Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Proverbi

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 25 25,1 αὗται αἱ παιδεῖαι σαλωμῶντος αἱ ἀδιάκριτοι ἃς ἐξεγράψαντο οἱ φίλοι Εζεκιου τοῦ βασιλέως τῆς Ιουδαίας
Interconfessionale Ecco altri proverbi di Salomone raccolti dagli scrivani di Ezechia, re di Giuda.
25,1 Ezechia, re di Giuda 2Re 18,1-8. 25,1 Ezechia: fu re di Giuda negli anni 716-687 a.C.
AT greco 25,2 δόξα θεοῦ κρύπτει λόγον δόξα δὲ βασιλέως τιμᾷ πράγματα
Interconfessionale È grandezza per Dio agire nel mistero; grande quel re che indaga e scopre.
25,2 Dio agisce nel mistero Dt 29,28; Rm 11,33+; cfr. Tb 12,7.
AT greco 25,3 οὐρανὸς ὑψηλός γῆ δὲ βαθεῖα καρδία δὲ βασιλέως ἀνεξέλεγκτος
Interconfessionale 25,3 Alto è il cielo, profonda la terra, insondabile il cuore del re.
AT greco 25,4 τύπτε ἀδόκιμον ἀργύριον καὶ καθαρισθήσεται καθαρὸν ἅπαν
Interconfessionale 25,4 Togli le scorie dall’argento, e l’orafo ne farà un bel vaso.
AT greco 25,5 κτεῖνε ἀσεβεῖς ἐκ προσώπου βασιλέως καὶ κατορθώσει ἐν δικαιοσύνῃ ὁ θρόνος αὐτοῦ
Interconfessionale Allontana gli empi dal re e il suo governo sarà più saldo e più giusto.
25,5 il suo governo sarà saldo Prv 29,14+.
AT greco 25,6 μὴ ἀλαζονεύου ἐνώπιον βασιλέως μηδὲ ἐν τόποις δυναστῶν ὑφίστασο
Interconfessionale 25,6 Non darti arie davanti al re, non metterti nei posti d’onore:
AT greco 25,7 κρεῖσσον γάρ σοι τὸ ῥηθῆναι ἀνάβαινε πρός με ἢ ταπεινῶσαί σε ἐν προσώπῳ δυνάστου ἃ εἶδον οἱ ὀφθαλμοί σου λέγε
Interconfessionale meglio sentirti dire: «Prendi un posto migliore!». piuttosto che essere umiliato davanti a uno più importante.
25,7 Prendi un posto migliore Lc 14,7-11.
AT greco 25,8 μὴ πρόσπιπτε εἰς μάχην ταχέως ἵνα μὴ μεταμεληθῇς ἐπ’ ἐσχάτων ἡνίκα ἄν σε ὀνειδίσῃ ὁ σὸς φίλος
Interconfessionale 25,8 Non aver troppa fretta di riferire al giudice quel che hai visto. Altrimenti cosa farai, alla fine, se un altro testimone proverà che ti sei sbagliato?
AT greco 25,9 ἀναχώρει εἰς τὰ ὀπίσω μὴ καταφρόνει
Interconfessionale 25,9 Discuti la tua causa col tuo avversario, senza rivelare le confidenze degli altri.
AT greco 25,10 χάρις καὶ φιλία ἐλευθεροῖ ἃς τήρησον σεαυτῷ ἵνα μὴ ἐπονείδιστος γένῃ ἀλλὰ φύλαξον τὰς ὁδούς σου εὐσυναλλάκτως
Interconfessionale 25,10 Altrimenti perdi la fiducia di quelli che ascoltano e il tuo discredito sarebbe irreparabile.
AT greco 25,11 μῆλον χρυσοῦν ἐν ὁρμίσκῳ σαρδίου οὕτως εἰπεῖν λόγον
Interconfessionale Una parola detta a tempo giusto è come un disegno d’oro su un vassoio d’argento;
25,11 un disegno d’oro: altri: pomi d’oro.
AT greco 25,12 εἰς ἐνώτιον χρυσοῦν σάρδιον πολυτελὲς δέδεται λόγος σοφὸς εἰς εὐήκοον οὖς
Interconfessionale 25,12 il rimprovero di un saggio per chi ascolta docilmente è come anello d’oro o collana preziosa.
AT greco 25,13 ὥσπερ ἔξοδος χιόνος ἐν ἀμήτῳ κατὰ καῦμα ὠφελεῖ οὕτως ἄγγελος πιστὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτόν ψυχὰς γὰρ τῶν αὐτῷ χρωμένων ὠφελεῖ
Interconfessionale 25,13 Come il fresco della neve al tempo della mietitura è un messaggero fedele per chi lo manda: conforta l’animo del suo padrone.
AT greco 25,14 ὥσπερ ἄνεμοι καὶ νέφη καὶ ὑετοὶ ἐπιφανέστατοι οὕτως οἱ καυχώμενοι ἐπὶ δόσει ψευδεῖ
Interconfessionale 25,14 Nuvole e vento senza una goccia di pioggia: tale è chi promette regali e non li fa.
AT greco 25,15 ἐν μακροθυμίᾳ εὐοδία βασιλεῦσιν γλῶσσα δὲ μαλακὴ συντρίβει ὀστᾶ
Interconfessionale Con la pazienza si persuade anche un governante, lingua tenera spezza anche le ossa.
25,15 un governante: altri: un giudice.
AT greco 25,16 μέλι εὑρὼν φάγε τὸ ἱκανόν μήποτε πλησθεὶς ἐξεμέσῃς
Interconfessionale 25,16 Se trovi miele mangiane il necessario; se ne mangi troppo, dovrai vomitarlo.
AT greco 25,17 σπάνιον εἴσαγε σὸν πόδα πρὸς τὸν σεαυτοῦ φίλον μήποτε πλησθείς σου μισήσῃ σε
Interconfessionale 25,17 Non andar troppo spesso in casa di un amico, perché non si stanchi e gli diventi antipatico.
AT greco 25,18 ῥόπαλον καὶ μάχαιρα καὶ τόξευμα ἀκιδωτόν οὕτως καὶ ἀνὴρ ὁ καταμαρτυρῶν τοῦ φίλου αὐτοῦ μαρτυρίαν ψευδῆ
Interconfessionale Un’accusa falsa contro il prossimo è come una mazza, una spada o una freccia appuntita.
25,18 Un’accusa falsa Prv 6,19+.
AT greco 25,19 ὀδοὺς κακοῦ καὶ ποὺς παρανόμου ὀλεῖται ἐν ἡμέρᾳ κακῇ
Interconfessionale 25,19 Fidarsi di un traditore nel momento del pericolo è come masticare con un dente cariato e camminare con un piede slogato.
AT greco 25,20 ὥσπερ σὴς ἱματίῳ καὶ σκώληξ ξύλῳ οὕτως λύπη ἀνδρὸς βλάπτει καρδίαν
Interconfessionale 25,20 Cantare allegre canzoni a uno che soffre è come togliergli il mantello in un giorno di freddo o mettergli aceto su una piaga viva.
AT greco 25,21 ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου τρέφε αὐτόν ἐὰν διψᾷ πότιζε αὐτόν
Interconfessionale Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere.
25,21–22 testo citato da Rm 12,20.
AT greco 25,22 τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ δὲ κύριος ἀνταποδώσει σοι ἀγαθά
Interconfessionale Così lo farai arrossire di vergogna e il Signore ti ricompenserà.
25,22 lo farai arrossire di vergogna: altri: ammasserai carboni ardenti sul suo capo.
AT greco 25,23 ἄνεμος βορέας ἐξεγείρει νέφη πρόσωπον δὲ ἀναιδὲς γλῶσσαν ἐρεθίζει
Interconfessionale 25,23 Il vento del nord porta la pioggia, la lingua pettegola porta la collera.
AT greco 25,24 κρεῖττον οἰκεῖν ἐπὶ γωνίας δώματος ἢ μετὰ γυναικὸς λοιδόρου ἐν οἰκίᾳ κοινῇ
Interconfessionale Meglio abitare in un angolo del tetto che vivere in casa con una moglie litigiosa.
25,24 una moglie litigiosa Prv 19,13+.
AT greco 25,25 ὥσπερ ὕδωρ ψυχρὸν ψυχῇ διψώσῃ προσηνές οὕτως ἀγγελία ἀγαθὴ ἐκ γῆς μακρόθεν
Interconfessionale 25,25 Acqua fresca per una gola assetata è una buona notizia da un paese lontano.
AT greco 25,26 ὥσπερ εἴ τις πηγὴν φράσσοι καὶ ὕδατος ἔξοδον λυμαίνοιτο οὕτως ἄκοσμον δίκαιον πεπτωκέναι ἐνώπιον ἀσεβοῦς
Interconfessionale 25,26 Il giusto che vacilla davanti al malvagio è come una sorgente inquinata, fontana che si intorbida.
AT greco 25,27 ἐσθίειν μέλι πολὺ οὐ καλόν τιμᾶν δὲ χρὴ λόγους ἐνδόξους
Interconfessionale Troppo miele e troppe lodi sono indigesti.
25,27 Troppo miele… indigesti: altri: Mangiare troppo miele non è bene, ma scrutare le cose difficili è un onore.
AT greco 25,28 ὥσπερ πόλις τὰ τείχη καταβεβλημένη καὶ ἀτείχιστος οὕτως ἀνὴρ ὃς οὐ μετὰ βουλῆς τι πράσσει
Interconfessionale 25,28 Città indifesa e senza mura è l’uomo che non sa dominarsi.