingannare con le labbra.
AT greco 24,29μὴ εἴπῃς ὃν τρόπον ἐχρήσατό μοι χρήσομαι αὐτῷ τείσομαι δὲ αὐτὸν ἅ με ἠδίκησεν
CEI 2008 Pr24,29Non dire: "Come ha fatto a me così io farò a lui,
renderò a ciascuno come si merita".
AT greco 24,30ὥσπερ γεώργιον ἀνὴρ ἄφρων καὶ ὥσπερ ἀμπελὼν ἄνθρωπος ἐνδεὴς φρενῶν
CEI 2008 PrSono passato vicino al campo di un pigro,
alla vigna di un uomo insensato:
24,30-34 Il ritratto del pigro
AT greco 24,31ἐὰν ἀφῇς αὐτόν χερσωθήσεται καὶ χορτομανήσει ὅλος καὶ γίνεται ἐκλελειμμένος οἱ δὲ φραγμοὶ τῶν λίθων αὐτοῦ κατασκάπτονται
CEI 2008 Pr24,31ecco, ovunque erano cresciute le erbacce,
il terreno era coperto di cardi
e il recinto di pietre era in rovina.
AT greco 24,32ὕστερον ἐγὼ μετενόησα ἐπέβλεψα τοῦ ἐκλέξασθαι παιδείαν
CEI 2008 Pr24,32Ho osservato e ho riflettuto,
ho visto e ho tratto questa lezione:
AT greco 24,33ὀλίγον νυστάζω ὀλίγον δὲ καθυπνῶ ὀλίγον δὲ ἐναγκαλίζομαι χερσὶν στήθη
CEI 2008 Pr24,33un po' dormi, un po' sonnecchi,
un po' incroci le braccia per riposare,
AT greco 24,34ἐὰν δὲ τοῦτο ποιῇς ἥξει προπορευομένη ἡ πενία σου καὶ ἡ ἔνδειά σου ὥσπερ ἀγαθὸς δρομεύς

lxx relocates proverbs 30:15–31:9 after 24:34
CEI 2008 Pr24,34e intanto arriva a te la povertà, come un vagabondo,
e l'indigenza, come se tu fossi un accattone.