Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
BibbiaEDU-logo

Proverbi

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 26 26,1ὥσπερ δρόσος ἐν ἀμήτῳ καὶ ὥσπερ ὑετὸς ἐν θέρει οὕτως οὐκ ἔστιν ἄφρονι τιμή
CEI 1974 Prv26,1 Come la neve d`estate e la pioggia alla mietitura,
così l`onore non conviene allo stolto.
AT greco 26,2ὥσπερ ὄρνεα πέταται καὶ στρουθοί οὕτως ἀρὰ ματαία οὐκ ἐπελεύσεται οὐδενί
CEI 1974 Prv26,2 Come il passero che svolazza, come la rondine che vola,
così una maledizione senza motivo non avverrà.
AT greco 26,3ὥσπερ μάστιξ ἵππῳ καὶ κέντρον ὄνῳ οὕτως ῥάβδος ἔθνει παρανόμῳ
CEI 1974 Prv26,3 La frusta per il cavallo, la cavezza per l`asino
e il bastone per la schiena degli stolti.
AT greco 26,4μὴ ἀποκρίνου ἄφρονι πρὸς τὴν ἐκείνου ἀφροσύνην ἵνα μὴ ὅμοιος γένῃ αὐτῷ
CEI 1974 Prv Non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza
per non divenire anche tu simile a lui.
26,4-5 I due vv. sembrano contraddirsi, ma vogliono dire che, secondo i casi, o non discutere con lo stolto o trattarlo come si merita.
AT greco 26,5ἀλλὰ ἀποκρίνου ἄφρονι κατὰ τὴν ἀφροσύνην αὐτοῦ ἵνα μὴ φαίνηται σοφὸς παρ’ ἑαυτῷ
CEI 1974 Prv26,5 Rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza
perché egli non si creda saggio.
AT greco 26,6ἐκ τῶν ἑαυτοῦ ποδῶν ὄνειδος πίεται ὁ ἀποστείλας δι’ ἀγγέλου ἄφρονος λόγον
CEI 1974 Prv26,6 Si taglia i piedi e beve amarezze
chi invia messaggi per mezzo di uno stolto.
AT greco 26,7ἀφελοῦ πορείαν σκελῶν καὶ παροιμίαν ἐκ στόματος ἀφρόνων
CEI 1974 Prv26,7 Malferme sono le gambe dello zoppo,
così una massima sulla bocca degli stolti.
AT greco 26,8ὃς ἀποδεσμεύει λίθον ἐν σφενδόνῃ ὅμοιός ἐστιν τῷ διδόντι ἄφρονι δόξαν
CEI 1974 Prv26,8 Come chi lega il sasso alla fionda,
così chi attribuisce onori a uno stolto.
AT greco 26,9ἄκανθαι φύονται ἐν χειρὶ τοῦ μεθύσου δουλεία δὲ ἐν χειρὶ τῶν ἀφρόνων
CEI 1974 Prv26,9 Una spina penetrata nella mano d`un ubriaco,
tale è una massima sulla bocca degli stolti.
AT greco 26,10πολλὰ χειμάζεται πᾶσα σὰρξ ἀφρόνων συντρίβεται γὰρ ἡ ἔκστασις αὐτῶν
CEI 1974 Prv26,10 Arciere che ferisce tutti i passanti,
tale è chi assume uno stolto o un ubriaco.
AT greco 26,11ἔστιν αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις
CEI 1974 Prv26,11 Come il cane torna al suo vomito,
così lo stolto ripete le sue stoltezze.
AT greco 26,12εἶδον ἄνδρα δόξαντα παρ’ ἑαυτῷ σοφὸν εἶναι ἐλπίδα μέντοι ἔσχεν μᾶλλον ἄφρων αὐτοῦ
CEI 1974 Prv26,12 Hai visto un uomo che si crede saggio?
E` meglio sperare in uno stolto che in lui.
Il pigro
AT greco 26,13λέγει ὀκνηρὸς ἀποστελλόμενος εἰς ὁδόν λέων ἐν ταῖς ὁδοῖς
CEI 1974 Prv26,13 Il pigro dice: "C`è una belva per la strada,
un leone si aggira per le piazze".
AT greco 26,14ὥσπερ θύρα στρέφεται ἐπὶ τοῦ στρόφιγγος οὕτως ὀκνηρὸς ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ
CEI 1974 Prv26,14 La porta gira sui cardini,
così il pigro sul suo letto.
AT greco 26,15κρύψας ὀκνηρὸς τὴν χεῖρα ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ οὐ δυνήσεται ἐπενεγκεῖν ἐπὶ τὸ στόμα
CEI 1974 Prv26,15 Il pigro tuffa la mano nel piatto,
ma dura fatica a portarla alla bocca.
AT greco 26,16σοφώτερος ἑαυτῷ ὀκνηρὸς φαίνεται τοῦ ἐν πλησμονῇ ἀποκομίζοντος ἀγγελίαν
CEI 1974 Prv26,16 Il pigro si crede saggio
più di sette persone che rispondono con senno.
L` attaccabrighe
AT greco 26,17ὥσπερ ὁ κρατῶν κέρκου κυνός οὕτως ὁ προεστὼς ἀλλοτρίας κρίσεως
CEI 1974 Prv26,17 Prende un cane per le orecchie
chi si intromette in una lite che non lo riguarda.
AT greco 26,18ὥσπερ οἱ ἰώμενοι προβάλλουσιν λόγους εἰς ἀνθρώπους ὁ δὲ ἀπαντήσας τῷ λόγῳ πρῶτος ὑποσκελισθήσεται
CEI 1974 Prv26,18 Come un pazzo che scaglia tizzoni
e frecce di morte,
AT greco 26,19οὕτως πάντες οἱ ἐνεδρεύοντες τοὺς ἑαυτῶν φίλους ὅταν δὲ φωραθῶσιν λέγουσιν ὅτι παίζων ἔπραξα
CEI 1974 Prv26,19 così è quell`uomo che inganna il suo prossimo
e poi dice: "Ma sì, è stato uno scherzo!".
AT greco 26,20ἐν πολλοῖς ξύλοις θάλλει πῦρ ὅπου δὲ οὐκ ἔστιν δίθυμος ἡσυχάζει μάχη
CEI 1974 Prv26,20 Per mancanza di legna il fuoco si spegne;
se non c`è il delatore, il litigio si calma.
AT greco 26,21ἐσχάρα ἄνθραξιν καὶ ξύλα πυρί ἀνὴρ δὲ λοίδορος εἰς ταραχὴν μάχης
CEI 1974 Prv26,21 Mantice per il carbone e legna per il fuoco,
tale è l`attaccabrighe per rattizzar le liti.
AT greco 26,22λόγοι κερκώπων μαλακοί οὗτοι δὲ τύπτουσιν εἰς ταμίεια σπλάγχνων
CEI 1974 Prv26,22 Le parole del sussurrone sono come ghiotti bocconi,
esse scendono in fondo alle viscere.
Il simulatore
AT greco 26,23ἀργύριον διδόμενον μετὰ δόλου ὥσπερ ὄστρακον ἡγητέον χείλη λεῖα καρδίαν καλύπτει λυπηράν
CEI 1974 Prv26,23 Come vernice d`argento sopra un coccio di creta
sono le labbra lusinghiere con un cuore maligno.
AT greco 26,24χείλεσιν πάντα ἐπινεύει ἀποκλαιόμενος ἐχθρός ἐν δὲ τῇ καρδίᾳ τεκταίνεται δόλους
CEI 1974 Prv26,24 Chi odia si maschera con le labbra,
ma nel suo intimo cova il tradimento;
AT greco 26,25ἐάν σου δέηται ὁ ἐχθρὸς μεγάλῃ τῇ φωνῇ μὴ πεισθῇς ἑπτὰ γάρ εἰσιν πονηρίαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ
CEI 1974 Prv26,25 anche se usa espressioni melliflue, non ti fidare,
perché egli ha sette abomini nel cuore.
AT greco 26,26ὁ κρύπτων ἔχθραν συνίστησιν δόλον ἐκκαλύπτει δὲ τὰς ἑαυτοῦ ἁμαρτίας εὔγνωστος ἐν συνεδρίοις
CEI 1974 Prv26,26 L`odio si copre di simulazione,
ma la sua malizia apparirà pubblicamente.
AT greco 26,27ὁ ὀρύσσων βόθρον τῷ πλησίον ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν ὁ δὲ κυλίων λίθον ἐφ’ ἑαυτὸν κυλίει
CEI 1974 Prv26,27 Chi scava una fossa vi cadrà dentro
e chi rotola una pietra, gli ricadrà addosso.
AT greco 26,28γλῶσσα ψευδὴς μισεῖ ἀλήθειαν στόμα δὲ ἄστεγον ποιεῖ ἀκαταστασίας
CEI 1974 Prv26,28 Una lingua bugiarda odia la verità,
una bocca adulatrice produce rovina.