Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 25 25,1αὗται αἱ παιδεῖαι σαλωμῶντος αἱ ἀδιάκριτοι ἃς ἐξεγράψαντο οἱ φίλοι Εζεκιου τοῦ βασιλέως τῆς Ιουδαίας
Interconfessionale PrvEcco altri proverbi di Salomone
raccolti dagli scrivani di Ezechia, re di Giuda.
Rimandi
25,1 Ezechia, re di Giuda 2 Re 18,1-8.
Note al Testo
25,1 Ezechia: fu re di Giuda negli anni 716-687 a.C.
AT greco 25,2δόξα θεοῦ κρύπτει λόγον δόξα δὲ βασιλέως τιμᾷ πράγματα
Interconfessionale PrvÈ grandezza per Dio agire nel mistero;
grande quel re che indaga e scopre.
Rimandi
25,2 Dio agisce nel mistero Dt 29,28; Rm 11,33+; cfr. Tb 12,7.
AT greco 25,3οὐρανὸς ὑψηλός γῆ δὲ βαθεῖα καρδία δὲ βασιλέως ἀνεξέλεγκτος
Interconfessionale Prv25,3Alto è il cielo, profonda la terra,
insondabile il cuore del re.
AT greco 25,4τύπτε ἀδόκιμον ἀργύριον καὶ καθαρισθήσεται καθαρὸν ἅπαν
Interconfessionale Prv25,4Togli le scorie dall’argento,
e l’orafo ne farà un bel vaso.
AT greco 25,5κτεῖνε ἀσεβεῖς ἐκ προσώπου βασιλέως καὶ κατορθώσει ἐν δικαιοσύνῃ ὁ θρόνος αὐτοῦ
Interconfessionale PrvAllontana gli empi dal re
e il suo governo sarà più saldo e più giusto.
Rimandi
25,5 il suo governo sarà saldo Prv 29,14+.
AT greco 25,6μὴ ἀλαζονεύου ἐνώπιον βασιλέως μηδὲ ἐν τόποις δυναστῶν ὑφίστασο
Interconfessionale Prv25,6Non darti arie davanti al re,
non metterti nei posti d’onore:
AT greco 25,7κρεῖσσον γάρ σοι τὸ ῥηθῆναι ἀνάβαινε πρός με ἢ ταπεινῶσαί σε ἐν προσώπῳ δυνάστου ἃ εἶδον οἱ ὀφθαλμοί σου λέγε
Interconfessionale Prvmeglio sentirti dire: «Prendi un posto migliore!».
piuttosto che essere umiliato
davanti a uno più importante.
Rimandi
25,7 Prendi un posto migliore Lc 14,7-11.
AT greco 25,8μὴ πρόσπιπτε εἰς μάχην ταχέως ἵνα μὴ μεταμεληθῇς ἐπ’ ἐσχάτων ἡνίκα ἄν σε ὀνειδίσῃ ὁ σὸς φίλος
Interconfessionale Prv25,8Non aver troppa fretta
di riferire al giudice quel che hai visto.
Altrimenti cosa farai, alla fine,
se un altro testimone
proverà che ti sei sbagliato?
AT greco 25,9ἀναχώρει εἰς τὰ ὀπίσω μὴ καταφρόνει
Interconfessionale Prv25,9Discuti la tua causa col tuo avversario,
senza rivelare le confidenze degli altri.
AT greco 25,10χάρις καὶ φιλία ἐλευθεροῖ ἃς τήρησον σεαυτῷ ἵνα μὴ ἐπονείδιστος γένῃ ἀλλὰ φύλαξον τὰς ὁδούς σου εὐσυναλλάκτως
Interconfessionale Prv25,10Altrimenti perdi la fiducia di quelli che ascoltano
e il tuo discredito sarebbe irreparabile.
AT greco 25,11μῆλον χρυσοῦν ἐν ὁρμίσκῳ σαρδίου οὕτως εἰπεῖν λόγον
Interconfessionale PrvUna parola detta a tempo giusto
è come un disegno d’oro su un vassoio d’argento;
Note al Testo
25,11 un disegno d’oro: altri: pomi d’oro.
AT greco 25,12εἰς ἐνώτιον χρυσοῦν σάρδιον πολυτελὲς δέδεται λόγος σοφὸς εἰς εὐήκοον οὖς
Interconfessionale Prv25,12il rimprovero di un saggio
per chi ascolta docilmente
è come anello d’oro o collana preziosa.
AT greco 25,13ὥσπερ ἔξοδος χιόνος ἐν ἀμήτῳ κατὰ καῦμα ὠφελεῖ οὕτως ἄγγελος πιστὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτόν ψυχὰς γὰρ τῶν αὐτῷ χρωμένων ὠφελεῖ
Interconfessionale Prv25,13Come il fresco della neve al tempo della mietitura
è un messaggero fedele per chi lo manda:
conforta l’animo del suo padrone.
AT greco 25,14ὥσπερ ἄνεμοι καὶ νέφη καὶ ὑετοὶ ἐπιφανέστατοι οὕτως οἱ καυχώμενοι ἐπὶ δόσει ψευδεῖ
Interconfessionale Prv25,14Nuvole e vento senza una goccia di pioggia:
tale è chi promette regali e non li fa.
AT greco 25,15ἐν μακροθυμίᾳ εὐοδία βασιλεῦσιν γλῶσσα δὲ μαλακὴ συντρίβει ὀστᾶ
Interconfessionale PrvCon la pazienza si persuade anche un governante,
lingua tenera spezza anche le ossa.
Note al Testo
25,15 un governante: altri: un giudice.
AT greco 25,16μέλι εὑρὼν φάγε τὸ ἱκανόν μήποτε πλησθεὶς ἐξεμέσῃς
Interconfessionale Prv25,16Se trovi miele mangiane il necessario;
se ne mangi troppo, dovrai vomitarlo.
AT greco 25,17σπάνιον εἴσαγε σὸν πόδα πρὸς τὸν σεαυτοῦ φίλον μήποτε πλησθείς σου μισήσῃ σε
Interconfessionale Prv25,17Non andar troppo spesso in casa di un amico,
perché non si stanchi e gli diventi antipatico.
AT greco 25,18ῥόπαλον καὶ μάχαιρα καὶ τόξευμα ἀκιδωτόν οὕτως καὶ ἀνὴρ ὁ καταμαρτυρῶν τοῦ φίλου αὐτοῦ μαρτυρίαν ψευδῆ
Interconfessionale PrvUn’accusa falsa contro il prossimo
è come una mazza, una spada o una freccia appuntita.
Rimandi
25,18 Un’accusa falsa Prv 6,19+.
AT greco 25,19ὀδοὺς κακοῦ καὶ ποὺς παρανόμου ὀλεῖται ἐν ἡμέρᾳ κακῇ
Interconfessionale Prv25,19Fidarsi di un traditore nel momento del pericolo
è come masticare con un dente cariato
e camminare con un piede slogato.
AT greco 25,20ὥσπερ σὴς ἱματίῳ καὶ σκώληξ ξύλῳ οὕτως λύπη ἀνδρὸς βλάπτει καρδίαν
Interconfessionale Prv25,20Cantare allegre canzoni a uno che soffre
è come togliergli il mantello in un giorno di freddo
o mettergli aceto su una piaga viva.
AT greco 25,21ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου τρέφε αὐτόν ἐὰν διψᾷ πότιζε αὐτόν
Interconfessionale PrvSe il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare;
se ha sete, dagli da bere.
Rimandi
25,21-22 testo citato da Rm 12,20.
AT greco 25,22τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ δὲ κύριος ἀνταποδώσει σοι ἀγαθά
Interconfessionale PrvCosì lo farai arrossire di vergogna
e il Signore ti ricompenserà.
Note al Testo
25,22 lo farai arrossire di vergogna: altri: ammasserai carboni ardenti sul suo capo.
AT greco 25,23ἄνεμος βορέας ἐξεγείρει νέφη πρόσωπον δὲ ἀναιδὲς γλῶσσαν ἐρεθίζει
Interconfessionale Prv25,23Il vento del nord porta la pioggia,
la lingua pettegola porta la collera.
AT greco 25,24κρεῖττον οἰκεῖν ἐπὶ γωνίας δώματος ἢ μετὰ γυναικὸς λοιδόρου ἐν οἰκίᾳ κοινῇ
Interconfessionale PrvMeglio abitare in un angolo del tetto
che vivere in casa con una moglie litigiosa.
Rimandi
25,24 una moglie litigiosa Prv 19,13+.
AT greco 25,25ὥσπερ ὕδωρ ψυχρὸν ψυχῇ διψώσῃ προσηνές οὕτως ἀγγελία ἀγαθὴ ἐκ γῆς μακρόθεν
Interconfessionale Prv25,25Acqua fresca per una gola assetata
è una buona notizia da un paese lontano.
AT greco 25,26ὥσπερ εἴ τις πηγὴν φράσσοι καὶ ὕδατος ἔξοδον λυμαίνοιτο οὕτως ἄκοσμον δίκαιον πεπτωκέναι ἐνώπιον ἀσεβοῦς
Interconfessionale Prv25,26Il giusto che vacilla davanti al malvagio
è come una sorgente inquinata,
fontana che si intorbida.
AT greco 25,27ἐσθίειν μέλι πολὺ οὐ καλόν τιμᾶν δὲ χρὴ λόγους ἐνδόξους
Interconfessionale PrvTroppo miele e troppe lodi
sono indigesti.
Note al Testo
25,27 Troppo miele… indigesti: altri: Mangiare troppo miele non è bene, ma scrutare le cose difficili è un onore.
AT greco 25,28ὥσπερ πόλις τὰ τείχη καταβεβλημένη καὶ ἀτείχιστος οὕτως ἀνὴρ ὃς οὐ μετὰ βουλῆς τι πράσσει
Interconfessionale Prv25,28Città indifesa e senza mura
è l’uomo che non sa dominarsi.